Dunántúli Protestáns Lap – 40. évfolyam – 1929.

VIII. Hivatalos rész - Püspöki hivataltól: - 758/1929. Árokszállásy J. művének ajánlása

felkéri az egyház tehetősebb tagjait, hogy ezt a szeretet­munkát méltassák jóindulatu figyelmükre és ajándékaikkal jöjjenek egyházunk segítségére. A tejszállító cég minden öt palack után ad egy ingyen palackot, amit szegénysorsu gyermekek kapnak meg," de még így is kb. a gyermekek egyharmadának tejszükségletéről kell gondoskodni. — Főiskolás leánykonferencia. Junius 24—29 kö­zött a Duna partján fekvő faddi gyülekezetben főiskolás református leányok részére konferencia lesz, amelynek rész­vételi díja mindössze 9 pengő. A jelentkezők félárujeggyel utaznak úgy vonaton Budapestig, mint a hajón Faddig. A konferencia programmja a következő : Bibliatanulmányo­zás: Az úrvacsora. A hitetlenség életfilozófiája. Református nők életművészete a múltban. A nő képe a modern iro­daloman. A kálvinista életfilozófia. A dolgozó nő társadalmi problémái. A református nő nemzeti hivatása. A református nő szociális missziója. Az esti tábortüzeknél áhítatok: Evezz a mélyre. Szakadozik a háló. A kútnál. Résztvehet minden főiskolás leány és a középiskolák utolsó évfolyamának nö­vendékei. Jelentkezni lehet junis 15-ig: Magyar Református Diákok Soli Deo Glória Szövetsége Budapest, IX., Kálvin­tér 7. II. 15. — A Kaposvári Református Lap pünkösdi számá­ban a Konfirmációról, az Áldozócsütörtöki emberről, Pün- , kösdről, Jézus abszolutságáról és a belrnissziói munkásokról találunk tartalmas cikkeket. A lapot, mely a kaposvári, erdő­csokonyai, kaposmérői, orci, magyaregresi, nemesdédi, nagy­kanizsai, gigei, alsok-csurgósarkadi gyülekezetek egyházi értesítője, Farkas Sándor segédlelkész szerkeszti és a fel­sorolt gyülekezetek teherviselő tagjai, valamint az összes belsősomogyi lelkészek és praeorans tanítók ingyen kapják. — A Pápai Kollégiumi Lapok legújabb számában Fejes Sándor, Fejes Zsigmond, dr. Tóth Endre, Fáber Gyula, dr. Seregély Géza cikkeit találjuk. A lap előfizetési ára egész évre 3 P. A szerkesztés munkájáért Sándor Pál a felelős. A hézagpótló lapot melegen ajánljuk. — A Győri Reformátusok Lapja pünkösdi számá­ban Győry Elemér lelkész irt vezércikket Teljesedjetek be Szentlélekkel cimen. Szép vers olvasható köpeczi Kiss Sámueltől és rendkívül érdekes történeti tárca Horváth Miklóstól, aki Szana Máté győri ref. pap 1611-ben kelt és Győr város levéltárában megmaradt végrendeletét ismerteti. Részletes beszámolót hoz a lap a gyülekezetben lefolyt püspöki generális vizitációról. A lapot az aktuális gyüle­kezeti hírek bő rovata, Családi Értesítő és az adakozások kimutatása zárja be. A lapot Csokonai Vitéz Mihály pres­biter szerkeszti. — A Diákvilág főiskolás lap májusi száma a követ­kező érdekes tartalommal jelent meg : Szabó Imre: A férfi és nő viszonya a Biblia fényében. — Dr. Csaba Margit : A feminizmus bírálata. — Pongrácz Józsefné: Úrnő és cseléd. — A női hivatás problémái, a) Victor Erzsébet: A tanítónői hivatás, b) Szabó Miklósné: A diakonissza-hivatás, c) Fodor Etelka: A hivatalnoknő, d) Dancsházyné Matolcsy Judit: A papné. — Ker. Diákmozgalom: Gulyás László: Délkelet­európai konferencia Balatonfüreden. — Balikó Erzsébet: Uram, én megadom magam. — Hirek. — A pénztáros közleményei. Szabadi Béla dr. szerkeszti. Előfizetési ára egy évre diákoknak három pengő, másoknak négy pengő. Elő­fizetések Budapest, IX., Üllői-út 19., II. 4. szám alá kül­dendők. — A református földmíves ifjúsági munkára az Egyetemes Konvent a maga részéről 600 pengő támogatást szavazott meg. Továbbá kb. 200 persely van már kézben buzgón gyűjtve országszerte a földmíves ifjúsági munka javára. — Diákgyülések. A középfokú iskolák Országos Református Missziói Bizottsága a következő nyári konferenciákat rendezi: Balatonszárszón középiskolás fiúk számára júl. 9-től júl. 14-ig, Berettyóújfalun középiskolás fiúk számára jun. 30-tól jún. 4-ig, Deb­recenben középiskolás leányok számára júl. 9-től júl. 14-ig, Nagykőrösön tanítóképzős fiuk számára júl. 3-tól júl. 8-ig. Jelentkezési határidő mind a négy kon­ferenciára június 5-ig. Berettyóújfaluban elnök lesz K. Nagy József, rendező titkár dr. Illyés Endre; Balatonszárszón elnök: lic. Rácz Kálmán, rendező titkár Pap Géza; Debrecenben elnökök: Uray Sán­dorné, Wekerdyné Király Ilona, Majerszkyné Bunyitay Klára, titkárok: Sajó Margit és Szalonnás János; Nagykőrösön elnök: Váczy Ferenc, titkár: dr. Juhász Vince. A programm mindenik konferencián e kérdés körül csoportosul: Milyen legyen a mai magyar diák? A képekkel bőven illusztrált meghívó hozza mindenik konferencia részletes tárgysorozatát. Dunántuliak kö­zül a következők szerepelnek: Barsy Lajos szolnoki, Hegyi Sándor ceglédi, Tóth Kálmán kaposvári, Farkas Sándor kaposvári vt. lelkészek, dr. Vass Vince enyingi lelkész, lic. Rácz Kálmán, a Missziói Bizottság el­nöke. A meghívót a Missziói Bizottság nevében lic. Rácz Kálmán elnök és Pap Géza titkár bocsátották ki. A konferenciákkal kapcsolatos minden ügyben fel­világosításért Pap Géza ref. lelkész, missziói titkárhoz kell fordulni. Címe: Budapest, IV., Fővámtér 3. II. 6. — A Magyar Diákok Pro Christo Szövetségének nyári gyűlése ebben az esztendőben június 29-től július 5-ig lesz ismét Tahibap, a lassan teljesen felépülő barakk­táborban. A konferencia összefogó témája „Új magyar diák­típus felé". Ezt a kérdést három nagy körletben tárgyalják a különböző előadások és eszmecserék: 1. örökségünk, 2. jelenünk, 3. jövendőnk. Jelentkezési lapok és részletes programmok a Szövetség központi irodájától (Budapest, IX., Üllői-út 19., II. 4.) igényelhetők. Jelentkezési díj 2 P; napi ellátás ugyancsak 2 P. ^•|MM»M«MM MtOtSOSMMtCMMOMMtMMMttMM S f=k HIVATALOS RÉSZ !|=f sL?.* Dunántúli ref. egyházkerület püspöki hivatalától. 758/1929. sz. Nagytiszteletü Lelkész Url Árokszállásy János, a szegedi ref. egyházközség orgo­nista kántora, középiskolai énektanár, karnagy „60 elő és utójáték orgonára" című munkáját, melyet jeles zeneszerzők melegen ajánlanak, azzal a kéréssel ajánlom nagybecsű hogy azt esetleg az egyház pénztára terhére megszerezni s templomi használatra az egyház kántorának rendelkezésére bocsátani szíveskedjék. Pápa, 1929. évi május hó 17-én. Kiváló tisztelettel: Dr. Antal Géza püspök. A Dunántúli Prot. Lap 15. számában a diósjenői kántortanítói állásra hirdetett pályázatra a jelentkezést meg­hosszabbítom május 31-ig azzal, hogy közmunka váltság cimen kimaradt egy fizetési tétel: 266 P 40 fillér. Kántori próba önköltségen junius 2-án. Szokolyán, 1929. évi május hó 4-én. Nagy István esperes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom