Pápa és Vidéke, 37. évfolyam 1-52. sz. (1940)

1940-08-18 / 33. szám

nai Ferencné, Ruip Ilona, Kozla Antal, Paál Lajos, Köszeghy János, Dr. Bodáné, Szentgyörgyi Sándorné, Szentgyörgyi Lea, Sándor Pál, Dr. Böröczky Jenőné, özv. Novitzky Pál­né, Freund Ferencné, Jászai Józsefné, Boksay Endre, Leitnerné, Hajdú Zsigmond, Dr. Fehér Jenő, Kecskés Ida, Rédey Józsefné, Horváth Károly, Vidor Miklós, Fellner Miklós, Hoff­mann Ferenc* Keszey Gyula, Gottlieb Jenőné, Dr. Budimátz Mihály, Pápay Gyuláné, Szalai Lajosné, Csermák, Kohn Gyula, Köcsky Lászlóné, Bartha Gyula, Stiihmer cukorkaüzlet, Fran­kóné, Borsosné, Németh Györgyné, Dr.Takácsné, Dolgos Lajosné, Kunszt Rezsőné, Kreutz Gyula, özv. Marton Sándorné, Grünbaum Gyula, Szalai Károly, Pfeiffer M*ria, Edelényi, özv. Bottka Jenőné, Kuti Lajosné, Csuti J., Hegedűs Sándor, Németh Istvánné, Fekete, Rejcsuk S., Császár I., Czirfusz Józsefné, Kenyeres E., Koloszár Ferenc, Szabóné, Remmes­berger Géza, Szalmási I, Weisz és Edelstein, Horváth, Ihusz Pál, Feggéc Rezsőné, Lipka Márton, Horváth, Vaspék József, Lövi Kálmánné, László Gézáné, Háklár Józsefné, Gyenese Sándor, Kováts, Tengerdy Mihályné, Tóth Lajosné, Braunstein Etelka, Szita Gyuláné, Szita M., Németh I., CORSO Aug. 19-20., hétfő-kedd Magyarul beszélő vadállat film! Mevadai pokol és Ez a villa eladó magyar filmvígjáték IFŐszereplÖk: Kabos, Gózon, Bilicsi, Berky Lili, stb. Aug. 22-23, csütörtök-péntek hihetetlen furcsaságok és az amerikai színes filmcsoda Mikádó Főszerepben: Kenny Baker, Jean Colin. Aug. 24—25., szombat-vasárnap Ördög éjszakája vadnyugati cowboy film és Ida regénye nagysikerű magyar filmvígjáték Főszereplők: Ágay Irén, Jávor Pál, Pethes, Mály Gerő, Gózon Gyula. Előadások kezdete: hétköznap V27 és s/*9 órakor, ünnep- és vasérnap 4, Va7 és s/*9 órakor. — Elővétel mindennap 11—l-ig • és 1 órával az előadások kezdete előtt. Telefon: 11-33 Biró Jenő, 6 drb. olvashatatlan alá­írás, 34 drb. N. N. 40 fillért: Breiner Samu, Mihályfi István, Czirfuszné, Mikóczy Alajos, Kiss Mária, özv. Roller Sándorné, Bakos M., Nyári Mihály, Simon Sándor, Tóth Károlyné, Bedőcs Jó­zsef, Mester József. 30 fillért: Ferenczy, Attolányi An­tal, Csizmadia Lajos, Ihász N., özv. Harsányi S.-né. Sági Károlyné, Pilzl János, Főcze Jánosné, Sohár György, Lóskay Béla, Szalay Károly, Gáncs Józef, Kis N., Mészáros Irma, Papp József, Frőlich F., Polgárné, Papp Mihály, Csomasz Kálmán, Nagy N., Kis N., Némethné, Langfelder Béla, Olvashatlan aláírás, 17 drb. N. N. 20 f. és 20 f.-en aluli: Molnár Gézáné, Horváth Józsefné, Rátz Jenő, Németh József, Sztankovits Vilma, Rádli János, Németh E'us, Ábrahám Ferenc, Rózsás Kálmán, Csidor János, Csapó Ferenc, Mórocz József, Sas József, Kreutz Jánosné, Kovács Iván, Pelh János, Kovács Imre, Grosz József, Maradicsné, Molnár Lajos, Mórocz Antalné, Stefanicsné, Szalai Sándor, Bálintné, Kutasiné, Németh­né, Pityer Lajos, Németh Sándor, Mezzőné, Királyné, Györgyné, Pintér Jánosné, Kovács József, Horányi N., Tóth Ferencné, Kéthely Virágüzlet, Frisch Janka, Bazsóné, H. L., Tóth Károly, Martin Károly, Puli Gábor, Takácsné, Gróf Jánosné, Kasza Gyuláné, Grátzer Liza, özv. Legény­né, Jakab Antalné, Torma Júlia, Singer, Sommer Károlyné, Kis Gézá­né, Fellner Saláné, Steiner N., Lőven­stein N. Döbrentei Ferencné, Hárter Margit, özv. Pollák Józsefné, Lusztig Béla, Erdős Dezső, Schlesínger N., Deutschné, Rozenthálné, Hoffnerné, Unger N. f Horváth I., Horváth Sán­dor, Szabó Margit, Szabóné, Schwartz Sándor, Horváth Károlyné, Krausz Mór, Kassainé, Bakos Sándor, Berdát Gézáné, Kováts János, Tankó Ferenc, Kricker L., Tenkó Simon, Hettlinger Jánosné, Bakos József, Peitzerné, Csákvári N., Gergye Lajosné, Horváth N., Sz. A., Árki József, Csóka Sándor, László Sándor, Gál Gyula, Geiger N., Pirka L., Csendőr J., M. Sz., Feltein I., Mika Antalné, Saller Júlia, Horváth Kálmán, Kőmű­ves Józef, Barabás Lajos, Balikóné, Guti J., Morser M., Molnár M., Hevesi N., Vér N., Miklós János, Gombás István, Papp József, Sas Ferencné, Pikla János, Horváth N., Frőlich N., Farkas Károly, Pintér István, Rózsa Jóssefné, Dr. Breuer Pál, Weisz Jenő, Szalmási Jenő, Kemény Szilárd, Hápli Sándorné, Varga Lajos. Balka Jánosné, Gimes Lajosné, Wandlich L. Gémes József­né, Markovits Ferencné, Polgár Mihályné, Dienstmann N., Kis Géza, Balla Lajos, Kis N., Gobera N., Strandi G., Kuslics, özv. Nemesné, Pingitzer N., 43 drb N. N. Mindezekért a segélyezett szegé­nyek nevében hálás köszönetet mond az Actió Catholika Karitász Osztálya. Házassági kölcsön. Rövidesen meg­valósul a házassági kölcsönök intézmé­nye, mely a kormány szociális program­jának egyik pontja. A gazdasági élet rendkívüli érdeklődésseil várja a házas­sági kölcsönök bevezetését, amely ko­moly élénkülést eredményez majd az ipari és kereskedelmi életben. Valószí­nűleg eltekiintenek attól, hogy egy szerv bonyolítsa le a házassági kölcsönökkel kapcsolatos beruházásokat és módot nyújtanak arra, hogy ebben a fogalom­ban résztvehessen az érdékeit ipari és kereskedelmi ágazatok összessége. A le­bonyolítás további részleteire vonatko­zóan, mint értesültünk, a belügyminisz­tériumban ankét lesz, amelyen meghall­gatják az Epol javaslatait. Nekem... Nekem nem nyújtott az élet, kacagó gyermek meséket. Nekem nem volt örömöm, álmom, nekem nem volt szabad vigadva járnom. Én minden örömöt bánatba hordtam, mert én az utca gyermeke voltam. 5ZRLRY KAROLY. Vas- és fémhulladékgyiijtés. Néhány nap múlva megjelenik az iparügyi mi­nisztérium rendelete, amely megszabja a mostani nyersanyaghelyzetben külö­nösen fontos vas- és fémhulladékgyüj'*­tés új rendszerét. Értesülésünk szerint a rendielet értelmében augusztus 26-ig jelentkezniök kell azoknak a keresztény ifjaknak, akik részt akarnak venni az átképző tanfolyamon, amely hét hónap­ig tart. Erre az időre 100 pengő havi segélyt kapnak és utána az önálilósítási Alap segítségével megteremtik majd önálló egzisztenciájukat. Ez a rendelke­zés az ipari élet szempontjából is fon­tos, mert szakkörök véleménye szerint ily módon rendeződik a hulladékgyűjtés kérdése és lehetővé válik, hogy fenn­akadás nélkül kerüljön át a vas- és fémhulladiékgyüjtés az erre alkalmas keresztény vállalatok kezébe. Szakkö­rök azt hiszik, hogy ily módon a meny­nyiségek is szaporodni fognak, miután vitéz Pétery István iparügyi miniszté­riumi osztályfőnök utasítására az or­szág közigazgatási szervei a jövőben az eddiginél is fokozottabb mértékben segítik elő a Fémgyüjtő, illetve a 'vele kapcsolatban működő keresztény válla­latok munkáját. Bakonykoppány község elöljáró­ságától. 9. kgy.-1458/1940. Árverési hirdetmény. Bakonykoppány község tulajdonát képező kovács házat a hozzátartozó műhellyel és szántó­val Bakonykoppány községben a községbiró lakásán 1940. augusztus hó 20. napján délután órakor nyilvános szóbeli árverésen haszon­bérbe adjuk. Az árverési feltételek Szűcs község­ben a körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt betekinthetők. Bakonykoppány, 1940. aug. 2. Hasprai Márton s. k. Lehner Nándor s. k. [ Saját érdekében! Minden nyomtatványát, könyvkötésieti munkáját és képkereteit rendelje ! a Keresztény Nemzeti [ Nyomdavállalatnál Pápa. Telefon 10 71. V Befőzés. A főldmívelésügyi miniszté­rium tudomásával az Országos Borpro­paganda Bizottság forgalomba hoz olyan gyümölcscukor oldatot, amely hi­vatva van teljesen helyettesíteni a házi­asszonyok áltail bei ott készítéshez fel­használt répacukor-szirupot. A gyü­mölcscukor-oldat — amely a »MEGA« Magyar Hegyvidéki Bortermelők Érté­kesítő Szöveíkezetének, Csányi-utca 11. sz. a., valamint Ráday-utcai 22. sz. a. üzletében kapható literes üvegekben — már úgy van elkészítve, hogy a befő­zésre szánt gyümölcsöt ezen gyümölcs­cukor-oldattal egyszerűen szirup he­lyett fel kell önteni és kidunsztolni, tehát semminemű további munka keve­rés, vagy különös eljárás nem szüksé­ges. Ezt a gyümölcscukor-dklatot egyébként már az Erjedéstani Intézet is kipróbálta és a célra megfelelőnek ta­lálta. Az ára: literenként csereüvegben P 1.25, amely mennyiséggel normálisan 5 literes befőttes üveget lehet feltölteni. 1 literes befőtt gyümölcscukor oldata tehát kb. 24 fillérbe kerül. wwwwvwwwwwwwww JjjjHH MOZGÓ Aug. 20—21., kedd—szerda. Magyar filmhét! TURAY IDA—RÁDAY IMRE KABOS GYULA-TÖRZS JENŐ főszereplésével Márciusi mese azonkívül RRMEYHNR érdekfeszítő film a fakírok, Yoghik, a rejtelmek és ezer csodák hazájában. Aug. 22-23., csütörtök-péntek. MÓRICZ ZSIGMOND óriási színpadi és könyvsikert elért művei filmen í Mgy jó mindhalálig! Főszereplők: Dévényi Laci, Csor­tos, Rózsahegyi, Tolnay Klári, Ráday, Kiss Ferenc, Gombaszögi Ella, Mály Gerő LEGENDÁS MULT VILÁGHIRADÓK Aug. 24-25., szombat-vasárnap. Tőkés Anna, Páger Antal, Turay Ida, Kabos Gyula, Palló Imre, Komár Júlia, Uray Tivadar pompás vígjátéka Hotel kikelet HARC AZ ÉLETÉRT] HÍV A VADON VILÁGHIRADÓK. Előadások kezdete* Hétköznapokon V«7 és x/t9. vasár- és ünnepnapokon '/«4, 0 éa I/s 9 órakor. Jegyelővétel délelőtt U-l-ig, délután az elő­adások kezdete előtt egy órával. Jegyrendelő telefonszám: 10—88. — A telefonon rendelt jegyeket kérjük */« órával az előadás kezdete előtt kiváltani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom