244 találat (0,213 másodperc)

Találatok

1. 1899-01-15 / 3. szám
[...] a megyében Esküvő Péchujfalusi Péchy Sándor m kir honvéd huszár főhadnagy [...] emlékük­ben Isten áldja mindnyájukat Karuj Szaniszló 1899 Január 7 Torkos László [...] Miksa Dr Szendy Károly Lengyel Sán­dor Kaufmann Lajos Boros György Máyer [...] Gyarmat 1899 január 8 Jékey Sándort 1 1 biitokossági felügyelő 4755 [...]
2. 1899-02-05 / 6. szám
[...] án váltott jegyet Barta István szaniszlói földbirtokos kedves leányával Juliskával iW [...] hozzá 1 frt Megrendelhető POLLÁK SÁNDOR főbizományosnál BUDAPEST V kér Kálmán [...] által bizonyítva Fényfok meghatározás Hahóthy Sándor tanár által bizonyítva XJj gázkészülék [...]
3. 1899-03-05 / 10. szám
[...] Jenő Fásy Gusztáv és Marozsán Sándor utbiztosok részére kiutalt jutalmak tárgyában [...] szervezési szabályrendeleteinek módosítása i 62 Szaniszló község szervezési szabályrendele­tének módosítása I [...] Csomaköz Bere Vállaj Mérk Penészlek Sza­niszló Er Endréd Er Körtvélyes és [...]
4. 1899-04-02 / 14. szám
[...] felügyelő bizottság elnöke ifj Böszörményi Sándor pettyéni földbirtokos lett Szak iskola [...] Kiss János 10 kr Szepessy Sándor 10 kr Kocsorva László 15 [...] kr Uray András 50 kr Szaniszlóról Kozmucza István 50 kr N [...] János 10 kr Csomaközről Rácz Sándor 20 kr Jobbágy Sándor 10 kr Sajtos László 1 [...]
5. 1899-05-14 / 20. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Böszörményi Sándor szóvá tette azt hogy a [...] tagokat küldte ki gr Teleky Sándort a nagysomkutí Domahidy Sándort a szinérváraljai Nagy Bé­lát a [...] bandérium jött elébe Ömél­tósága ma Szaniszlón 15 én Fényen 16 án [...] a melyen résztvettek ifj Böszörményi Sándor Luby Béla Kováts Béla Kemény [...]
6. 1899-05-14 / 20. szám
[...] bej czég vég­rehajtatnak Farkas Ferencz szaniszlói lakos végre­hajtást szenvedő elleni 90 [...] nagykárolyi kir jbiróság területén levő Szaniszló község határában fekvő a szaniszlói 104 sz tjkvben irt f [...] napján d e 10 órakor Szaniszló község házá­nál megtartandó nyilvános árverésen [...] Klein Adolf osztályorvos Szabadkán Bacarcicb Sándor altábornagy Nagy Écs Soos Elemér [...]
7. 1899-06-25 / 26. szám
[...] u p Szatmár Ifj Böszörményi Sándor csoportvezető Halálozás Ajaki Jánosné sz [...] a sertésvész megszűnt ellenben a szaniszlói grófi uradalomban szór­ványosan fellépett minek [...] A betét szerk bizottság Előd Sándor Horváth György betét szerk Írnok [...]
8. 1899-07-09 / 28. szám
[...] 3170 1899 sz Merk György szaniszlói lakos szőke szőrű két első [...] N Szabó Antal ifj Böszörményi Sándor Ba lázsy József bizottsági tagok [...] hogy hazánk legna­gyobb költőjét Petőfi Sándort elvesztettük Őt a sza­badság lánglelkü [...]
9. 1899-09-17 / 38. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY mannái Balika Sándornál Bernáth Istvánnál stb Az elnök [...] Jordán Károly pápai kamarásnak és szaniszlói plébánosnak az apori czimzetes apátságot [...] Kaszinó nyári színkörében Tartja Csóka Sándor színtársulata A műsor később fog [...] napi lapok páratlan felsülése Csanády Sándor halálával Valamennyi unisono elsiratta a [...]
10. 1899-09-24 / 39. szám
[...] 1899 kig sz Murguly György szaniszlói lakos 3 éves sötét pej [...] és Térey Mari Közli Nagy Sándor Szendrey Júliának a költőkirály nejének [...]
11. 1899-10-01 / 40. szám
[...] Ilosvay Endre Nagy Ákos Jékey Sán­dor Dienes Dezső és Szuhányi Géza [...] 1898 évi szegény alap zárszámadása Sándor falu Erdőd és Rozsály 1899 [...] Nagy Kolcs Kis Kolcs Csaholcz Szaniszló Nagy Peleske Czégény Krassó Esztró [...]
12. 1899-10-08 / 41. szám
[...] József és Dr Láng György szaniszlói körorvos Hivatalos órák változása A [...] kellett befutni Elsőnek érkezett Darabán Sándor Udvariból s igy az első [...] harma­dik 40 kor dijat Barazsu Sándor Udvariból Valamenyi dij a br [...] Anna A férfiak közül Heim Sándor kapta a legtöbb levelező lapot [...]
13. 1899-10-29 / 44. szám
[...] én volt a jegyző választás Szaniszlón Valamennyi szavazat Gruber Márton szentmiklósi [...] legényegylet kinevezett uj elnökét Tietz Sándor kegyesrendi áldozárt ma délután igtatja [...] egyesü­let alapszabályait jóváhagyta Névmagyarosítás Gutmann Sándor sz vá­raljai lakos vezeték nevét [...] a foglalt ingatlanokból a Barabás Sándort illető fele rész még pedig [...]
14. 1899-11-05 / 45. szám
[...] visszaadta lelkét Teremtőjének Földi maradványai Szaniszlón november 3 án délután fél [...] 10 órakor fog leikéért a szaniszlói plébániai templomban az egek urának bemutattatni Szaniszló 1899 évi november hó 1 [...] legényegyesület újonnan kinevezett elnökének Tietz Sándor kegyesrendi áldozárnak október hó 29 [...]
15. 1899-11-12 / 46. szám
[...] Havas Gyula Kende Zsigmond Domahidy Sándor Grósz Áron Szerdahelyi Ágoston Jékey [...] Madarassy Zoltán Fried Sámuel Nagy Sán­dor Pap Sándor Szentandrássy Antal Gróf Teleky Sándor Luby Lajos Domahidy Viktor és [...] km Esztró Iriny Portelek Reszege Szaniszló Szent Miklós Negyedik zóna 21 [...]
16. 1899-11-12 / 46. szám
[...] biróilag már megállapí­tott költségek erejéig Szaniszlón adós lakásán leendő eszközlésére 1899 [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 2 körjegyző 3 f [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 1 körjegyző Kő bányai [...]
17. 1900-02-18 / 7. szám
[...] Samu A belváros jelöltjei Tóth Sán­dor urad intéző csak 156 Csipkés [...] fő­jegyző Kubinyi Bertalan jegyzők Nagy Sándor Balázs Márton könyvtárnok Lenkey Lajos [...] Tmre Csőkör Lajos ifj Csőkör Sándor Csőkör István Debreczeni István Dienes [...] a főispán felterjesztésére Apa Dengeleg Szaniszló Avas Újváros Géres K Jánosi [...]
18. 1900-02-25 / 8. szám
[...] alispán 1947 1900 sz A szaniszlói Zsuzsána major­ban egy darab 5 [...] hó 16 án tisztelgett Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszternél az a tekintélyes [...] alispánon kívül Ifj Gr Teleki Sándor Dr Láng La­jos Kende Béla [...] Jékey Zsigmond Domahidy Elemér Jékey Sán­dor Kováts Gyula Tóth Móricz Böszörményi [...]
19. 1900-04-29 / 17. szám
[...] következtében Drossier Károly javára Földváry Sándor ellen 50 korona s járulékai [...] nagykárolyi kir járásbiróság területén levő Szaniszló községi 711 sz tkvi A [...] foglalt ingatlan 8 korona a szaniszlói 712 sz tkvi A kereszt [...] kikiáltási árának és pedig a szaniszlói 711 sz tszkvi ingatlan kikiál­tási [...]
20. 1900-06-03 / 23. szám
[...] nagykárolyi kir Járásbíróság területén levő Szaniszló községi 335 sz tjkv A [...] án d e 9 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános árverésen [...] József csanálosi la­kos javára Koritsánszky Sándor érhatvani lakos ellen 500 korona [...]
21. 1900-06-17 / 25. szám
[...] tartották meg Tanúként szerepeltek Jékey Sándor és gr Teleki János Boldogságot [...] kezdődött melynek győz­tesei voltak Pilcz Sándor I Jeney Viktor II Lude [...] hívei B Vasvári 4 kor Szaniszló Mihály biró gyűjtése V Oroszi [...] Fehérgyarmati lakos 1 köböl búza Szaniszló Mihály V Oroszi biró gyűjtése [...]
22. 1900-06-24 / 26. szám
[...] Lajosné Nyir Megyes Takács Ferenczné Szaniszló özv Teleky Sándorné Pályi özv [...] Debreczeni István Gotlieb Ferencz Makoldy Sándor és Vodicska Sándor jól érett van négy Korányi [...] tanítónak Ítélte oda Soltész Ist­ván szaniszlói kántor tanitó felolvasást tartott mely­ben [...] lakosok adománya 200 kor Dessewffy Sán­dor Csanádi püspök adománya 100 kor [...]
23. 1900-07-15 / 29. szám
[...] alispán Ilosvay Aladár főjegyző Domahidy Sándor Jékey Zsigmond Szuhányi Ödön bizottsági [...] kimentették Nagy Béla Ifj Böszörményi Sándor Kende Zsigmond Isaák Dezső és [...] gazdasági iskolák szervezése iránt így Szaniszlón egy önálló gazdasági szaktanítóval és [...] segéd titkárnak nevezte ki Schönherr Sándort a nagybányai m kir főerdőhiva [...]
24. 1900-07-29 / 31. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 16547 1900 sz Szaniszló községben 1 drb 2 x [...] Dezső Kálmán cs m Raáb Sándor 3 sz A nefelejtshez virágcsarnok [...] ünnepség alkalmi újsága Iródiákok Nagy Sándor Baudisz Jenő Mátray Lajos Ré­vész [...]
25. 1900-08-12 / 33. szám
[...] N Szabó Antal és Dómahidy Sándor A szavazatszedő küldöttséget a következőleg [...] Csánk István és ifj Böszörményi Sándor A pénztárosi állásra miután Gallasz [...] eszméje idővel megvalósítható lesz Dómahidy Sándor a mellett érvelt hogy ne [...] a saját tárczája terhére A szaniszlói mezőgazdasági iskolára a községi gyámpénztári [...]
26. 1900-11-04 / 45. szám
[...] 17 Szatmáron Iiossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Srky Károly Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
27. 1900-11-11 / 46. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
28. 1900-11-18 / 47. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...] és Iparbank felperes részére Simon Sándor alperes ellen 400 korona követe­lés [...]
29. 1900-11-25 / 48. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...] Károly 1900 november 16 Toótli Sándor 2 3 urad intéző
30. 1900-12-02 / 49. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferenci Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
31. 1900-12-09 / 50. szám
[...] Izidor és Dr Láng György Szaniszlóról 3 3 koronát Almássy Ignáczné [...] Vagner István és Kováts Nándor Szaniszlóról 2 2 kor Dr Cservenyák [...] Pál Blau M László Lovass Sándor Gyurovits Gyula Maresch Emil Tóth Sándor Fridi Ernő Pap László Schilf [...] Lovass Endre Demidor Ignácz Tietz Sándor Simkó Géza Orel Géza Zsigmond [...]
32. 1900-12-16 / 51. szám
[...] Alajos a titkárságot dr Kurtz Sándor a pénztárnokságot A népkonyha megnyitása [...] erdész­laknál Dr Jordán Károly apát szaniszlói plébános szentelte be a kegyelet [...] az ura­dalmak tisztikara nejeikkel a szaniszlói sirkertbe Városunkból is többen jelentek [...] és testvér illetve rokonnak Stuller Sándor földbirtokos vármegyei bizottsági tagnak folyó [...]
33. 1900-12-30 / 53. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Kajzinger Sándor Nagy Károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
34. 1901-01-06 / 1. szám
[...] leendő megtérítése iránt V Ugyanaz Szaniszló község gyámpénztári tartalék alapjából az [...] igennnel szavaztak Nagy László Domahidy Sándor Böszörményi Zsigmond Falussy Árpád Br [...] ris Kelemen Tordai Imre Jékey Sándor Reök Gyula Spitz Antal Roóz [...] Kálmán Ba lázsy József Böszörményi Sándor Zoltán László dr
35. 1901-01-06 / 1. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagykárolyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
36. 1901-01-13 / 2. szám
[...] az indoka annak hogy a szaniszlói gyűlést nem en­gedélyeztük Csak kötelességünket [...] részéről hogy szükkörről kisszerű ese­ményekről Szaniszlóról beszélnek és nem fontolják meg [...] Aladár főjegyző Nagy Béla Domahidy Sándor Kende Zsígmond N Szabó Antal [...] bizottság N Szabó Antal Domahidy Sándor ifj Böszörményi Sándor VII A börtön vizsgáló bizottságba [...]
37. 1901-01-27 / 4. szám
[...] Dániel ellenőr Altstädter Géza jegyző Sándor László háznagy Aczél Ottó Alexander [...] Andor dr Rottenberg Jenő Spády Sándor Spády Zsigmond Székely Aladár Surányi [...] a második előadást Ezúttal Nagy Sándor gazd ismétlő iskolai igazgató igen [...] megtekinthető Csomaköz Szatmármegye vasúti állomás Szaniszló 1901 január 25 Buttyán Mihály [...]
38. 1901-01-27 / 4. szám
[...] főhadnagynak a ki néhai Ujfalussy Sándor vármegyénk volt főispánjának fia Közgyűlés [...] tagsági helyre megválasztották dr Aáron Sándort dr Czukor Lajost Domahidy Elemért [...] István Poszet Márton Schvarczkopf Vendel Sándor György Szűcs Lajos A második [...] földbirt Géberjén Szilágyi György földbirtokos Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
39. 1901-02-10 / 6. szám
[...] helyben 1 3 Gróf Dégenfeld Sándor Bérbe kiadó Nagykárolyban a Nagyárokpart [...] megtekinthető Csomaköz Szatmármegye vasúti állomás Szaniszló 1901 január 25 Buttyán Mihály [...]
40. 1901-02-17 / 7. szám
[...] A gr Károlyi Gyula örökösei szaniszlói uradalmának tiszttartója Schick Emil és [...] szénási ura­dalomba helyeztettek át A szaniszlói uradalom tiszt­tartójává kineveztetett Garzó Imre [...] Az ülés tárgyai lesznek Csóka Sándor szatmári Somogyi Károly nagyváradi és [...] Póttagok Tóth János lfj Matolcsv Sándor és Varga Imre A használt [...]
41. 1901-03-10 / 10. szám
[...] László alispán Nagy Béla Domahidy Sándor Szuhányi Ödön Luby Géza Böször­ményi Sándor biz tagok Kemény Alajos Kováts [...] a sorozás miatt és Nagy Sándor aljegyző súlyos betegsége miatt nem [...] hozzá csatolnák még Részegét és Szaniszlót a mely most Mihályfalvához tartozik [...]
42. 1901-03-17 / 11. szám
[...] programmal 1 Alkalmi beszéd Tietz Sándor 2 Kik voltak a honvédek [...] maguk és gyermekeik György és Sándor valamint a számos rokonság nevé­ben [...] a gondos családapát Gruber Márton szaniszlói jegyző sógorát vesztette el az [...]
43. 1901-03-31 / 13. szám
[...] Ara nyos Megyesen Patóházán Dengelegen Szaniszlón Apahegyen Vámfaluban Nagy Kolcson az [...] határozatot hozzon A választmány Benedek Sándor debreczeni vivó mester ajánlata mel­lett [...]
44. 1901-05-05 / 18. szám
[...] Újlaki Gábor Lővey Pál Földváry Sándor rendes Uray József Dienes Lajos [...] kisérje vállalkozásukat Gyászeset Kozma János szaniszlói birtokos ápril 29 én élte [...]
45. 1901-05-12 / 19. szám
[...] Hám József Vetzák Ede Tóth Sándor Nonn Gyula 2 2 kor [...] köszönet Dr Lang György ur Szaniszlóról a f hó 4 én [...]
46. 1901-06-09 / 23. szám
[...] 3 án Hadady Gábor Kondor Sándor biró 1 3 jegyző 2936 [...] járásbíróság közzé teszi hogy a szaniszlói árvapénztárnak Kovács János késedelmes vevő [...] károlyi kir járásbíró­ság területén levő Szaniszló községi 1214 sztjkvi A I [...] napján d e II óra­kor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvá­nos árverésen [...]
47. 1901-06-16 / 24. szám
[...] 3 án Hadady Gábor Kondor Sándor biró 2 3 jegyző 466 [...] járásbíróság Jancsö kir aljbiró Hirdetmény Szaniszló község elöljárósága által köz­hirré tétetik [...] évre haszonbérbe fog adatni Feltételek Szaniszló község jegyzői irodá­jában a hivatalos órák alatt megtekinthetők Szaniszló 1901 junius 10 1 2 [...]
48. 1901-06-23 / 25. szám
[...] szegény intézeti pénztárnak Sajtos Mária szaniszlói lakos elleni 1094 korona tőke [...] nagykárolyi kir járás­bíróság teniletén levő Szaniszló községi 427 sz tjkvi A [...] napján d e 9 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános árverésen [...] 3 án Hadady Gábor Kondor Sándor biró 3 3 jegyző Hirdetmény Szaniszló község elöljárósága által köz­hírré tétetik
49. 1901-07-07 / 27. szám
[...] az üszög okoz károkat A szaniszlói határban az őszi rozsvetéseket részben [...] Zoltán László az esperesért Szabó Sándor a sályii egyházért Szabó Béla [...] idő alatt lapunk szerkesztését Nagy Sándor és Fliesz Hen­rik urak lapunk [...] vette az ünnepély kezdetét Benedek Sándor debreczeni vivómester ér­deme hogy a [...]
50. 1901-07-14 / 28. szám
[...] penészleki anyakönyvi ke­rületbe anyakönyvvezetővé Veress Sándor községi aljegyzőt a sárközujlaki Török [...] he­lyettesekké nevezte ki és Veress Sándort a házasság kötésnél való közreműködéssel [...] határban Báró Uray Gyulának és Sándornak 50 50 hold körüli területe [...] úgyszintén a hidak felülvizsgálatáról 5 Szaniszló község megkeresése a Szaniszlón megtartandó heti­vásár megtarthatásához beleegyező nyilatkozat [...]
51. 1901-08-25 / 34. szám
[...] ezer magyart tarthat­nának meg Nagy Sándor HÍREK A király születésnapja Ő [...] pápai káplán zsinati vizsgáló és szaniszlói plébános tartotta mint a kit [...]
52. 1901-08-25 / 34. szám
[...] Hadad Hutirayné Gécz Felülfizetések Kovácsy Sándor 5 kor Lovass Dániel 8 [...] Stróbencz Péter 5 kor Draveczky Sándor 3 kor Nemes Lajos 4 [...] 18 áu tartották meg a szaniszlói állami óvodában az évzáró ünne­pélyt [...]
53. 1901-09-08 / 36. szám
[...] kír jbiróság közzé teszi hogy Szaniszló község árvapénztárának BereczkiMiklós szaniszlói lakos elleni 1700 kor tőke [...] nagykárolyi kir járásbíróság területén levő Szaniszló községi 200 sz tjkvi A [...] korona kikiáltási árban továbbá a szanisz­lói 961 sz tjkvi A 1 [...] augusztus 31 í i Böszörményi Sándor I i 3295 1901 sz [...]
54. 1901-09-08 / 36. szám
[...] A krassói kerületben Ifj Böszörményi Sándor a jelölt és hir szerint [...] meg­vétele iránt Sz Antal szobra Szaniszlón Szép ünnepély folyt le e hó első vasárnapján a szaniszlói anyaegy­házban Ekkor áldotta meg dr [...] ságáról közismert úrnőt Komáromi István szaniszlói uradalmi ispán kedves nejét aki [...]
55. 1901-09-15 / 37. szám
[...] 3 gazdatiszt Zsuzsannamajor u p Szaniszló ad 3543 1901 sz Pályázati [...] Megyesen 3 3 ELADÓ a szaniszlói nagy szőlőskertben egy jó karban [...] mellé az eddig ifj Némethy Sándor ur által czukrászüzletnek bírt helyiségbe [...]
56. 1901-09-22 / 38. szám
[...] kerület részére Választási elnök Földváry Sándor Választási jegyző Bernáth Sándor Szavazat­szedő küldöttségi elnök Ferenczy Béla [...] Aimer Bela Helyettes jegyzők Budaházy Sándor és Halasi Lajos 111 A [...] jegyzők Balika Miklós és Runyai Sándor IV A csengeri választó kerület [...] Csanalos 9 Er Endréd 10 Szaniszlo 11 Érkörtvélyes II A mátészalkai [...]
57. 1901-09-29 / 39. szám
[...] Pintye Ferencz Pólyák István Putovics Sándor Rész Már­ton Torna Pál Vank [...] Reszege Fény Csanálos Ér Endréd Szaniszló és Ér Körtvélyes községek a [...] Jenő Vihar ja lovagolta Kovács Sán­dor második Nagy Lajos Vilmá ja [...] bizottsági közgyűlé­sen fog megválaszttatni A szaniszlói szüretet október elsején tartják meg [...]
58. 1901-10-06 / 40. szám
[...] járásbíróság közzé teszi hogy a szaniszlói árvapénztár végrehajtatónak Klein Mihály végrehajtást [...] napján d e 9 órakor Szaniszló községházá­nál megtartandó nyilvános árverésen a [...] kiskorú Gajdics György János és Sándor mint ifj Gajdics János jogutódai [...] kiskorú Gajdics György János és Sándort illető U 4 i 433 [...]
59. 1901-11-10 / 45. szám
[...] postahelyben 1 3 Gróf Degenfeld Sándor A valódi pemetefű czukorka kék [...] kir járásbíróság közzé teszi hogy Szaniszló község árvapénztárának Bereczky Mik­lós elleni [...] nagykárolyi kir járásbíróság területén levő Szanisz­ló községi 200 számú tjkönyvi A [...] hrsz birtokra 3038 korona a szaniszlói 445 szátnu tjkönyvi A j [...]
60. 1901-12-15 / 50. szám
[...] birói árverésen eladott és a szaniszlói 954 sz tjkvben A j [...] én d e 9 órakor Szaniszló község há­zánál megtartandó birói árverésen [...] alatt a telekkönyvi hatóságnál valamint Szaniszló község házánál megtekinthetők Nagy Károly [...] Ecsed 1901 deczember 6 Fintha Sándor Veres Károly i községi főjegyző [...]
61. 1901-12-22 / 51. szám
[...] magát hosszas szenvedés után elhunyt Szaniszlón volt községi jegy­ző a hol [...] férj dr Gyurkó Lászlóné Nyilván Sándor mint unokaöcscsei Márk János mint [...] d e 11 órakor Károly Sándor áll tanító a luczer nások [...]
62. 1902-03-16 / 11. szám
[...] és ezzel kapcsolatosan ifj Böszörményi Sándor b tag indítványa ugyanezen ügyben [...] 34 Ugyanaz az elhalt Böszörményi Sándor által betöltve volt utbiztosi állás [...] Fj 35 Vármegyei árvaszéki előterjesztés Szaniszló község gyámpénztári tartalék alapjából teljesített [...]
63. 1902-04-13 / 15. szám
[...] kan Kováts Imre 1 1 Szaniszló Szatmármegye Hirdetmény A nagykárolyi mesterrész [...] évi április hó 5 Kereskényi Sándor körjegyző 1 3 145 902 [...]
64. 1902-04-27 / 17. szám
[...] IV 69 A vármegyei árvaszék Szaniszló község kép­viselőtestületének a közgyámi fizetés [...] beterjeszti IV 74 Ugyanaz Baumgártner Sándor és Turgyán László szaniszlói gyámpénztári adósoknál elveszett követelés leiratása [...] ügyében kelt határozata 1 141 Szaniszló községnek a mezőpetrii várme­gyei bizottsági [...]
65. 1902-04-27 / 17. szám
[...] Me gyes Mező Petri Józsefháza Szaniszló Iriny Reszege Bot Palád Görbéd [...] 1902 ápril 25 összeállitotta Nagy Sándor tb vármegyei főjegyző HIRDETÉSEK 1560 [...] évi április hó 5 Kereskényi Sándor 3 3 körjegyző r n [...]
66. 1902-05-25 / 21. szám
[...] választó kerület székhelyének Mező Petriből Szaniszló község­be leendő áthelyezése tárgyában hozott [...] 1901 ik évi összeírása szerint Szaniszlón 221 Mező Petriben 147 Csomaközön [...] Goes János Madarassy Gyula Áron Sán­dor Szilágyi György Böszörményi Sándor Soly mossy István Roóz Samu [...] Mártha József Bornemissza Imre Runyay Sándor Kondor Sándor Szolomájer Lajos Csoknyay Gyula id [...]
67. 1902-06-08 / 23. szám
[...] Vezend és Portelek 10 én Szaniszló és Genes 11 én Csanálos [...] gr Károlyi István gr Sztáray Sándor gr Dessewffy Aurél és Emil [...] Szentiványi Gyula Jékey Zsigmond Böszörményi Sándor oiszággyülési képviselők Papp Géza Szatmár [...] Szatmármegyei Gazdasági Egyesület kép­viseletében Domahidy Sándor Kováts Jenő Poszvék Nándor Szeőke [...]
