Pápa és Vidéke, 16. évfolyam 1-222. sz. (1921)

1921-03-08 / 54. szám

2. számosabban vegyenek részt a törté­nelmi emlékű debreceni nagytemplom fölavatásán. Távol áll ettől az úttól, bogy bármilyen személyi, vagy politikai célt szolgálna. A felekezeti béke minden időkben kell, hogy a legféltettebb kincse legyen a nemzetnek, amelyhez utolsó lehelletíinkig minden erőnkkel ragasz­kodnunk kell. Végtelenül fontosnak tartja, hogy minél több képviselő je­lenjen meg Debrecenben, hogy doku­mentálja a nemzetnek azt az akaratát, hogy a felekezeti békét többé meg­bontani nem engedi. Huszár Károly azok nevében szólal föl, akik nem mehetnek el a debreceni ünnepségre. A két keresztény párt or­ganizmusának biztosítani kell, hogy a két felekezet közötti békét nem engedi megbontani. Azok, akik a debreceni templomot meggyalázták, ezt a békét zavarták meg, azért meg kell őket büntetni. Teleky Pál gróf miniszterelnök ki­jelenti a kormány nevében, hogy a kormány a keresztény összetartást ápolni kivánja, ezért járult hozzá a nemzet­gyűlés két napi szünetéhez a debreceni ünnepségek tartamára. Mint erdélyi ember, fokozott mértékben érzi a fe­lekezeti béke jelentőségét. A kormányt az ünnepségeken a megjelent minisz­terek fogják képviselni. Usetty Ferenc terjesztette elő ezután sürgős interpellációját a kereskedelmi miniszterhez: Hajlandó-e a kereske­delmi miniszter a sörkartell 100 szá­zalékos indokolatlan áremelését hivatal­ból vizsgálat-tárgyává tenni és hajlandó-e az árdrágító sörkartell feloszlatásához szükséges intézkedéseket sürgősen meg­tenni. Az ülés fél 3 órakor ért véget. II románok folytatják a kiutasításokat. Szeged, márc. 7. A mai napon érkezett ide román területről a kiuta­sítottak vonata, amely Aradról kiuta­sított 800 vasutast hozott. Márciusiian megkezdik a Tisza-gyilkosság ídtárgyalását. Füiips László sztiliadlábraliBiyezÉséí kéri. Budapest, márc. 7. A legilletéke­kesebb helyről vett értesülés szerint a Tisza-féle gyilkossági bünpör főtárgya­lása, ha csak előre nem látható akadály nem áll elő, március 28-ika körüli napokban okvetlenül megkezdődik Gadó István, volt nagybecskereki törvényszéki elnök elnöklete alatt. Gadó István, aki az 1917-iki Szegeden folyt nagy hadi­szállitási bünügy főtárgyalásának veze­tése alkalmával adta tanújelét kiváló képességeinek, közel három hete foly­tatja mar a Tisza-féle gyilkossági bün­pör iratainak áttanulmányozását. A szö­vevényes bünügy iratai a becsatolt rendőri jegyzökönyvekkel, szakértői vizsgálatokkal és a katonai büntető­bíróságnak a napokban leérkezett fő­tárgyaiási jegyzökönyvével együtt két egesz könyvszekrényt töltenek meg a bírói szobában. Mihelyt a főtárgyalási elnök elkészül a hatalmas anyag földolgozásával, ami valószínűleg két-három héten belül megtörténik, nyomban a legrövidebb határidőre kitűzi a főtárgyalást. A nagyarányú bünpör legújabb fej­leményeiről egyébiránt a következőkben számolhatunk be: Vágó-Wilheim Jenő, akin, mint ismeretes, az elmebaj tünetei léptek föl, még mindig a gyűjtőfogház megfigyelő-osztályán van és állapotáról az orvosszakértők a holnapi nap folya­mán fogják beterjeszteni véleményüket. A bünpör legújabb fejleményei közé tartozik Fényes László védőjének be­adványa védencének szabadlábrahelye­zése érdekében, melyben részint arra való hivatkozással, hogy a bünpör egyik fövádlottja,. Friedrich István is szabadlábon van, részint meg, hogy vedence társadalmi állásánál, büntetlen előéleténél fogva szökésétől amúgy sem kellene tarlam, védence, Fényes László szabadonhelyezését kéri a biróságlól. A főtárgyalási elnök e hét elején fog dönteni l enyes László szabadlábra­helyezése ügyében. A nagyszabású bünügy tulajdonkép­PÁPA ÉS peni vádlottjai közül csupán a felbujtók kerülhetnek a büntetötörvényszék elé, miután Dobó meghalt, Sztankovszky és Hüttner felett már a katonai bíróság ítélkezett, Horvát-Szanovits, Csernyák Imre és Pogány József pedig szökés­ben vannak. Mint értesülünk, a budapesti királyi büntetőtörvényszék megkeresésére az igazságügyi kormány az elmúlt napok­ban ismét érintkezésbe lépeti az osztrák birodalmi kormánnyal a gyilkossággal vádolt Csernyák Imre és Pogány József kiadatása ügyében. Készülődések Németország ellen. Berlin, márc. 7. A tegnapi nap folyamán nagyobb francia osztagok vonultak át Koblenz városán a Rajnatói lefelé. A csapatok páncélos gépkocsik­kal és gépfegyverekkel vannak ellátva. Pár is, márc. 7. V/ilson és Foch marsell megegyezése szerint egy angol hadosztály készenlétben áll, hogy a Rajna vidékére bevonuljon. Ezt a hadosztályt hadilétszámra egészítik ki. Az angol flotta is készenlétben áll arra az esetre, ha a szövetségesek elhatároz­nák, hogy a Németországra gyakorolt nyomást a tengerekre is kiterjesztik. Hága, márc. 7 Newyorki jelentések szerint ugy tudják, hogy, Haraing külön üzenetben fogja nyilvánosságra hozni álláspontját a Németországgal meg­kötendő béke kérdésében. A newyorki Journal of Commerce szerint a szövet­ségesek jogosultak követeléseket támasz­tani, de az egész követelést csak a a németeken behajtani lehetetlen. A lengyel külügyminiszter Bukarestben. Bécs, márc. 7. A Herczog ügynök­ség bukaresti jelentést közöl, amely szerint Sapieha lengyel külügyminisztert, aki jelenleg ott tartózkodik, a legkülön­bözőbb kitüntetésekkel halmozzák el. Panama is hadakozik. Wasch ing ton, márc. 7. A cos­taricai hadsereg 2000 főnyi csapata betört a Panama köztársaság területére és két helységet elfoglalt. Az Észak­amerikai Egyesült Államok a két köz­társaságot felszólította az ellenséges­kedések beszüntetésére. Az amerikai flotta hajói a két köztársaság kikötőibe indultak, hogy megvédjék polgártársaikat. HIREK. — Személyi hir. Szűcs Dezső, a pápai kerület nemzetgyűlési képviselője tegnap reggel visszautazott a fővárosba. Képviselőnk ma a fővárosból a képvi­selők küldöttségével Debrecenbe utazik a református nagytemplom fölavatási ünnepségére. Képviselőnk március tizen­ötödikén tér vissza Pápára, hogy részt­vehessen a keresztényszociálista pártnak márciusi ünnepségén. — A Bencés Főgimn. Szulpic Deáksegélyző Egyesülete, mely most van megalakulóban, vasárnap dél­előtt a bencés főgimn. dísztermében megbeszélő értekezletet hivott egybe. Az értekezleten nagy számban jelentek meg az intézet volt növendékei és jó­akarói. Az értekezletet Okolicsányi Jó­zsef dohánygyári igazgató nyitotta meg lelkes s szavakkal emlékezett meg az intézetről, a Szent Benedek Rendről, mely oly odaadóan teljesitetle nevelő munkáját. A deákasztal és deáksegély­zés szükségességét már senki sein von­hatja kétségbe. A nemzet jövője, az ifjuságunk iránt való aggódó szeretet egyre jobban sürgeti, a körülmények pedig követelik. Az értekezlet ezen megnyitása után előadónak Varga József postafőfelügyelőt, jegyzőnek pedig Zalán Menyhért bencés tanárt kérte fel. Varga József a Szulpic Egyesület keletkezését, célját és működését vázolta. Hogy mennyi jót tett kicsiny tehetségéhez mérten is, azt mindenki tudja, aki csak valaha jótéteményeit élvezte. A szomorú mult és jövőnk bizonytalansága arra int, hogy az ifjúságot, mely jövőnk reménysége, segítsük, mert csak az lehet bizodalmunk. Gondoljunk azokra az időkre, amikor majd a mi segitsé­VIDÉKE günkből magasra jutott férfiak hozzák meg áldozataikat a jövő nemzedék számára. Mert lehetetlen az, hogy hála ne gyökerezzék a pártfogultak lelkében az intézet és jóltevők iránt. Majd dr. Kocsis Lénárd, a főgimn. igazgatója emelkedett szólásra. A mi ifjuságunk megérdemli a pártfogást — mondotta — örömmel telik meg a szivünk, ha arra gondolunk, hogy milyen szépen visel­kedtek az elmúlt szomorú időkben. Nekik nemcsak utat kell nyitani, hanem a megnyitott uton segíteni is kell őket. Ezután az előkészítő bizottságot válasz­totta meg az értekezlet. Elnöke: Oko­licsányi Józef, akinek nagy érdemei vannak abban, hogy a bencés gimná­zium főgimnáziummá bővült. Az elő­készítő bizottság tagjai még: dr. Kocsis Lénárd, Varga József, Blazovich Jákó, és Zalán Menyhért. A gyűlés befejezése előtt még dr. Tenzlinger József polgár­mester ideális lelkesedésben izzó sza­vakkal fejtegette, hogy a Deáksegélyző Egyesületet megalakítani szent köteles­ségünk, melyet joggal elvárhat tőlünk a magyar jövő. Ezután az értekezlet sok reményre jogosító lelkesedéssel véget ért. — Itt említjük meg azt is, hogy Schermann Ferenc 1000 K ado­mányozásával a Deáksegélyző Egyesület alapító tagja lett. Legnagyobb köszö­nettel nyugtázzuk. — Az ev. leányegyesület estéíye. Sikerült estélyt rendezett vasárnap este az ev. leányegyesület a gyülekezet ta­nácstermében. A közönség zsúfolásig megtöltötte a termet olyannyira, hogy könnyebb lelt volna a tevének által menni egy tű fokán, mint még egy hall­gatónak beszorulni az előadóterembe. Az estélyt az állami tanitóképző-intézet vonószenekarának nagy tetszéssel fo­gadott nyitánya vezette be. Darab Ferenc papnövendék saját költői veretű költe­ményeiből recitált őszinte hatást téve a közönségre. Az estély komoly pontja Fadgyas Aladár ev. s.-lelkész eszmék­ben gazdag, magas színvonalú előadása volt. Hatvany Rózsika .énekelt ezután Lnidgeb S. zongora- és Farkas József hegedü-kisérete mellett. Muzikális, be­érzett hangja és a köznapi mértéken felülemelkedő énektudása biztosították neki a zajos tapsokat. Leszich Sebestyén egy bohókás magánjelenetben kitűnő alakitást nyújtott, a közönség jóizüt mulatott mókáin. Elsőrangú zenei él­vezetet nyújtott a népszerű „fános vitéz" operett gyöngyszemeit megszólaltató quartett. A vonósnégyes a darab meg­választásáért és préciz, stílusos előadá­sáért rászolgált a tapsviharra. Zsoldos Lászlónak „Házasságlevél" cimü egy felvonásos bohózatát adták elő ezután Leszich Sebestyén, Tóth Ilonka és Man­cika, Leitner Tivadar, Kakas Károly és Zoltán. Az egyébként gyönge vénáju darab minden értékét jól kiaknázták. Az estély befejezéséül a tanítóképző IV. osztályának zenekara magyar népdalo­kat adott elő szűnni nem akaró tapsok­tól és ujrázásoktól kisérve, úgyhogy a sikerült estély 8 óra után éit véget. — A Kath. Nővédő-Egyesület nagyböjti harmadik estélyét ma, 9-én, szerdán délután 5 órakor tartja a szt. Benedek-rendi főgimn. dísztermében a következő műsorral: 1. Trio: a) Ber­ceuse, Köhler Lajostól. — 2. Orosz dal, c)OSancíissima.. variációval. Előadják: fuvolán Pataki Maurus, hegedűn Tur­ner Nándor, zongorán Szijjártó Gyuláné. — 2. Beszédet tart Molnár Arkangyal theol. tanár. — 3. a) Kacsoh P: Részlet a „Rákóczy" c. operából. — b) Molnár: „Verje meg a nagy Úristen". Irredenta dal. — c) Káldy Gy. „Rákóczy imája". Énekli: dr. Tóth István Zongorán ki­séri Nemcsicsné Széptót Mária. — 4. Szabolcska M.: „János vallástétele Jézus iránt". Allegória. Szavalja Nagy Gab­riella. — 5. Karének. Énekli a szt. Benedek-rendi főgimn. ifjúsági énekkara Schlamadinger Vendel tanár vezetésé­vel. — Az egyesület vezetősége vendé­geket — nőket és férfiakat — egyaránt szívesen lát. — A magas nivóju mű­sorra hangsúlyozottan fölhívjuk olva­sóink figyelmét. — Az Ébredő Magyarok Egye­sületének választmánya ma, 8-án d. u. 6 órakor a Kath. Köri helyiségében választmányi ülést tart. Kérünk pontos megjelenést. f 1921 március 12. — Szerencsétlenség egy lako­dalmas menetben. Vasárnap komoly szerencsétlenség történt Mezőlakon egy lakodalmas menetben. Varga Károly mezőlaki lakos az emilházai pusztáról vitte haza fiatal feleségét, akivel aznap keltek egybe. A sebesen hajtó lakodal­mas menetnek egyik kocsija az ipar­vágány töltésén hirtelen fölfordult, úgy­hogy a benne ülők kirepültek a földre. Közülük Finia Sándorné egy szöges drótból húzott drótkerítésnek esett neki. A drótok az asszony arcát össze-vissza vagdalták, úgyannyira, hogy orrcsont­törést is szenvedett. A bakon ülő Finta Sándornak a karja ficamodott ki. A megvadult lovak a kocsit egy darabig még tovább húzták maguk után s csak nagysokára lehetett őket megfékezni. — A Kath. Nővédő Egyesület lelkes tagjai a mai nehéz napok meg­értésével szolgálják a keresztény eszmé­nyeket, fáradhatatlanok és készségesek a nyomor enyhítésében, ápolják a sze­retetet, a megértés, az együttműködés szükségének érzetét. És bizonyára csak honleányi szivük fájó, aggódó érzésé­ből fakadó elhatározásaik tündöklőbbelc előbb emiitett erényeiknél. E legszen­tebb érzésekre és elhatározásokra tá­maszkodik a Területvédő Liga, amikor a magyar keresztény nők áldott szivé­nek, érző lelkének, haza-imádásának, lelkesedésének és lelkesitésének legjobb erőit hivja, kéri a honmentés és vissza­szerzés esküvel fogadott, fanatikus erővel végzendő munkájahoz. — Hivja az egye­sület vezetősége a Haza sorsát megértő tagjait, vegyenek részt a Liga központi küldöttségének fogadásában 9-én, szer­dán délután 2 órakor a pályaudvaron, vegyenek részt a 10-én tartandó tem­plomi istentiszteleteken délélőtt 10 óra­kor, a délelőtt 11 órakor tartandó nagy­gyűlésen, a délután 5 órakor a Városhaza nagytermében tartandó alakuló gyűlésen és lépjenek be a Területvédő Ligába mindannyian, hogy ezáltal is szolgálják áldozatos szép lelkük szerint a keresz­tény Nagy-Magyarország visszaszerzé­sének dicsőséges munkáját. — A Kath. Nővédö Egyesület elnöksége. — A keresztényszociálista párt tagjaihoz! A keresztényszociálista párt vezetősége felkéri tagjait, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a Területvédő Liga központi küldöttségé­nek fogadásán, 9-én, szerdán délután 2 órakor a pályaudvaron, a 10-én, csü­törtök délelőtt 10 órakor tartandó tem­plomi istentiszteleteken, a délelőtt 11 órakor tartandó nagygyűlésen és a Vá­rosháza nagytermében délután 5 órakor tartandó alakuló közgyűlésen. — Azok, akik a Kaszinóban szerdán este fél 9 órakor tartandó ismerkedési estélyen részt óhajtanak venni, ebbeli szándé­kukat ma estig jelentsék be a párt­irodában. — Pápa is csatlakozott a sör­bojkotthoz. A pápai vendéglősök, fogadósok és kávésok szakosztálya 1921 március 7-én tartott értekezletén, a következő határozatot hozta: Kimondja az értekezlet, — hogy a Budapesten tartott nagygyűlés azon egyhangú hatá­rozatát, hogy a sörkartell száz %-os áremelésének letörésére, március 8-ának reggelétől mindaddig nem mér ki sört, mig a sörkartell fel nem oszlik — egy­hangúlag magáévá teszi — és minden vendéglősre, fogadósra és kávésra kö­telezővé teszi. — Pápai Imre elnök. Kiadó: Ker. Nemzeti Ny omdavállalat. Laptulajdonos: a Pápai Ker. Szoc. Párt. fiazdáh figyelmébe 1 1920. évi termésű, elsőrendű LUCERNA 40—50 métermázsás vagon­tételekben, mig a készlet tart, jutányos áron megrendelhető MOVE-Szövetkezet Szombathely.

Next

/
Oldalképek
Tartalom