Pápa és Vidéke, 30. évfolyam 1-53. sz. (1933)

1933-02-05 / 6. szám

Pápa éa Hídé ke Ötven millió rokkantja és sebesültje van a kenyérért vivott világháborúnak. Ötven millió ember nek nincs munkája, kenyere, nincs rendes jövedelme, amiből életük fenn­tartását biztosítani tudnák. A N^p szövetség tanácskozásai egymást érik, de a sok és felesleges konferencia egy lépéssel sem viszi előbbre a világproblémák megoldását. A világ­krizisnek egyik oka az a világgyű lölet, mely a nagy háborút befejező békeszerződésekből ered Ez a béke egyformán rossz a győzőknek és a legyőzötteknek is. A legyőzötteknek azért rossz, mert országaik széida­rabolásával megfosztották őket az élet lehetőségétől, a győzőknek pedig azért nem jó, mert nem érzik ma­gukat és zsákmányukat biztonságban. A világ gazdaságnak és a termelés­nek is alapja: a béke. Addig míg népek milliói állig fegyverkezve és gyülö'ettel eltelve vicsorítják fogaikat egymásra, békés termelő munka nem indu'hat meg. A kenyér világháborújának sebe­sültjei és rokkantjainak száma tehát nem, hogy csökkenne, de nspról­napra növekedni fog. Növekedni fog azért, mert a gazdasági élet ténye zői nem jöttek rá még ma sem arra, hogy egymásból élünk. A világháború befejezése után közgazdászok és ál­lamférfiak egyaránt azt hirdették, hogy az emberiséget s az eleseit nemzeteket úgy lehet talpra állfUni, ha többet termelünk. Ezt a tanácsot ugyan nem fogadták el a gazdasági élet vezetői, mert a többtermelés ér­tékesítéséhez szükséges piac a nem­zetközi gyűlölködés miatt nem volt biztosítva. Ennek dacára mégis elő állott az értékesítés világválsága. A gazda nem tudja eladni búzáját, a gyáros iparcikkeit, mert nincs vevő, nincs fogyasztó. Az emberek pedig ma is szeretnének szépen és jól élni, ruházkodni, szórakozni, csak az a baj, hogy nincs miből. A koldusok nem tudnak vásárolni, ipart és ke­reskedelmet virágzóvá tenni. A gazda, az iparos, a kereskedő, a gyáros csak ugy tud élni, ha fogyasztója, vásárolója van. Ha ez nincs, ő is ép oly koldus lesz mini a többi. Egy­másból élünk. A munkás, a tisztvi­selő a fizetését feléli, odaadja a ke­reskedőnek, az iparosnak, a gyáros­nak és gazdának. Ezt teszi ma is. Ha mégis é.tőkésítési válság van, ennek az az oka, hogy kevés a fi­zetése a tisztviselőknek és munká soknak egyaránt. A gyáros, a gazda, a kereskedő annak idején örültek a magas érté­kesítési áraknak és a legkisebb ősz­szegre leszorított munkabéreknek. Az alacsony fizetések következményeivel nem számoltak. Minden igazságta­lanság megboszulja magát. Az ala­csony fizetések bevezetésével tönkre tették a fogyasztót s ezzel önmagu kat is halálra sebezték. A világkri zisből nincs kibontakozás másként, csak úgy, ha a megsértett erkö'csi és gazdasági világrendet az igazság­nak megfelelően helyre állítják. Vissza kel! adni a jogtalanul elrabolt őr szágrészeket, mert ez a legjobb üzlet a győzőknek is. Másodszor arányba kell hozni a fizetéseket a megélhe tési cikkek áraivH, mert másképpen a gazdasági életei nem lehet be'eg­ségéből kigyógyítani. Vagy az árakat kell leszállítani, vagy a fizetéseket kell felemelni Nemzetek, munkások és munkaadók vagy együtt élnek és boldogulnak, vagy egymással pusz tulnak el. Erre tanii és figyelmeztet sz ötven millió munkanélküli mun­kás sorsa. Sz. L. Keresztényszocialista nép­gyűlés Pápán. A keresztényszocia­lista Párt f. hó 12 én népgyűlést tart, amelyen tiltakozását fejezi ki a kormány legújabb adópolitikája ellen. A gyűlései a Ker.-szoc. Párt szá­mos képviselő tagja mond beszédet. A népgyűlés idejét és helyét falra­gaszokon közli a pártvezetőség. Ml lesz febr. 13 án és 14 én ? Mint már a mult számunkban meg írtuk, a Pápai Közművelődési Egye­sület eli*gárd*ja ekkor hozza színre Farkas Imre bájos operettjé*, a Csere­gyerekek et. A női főszereplők : Papp Sándorné, dr. Tomor DezEŐné, Fürst Manci és Lakat Iionka. A férfi sze­replők : Metzger Ödön, Papp Sán­dor, Horváth István, Lang Imre, Rosta János. Amint láthatjuk, a leg­jobb pápai műkedvelők viszik a há­lás szerepeket, s az est művészi sikere biztosfiva van. A 18 tagú űri zenekart Ekker János vezényli, aki a Huszáifogásban tett nagyszerű bizonyságot dirigensi képességeiről. A próbák Metzger Ödön vezetése alatt nagyban folynak. A jövő héten már megjelennek a plakátok is. Ellenőrizhetetlen helyről olyan hírek keitek szárnyra és terjedtek el a földmíves nép körében, hogy a városi pénzügyi bizottság úgy a felső , mint az alsóvárosi gazdák által fenn tartott apaállatok részére költség­vetésileg megállapított segélyt el akarná törölni. Minthogy a hírek elégedetlenséget váltottak ki a gaz­dák körében, a helyzet tisztázása végett megkérdeztük a pénzügyi bizottság előadóját, aki határo ott hangon megcáfolta ezekei a híreket, s kijelen ette, hogy egy szó sem igaz ezekbői a híresztelésekből és hogy a pénzügyi bizottság nem foglalko zik a segélyek megvonásával. Rossz­májú kitalálás volt az egész. A sikos járda áldozata. F hó 31 én S'olh László 8 éves ügodi kisfiú az iskolából hazatérőben a sikos gyalogjárdán oly szerencsétle nül esett el, hogy az esés következ­tében a bal alsó lábszárát több he lyen eltörte. Súlyos állapotban szál lították be az irgalmasok kórházába, ahol rögtön gipszbe rakták a lábát. Ez a kisfiú a nemtörődömségnek, a mulasztásnak az áldozata, s ez intő például kell szolgálni azoknak a pá­paiaknak is, akik csupa kényelem­szeretetből nem hintik ftl a 6ikos járdát. Pedig őket is érheti hasonló baleset. Hodie mihi eras tibi. Táncmulatságok. A pápai Fel­sővárosi Olvasókör február 19 én este 8 órai kezdettel a Oriff szálló nagytermében zártkörű táncmulatsá got rendez. — A pápai Katolikus Le gényegyesület február 12 én, va­sárnap este fél 9 órai kezdettel saját helyiségében (Liget utca 30. szám) farsangi táncmulatságot rendez. Be lépődij személyenként 1 pengő. A táncmulatság kezdete este fél 9 óra­kor, vége reggel 4 órakor. — A Fel­sővárosi Róm. Kath Olvasókör febr. 5 én este fél 9 órai kezdettel a Griff szálló n8gy!ermében zárikörü far­sangi táncmulatságot rendez. Belé­pődíj személyenként 1 pengő. A ze nét Birkás Leci jóhirnevü zenekara szolgáltatja. FelQlfizetéseket köszö­nettel fogad a rendezőség. — A pá­pai Hadviselt Iparosok Egyesülete dr. Konkoly Thege Sándor m. kir. köz­jegyző, Hamuth János polgármester, dr. Molnár Imre ügyvéd és vitéz Karsay Béla ny. alezredes fővédnök­sége alatt 1933. évi febr. hó 18 án este 8 órai kezdettel a SipiczVy féle vendéglőben az elaggott hadviselt iparosok Özvegyei és árvái javára zárkörü táncmulatságot rendez. A Magyarországi Kárpát egyesület Bakony-osztálya Jan. 28 án tartoita évi rendes közgyü lését. Varga László ügyvezelő elnök bejelentette, hogy az egyesület elnö kéül sikerült Hamuth János polgár­mestert megnyerni, így minden ga rancia megvan rá, hogy az egyesü let egyik fontos feladatának, a helyi idegenforgalom fellendítésének a jö­vőben fokozotfabb mértékben eleget tud tenni. Schwarcz István főtitkári beszámolóban jelentette, hogy a mult évben sz egyesület 15 túrát és 19 társasösszejövetelt rendezett. A tiszt­újítás során elnökül a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Hamuth Já­nost választotta meg, a vezetőség és a választmány mandátumát az 1933. évre meghosszabbította. Kávé és tea próbafőzés a Meinl üzletben. Február 28 án kávé és március 1 én teapróbafőzés a Meinl üzleiben, Fiók: Pápa, Kos­su.h L. u 20. A Korunk Szava február elsejei száma Széchenyi György, Aradi Zsolt és Balla Borisz szerkesztésében meg­jelent. A folyóirat új száma vezető­helyén közli Szekfü Gyula cikkét a Magyar középosztály problémájáról, J anne Ancdet Huítache (Páris) tol­lából a Hazaáruló szeretet című, nagy feltűnést keltett cikkét. Rády Elemér, a felvidéki ifjú katolikus mozgalom vezetője a Kisebbségi ifjúságról, Széchenyi György a Pápai encikiikák nak a kapitalizmust bíráló szellemé­ről Írtak. Horváth Richárd folytatja Krisztus napszámában c. cikksoro­zatát. Rodriguer André (Berlin) A katolikus filmgyártásról irt érdekes cikket. Gazdag könyvszemle, eredeti hírrovat stb. egészí i ki a folyóirat új számát, amely mindenütt kapható, -gyes szám ára 30 fillér. Előfizetési ára negyedévre I 50 P. Ingyenes mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VIII, Gyulay Pál utca 13. 1933 február 8 Konyak, rum, gourmand likőrök mindenféle ízben. Tiszta szesz, likőr- és rumessercia kapható Hajdú drogirlában Pápa, Széchenyi­tér 4 sz. 229 Sertésól, mint lakás. Nagy a nyomorúság, nagy a pénztelenség, azt tudjuk, nem is keli mondani. Az ember szive megkérgesedik ebben a rettenetes életharcban, de mégis megdöbben az ember, amikor olya­nokat hall, hogy sertésólakban húzód­nak meg a borzasztó hideg elől. Itt Pápán, ahol a lakások 25°/o a üre­sen áll. Még az állatot is óvják, védik ilyen időben, csak az ember kóborog, didereg, segítség nélkül, Az illetékesek figyelmét felhívjuk az szomorú eselre, mert nem szabad megengedni, hogy embertársunk meg­fagyjon a hidegben, kiverve, elha gyatva. Ennyire nem szabad, hogy kemény legyen a szívünk. Pápai terménypiac. 1933. évi február hó 3-án. Búza 12-12-20 P (boletía nélkül), rozs 4-4-70 P (boletta nélkül), árpa 8-8 50 P, zab 8-800 P, tengeri (morzsolt) 7 50 -8 P, burgonya 3 50—4 00 P q-ként. Fokhagyma 80 f, vöröshagyma 12—14 f. állami anyakönyvi kivonat (A bejegyzések idejének sorrendjében.) Pápa, 1933. jan. 27-től—febr. 2-ig. Ssüiattak i Jan. 27. Németh József földmivelö és neje Bakos Márta, leánya: halva születelt. Jan. 28 Gerecs József földmi­velö és neje Vadász Anns, leánya: Irén, rk. J8n. 29. Kövér József asztalos­segéd és neje Mészáros Erzsébet, fia: László, rk. J*n. 30. Éber Katalin háztartás­beli, fia: halvaszületett. Meghallak i J*n. 27. Veszele Jánosné Molnár Katalin, rk., 71 éves, tüdőtágulat. Jan. 28. Özv. Bodanzky Gusztáv­né Frischman Fáni, izr,, 75 éve», tüdőlob. Jan. 29. Renkó György napszámos, rk., 65 éves, vérmérgezés (sepsis). Jan. 30. Özv. Kozma György né Füstös Erzsébet, rk., 85 éves, elag­gulás. Jan. 31. Németh Zsigmond nap­számos, rk., 47 éves, tüdővész. — Szarka Istvánné Horváth Rozália, rk., 30 éves, hasihagymáz. Febr. 1. Balikó Károly molnár, ref., 80 éves, tüdőtágulat. Háxassiget kötáltak: Jan. 28 Hrgyi István földmivelö, rk. és Tékán Vilma, rk. — Szalai Ferenc cipész, rk és Pi inner Erzsé­bet, ev. ESKÜVÍi ETÁN a Harczaghy Wnyké­pészeti műterembe hajtatott a fiatal pár, hogy ott megbrbkitesse életének eme nevezetes napjAt. Kossuth I.njos ntea S3, (a post&vnl szemben). Lapzárta csütörtök asla ö árakor. Laptulajdonos és kladá a pápai Kath. Kár. Keresatény Nemzeti Nyomda R-T, PApa,

Next

/
Oldalképek
Tartalom