Protestáns egyházi és iskolai lapok – 33. évfolyam – 1890.

1890-03-02 / 9. szám

Most a legilletékesebb forrásból azon felvilágosítást nyertük, hogy ez a hír a valóságnak nem felel meg: Hajdumegye tanfelügyelője még mindig Kiss József kir. tanácsos. * Püspök választási mozgalmak az evang. egy­házban. A gömöri evang. esperesség vezérférfiai Szent­iványi Árpád felügyelő elnöklete alatt bizalmas értekez­letet tartottak, melyen Czékus utódjául a tiszai kerület püspökévé Terray Gyula gömöri főesperest jelölték ki. — Részünkről nem sokat bízunk e jelöléshez, melyet ugy látszik, inkább a partialis tekintet sugalt, mint a kerület magasabb érdeke. — A dunáninneni egyházkerület fel­ügyelője, Szentiványi Márton úr a püspöki szék betöltése tárg}ában április io-ére egyházkerületi gyűlést hívott össze Pozsonyban. Közgyűlés előtt néhai dr. Geduly Lajos püspök emlékére gyászistenitisztelet fog tartatni, melyen az emlékbeszéd tartásáról nt. Baltik Frigyes püspök helyettes főesperes íog intézkedni. — A dunán­inneni egyházkerületben Trsztyénszkyvel szemben, mint közelebb irtuk, a mosonyiak külön jelöltet állítottak, mí a hazafias párt kebelében nagy visszatetszést keltett. * Gyászhirek. Gaál Imre nagykereki-i lelkész, a bihari egyházmegye volt esperese, 1848/49-iki tábori lelkész élete 75-ik, házassága 46-ik évében szívszél­hüdésben hirtelen elhunyt. Halála nagy kiterjedésű családot borított gyászba. Öt nagykorú gyermek, számos unoka gyászolja elhunytát. Vince Ödön lelkész apósár, Gyenge András lelkész sógorát vesztene el az elhunyt­ban. Temetése nagy részvéttel ment végbe febr. 25-én Nagykerekiben. Béke hamvaira! (Nekrologját kéri a Szerk.) — Magyari J enő előbb nagyenyedi, majd buda­pesti papnövendék, és nevelő elhunyt. Jó igyekezetű, nemes törekvésű fiatal ember volt. Béke poraira ! — Ágoston Géza sepsi-szentgyörgyí classis praeceptor és katekheta 25 éves korában elhunyt. Béke hamvaira ! * Szerkesztői üzenetek. B. ^.-nek S.-Szt.-György. Készséggel ; ki is szedettem, de a jelen számból kiszorult. — B. L. urnák Sámod. Köszönet, jőni fog. — Sz. J>.-nek Déva. A I i-ik számba vezércikknek. — S. K. urnák B. S. A jövő számban. — T. I. urnák N.-Kajdacs. Ily kérdéseket érdemes szellőztetni. Készséggel közlöm már a jövő számban. — /.. A'-nak Szikszó. Üdvözöllek sorainkban. •— Á" Zs. úrnak Bauovcze, Csak előre. Minél többször ily kellemes apróságokat. — A'. S. urnák Esztergom. Semmi szín alatt nem fogom ajánlani. Az urakkal szemben <szeget-szeggel» a jelszóm. — B. J. urnák Sz, Lapunk színvonalát nem szállíthatom le — ^nig. — í 7. J. urnák D. Hadd üssék személyemet Bényei és P. urak, rá se hederítek ; majd ha az elvek harcáig emelkednek, akkor én is szóba állok velők, de nem az ő modorukban. ADAKOZÁS. A Károli-emlékre és alapra: Hercegh Ferencz ó-moravicai lelkész 2 frt. — Sebestyén Gábor köves­kállai lelkész gyűjtése hívei között 7 frt. (Ehhez járul­tak : Sebestyén Gábor lelkész 1 frt, Fehér Sándor körjegyző 1 frt, Kaszás Dezső 1 frt, Kaszás Kálmán 50 kr, Csőkör Ferencz 20 kr, Vörösmarty Dániel 50 kr, Vörösmarty András ro kr, felső Nagy " Károly ro kr, Balogh Lajos 20 kr, Gyenizs Gábor 20 kr, Sörös Lajos 20 kr, Kövesdy Lajos 20 kr, Csemez Elek 50 kr, Győrffy Sándor 20 kr, Szalay Sándor 20 kr, Pálffy Dániel 20 kr, Gyenezs Sándorné 30 kr, alsó Pálffy József 20 kr, alsó Nagy Károly 20 kr, Kenesei Károly. 