Protestáns egyházi és iskolai lapok – 30. évfolyam – 1887.

1887-06-12 / 24. szám

elismerését teljes mértékben kiérdemelte, úgyhogy csak nem minden fontosabb egyletnek, bizottságnak élő, munkás tagja volt. Kedvelt szónokává lett a közönség­nek terjedelmes, szép, erőteljes hangja által, rajzolás, írásban kitiinő mester volt, az általa vezetett anyaköny­vek valódi metszett betűkkel ékeskednek, igazi minta­írása volt, csín, jóizlés egyaránt feltetszettek azokon. A békés bánáti egyházmegyének huzamos ideig pénztárnoka volt, majd tanácsbiróvá is elválasztatott. Élete utóbbi pár éveiben egészsége gyorsan kezdett alá­hanyatlani s az erős test erejét, színét rohamosan rom­bolák a siető napok, kénytelen volt s.-!elkészt venni maga mellé s egyidőre visszavonult a papi .szolgálatok teljesí­tésétől, mígnem — fájdalom — egy szélhűdés értés rövid szenvedés után családjának, rokonainak, jó barátjainak, az egyházközségnek mély 7 bánatára e mulandó hazát amaz örökké valósággal cserélte fel, mely felé annyi híveket buzgósággal vezérelt. Szigorú lelkiismeretességgel teljesíté papi hivatalá­nak igazán soknemű terheit, annak élt ritka kitartással, elvétve esett meg, hogy elhagyta gyülekezetét csak rövid pár napra is. Koporsója felett nt. Szabó János békés-bánáti esperes, k.-tarcsai lelkész és jóbarátja tar­tott úgy hangjára, mint tartalmára nézve a halotthoz és szónokhoz egyiránt méltó beszédet Máté 10, 39. vers alapján ; gyönyörű, élvezetes, vigasztaló és felemelő vo­násokkal rajzolván azoknak lelkületét, kik elvesztik az ő életöket Krisztusért, hogy megtalálják az általa igért s megszerzett örök jókat; meglepő fordulatokkal tüntetvén fel az ellentétet, kik látszanak megtarlani életöket, ho­lott azt elvesztik s kik vesztik el, pedig valójában meg­találják azt. A templom szorongásig megtelt, gyászéneket a Csiszár Sámuel ev. ref. kántor által vezetett énekkar zengett a templomban úgy, mint a háznál, ez utóbbi helyen Kéri Kálmán dobozi lelkész tartott szép kidolgo­zású, felséges hangon előadott imát, mely után megin­dult a papi lakról a menet a temető felé, kísérve a ko­porsót évtizedek óta együtt nem látott tömeg. A sírnál Kutas Bálint segéd-lelkész vett búcsút főnökétől egy meghatott szívből felbuzgott imával, ennek elhangzása után felzengett az énekkar gyászéneke s letétetett a koszorúkkal borított koporsó az enyészet hideg ágyára, az atya kis fia mellé végnyugalomra, törzs és csemete együtt várván a feltámadás serkentő szózatát. A környékből megjelentek Békésről Szegedi Károly úgy is mint barát és dr. Hajnal István tanácsbírák; Gyula­váriból az agg lelkész neje, leánya és vejével s Böször­ményi Béla segéd-lelkészszel, Deák György lelkész Csorvásról. Aludj sírodnak keblén csendesdeden pihenve ked­ves halott, kit magának eljegyzett a gyászos sírhalom, mely mellett levert szívű bús Özvegy és 5 árva (r fiú, 4 leány) hullatja a mély bánat ködétől átszőtt hálás könyeket, egybevegyűlve a gyülekezet könyeivel. Iiácz János. ADAKOZÁSOK. * A budapest-budai ev. ref. templom építésére újabban következő adományok történtek: Perselypénz május hó 30-án 10 frt 71 kr. Dunapataji ev. ref. egyház gyüjtő-ivén 7 forint, gróf Ráday Gedeonné gyüjtő-ivén 60 frt, Hegedűs Sándorné született Jókai Jolán gyüjtő­ivén 182 frt 94 kr. Veres Sámuel Szeszta-Komoróc 2 frt. Barla Szabó János Nagy-Dobsza 50 kr. Farkas József Borsód-Harsány 5 frt. Csiszér Gábor Egerpatak 1 frt. Bőcsi ev. ref. lelkészi hivatal 2 frt. Felső-lövői evang. egyház 2 frt. Dr. Thomas Lajos 2 frt, Vitéz János és felesége Kovács Zsófia Lorántháza 4 forint, Benedicty Gyula 2 frt. Budapestről: Szőts Albert Emil 20 krajcár. Pabár Imre 50 kr. Borosnyai Oszkár 65 kr. Komlósy József, Fülöp Péter és László Pál I — I forint. Ö/.vegy Kontrás Ignácné 1 frt 50 kr. Dr. Hamary Dániel, Ta­kács László, Ráskay Vilmos és Faragó János 2 —2 frt. Özvegy Benárd Lajosné és Garzó Lajos 3—3 frt, Sor­sich Ferenc 6 frt. Kármán Lajos és Lukács Antal 10— 10 frt, Dániel Ernőné 20 frt, gróf Andrássy Manó, Barkasy Géza, Beretvás Endre, Nemeshegyi József és Saxlehner András 50 — 50 frt. Arany László, Halász Vince, Vigyázó Sándor és idősb br. Wodiáner Albert 100—100 frt. — Összesen: 996 frt, illetőleg 993 forint 65 kr. — Ezen és a második közleményben kimutatott összeggel együtt: 19,134 frt 3 kr, van a pesti h. e. takarékpénztárban elhelyezve. — Budapest, 1887-ik évi junius hó 3-án. — Szőts Albert, pénztárnok. Az orsz. prot. árvaházra: Gueth Sándor felső-eőri leik. esperes 3 frt. (Ehhez járultak : a confirmandusok 2 frt 51 krral, mit a lelkész kikerekített 3 frtra.) — Jávory Nándor nemes-dédi h. ref. lelkész az egyház ré­széről 80 kr. — Bocsor Lajos tengődi ref. leik. 3 frt 43 kr. (Ehhez járultak: az 1886-ik évi confirmáltak: Nagy Károly 20 kr, Lakos István 5 kr, Czobor Ká­roly 4 kr, Keserű Lidia 5 kr, Tihanyi Eszter 10 kr, Nagy Sára 10 kr, Balog Lidia 10 kr, Vecsei Zsófia 10 kr, Dávid Lidia 10 kr, Zsebeházy Lidia 10 krajcár, Czobor Zsófia 10 kr, Csere Eszter 10 kr, Keserű Mária 10 kr, az 1887-ik éviek: Bene Ferenc 1 frt, Keserű József 10 kr, Sütő József 10 kr, Zsoár Lidia 20 kr, Imre Zsófia 10 kr, Székeli Sára 20 kr, Táska Erzsébet 10 kr, Juhász Vilma 10 kr, D. Kovács Erzsébet 10 kr, Lakos Észter 10 kr, Puskás Lidia 10 kr. — Nagy Imre ugrai ref. leik. 72 kr. (Ez összegből 26 kr a confirmált gyermekek adománya 46 kr, pedig áldozócsütörtöki perselypénz.) —• Gózon Gyula somogy-kilitii ref. leik. confirmáltjai részéről 2 frt. — Balla Árpád sziget-sz.-miklósi ref. leik. confirmáltjai részéről 1 frt 30 kr. — Bokor Benő kisbajomi ref. leik. confirmáltjai részéről 1 frt 50 kr. — Csekey István szol­noki ref. h. lelkész a confirmáltak részéről 3 frt 50 kr. — Tatay Lajos ómoravicai ref. h. leik. (Ebből gyűjtött Biró János a fiúknál 1 frt 74 krajcárt, Majlát Zsófia a leányoknál I frt 18 krt, s e két tételt a beküldő kiegé­szítette 3 frtra.) — Sütő Kálmán bereg-somi ref. lelkész 3 frt. (Ehhez járultak a confirmáltak : Balog Borka 8 kr, Barkaszi Julis 5 kr, Barta Lajos 14 kr, Barta András 8 kr, Barta Mari 10 kr, Deme András 12 kr, Gerzsenyi Berti 5 kr, Gerzsenyi Károly 10 kr, Jáhor Eszter 13 kr, Kis Eszter 7 kr, Kódus Ágnes 7 kr, Kódus Bori 9 kr, Kondor Borcsa 5 kr, k. Ködöböcz András 5 krajcár, n. Ködöböcz András 9 kr, Ködöböcz Boris 8 kr, Kö­döböcz Erzsi 10 kr, Ködöböcz Eszter 10 kr, Ködöböcz Józsi 8 kr, Ködöböcz Lidi 8 kr, Pap Sándor 3 krajcár, Ricsei Julis 3 kr, Sütő András 5 kr, Sütő Rozi 10 kr, Szatmári Pál 5 kr, = 1 frt 97 kr, lelkész kiegészíti 3 frtra.) — Balog Ambrus berek-böszörményi ref. leik. a confirmáltak részéről 1 frt 61 kr. — Veres Benő nagy­korpádi ref. leik. 2 frt 50 kr. (Ehhez járultak a confir­máltak : Vecsei László 10 kr, Iványos József 10 krajcár Szentgyörgyi János 50 kr, Vörös György 10 kr, Erős József 50 kr, Bakos Ferenc 4 kr, Vajda József 10 kr, Kulcsár József 10 kr, Kovács József 10 krajcár, Gyurkó Erzse 20 kr, Pacsir Erzse 10 kr, Kis Erzse 6 kr, Ja­koda Kata 10 kr, Zóka Ilona 40 kr.) (Folyt, köv.) SzerJc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom