Pápa és Vidéke, 10. évfolyam 1-52. sz. (1915)

1915-08-29 / 35. szám

1915 szeptember 12. PÁPA ÉS VIDÉKE 5. I j Legjobb minőségű : 5 II őszi kelmék és mosóáruk! | igen nagy választékban megérkeztek Barna Ignác céghez — A Sz. Benedekrend gyásza. Bálint Venánt, a bakonybéli uradalom volt jószág­kormányzója, ki csak néhány hónappal ez­előtt ment nyugdijba s mint ilyen a zalavári konventnek volt a tagja, 61 éves korában mult vasárnap meghalt a celldömölki kór­házban. Temetése e hó 23.-án volt Cell­dömölkön. R. i. p.! — Lejárt szabadság 1. Kreutzer Ferenc, pápai káplán, miután szabadsága lejárt, visz­szaérkezett állomáshelyére és a mai nappal megint megkezdte a szolgálatát. Megjön a napokban szabadságáról az esperes is, s ak­kor rövid időre Németh Imre káplán távozik Pápáról. — Főmunkatársunk Tomor Árkád bencés tanár szintén megérkezett vakációjá­ról, melyet legnagyobbrészt Győrött töltött. — Uj vicerektor. A biboros megyés­püspök dr. Gutheil Jenőt kinevezte a vesz­prémi szeminárium vicerektorává. — Apatits János — telekkönyv­vezető. Bizonyára széles körben meg­elégedéssel veszik, hogy az igazságügy­miniszter Apatits Jánost, a pápai kir. járásbíróság írnokát kinevezte alsólend­vai telekkönyvvezetővé. Apatits a nyu­galomba vonult s azóta már elhunyt Nagy Sándor helyébe (ezelőtt 4'A év­vel) került Devecserből Pápára s itt úgy hivatalnoktársai, mint ismerősei körében igen nagy népszerűségre tett szert. Szerették, sőt hivatalbeli jótulaj­donságaiért nagyrabecsülték elöljárói és tisztelték őt nyájas, simulékony modo­ráért a hivatalban megforduló felek is. Kinevezése tehát úgy egyéni, mint hiva­tali vonatkozásban méltó embert ért. Alsólendva, hova kinevezték Apatitsot, s hová néhány hét múlva költözni lesz kénytelen, egyébként az ő szülővárosa, hol bizonyára már előre örülnek jöve­telének. Mi bizony sajnálni fogjuk távo­zását, mert jóérzésű katholikus ember, gondos családapa volt és azt hittük, hogy állandó pápai lakos kíván maradni. .Erre vallott legalább, hogy a Tisztviselő­telepen csinos kis házat építtetett, me­lyet minden komforttal felszerelt. Ez a ház természetesen most eladó. Ugy tudjuk, hogy a távozó rokonszenves tisztviselő tiszteletére szűkebb körben búcsulakomát rendeznek ismerősei és barátai, valamint hivatalnoktársai. — Érdekes vendége volt a mult csü­törtökön a bencések székházának. Bergan I­görzvidéki — plavai — plébános a fölöttes hatóságok rendelkezéséből járt itt városunk­ban, hogy az ide internált osztrák honos olaszokat megtekintse s viszonyaik felől ér­deklődjék. Egyházmegyénk biboros püspöke gyóntatási joghatósággal is felruházta, hogy ezáltal a lelkileg elhagyottságban élő inter­náltak a törödelem szentségéhez járulhassanak. — Katonai kitüntetések. Őfelsége az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartásért jeszenicei Jankovich László 7. honvédhuszár ezredbeli alezredesnek a hadiékitményes 3. o. vaskoronarendet adományozta és ugyan­ezért Nádossy György 7. honvédhuszár ez­redbeli alezredest a legfelső dicsérő elisme­réssel tüntette ki. — Viczay Mihály temetése. Annak idején megemlékeztünk Viczay Mihály hősi haláláról. Az ifjú hős, aki özvégy Viczay Györgyné, hosszu-utcai földmivesasszonynak volt a derék fia, mint negyedéves jogász került a háborúba és hadapródjelölti minő­ségben küzdött a Kárpátokban, míg április 13.-án elesett. Ott temették el ideiglenesen a Határhegyen s özvegy édes anyja, jó szom­szédja, Somogyi József kíséretében most van oda a hős fiu holttestéért, melynek exhu­málása e hó 26.-ára volt engedélyezve. A derék fiút végtelenül szerető édes anya, mi­előtt elutazott, megtette az előintézkedéseket a pápai temetésre, megbizván özv. Takács Antalné temetkezési vállalkozót, hogy a holt­test kálváriái felravatalozása, díszes, három­papos temetése, az énekkar kivonulása, ha­rangozás stb. dolgában kellő időben intéz­kedjék. A legutóbb nyert értesítés szerint a temetés a héten lesz. Közelebbit a parté­cédulák tartalmaznak. — A Somlyóvidéki Hirlapot, deve­cseri laptársunkat, melynek, mint megírtuk, nemrég egyik lapszámát elkobozták, úgylát­szik cenzúra alá fogták. Erre vall legalább az, hogy utóbbi időben vezércikkeinek és első hireinek csak a cimei jelennek meg s egész hasábok üresen maradnak, ami egy vidéki hetilapnál szinte szenzációszámba megy. — Kórházból — iskola. A komáromi bencés-főgimnázium épületét, mely jelenleg katonakórház, a pozsonyi katonai parancs­nokság rendelkezése alapján nov. elejével visszaadják rendeltetésének. — A vasutasok beoltása a kolera ellen el lett rendelve. E szerint a keresk. min. által kijelölt közforgalmú vasutaknak vonalain működő személyzet az állam költ­ségén beoltandó. — Tábori lapokkal kémkednek. A hadjáratban résztvevők hozzátartozóinak a harctéren levőktől érkező tábori lapjait egye­sek kémkedésre használják fel. Az ellenséges államok fizetett megbízottai, másszóval kémei ugyanis minél több ilyen tábori lapot ipar­kodnak megszerezni azon ürügy alatt, hogy ezeket egy hazafias kiadmányban fogják le­nyomatni. A lapokat vagy másolataikat akár pénzért is megszerzik. A kémek útján az ellenség a tábori levelekből az egyes had­testekhez tartozó állomáshelyeket, csapat­eltolásokat s más egyebet megtudhat. Óva intjük ezért a közönséget, hogy tábori pós­tájukat csak megbizható emberekkel ismer­tessék meg, gyanús alakokat pedig, kik aján­latokkal jönnek, jelentsenek fel a hatóságnál. — Az egfyházi hét. A veszprémegyház­megyei Directorium alapján közöljük a kö­vetkező nyolc nap adatait: az egyes napok ünnepeit, vagy szentjeit, végül a szentség­imádás helyeit. (Aug. 29.—szept. 5.) Aug. 29. vasárnap, Pünkösd utáni tizennegyedik és szeptemberben első vasárnap (megemlékezés keresztelő szt. János fejvételéről és szt. Sza­bina vértanúról). Aug. 30. hétfő, szt. Róza szűz (megemlékezés szt. Bódog és szt. Adauk­tusz vértanukról). Aug. 31. kedd, szt. Raj­mund hitvalló. Szept. 1. szerda, szt. Egyed apát. Szept. 2. csütörtök, az előző vasárnapi mise vétetik. Szept. 3. péntek, az előző va­sárnapi mise vétetik (megemlékezés XV. Benedek pápa megválasztásának évforduló­járól). Szept. 4. szombat, a Boldogságos Szűz Mária szombati ünneplése. Szept. 5. vasárnap, Pünkösd utáni tizenötödik és szep­temberben második vasárnap (megemlékezés szt. Lőrinc püspök- és hitvallóról). A szent­ségimádás helyei: Tihany, Aszófő, Balaton­csicsó, Pula (Zalapetend leányegyháza), Öcs (Taliándörögd leányegyháza), Sáska (Zala­haláp leányegyháza), Monostorapáti és Szent­békkálla. — Rezet vasért ez ideig részben aján­dékoztak, részben becseréltek a következők: Kelemen Salamon 3 25 kg., özv. Vincze An­talné 6 kg., Wellner Anna T50 kg., Kolbe Nándorné 460 kg., Csizmadia Lajosné 4 50 kg. és 1 mozsár, Kiss Ernőné 5'50 kg., Stem Jolán 3 kg., Török Antal 1 mozsár, Saád Lajos 3 kg., Révész Arnoldné 340 kg., Vincze Ernő 3 kg., Strausz Kornélné T50 kg. és 1 mozsár, dr. Molnár Imréné T75 kg. és 1 mozsár, Mayersberg Samu 6 kg., Briglevics Lajosné és Gyük Tiniké 4'60 kg., özv. Széki Aladárné 1 mozsár, Farkas Dezső 17 kg., dr. Parányi Soma 1 mozsár, Oesterreicher Gyuláné 1 mozsár, Strausz Arnoldné 3 kg. és 1 mozsár, özv. Hanauer Béláné 7 kg. és 2 mozsár, dr. Kóródi Simonná 6 kg., Ungár Mihályné T50 kg. és 1 mozsár, Kohn Jó­zsefné 2 kg., Horváth Pál (tanító) 6 kg., Pápai Takarékpénztár 7 kg., Németh Lajos 1-50 kg., Szalmási Ferkó 2 kg., Kohn Adolfné 5'50 kg. réz és 3 50 kg. egyéb fém, dr. Fürst Sándorné 375 kg. és 1 mozsár, Sirschich Lászlóné 3 kg. és 1 mozsár, Kiss István 3 kg., Berger Antalné 0'50 kg. és 1 mozsár, Molnár Elekné 1 mozsár, Kovács Sándorné (alsóváros) 4 kg. és 1 mozsár, Remény Klára (Celldömölk) 1 mozsár, Juhász Imréné 1 mo­zsár, özv. Peternel Józsefné 1'50 kg.. Karlo­vitz Adolfné 2 mozsár, 1050 kg. réz és 11 kg. egyéb, Spiegel Jakabné T50 kg. és 1 mozsár, özv. Takács Ferencné 5'50 kg., Bö­röcz Margit 0'50 kg., özv. Dvorzák Lászlóné 6'50 kg., Nobel Jozefa T50 kg., Lázár Ádámné 2 kg., özv. Horváth Istvánné 1'50 kg., Rech­nitzer Náthánné T50 kg. (Folyt, köv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom