Pápai Lapok. 33. évfolyam, 1906

1906-03-11

A TÁRSASÁGBÓL. )v | A Jókai-kör március hó ll-én este ti ( | lírakor saját helyiségében estélyi tart a követ- .. kenő műsorral: I. Andante tranquillo, Beriof v;. VII. koncertjéből, b Magyar népdal, hegedűn n előadja Ráca. Demo, zongorán kíséri Kiss Vilma. Mi­8, A statis/tika áldozata; v ig monológ Táhori , l.'.-tnl. szavalja dr. Adorján Gyula, l> Olasa- jj( országból, képekkel. Felolvasás, tartja Német Sámli.r. |. Cankahaláaaal; dialóg. Baemélyek: t­ü l.uln. tialamli Kanra. liittn. < leiger Kilith. ."». , ­Fantasie brillante Froreiob-Ssabó Ernőtől, aon-1.. ic..tán előadja Froreioh-Szabó Brat. | 1V j A Leáuypsryesiletbea mu l vasárnap Fejes M Ist\átt tanai- az üstökösökről olvasott t'i'il árde-. a kesén. A Felolvasási közelebbi számunkban fogjuk kiiziilni és itt megemlítjük, hogy a felolvasás az estéiyen nagy tetszést aratott, '' jj Estél) a kalholiktis körhen. Ma egj hete d. ii. 6 árakor Katit, kör ssokásos fölolvasó estétyél tartottá meg a rém. kath. gimnázium J tornatermében nagy hallgatóság előtt. As <•!-" ponl K'.s.ii Margit oimbalomjátéka volt, A masrvaros érzéssel és stvlnsbsti előadott népdalok 111 * Si nagy tetszést arattak, ngy hogy megkeltett ismételnie játékát. ITtáns Stanita Fulgent tartott lelkesítő szabad elő«<lást a paiiouageokról va­zotvan a novedelem fontosságát a társadalom­éin A szép előadást zugé tapssal honorálták. Nagj II. i.k i rutinos saavalata aratott ezután nagj tetssést, Ganvynak A fekete eb cimü költe­... nyel adván elő. Az estély nzentgyorgyi Sanuor zongorajátékával végződött, aki az annyira nép- ^ t erttvé vált .lánus vitéz élőzenéjét és befejező j'. melodrámáiét játszta el mesteri kézzel. 1 " ta $ A pápai l.eanj egjasllel inái ins U-én, y ma este s órakor saját helyiségében jelmez ); el adó lilési tan a kővetkező műsorral: 1. Mit . tapasztalt a székelj asszony a tia lakodsimái). I :„ Kii a Ija i' ; i stein Szóra. 2. Mendelsohu: „Lied lj( .•hin Worte*" zongorán előadja: Kovács Mariska. til A szerelem tudománya, Előadjak: Koritsoho- >x i.it- Iti ti. Őrnek Jolán, Révész Márton és Tran« M uer István. |. Víg monológ, előadja Beck EteLlvc ... Fellegváriné megmutatja a harkányi asszo*|p foknak, milyen a nem ideges, talpig gavallér], isszouy. Jelenet, Blösdják: Bem Margitka. Poasgjsj Irmus és Parkas uizi. I». Gordonka •sok) -1 roubadurból". Előadja: Losonczy tiy nla. 1 zmi-..ran kisé-ri: Rács Jenő. Előadás után thea-l est. Beléptikig nem tagoknak 1 korona. A tisz-j t>-lt látogatókat is ssivesén látja jelmezben asI estélj l • rendező \ álssstmánj. Március 15-iki ünnepélyek. \ pápai kath. kör > ntareius lő-iki ünne­pélyt a jövő vasárnap, <• bó 18-án tartja a g Oriff átálló nagytermében a követkeaő műsorral: k 1. Ilyniiiiis. énekli • közönség, 2, Rhapsodie, al Székelytől, songotán előadja Pmmhmann Ida. « .'!. Rákóoziné. Aranytól, szavalja HanauerZoltánná, p 1. Dalok. Énekli Margó /rima. zongorán kiséri n Szentgyörgyi Sándor, ö. Ünnepi beszéd. Mondja K fiam sás Korbeti bakonybéli apát, li. • Serenade duSavoyerd, Roever Henriktől, b Magyar ábránd é : Ni.MI áhl meg a magvait. Kréesy Edétől, a Előadja oellon Kréi -y Bds pannonhalmi karnagy, k zongorán kiséri Baentgyorgyi Sándor, 7. Éji látogatók. Irta cs szavalja Takács (icdeoll. S. \ li'akiiczi z.isz.;. ja. Melodráma, ilr. I'rónai Atital- u tói. zenéje Ssentgály GyukUóL Szavalja Hagy t Gabriella, zongorán kisen Kim Vilma, oellon n Krécsy Ki.-, hegedűn Baentgyorgyi Sándor, k hnrm.iiiinm.iti Turner Sándor, az. énekeket a gimn. és a kaih. kör vegyes kara énekli II. b Kunié daluk. FuVoiáu előadja KtU z (ívnia, é zongorán kiaári l'.jvári Kndrc dr. KI. Szózat, b én. kii a közönség. Külön un ghiviikai a kath. kör nem bocsát ki. kémem es aton bivja meg n a közönséget. Il.lvái.ik: első .'{. s..r •_' kor., t a kövstkeső ."i. s,, r 1 km-., a többi ülőhely 00 tillér. álléihcly 90 tili« i. Kezdete ,|. u. ö órakor. r.M'Ai i.M'iirv A I.eáiiyegyesiilet mar. ins lő-iki ttnnepé' ls-án este fogja megtartani. Az állami tanitóképzo-intézet március 15-éj i. ;j órakor tartja saját helyiségében uemzei épségét, melyen alkalmi beszedet mond bó Miklós, szavalni fognak: Dezső Zoltán cin zv István, (fagy Imic éa I'ajip Kát'olv emlékek s szerepelni tbg az intézet ének- et ikara. Az intézet a hazafias közönségei ti épségre tisztelettel meghívja. A pápai ev. rel. főiskolai it.j képzőtársulati k. ének- és zenekar közrcmtiköilésév el marcin? •n esti 7 órakor a városi szinházlian 1848. márc ke 58. évfordulója alkalmából emlékünnepélyt lez a következő mfisorral: I. A bonvéd' tornál .1. c. ii ónkor: 1. Himnusz, Enekl Őiskolai ifjúság, 2. Máraius idusán. Irta ka Bándor [T. é. papn. Szavalja: Besse Lajoi é. |ia|in. ;|. liinejii beszéd. Tartja: Szinav dor III. é, papn, I. „Talpra magyar! 4 ' Sza a: Fejes Gábor VIII. o, t. ö. Szózat. Enekl iiskolai iljii-.i^;. II. Este 7 órakor a színház . 1. II. -z. Magyar nyitány. Irta: Gáty Zoltán adta a főiskolai zenekar a szerző vezetést lett. 2, „Talpra magyar!" Szavalja: uh dor III. é. papn. .'(. Kossuth-induló. Enek mekarra alkalmazta Gáty Zoltán. Előadja k. ének- - zenekar Gáty Zoltán vezetési lett. I. <»csk.iv brigadéros. Történelmi szimnt v felvonásban. — Irta Berezeg Ferenc, a értesülüuk róla, li"„ r .v ^ honvédssoborns innepélyl nem fogják megtartani, mert be .ttak. Az er. ref. nöiieiebt intézel képzötársu március 15-én hazafias Hnnepélyt rendez i .-tkcz.il műsorral: 1. Hymnus, éneklik a kié jai. i'. Magyar zongoradarab, előadja Trannei •gíl 11. é. tan. j.-l. ;!. Tavasz elején, Csengej íztávtól, szavalja: Magassj Inna 1\. é. tan I. Felolvasás, tartja: Kakas [rón tV.é. tan ő. Kuruc dalok, énekli; Krausz Jolán \\.< jel., zongorán kiséri: Bóváry Anna 1\. É jel. ti. Rákócsi induló, Karkas Imrétől ,,-ilja: \'ittn\i-.lv Anna IV. é. tan. jel. 7 is, K.-v.iv Józsctiul. mel-iilráma: ein ólja isz Renée II. é tan. jel., aongoran kíséri la. sv Mariska II. é tan. jel. s. STs -irj -iij Kossuth I.aj..s.'éneklik a kiír tagjai tdezö: Koritscboner Irén l\'. >'•. tan. jel TOLLHEGYGYEL. Kisvárosi szenzációk. Nem ni'.ii.ii.atj i senki sem. hogy Pápá n történnek események, természet n ezt l nem a SZÓ-SZOTOS értelmében véve. Mindenekelőtt tavaszodik és pár nap ót inyörfi időjárásunk van • a meleg napsugá salja a pillét gnbójábÓL Szinte különös, bog : egy pár nap előtt táncoltunk a Griffben i n»..lsó Uál még a tél jegyében voksime febé ék szállingóznak a levegőégben, áe nem hé i-k. ami persze nagy vigasstalásunkra szolga issznti'-l mán. amely kevés örömöket nymjtotu' s alig, hogy tavaaaodni kezd, Tbális papnt papjai vonulnak be hozzánk, hogy még élvt esebbé tegyék nekünk a tavaszt. A sz.inhá •ül nagy volt a sürgés-forgás. Elsőbben ási ládák, mindenfelé, festett és nem feste innak, színfalak jelezték, hogy megjönnek öl kit mar várva várttt&k. Amott egy szögletbe 1 Baba róssáskertjének kulisszái voltak i-p sra rakva, maguk alá rejtve a székesfehérvá lisszatitkokat és éih-s emlékeket. Legalább a leghitelesebb lorrásból. egvi ucédea szajn papnőtől tudtuk meg, hogy mii >s emlékekkel telten jötték meg a szoinszéi i és hogy vágyik a szivük vissza-vissaa, — Mert s/.erettck ott licllliüllket nagy Ott ­milja a szeretetreméltó művésznő éa mi elki i behuny) szemmel. *i Miknr e sorokat irta kuli.'...iák. nwg nn|>sii|-ari iivl.cn jAitiink. iSzeik Vajh, ki tudja Így távoznak el majil tőlünk is. de ngy hisszük, hogy a mi mecénásaink sok­kai gyöngédebbek, minisem női sziveket repesi­szenek mag, Úgy sem lévén nálunk olyan drÓtOS tiit, aki bedrótozni tudja . . . Kgv másik szenzációnks gummiradier. Ilyen még nein vailt Pápán, 'le most már van. lljah ! haladunk a korral. Valószínű, hogy akadni fog hozrá sikkasztó is. aki a más pénzén fog gummi­rádlereani. Késznek olyanok is, akik sétakocsizasl tngnak tenni a gtiminikerekün. söt talán kocsi­korzót is rendesünk az I, mondd egy gummirad­lerre] éa lia még tovább megyünk, nem lebetet« hu. hogy virágkoráé is lesz, melyen a gummi­rádáer lógja az első sserepet vinni. Bzenzáoiósaámba megy az is, hogy városunk egy ilju iparosa, megunva a pápai életet. Ame­rika feli'- evezett leleségestöl, énekelvén SgJT légi operettéből ezt a strófát: „A szökés párosan •• .* A hitelezők sirnsk állítólag utánuk, ellenben az adósok azóta, szintén állítólag, igen jókedvűek, S állítólag a ki'-jutazásra indult pár. a giiniini­rádleren kesdte meg az iitj;it. Hat azt nem lebetno-e szenzációnak venni. legalább knlisssassenzáoióaak, hogy Gtti Baba, mikor a rózsákat tépi ki. as egyikrósaabokornak, isméi állit.'.lagi.s tövét, nagy felindulása közben, véletlenül eltörte és mégis Tímárnak, a színész­n.-k kdl ínegiizetni a reparáló asztalost, Hat ilyen kilátásaink vatiuik az apró szen­zációkban a jövőre, melyeknek elébe biztató re­ménynyel llézünk. Bard. VEGYES HÍREI. Hoitsy Pal beszámolója Mull va­sárnap délután fél i órakor) tartotta meg. v..|t oras. képviselünk beszámolóját as óvoda udvarán, almi a polgárság Óriási nagy száuihan jelent meg, csaknem teh-töhvéu ,i tágas nagy udvart. A gyűlési Bajnócak) Bélaapápai függetlenségi part chiiikc nyitotta meg és egy küldöttséget kert liil a képviselő meghivására. A küldöttség élén rövid idő múlva meg is jelent Hoitsy, akit nagy é^jeuzésse] fogadtak. Ezután megtartotta beszámolóját, melyet, azonban — sajnálatunkra — politikai tartalma miatt nem közölhetünk, amint­hogj a többi beszédet sem. A beszámoló htszé­det gyakori helyesléssel és nagy lelkesedéssel kísérte a választó polgárság ésa végén hatalmas éljenzéfbe tört ki. Ezután !>r. Kamié Ádám szolalt |o| és gyújtó hatással beszelt, végül pedig határozati javaslatot terjesztett .1 gyűlés f;lé. melyben a nemaatí küadeiemben való kitartás­nak és a knalí. lóhoz való ragaszkodásnak ad kifejezést a polgárság és amelyet egyhangúlag elfogadtak. Majd Gr. Körös Kndrc olvasta föl a Kossuth Ferenchez szóló üdvözlő táviratot. Végül Bajnócsky elnök megköszönve a volt képviselőnek a beszámolóját, a polgárság további ragasskodásáról biztosította, éa a g\ ülést bezárta. A;: elnök szavait riadó éljenzés követte és itláua az egész nagy tömeg kalaplevéve énekelte el a Bymnusst, majd pedig a Kossuth nóta éneklése közben teljesen rendben szétoszlott, A csendőrség •'s rendőrség az Annakápolna téren foglalt, vá­rakozó állást, de m-m akadt semmi dolga. Husz-irozrodünk koréból. Froreich­Szabó Ernő ezredes és Hoff János honvédhuszár foállatorvns. folyó hó 7-én ssemletartás céljából, ezredünk második osztályához Zalaegerszegié utaztak. — Núnásy Mihály I. oszt. százados. újonnan kinevezett pótkeretparrancsnok, f. In. 8-án bevonult. — Gróf Vay Károly főhadnagy, légyvertiest, f. hó 4-én Zalaegerszegre utazott fegj verssemlére, A papai patronago. Mólj tiszt értesitem az érdeklődő tiszt, hölgyeket, hogy al alakítandó patronageonab március teVára hirde­tett értekezlet,március 19-én, héttőn d. u. ö órakor tartjuk meg a kath. óvodában, mart c napra Farkas Edith, Pálfly Anna grófnő ás Gothard Sándorné eljövetelükéi kilátásba belyes­ték. Stanita Fulgent,

Next

/
Oldalképek
Tartalom