20 kr.) — Hetesy Viktor lelkész utján a csúzai ref. gyülekezet családjainak adakozása n frt 40 kr. — A 7-ik számban kimutatott összeg besz á m í t a s a val lapunknál begyült 88j frt ip kr. Szerk. Szegény tanulók ingyen ágyára a Bethesda kórházban : a pesti ref. főgymnasium VIII. oszt. tanulói : Szabó Aladár h. tanár utján 5 frt. — Petri Elek theol. tanár Budapesten 1 frt. — A p sti theol. ifjúság gyűj­tése 3 frt 30 kr. (Ehhez járultak : Barsy László 20 kr, Fábián Zoltán 10 kr, Majthényi Endre 20 kr, Tokay István 10 kr, Patonay Dezső 10 kr, Illyefalvi Vitéz Kálmán 20 kr, Kerkapoly Károly 10 kr, Horváth Ferencz 30 kr, Miklós Géza 20 kr, Dőczy József 10 kr, Ádám Imre 10 kr, Horváth József 10 kr, Koncz Antal 10 kr, Horváth Imre 10 kr, Sebestyén Pál 10 kr, Gaal Lajos 10 kr, Marton Sándor 15 kr, N. N. 10 kr, Dömötör Dániel 10 kr, Szádeczky Béla 10 kr, Domonyi Dezső 10 kr, Vásárhelyi József 10 kr, Hamar István 45 kr.) Szerk. Protestáns országos árvaházra: Ónodi Sándor mező-gyáni lelkész az úrvacsorához járult gyermekek adományaként 65 kr. — Herczeg Ferenc ó-moraviczai lelkész 3 frt. — Az 5—ik számban, kimutatott adományok hozzászámításával e III—ík közlés összege 57 frt 86 kr. Szerk. Török Pál arcképe lefestetésére : Herczeg Ferenc ó-moraviczai lelkész 2 frt, Szabó Lajos ó-moraviczai s. lelkész 1 frt, Hetesy Viktor csúzai lelkész 1 frt. A jelen közlés összege 4 frt. Szerk. Pesti theologiai convictusra Tlerczegh Ferenc ó-moraviczai lelkész küldött 5 frtot. Szerk. Török Pál arcképe lefestetésére adományokat küldtek : Katona Ferenc d.-vecsei segédlelkész 1 frtot, Ba 11a Árpád sz.-miklósi lelkész r frtot, Kerkápoly István hévizgyörki lelkész 1 frt, Laki István abai lelkész 1 frt, Sz. Nagy Károly pesti zenetanár 1 frt, Herceg Ferenc ó-moravicai lelkész 2 frt, Szabó Lajos ó-moravicai segéd­lelkész 1 frt. Összesen 8 frt. Ezen küldeményeket a «Prot. Egyh. és isk. lap» szerkesztőjétől vettem át, s ezek már egyszer közölve voltak a nevezett lapban. Közvetlen hozzám küldtek : Zsilinszky Mihály főispán 3 frtot, Erdélyi József veresegyházi lelkész 1 forintot, Szilágyi Béla gyönki lelkész 1 frtot. Összesen 5 frt. A mai közlemény összege 13 frt. Budapesten 1890. február 26-án. — Kovács Albert, theol. igazgató-tanár. HIRDETÉSEK. Az ujon alakult tokaj-újhelyi missziói egyházban megüresedett lelkészi állás f. é. március hó 30-ik napjáig betöltendő. Évi javadalom: egyelőre 800 frt. Teendő: a lelkészi munkán kívül a vallástanítás. A közelebbiekre nézve az alólirt főesperes ad szíve­sen értesítést. Miskolczon, 1890. február 18-ikán a hegyaljai ág. hitv. ev. egyházmegye elnöksége Zelenka Pál, Radvány István, főesperes. 2 — 3 egyházmegyei felügyelő. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Szőts Farkas. DEUTSCH M.-féle müintézet, Czettel és Deutsch Budapest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom