Pápa és Vidéke, 28. évfolyam 1-53. sz. (1931)

1931-03-15 / 11. szám

Erős, vérbő, kövér emberek számára a természetes „Ferenc Jó zsef* keserűvíz naponként való ivá­sa a legkisebb erőlködés nélkül kön­nyű és rendes bélműködést biztosít. Számos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy a Ferenc József víz szív és idegbajosoknak, vese és cukorbete­geknek, valamint köszvényben és csúzban szenvedőknek is nagyon jót tesz s ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A Ferenc Jó­zsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kap­ható. 4 Mennyit fogyasztottunk a múlt esztendőben ? Pápa megyei város lakosságának fogyasztása élel­miekben az 1930 évben a kővetkező volt: marha 953, borjú 1226, birka 99, bárány 96 és sertés 5691 drb. — A városba hoztak húsból 8301, sza­lámiból 4042 kg t. — Megadóztattak borból 4311, ásványvízből 68, sör­ből 1164 és szeszből 196 hektót. Ebben a városban köztudomású lett a magyar igazság, amit ma már minden nő, asszony, leány egyeiértve tapasztalatból és meggyőződésből hirdet, hogy hasz­nálatra legjobban bevált, árban pedig a legkifizetőbb a magyar ipar remeke, büszkesége | flór és selyem harisnya. Főelárúsítónk: RAIOL FERENC, Pápa. "ffiSBi 65 x Hogyan éljen a szivbejos ember? Szívbaj, érelmeszesedés, vérnyomás. Irta: Dr. Bodon Károly egyet, magántanár, egészségügyi fő­tanácsos. HL kiadás. Egyik örvende­tes jelensége kulturánk haladásának, hogy a népszerűen irt tudományos könyvek száma nálunk is örvende­tesen gyarapodott. Bodon nagy szol­gálatot tett, amikor könyvében mint­egy kedélyesen elcseveg a szívbeteg­ségek tüneteiről, keletkezésének okai­ról és kezeléséről. Tiszta képet ad a mindjobban szaporodó érelmesze­sedésről, vázolja a lélek hatását a szívre és hangsúlyozza a gyógysze­res kezelés mellett a lelki kezelés nagy fontosságát. Pontos utasításo­kat ad a munka, sport, táplálkozás, szeszesitalok, stb. tekintetében. A szerző nagy érdeme, hogy könyve nem csak felvilágositólag, hanem nagymértékben megnyugtatólag is hat. A könyv kiállítása a Nóvák Rudolf és Társa cég jó Ízlését és áldozat­készségét dicséri. Ára P. 2.60. Érdekes statisztikát állított össze a főváros egyik legnagyobb harisnya­üzlete. Minden NOR COC harisnyát vásárló hö'gy nevét feljegyezte és megfigyelte, hogy ezek állandóan, kifejezetten minden alkalommal NOR­COC harisnyát kértek. De ez érthető is, mert jóval tartósabb, simuléko­nyabb, szebb és olcsóbb, mint a leg kiválóbb külföldi gyártmány. A NOR­COC harisnyák gyártója a 40 év óta fennálló Kokron józsef és Fiai hód­mezővásárhelyi cég, mely jelenleg 450 magyar munkásnak ad kenyeret. Csak Vasúti Útmutatót kérjen, ha vnegbizhaió és olcsó menetrendet akar. A Pápai Testvériség Sport­és Kultúregyesület f. é. február 14-én rendezett álarcos jelmezes bál­ján felülfizetni szívesek voltak : Rátz Oltó 50 P, vitéz Draskőczy István, Karlovitz Adolf 20-20 P, Kiss Ist­ván, L'Auné R chárd, Tomschits Re­zső 10—10 P, dr. Antal Géza, Fa­ragó Andor, Lwpnik Ármin, Löwy Kálmán, Sőth Lajos 5—5 P, Kum­mer János 4 P t Bojsza Lajos 3 94 P, Blau Henrik, dr. Horváth Kálmán 3—3 p, Berger Imre, Laázs Ferenc, Hápli József 2-2 P, dr. Kiss Gábor 1-60 P, dr. Breuer Pál 1 P, Bártl János 40 fillér, mely adományokért ez úton mond hálás köszönetet az Elnökség. 118 Iparukat beszüntették % Boldizs János cserepes, Pollák István szállo­dás, özv. Schwartz Mártonné vendég­lős. Bűnnel szerzett dicsőség Remek amerikai diáktörténet 8 felvonásban, az egyetemi nyolcasok izgalmas evezős versenyével. Rendezte: Richárd. Rosson. Főszereplők: James Hall, Richárd Arlen és Louise Brooks. (Telefon: 194. szám.) lövő héten bemutatásra kerQIS műsorai i iiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiini Március 17., 18. Kedd, szerda. „PARAMOUNT" exsup er átír akciók J Kizárólag 16 éven felülieknek! EMIIj JAXMXOS legújabb filmremeke: Bűnök uccája. Drámai világattrakció 8 felvonásban," Maurice Stiller mesteri rendezésében. Főszereplők: Emil Jannings, Olga Baklanova és Fay Wray. Házasság az esküvő előtt. Két ember regénye egy magányos szige­ten 8 felvonásban. Rendezte: Gregory La Cava. Főszereplők: Sary Cooper és Esther Ralston, Március 19., 30. Csütörtök, péntek. „ORION" gyémántfilmek / „PARAMOUNT világsikerek l Az idény egyik legnagyobb néma filmje: A szent hazugság. Karin Michaelis világhírű regényének film­változata 9 fejezetben. Főszereplők: Ottó Gebühr, Mindszenthy Mária, Sybil Morei és Szőreghy Gyula. Március 31., 33. Szombat, vasárnap. „PARAMOUNT" exsuperattrakciók l „ORION" filmesemények! | BUDOLF MEHtIÍÖTI halálának évfordulója alkalmával bemutat­juk utolsó filmremekét: Végzetes szenvedély. Blasco Ibanez legszebb regényének filmváltozata 9 gyönyörű fejezetben. Főszereplők: Rudolf Taleutino és Nita jtfaldi. Az első és egyetlen nagy footballfilm a 11 ördög. Minden idők legnagyszerűbb sportfimje 9 lenyűgöző felvonásban. Rendezte: Korda Zoltán, a volt válogatott football fenomén. Főszereplők; Guslav Frölich, Evelin Holt és Németország válogatott 22 footballistája. Sport, izgalom, változatosság jellemzik ezt a maga nemében egyedül álló haiatmas filmalkotást t Előadások kezdete hétköznap 1/t7 és 729 órakor. Vasár- és Qnnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Jegyekről ajánlatos előre gondoskodni Jegy-elővétel naponta d. e. 11—12-ig és délután mindenkor az előadások kez­dete előtt egy órával. 117 A SZABÓIPAROSOK SZÖVETKEZETÉTŐL. 108 ÉRTESÍTÉS. Értesítjük nagyrabecsült rendelőinket, hogy sikerült nagyobb mennyiségű bel- és külföldi príma minőségű öltöny­és felöltöszövetekeft gyári áron alul beszerezni s, amíg ezen tételárú tart, a legelőnyösebb feltélelek mellett bocsátjuk nagyrabecsült megrendelőinknek rendelkezésére. Kiváló tisztelettel: PÁPAI SZABÓIP&ROSOK SZÖVETKEZETE. Munkásmozgalom. Rovatvezető: Szalajr Lajos. A pápai dohánygyárban, mint ismeretes, két héttel ezelőtt munkaidő­és bérredukciőt hajtottak végre. Ter­mészetes, hogy a munkásság körében nem váltott ki nagy lelkesedéit ez az intézkedés, de túlzott beállítás az, mintha ez okból a munkásság körében lázongás, rendellenesség me­rült volna fel. Nem. A pápai dohány­gyárban alkalmazott munkások sok­kal komolyabbak, minthogy szélső­séges eszközökhöz folyamodtak volna* Maguk a munkások tiltakoztak az ellen, hogy a rendet bárkinek is helyre kellett volna állítani, mert a rend biztositéka a ker. szoc. mun­kásság lelki világnézetében rejlik. A Ker. Munkásegyesület f. hő 29 én d. u. 3 órakor tartja ez évi rendes közgyűlését. ftSSatni snyaikSnytfl feSvonaft (A bejegyzések idejének sórrendjében.) Pápa, 1931, márc. 6-tól 12-ig. Születtek i Márc. 6. Braun ZoltSn gazdasági számtartó és neje Horváth Gizella, fia: Ferenc, József, izr. — Csete József ácssegéd és neje Horváth Má­ria, leánya: Magdolna, ev. — Giczf Gábor földmívelö és neje Csurgai Zsófia, leánya: Sarolta, Zsófia, ref. M^rc. 7. Kalmár István földmívelö és neje Szedlmayer Anna, Magdolna, fia: István, Károly, ev. — Kovács István földmívelö és neje Csendes Terézia, fia: Károly, rk. — Pap Fe­renc gazdasági cseléd és neje Kis Ilona, leánya: Ilona, ref. Márc. 8. Baítos Mihály napszámos és neje Gaál Ilona, leánya: Sarolta, rk. — Nagy Ferenc gazdasági cseléd és neje Kelemen Gizella, fia : Ferenc, rk. — Villmann József kőmívessegéd és neje Szabó Katalin, leánya: Gab­riella, rk. Márc. 9. Kanozsai Mihály m. kir. posta-távirda vonal felvigyázó és neje Vági Erzsébet, fia: József, rk. — Pintér Sándor cipészsegéd és neje Dukán Anna, fia : Ottó, Géza, rk. Márc. 10. Farkas Lajos Sándor szabósegéd és neje Wernitz Olga, leánya: Olga, rk. Már. 12 Csajtay Dániel földmívelö és neje Nagy Mária, fia: Miklós, ref. Meghaltak i Márc. 7. Funtek Róza háztartási alkalmazott, rk., 30 éves, tüdőiob. Márc. 8 Nagy Ferenc, rk., 1 napos, veleszületett gyengeség. Márc. 9. Beck Mátyás napszámos, rk., 41 éves, tüdőgümőkór. Márc. 10. Fövenyesi Sándorné Péter Eszter, ref.. 29 éves, h ashártyalob. Márc. 11. Kerekes Mihály ács­mester, rk., 46 éves, tüdővész. Házasságot kötöttek: Márc. 7. Laázs Ferenc borbély és fodrász, rk. és Zsirai Mária szövő gyári munkásnő, rk. Lapzárta csütörtök este 8 órakor. Laptulajdonos és kiadó a pápai Kat. Kör. Keresztény Nemzeti Nyomda R.-T. Pápa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom