Dunántúli Protestáns Lap – 45. évfolyam – 1934.

VIII. Hivatalos rész - A belsősomogyi egyházmegye esperesétől: - 173–1934. O. R. Sz. tbn.

évszázadok mezőit fogják még öntözni kristály habjaik­kal. Bereczky is — Isten igéje mellett — ebből a forrás­ból ivott, s hogy Kálvin — a keresztyénségnek eddig legmélyebb átérzője s ugyanakkor a legnagyobb gondol­kodók egyike, akiket valaha ez a világ szült — rányomta kitörülhetetlenül a maga bélyegét, nem kisebbíti semmi­vel müvének értékét. Ha Kálvin villámszerűén fölragyogó meglátása boncolókés alá vett már egy kérdést a maga vaslogikájával, marad ott még kikutatlan és önálló gon­dolkozásra átengedett terület? Robertsonra, a másik gondolkodó óriásra is rányomta a maga bélyegét any­nyira, hogy ugyanarról a kérdésről néha nemcsak véle­ményük azonos, de a kifejezéseik is. Szinte megdöbbenve kérdezem éppen Bereczky füzetével kapcsolatban: miért nem bányásszuk hát sokkal több alázatossággal és igazságszomjazással ezt a kimeríthetetlen kincsesbányát ? Nagy érdeme Bereczkynek, hogy bátrain és tisztán, hallhatóan meg merte és tudta szólaltatni a mai em­ber gondolatvilágán keresztül ezt a kürtöt. S meg tudta éreztetni, mennyire öröknagy és soha túl nem halad­ható kérdései ma is a reformáció legnagyobb kérd'éísíei az örök emberi léleknek. Minden szaván, gondolatán meglátszik, hogy olyan katonája \a Hagy ügynek, aki mestere a fegyverforgatásnak. S amit legjobban szeretünk Bereczkybein, a mai szó- és képáradat pré­dikáció-irodalomban: nincs egy fölöslegesi szava. Nem szavakkal kápráztat, hanem igazságokkal vezet. S ma­gasságokra tud vezetni. S oda fö|nn a csíúcson látod meg, hogy szavak nélkül is — felséges a kilátás. Két­ségkívül legmagasabbra vezet utolsó elmélkedésében: ÜdvÖzít-e az egyház? Erről a csúcsról nem elég cslak egyszer széttekinteni. S magát az egés'z füzetet vadet­mecumként teszed el könyvtáradba. Kákics. Kiss Géza. I VEGYESEK 1 ® ® -®@®®®©@®®®©®@®©®®®@®®®®®©@®©®®®©®©®®©®® — Dókus Ernő, ref. egyházunk nagy halottja, mint a napilapokból olvastuk, végrendeletében alapít­vánnyal emlékezett meg a sárospataki főiskoláról, reá­hagyván budapesti házát, mintegy félmillió pengő érték­ben. A sátoraljaújhelyi ref. egyháznak négy telket hagyó- ; mányozott. Az igazak emléke örökké áldott. — A ref. theologiai tanárok febr. 1—2. napjain Debrecenben tarják országos konferenciájukat a követ­kező tárgysorozattal: A magyar ref. bibliai tudomány helyzetképe és legközelebbi feladatai, előadó dr. Pongrácz József, — A magyar ref. rendszeres theologia helyzet­képe és legközelebbi feladatai, előadó dr. Tavaszy Sán- j dor. — A magyar ref. általános vallástudomány helyzet­képe és legközelebbi feladatai, előadó dr. Vasady Béla. — A magyar ref. egyháztörténelem helyzetképe és leg­közelebbi feladatai, előadó dr. Révész Imre. — A ma­gyar ref. gyakorlati theologia helyzetképe és legközelebbi feladatai, előadó Csikesz Sándor. — A magyar ref. theologiai oktatás öt évre való kiterjesztése. Az öt éves theol. tanfolyam tanterve, előadó dr. Kováts J. István. — A Debreceni Protestáns Lapot, melyet ed­dig dr. Szentpéteri Kun Béla szerkesztett dr. Révész Imre értékes közremunkálásával 1934 január hó 1-től anyagi okokból a tiszántúli egyházkerület vette át s mint annak a kiadása havonta egyszer jelenik meg. Előfizetési ára egy évre 4 P 80 r f. A régi szerkesztőség a most megindult Református Élet szerkesztőségébe lé­pett be. Laptársunkat új alakjában bizalommal köszönt­jük és kívánjuk, hogy mielőbb hetenként jelenhessék meg. — Szeretetvendégség A pápai Ref. Nőegylet lelki áldásokban gazdag szeretetvendégséget rendezett január 21-én a főiskolai köztartáson. Fazekas Mihály megkapó imája és eszmékben gazdag bibliamagyarázata után Hermann Ancsi művészi zongoraszáma következett. Fejes Zsigmond gimnáziumi igazgató mélyenjáró felol­vasást tartott, mint természettudós tett vallást Isten lé­teiéről. Értekezésében egyesült a tudomány alapossága és szabatossága a költészet lendületével és szépségével. Farkas Irma tanítónő élvezetes énekszámát Ritoókh Ist­ván ének- és zenetanár kísérte finom alászínezéssel, Ólé Sándor lelkész A kovácsok sztrájkja c. nehéz köl­teményt szavalta drámai erővel. A műsort dr, Török István theol. tanár áhítatos imával zárta be. Az estély szellemi részét Kutassy Mária és Lampérth Sándorné rendezték, az anyagi részről Ólé Sándorné és Pap Zol­tánné gondoskodtak. A szeretetvendégség tiszta jövedelme 200 P-n felül volt. — Az egyetemes tanügyi bizottság rendes évi gyűlését a bizottsági-elnökség március 8—9. napjaira Budapestre hívta össze. — Az egyetemes imahetet az ország minden részében nagy buzgósággal és sok áldással tartották meg. Az eddig beérkezett jelentések azonban távolról sem adnak teljes képet. Nagyon sok helyről semmiféle jelentés nem érkezett, aminek az a hazánkra káros kö­vetkezménye van, hogy a magyar bizottság a londoni világközpontnak csak hiányos jelentést tud tenni. Éppen azért a magyar bizottság titkára, dr. vitéz Csia Sándor máv. igazgatósági főorvos (Budapest, VI., Andrássy-út 88.) ez úton is kéri mindazoknak az egyházaknak és egyesületeknek a vezetőit, melyek az imahetet megtartották, — küldjék be az erről szóló részletes jelentést. Küld­jék be egyszersmind a perselypénzt is, mert a bizott­ságnak rendkívül sok kiadása merült fel az imahét ren­dezésével kapcsolatosan. A beérkezett perselypénzekről az egyes felekezetek szerint az illető felekezet legelter­jedtebb lapjában fog a bizottság nyilvános nyugtázást közölni. — Kiáltó Szó lett az új esztendőben a címe a Kolozsvárt eddig Kálvinista Világ címen megjelent testvér­lapnak, melyet új köntösében is szeretettel üdvözlünk. lÉj H IVATALOS RÉSZ j[=J S •••*«•«••••* «*M*MM6«« MfMMMM* I ••* A belsősomogyi ref. egyházmegye esperesétől. 173/1934. szám. Nagytiszteletű Lelkész LJr! Tek. Tanító Ú! T. Presbitérium! Az Országos Ref. Szeretetszövetség kiküldöttje február hó vége felé kezdi meg taggyűjtő körútját egy­házmegyénkben. Érkezését kellő időben jelezni fogja s munkáját vallásos est keretében tartandó előadással kezdi meg. Tisztelettel kérem, sziveskedjenek a kiküldött ér­kezésére megfelelően előkészíteni a híveket s általá­ban minden lehetőt megtenni az akció sikere érdeké,­ben. — Közelebbről kérem a következőket: hirdessék ki a szószékből a kiküldött odaérkezés|ét, adjanak al­kalmat neki, hogy a gyűjtést megelőzően a gyülekezet­hez szólhasson, adjanak mellé alkalmas kísérőt, egy­szerűbb ellátásáról sj elszállításáról gondoskodjanak. Erdőcsokonya, 1934 jam. 24. Halka Sándor esperes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom