Dunántúli Protestáns Lap – 47. évfolyam – 1936.

VIII. Hivatalos rész - Püspöki hivataltól: - 3229–1936. Iskolalátogatók nevei - 3012–1936. Felhívás szavazásra lelkészi és világi tanácsbíróra

— Miskolcon a Kálvin-szövetség zajtalan mun­kájának eredményeként nov. 9-én tették le a 15.000 P-be kerülő Napközi Otthon alapkövét. — Az ORJÓ Dunántúli Egyházkerületi Irodája közli, hogy az egyházkerületben 1936 január 1-től október 31-ig a következő temetési segélyek .fizettet­tek ki: Végh Jánosné Iszkaszentgyörgy 53.38 P; Da­rázsi Jánosné Mocsa 92.38 P; Kálmán Gábor Vilonya 78.64 P; Bojtor Erzsébet Lábod 30.— P; Kiss Sándor Székesfehérvár 127.70 P; Martin Antalné Kaposvár 107.96 P; özv. Végh Ferencné Szőny 108.96 P; Szüts Lajos Nádasdladány 373.54 P; Szőllősi István Székes­fehérvár 30.— P; özv. Pataki Gáborné Csákberény 29.24 P; Vincze Ferenc Császár 198.43 P; Mészáros Mihály Székesfehérvár 369,54 P; Szabó Gáborné Zánka 229.97 P; Nagy Jánosné Iszkaszentgyörgy 74.64 P; Kiss Györgyné Bana 75.14 P; Faragó Sán­dorné Csákberény 93.38 P; Bakacs László Győrsze­mere 518.82 P; Papp Kálmán Ajka 296.56 P; Szijj Bálintné Nagyigmánd 185.77 P; Öry Károlv Balaton­arács 221.09 P; Bán Rózsi Szigetvár 113.04 P; id. Fagyas Gergelyné Diósjenő 30.— P; özv. Badóczy Sándorné Ajka 359.54 P; Soós József Győr 157.28 P; Virágh János Kálóz 147.28 P; Stökl Károly Kocs 103.22 P; Bende Gyula Tihany 93.38 P; Tóth Julianna Pestszentlőrinc 446.18 P; Gaál Endre Tata 155.28 P; Jenei Károly Veszprém 76.14 P; Vincze Ferenc Ko­márom 149.28 P; Szalay Istvánné Dunaalmás 153.28 P; özv. Bodor Jánosné Takácsi 57.38 P; Babótai Jó^sefné Székesfehérvár 203.43 P; Somogyi István Gyöngyös­mellék 77.14 P; Csinger Istvánné Szőny 178.77 P; Koma Józsefné Székesfehérvár 452.18 P; Lénárt Benő Simontornya 66.29 P; özv. Vágó Gáborné Magyar­óvár 294.90 P; özv. M.üller Istvánné Veszprém 157.28 P; Pakodi Lajos Csákberény 78.64 P. Ösiszesqn 6853.05 pengő. — Segítsetek címen megjelent az Országos Re­formátus Szeretetszövetség 1937. évi naptára. Az új, művészi címlappal és gazdag tartalommal megjelenő 144 oldalas naptár ebben az esztendőben is csak 24 fillér. A minden fontos tudnivalót magába foglaló, minden cikkében református szellemű naptárt Kiss Ferenc és Pap Béla szerkesztették. A naptári rész nem­csak pontos tájékoztatót nyújt a mindennapi életben felmerülő kérdésekre, de rövid konyhakerti és gaz­dasági tanácsadót is, amelyet mindenki hasznosan for­gathat. A gazdag irodalmi részben a magyar szellemi élet legkiválóbbjai sorakoznak fel. Cikkírói között ott találjuk dr. Baltazár Dezső, dr. Ravasz László, dr. Makkai Sándor, Medgyasszay Vince, Bertók Béla, Ágoston Sándor püspököt, dr. Révész Imre egyetemi tanárt, dr. Patay Pál, dr. Soós Béla, Gyökössy Endre, dr. Kincses Endre, Siposs Ida, Szabó Lajos, dr. Nagy Sándor, Dömötör Ilona, Kiss Géza, Ecsedy Aladár, dr. Farkas Pál stb. lelkipásztorokat és írókat. A naptár kapható minden lelkészi hivatalban és az Országos Református Szeretetszövetség központjában (Buda­pest, XIV., Stefánia-út 29., Debrecen, Maróthy György utca 15), — Készítsük elő az Egyetemes Imahetet. Az Evangéliomi Világszövetség (Alliance) az 1937. évre is elkészítette az Egyetemes Imahét tárgysorozatát^ melyet a Magyar Evangéliomi Szövetség december elején szét fog küldeni. Minthogy a MESz már az év első felében alapszabályokkal egyesüle'títé alakult s minthogy negyedévi folyóiratot is szándékozik indí­tani, az imaheti felhívás és tárgysorozat e lap leg­első számában fog megjelenni. A MESz vezetősége azonban már ez úton felkéri a különböző evangéliomi 'gyülekezeteket és egyesületeket, hogy már most te­gyék meg a szükséges intézkedéseket az 1937 január 3-tól 10-ig tartandó imahét megszervezésére. Ima­heti tárgysorozatot az érdeklődőknek dr. vitéz Csia Sándor, a Magyar Evangéliomi Szövetség ügyvezető alelnöke (Budapest, VI., Andrássy-út 83. fsz. 2.) szí­vesen küld. M —f i\ i=jj HIVATALOS RESZ lj=i A dunántúli ref. egyházker. püspöki hivatalától.. 3229/1936. szám. E2 rtesítés. Tisztelettel értesítem a Na,gytiszteletü Iskolaszéki Elnök és Tekintetes Tanító Urakat, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 6900/1936. eln. szám alatt kelt rendeletével v az 1876. évi XXVII. tc. 3. §-ában, illetve az 1935. évi VI. tc. 9. §-ában nyert j felhatalmazás alapján, a gazdasági irányú tovább­képző népiskolák tanfelügyelői iskolalátogatói teen­dőinek elvégzésével az 1936/37. tanévre terjedő hatály­lyal a következőket bizta meg: Nógrád és Hont k. e. e. vármegye területére Gás­pár János egri gazdasági népiskolai igazgatót; Komárom és Esztergom k. e. e. vármegye terüle­! tére Siha József tóvárosi gazdasági népiskolai igaz­i gatót; Fehér vármegye területére Tuboly Jenő székes­fehérvári gazdasági népiskolai igazgatót; Tolna vármegye simontornyai járásának területére Kápolnay József dunaföldvári gazdasági népiskolai igazgatót; Győr-Moson és Pozsonyik, e. e. vármegye terüle­tére Rátz Frigyes Ottó mosoni gazdasági népiskolai igazgatót; Somogy vármegye területére Mezey Imre nagy­bajomi gazdasági népiskolai igazgatót és Veszprém, Vas, Zala vármegye területére dr. Fe­dora Dénes Sándor okleveles mezőgazda, tanügyi titkárt. Pápa, 1936. évi november hó 20-án. 3012/1936. szám. F e Ilii vá s. Folyó évi egyházkerületi közgyűlésünk 98. számú határozatával szavazást rendelt el 1. egy egyházkerü­leti lelkészi tanácsbirói, 2. egy egyházkerületi világi tanácsbirói é,s 3. egy egyházkerületi tanítóképviselői tisztség betöltésére. E rendelkezés alapján felhívom az egyházközségek presbitériumait, hogy ez állás be­töltésére irányuló szavazataikat az illetékes esperesi hivatalhoz folyó évi december hó 15-ig küldjék be, az esperes urakat pedig felkérem, hogy a beérkezett szavazatokat jegyzék kíséretében a püspöki hivatal­hoz folyó évi december hó 20-ig felterjeszteni szíves­kedjenek. A szavazati lapot és megfelelő borítékot a püspöki hivatal szétküldi. Pápán, 1936. évi november hó 16-án. Medgyasszay Vince püspök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom