Dunántúli Protestáns Lap – 53. évfolyam – 1942.

VI. Könyvismertetés - Gyenis J.: A presbiterek könyve - Dr. Ecsedy A.: Mindennapi kenyér. P. J.

— Halálozás. Részvéttel értesültünk, hogy özv. laborfalvi Nagy Árpádné szül. Vajda Anna, néhai Nagy Árpád ref. lelkész özvegye, életének 75-ik évében, dec. 25-én, Pápán elhunyt. Gyászolják gyermekei: Nagy Sarolta, Nagy Pál és Nagy Piroska férj. Wellner Istvánné, valamint a kiterjedt rokonság. Az Ur vigasztalja meg hátrahagyott szeretteit a feltámadás biztos tényével. — Tízéves főgondnoki jubileum. December hó 28-án ünnepelte meg a budapest-pözsonyi-uti gyüleke­kezet főgondnoka: dr. Lázár Ferenc kir. közjegyző tíz­éves főgondnoki szolgálatát. Ez alkalomból dr. Ravasz László püspök prédikált. Az istentisztelet után a pres­bitérium ünnepi diszülést tartott, melyen Bereczky Albert lelkipásztor méltatta dr. Lázár főgondnoki működését, beszédében kiemelte, hogy az egyházért való hű és igaz sáfárság lelkét a pápai kollégiumból hozta magával Lázár Ferenc, aki mint pápai diák is a legderekabbak közé tartozott. Dr. Tasnádi Nagy András egyházmegyei gondnok az egyházmegye nevében szólt. Kiemelte dr. Lázár meleg szeretetét, amellyel a kicsinyek és a sze­gények gondját mindig felvette. — Veszprémben a ref. egyházközség december hó 21-én leplezte le ünnepélyes között néhai id. Szász Ferencnek, az egyház 40 éven át hűséges tanítójának arcképét. A CXXXIV. zsoltár eléneklése után Boda Jó­zsef lelkipásztor imádkozott és Bibliát magyarázott. Dr. Cseresnyés József egészségügyi főtanácsos, főgondnok mondott beszédet, melyben kegyeletes, hálás szavakkal méltatta a kiváló tanító munkásságát, valamint köszön­tötte annak jelenlevő fiát, dr. Szász Ferenc takarék­pénztári ügyészt, igazgatót abból az alkalomból, hogy a Kormányzó Ur kormányfőtanácsosi címmel tűntette ki. Dr. Szász Ferenc hitvalló szavakkal köszönte meg úgy édesatyja emlékének megörökítését, mint az üdvöz­lését, igaz kálvinista módra elhárítva magától minden érdemet, mert amit tett, arra Isten kegyelme képesítette. Tantó István ig.-tanító átvette megőrzésre a „Szász­terem"-nek elnevezett iskolateremben kifüggesztett arc­képet. A szép ünnepély közénekkel végződött. — A zalaegerszegi gyülekezet lelkipásztora, Fekete Károly és Bertha Ferenc tornyospálcai (Szabolcs megye) lelkipásztor állásukat a presbitériumok kölcsö­nös beleegyezésével és az egyházi hatóságok jóváhagyá­sával felcserélték. A zalaegerszegi gyülekezet díszköz­gyűlés keretében, a gyülekezet tagjainak, a hatóságok, egyesületek, testületek képviselőinek jelenlétében vett búcsút a 15 évi működés után távozó lelkipásztortól. Elsőnek vitéz gróf Teleki Béla zalai főispán, egyház­községi főgondnok emelkedett szólásra : Fekete Károly munkásságához fűződik — mondotta többek között — a szórványügy rendezése, négy fiókegyház megszerve­zése. Az egykor szegény egyházközségnek tekintélyes vagyont szerzett és végül legnagyobb alkotása, amiről álmodni se mertünk: a templom . . ., mely hirdeti Fekete Károly ideálizmustól telitett emberi lelkét, a magyaros motívumok az ő izzó magyarságát. Ez a templom örökké emlékeztet arra, hogy Fekete Károly melegszívű, erős hitű prédikátor volt . . . Dr. Szász Gábor járásbíró, pres­biter a presbitérium, dr. Telman Sándorné közjegyző felesége a Ref. Nőegylet, Kassai Klára a református diákok Soli Deo Glória egyesülete nevében, végül Nagy Miklós evangélikus lelkipásztor a testvéregyház nevében búcsúzott el. — A kercai gyülekezet régi lelkészlakása, melyet 23 év óta a Hangya bérel, annyira rossz állapotba ke­rült, hogy a szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizott­sága legutóbbi gyűlésén kijelentette, hogy ebben az állapotban tovább nem veheti bérbe s így a most le­járt bérleti szerződést csak egy évre hosszabbította meg s arra kéri a gyülekezetet, hogy bontsa le s az épület­ben levő használható anyag igénybevételével építse újjá. Ez esetben hajlandó emelt összegű bért hosszú évekre előre kifizetni, hogy az építésnél segítségükre legyen. A Hangya-központ műszaki osztálya most készített mér­nöki tervrajzot az új épülethez, tervbevéve ezzel kap­csolatban egy emeleti kultúrtermet beépített színpaddal, s egy kis termet, amelyekben otthont nyernének a le­vente-, tűzoltó- és ifjúsági egyesületek is. — Lelkészek csendes napjai. A belsősomogyi egyházmegyéből 36 lelkipásztor jött össze Kaposváron, hogy Isten előtt lélekben elcsendesedve kérjenek új erőt további szolgálatukhoz. A csendesnapok lelkivezetője Bereczky Albert budapesti lelkipásztor volt. Szolgálatot végeztek Szabó Bálint esperes, Kovács József, Döbrössy Lajos, Békefi Benő, Szőke László, dr. Burián István, Schmidt Béla, Tóth Kálmán, ifj. Nyáry Pál, dr. ikafalvi Farkas Béla lelkipásztorok és dr. Magay Ferenc törvény­széky tanácselnök, a kaposvári egyház gondnoka. A két napon este 6 órakor evangélizáló összejövetelt tartott a kaposvári hívek részére Bereczky Albert. November 20-án délután 4 órakor a férfiaknak Döbrössy Lajos, a nők­nek Békefi Benő tartottak evangelizáló órát. — A kolozsvár —hidelvei ref. gyülekezet nagy szeretettel fogadta a zászlót adományozó révkomáromi gyülekezet öttagú küldöttségét. November 22-én délután 6 órakor istentisztelet volt a hidelvei templomban, me­lyen igét hirdetett Biró Mózes lelkipásztor. November 23-án délelőtt először gyermekistentisztelet volt, majd 10—11-ig gyülekezeti istentisztelet, mindkét alkalommal Galambos Zoltán révkomáromi lelkipásztor szolgált. A révkomáromi gyülekezet által küldött ajándék temp­lomi zászlót a révkomáromi küldöttség élén Csizy István gondnok átadta a kolozsvári-hidelvei gyülekezetnek. Zászlóátadás előtt dr. Antal József orvos, komáromi presbiter olvasta fel a templomi gyülekezet előtt a rév­komáromi gyülekezet hitteljes, ünnepi levelét. A zászlót Tárkányi György főgondnok vette át a gyülekezet kép­viseletében. Az átvett zászlóra szalagokat kötöttek egy­bibliai ige elmondásával a kolozsvári-hidelvei gyülekezet férfiai, asszonyai, fiú- és leányifjúsága és vasárnapi iskolásai. Az istentiszteleten és a zászló felszalago­zása után a Hidelvei Földészek Egyházi Énekkara és a Hidelvei Zwingli Ref. Egyházi Énekar énekelt a temp­lomban. A révkomáromi küldöttség virágcsokrokat he­lyezett a Szenczi Molnár Albert és a Misztótfalusi Kis Miklós sírjára a házsongárdi temetőben, valamint a Reményik Sándor költő sírjára és a Mátyás király szo­bor talapzatára. E felvonuláson az istentisztelet végez­tével a templomi gyülekezet is rendezett, zárt sorokban vett részt. A felvonulás végeztével közebéd volt a Mátyás-téri Varga-féle étterembeu. Délután 4 órakor műsoros gyülekezeti ünnepélyt tartottak a Hidelvei Földészek székházában, amelyen bibliát magyarázott Biró Mózes lelkipásztor, ünnepi előadást tartott Csizy István révkomáromi gondnok. Szavalatokat adtak elő a hidelvei földész-ifjúság tagjai. Délután 6 órakor a temp­lomban volt műsoros ünnepély, ahol bibliát magya­rázott Galambos Zoltán révkomáromi lelkipásztor. Ünnepi előadást tartott dr. Deme Sándor főmérnök, révkomáromi presbiter. Szavalatokat adtak elő a ko­lozsvári-hidelvei ref. leánykor tagjai. Énekelt a Hidelvei Ref. Bethlen Gábor-Énekkar dr. Adorjáni Dezső kar­nagy vezetésével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom