Pápa és Vidéke, 36. évfolyam 1-54. sz. (1939)

1939-06-18 / 26. szám

tisztviselői karának volt értékes tagja és fiatalon költözött el az élők sorá­tól: Az elnöki bejelentés után áttért a közgyűlés a napirend letárgyalására. Elsőnek a jéggyár kezeléséről alko­tott szabályrendelet módosításokat fogadták el változatlanul. A közvágó­hidi és húsvizsgálati szabályrendeletet több felszólalás után levették a napi­rendről azzal, hogy ezen szabály­rendeleten több módosítás válik szük­ségessé, azokkal együtt tárgyalják a most javasolt módosításokat is. A járdaszabályrendeletet a köz­gyűlés az országos rendelkezésnek megfelelően akként módosította, hogy a hozzájárulás arányát a város és az érdekeltek között 50—50 százalékban állapította meg. A gépkocsi viteldíj szabályzatot ugyancsak az országos viszonyoknak megfelelően módosí­tották. A községi iskolaszék formai okok­ból újjáalakítandó volt, a volt tagok küldettek ki ismét. A mozgószinház ellenőrző bizottsága a követelmé­nyek megfelelően önálló hatáskörrel ruháztatott fel. Javasolta a polgármester, hogy az írtépítéshez rendeltessék meg előre 100 vagon elsőrendű kiskockakő és 60 vagon szegély és egyéb kő, ösz­szesen 40.500 pengő értékben, ami Mézzé meg kirakatomat és tekintse meg dúsan felszerelt raktáromat. Budapesten sem talál szebbet, jobbat és olcsóbbat, mint a Győri bőröndösnél Pápa, Kossiith Lajos-utca 1. most előnyös fizetési feltételek mellett eszközölhető. A képviselőtestület a javaslatot egyhangúan elfogadta. A mezőgazdasági szakiskola víz­díjából Böröczky Lajos felszólalása után 286 pengő törlését határozta el a közgyűlés. Javasolta a polgármester, hogy a repülőtér céljaira eddig az Esterházy hitbizományból bérelt 200 kat. hold­nyi területet tulajdonul vegye meg a város 140.000 pengő vételárban. Dr. Csarmasz Ferenc és Ruip Jenő felvilágosítási kérése után a közgyű­lés egyhangúan hozzájárult a vé­telhez. A polgármester évi szabadságát a körülményekhez mérten fogja kivenni. Dr. Konkoly Thege Sándor kir. közjegyző áthelyezése folytán lemon­dott a városnál viselt bizottsági tag­ságairól, képviselőtestületi tagságát azonban fenntartotta, úgy helyébe az állandó választmányba Böröczky La­jos, a jogügyi bizottságba dr. Tóth István, a pénzügyi bizottságba vitéz Draskóczy István, a színügyi bizott­ságba pedig Fischer Elemér válasz­tattak meg. Nagyobb érdeklődést váltott ki dr. Pápai Lajos v. állatorvos fegyelmi ügye. A fegyelmi eljárás Hajnóczky Ferenc interpellációja folytán indult ínég, mert dr. Pápai, mint városi Mindennemű festék-, lakk- és kence-áruk ? háztartási cikkek állandóan raktáron* l Tv Horthy Miklós Fő-u. 6. szám. f> 5pfnn • Lakás: Jókai Mór-u. 56. szám. 10 01 estékszaküzlet VESZELI FERENC tisztviselő a Dunántúli Hússertéski­viteli vállalatnál is működött onnan fizetést kapott. Az alispán mint I. fokú fegyelmi hatóság a bűnösséget megállapította s ezért dr. Pápait rosszalásra ítélte. Az alispáni hatá­rozat leküldetett a városhoz állás­foglalás végett, hogy a határozatot megfellebbezi e, vagy pedig abba bele­nyugszik. A jogügyi bizottság a ha­tározatba való megnyugvást, az ál­landó választmány pedig a polgár­mester részéről már beadott fellebbe­zés fenntartását javasolta. Hajnóczky Ferenc az állandó választmány javas­latát ajánlotta elfogadásra és újabb adatokat jelentett be, mely szerint dr. Pápai a sérelmezett működését ma is folytatja. A kérdéshez még dr. Csarmasz Ferenc szólott hozzá és ugyancsak a fellebbezés fenntartá­sát kérte. A közgyűlés egyhangúan elhatározta, hogy a polgármester által súlyosbításért már beadott fellebbe­zést fenntartja. Himuth János pol­gármester pedig bejelentette, hogy a rendelkezésére bocsájtott adatok alap­ján a vizsgálatot újból megtndítja és a szükséghez képest fog eljárni. A Perutz Testvérek egy raktár­helyiség és légvédelmi óvóhely épí­tését tervezik és ehhez a város segít­ségét kérik. A közgyűlés az ilyen építkezésekkor szokásos építkezési segélyanyagokat bocsájtotta a cég rendelkezésére. Egy pfr jelentéktelen javaslatot tárgyalt le ezután a közgyűlés, majd a villamostelep alkalmazottainak egy havi fizetést szavazott meg, mint jutalmat. A vízórák felszerelése tárgyában Böröczky Lajos által már korábban tett interpellációjára azt javasolta a polgármester, hogy ez a kérdés a vízdíjszabály rendelettel együttesen 15 évet fiatalodik máról holnapra... Szeplők, ráncok, mitteszerek, orrvörösség, barna foltok, tágult pórusok és egyéb szépséghibák öregítik arc­kifejezését. flz „Iréné" és „Cár" hrémeli eltüntetik az összes ily arctisztáta­lanságokat. Kapható a KARCZAGI illatsxertárakban Főüzlet: Kossuth utca 32. Telefon : 1710. Fióküzlet: Fő tér 22, T.: 1056. tárgyaltassék, amihez a közgyűlés hozzá is járult. A Pápa és Vidéke Ipartestület cipészszakosztálya által bérelt cipész­műhely bérét 180 pengőre leszállí­tott a közgyűlés. Barta imre v. díjnoknak a gazdai teenpők ideiglenes ellátásáért 200 pengő különmunkadíjat szavazott meg a közgyűlés. A következő közgyűlési tárggyal külön cikkben foglalkozunk. A felvidéki cserkészek balaton­melléki táborozására 200 pengő hozzájárulást szavazott meg a kép­viselőtestület. Szociális érzésről tett tanúságot azon polgármesteri javaslat, hogy az üzemi alkalmazottak gyermekeik után 16 éves korig fejenként és havonta 5 P családi pótlékot kapjanak. A közgyűlés a javaslatot elfogadta. Ifj. Fusz Sándorné, Farkas József­né, Link Józsefné kegydíj, illetve ellátási igénye iránti kérelmét eluta­sították, Link Józsefné részére beteg­ségi és temetési segélyt szavaztak meg. Az illetőségi ügyek letárgyalása után dr Csarmasz Ferenc a tiszt­viselők által befizetett betegsegélye­zési alap felhasználása tárgyában intézett kérdést a polgármesterhez, ki válaszában kijelentette, hogy ezen összeget valamely jóléti célra kívánja felhasználni. Böröczky Lajos a Döb­röntei és egyéb utcákat szegélyező árkok tisztítását kérte, amire a pol­gármester ígéretet is tett s ezzel a közgyűlés véget ért. Varrótanfolyam befejezése a Perutz-kultúrházbavi L^lekemelően szép ünnepség szín­helye volt vasárnap d. u. 5 órakor a Perutz-gyári kultúrház nagyterme, ahol két hónapon át szab Is-varrás tanfolyamot végzett 40 munkásnő, A nagyteremben szebbnél-szebb női ruhák és kézimunkák voltak kiállítva s mindenegyes darab a női kézügyes­ségnek, magyaros ízlésnek egy-egy remek müve vo t. A kiállítás meg­tekintésére egybegyűlt közönséget a Magyar Hiszekegy eléneklése után Faksz Margit ifjúsági elnök üdvö­zölte, majd Dekovics Margit tartal­40 év óta fennálló üzlethelyiség, lakással együtt október l-re kiadó. Ugyanott egy fü«zer­tizlet berendezése eladó. — Özv. Weisz Zsigmondné, Pápa, Czuczor Gergely-u. 4 mas beszéde után Mdtics Mariska alkalmi költeményt szavalt, melyben a jól végzett munkának felemelő érzését fejezi ki a költő. Pirka Teréz a tanfolyam dolgozatát ismertető fel­olvasása után a tanfolyam hallgatói Kiss Ilonka oki. tanítónőnek fehér és piros rózsákból kötött csokorra! kedveskedtek és rótták le szeretetük jelét, aki nagy odaadással és Isten által nyert művészi tehetséggel annyi szép és hasznos munka elsajátítására tanította meg a fiatal munkásnőket. Meghatódva köszönte meg tanítvá­nyai kedvességét. A szeretet és jóság, harmat gyöngyei csillogtak a szemek­ben, amikor Bangfia Erzsébet oki. tanító, gyárgondozónő a bensőséges ünnepséget bezárta. Egyik münkásnő feltett kérdésére, hogy mit akar a munkás-ifjúság, a dolgozo nők kórus­ban felelték: Szebb jövőt! Melyre mi is azt mondjuk minden igaz magyar munkás hitével, hogy; Adjon Isten! A meghitt ünnepség a Him­nusz hangjaival ért véget, majd a munkás-ifjúság ropogós csárdást tán­colt a gyár házizenekarának ütemére. Villámcsapás. Folyó hó 14-én Kéttornyuiak község határában munka közben a villám agyonsúlytotta ifj. Bolla Sándor 59 éves földmíves ot­tani lakőst. 15-én temették el nagy részvét mellett. Mellberugta a ló. Mázó Ferenc 21 éves pápateszéri lakost f hó 5-én délelőtt a ló mellberugta és a rúgás következtében elég súlyos zúzódáso­kat szenvedett. Beszállítoták az Irgal­masok kórházába. Átlapota nem élet­veszélyes. Leesett a lóréról. Bolla Dezső 15 éves pápateszéri lakos f. hó 12-én hétfőn délután leesett a lóréról és az esés következtében kisebb zúzódáso­kat szenvedett. Az Irgalmasok kór­házában ápolják. Állapota nem súlyos. Höszünetiivilvánitás. Mindazoknak, kik felejt­hetetlen férjem, illetve édes­apánk elhunyta alkalmával részvétüknek bármi módon kifejezést adtik; a ravatalra koszorút vagy virágot helyez­tek, vagy a temetésen meg­jelentek ezúton mondunk hálás köszönetet. Simoni tscsal&d.

Next

/
Oldalképek
Tartalom