68. 1902-08-31 / 35. szám
[...] család rég elfeledett titkaiba Krémer Sándor jelesül alakította a léha vizsgáló [...] énekével Bátosy Éndre és Krémer Sándor főleg pedig ez utóbbi az [...] nőül vette Stockinger Antóniát és szaniszlói magányába vonulva három évig csak [...] Mama a czime Népünnepély Krémer Sándor színigazgató színtársulata közreműködésével szeptember hó [...]
69. 1902-09-14 / 37. szám
[...] kir törvényszék terü­letén fekvő a szaniszlói 685 sz tjkvben A I [...] e 9 órája helyéül pedig Szaniszló községháza tűzetik ki mikor a [...] augusztus 21 Fábián Bertalan Kovács Sándor h körjegyző 2 2 községi [...] Magyar György és Buth Anna szaniszlói lakos ellen folytatott végrehajtási ügyében [...]
70. 1902-10-05 / 40. szám
[...] 11 94 Pellet Lajos fellebbezése Szaniszló község képviselő testületének borfogyasztási adó [...] István 5545 88 gr Dégenfeld Sándor 5033 34 Incze Sándor 4 l 56 38 Pa [...] Zoltán 1737 94 gr Teleky Sándor 1642 16 br Uray Sándor 1630 93 Réti Adolf 1625 [...]
71. 1902-10-19 / 42. szám
[...] ft Lázár Gábor érmelléki alesperes szaniszlói g k lelkész ft Marosán [...] Domahidy István 60 kor Domahidy Sándor 50 kor Kis Luka János [...] 2 kor 40 f Kondor Sándor 2 kor 40 f Sopronyi [...] Szi­lágyi György és kedves neje szaniszlói lakosok birto­kosok megbizásából a főoltári [...]
72. 1902-10-19 / 42. szám
[...] Boer Endre Spitz Antal Jékey Sándor Papp Kálmán Debreczei István Dienes [...] Csánk István Ilosvay Endre Je­szenszky Sándor Kovács József Uray Károly Izik [...] Fodor Árpád Mező Károly Fintha Sándor Lányi Dezső Tóth Endre Bornemissza [...] mellékjövedelem Mező Petri u p Szaniszló Saághy Gusztáv 2 2 körjegyző [...]
73. 1902-11-02 / 44. szám
[...] járási m kir állatorvossá Szende Sándort nevezte ki Kinevezés A vallás [...] Szűcs Józsefet Eljegyzés Földvári Farkas szaniszlói lakos gazdálkodó eljegyezte Fleischmann Mór [...]
74. 1902-12-14 / 50. szám
[...] Szabó Antal és Doma hiay Sándor tagokból álló bizottságot küldött ki [...] felsőboldádiban Klintók Ágos­tont és a szaniszlói választó kerületbe Boer Endrét küldte [...] Ilosvay Aladár főjegyző Doma hidy Sándor Luby Géza N Szabó Antal [...] Helyettesítés Vármegyénk főispánja dr Ta­kács Sándor elhalálozása következtében megüresedett nagy somkuti [...]
75. 1902-12-14 / 50. szám
[...] alkalmi kledig EGYETÉRTÉS FBNV 6 SÁNDOR EÖTVÖS KÁROLY w aat t [...] Károly főmunkatárs Mezei Ernő Fenyő Sándor főszerkesztő Szatmári Mór orsz képviselő [...] Holtai Jenő Erdős Renée Tímár Szaniszló Szabolcsba Mihály Endrődi Sándor Martos Ferencz Váradi Antal K [...]
76. 1903-01-04 / 1. szám
[...] Jegyzőválasztás Csomaközön Csomaközön a Rácz Sándor nyugdíjazása folytán megüresedett kör­jegyzői állásra [...] iparos Csőkör Ferencz birtokos Darida Sándor iparos Nagykároly Doinahidy István földbirtokos [...] Nagykároly Garzó Imre urad kasznár Szaniszló Gózner Antal földbérlő Kaplony id [...] Szécsényi Lajos kér ifj Németi Sándor Tischler József és Szigeti Sándor 40 40 f Gindele Ignácz [...]
77. 1903-02-08 / 6. szám
[...] 11 órakor csomaközi ta­nyámon vasútállomás Szaniszló a nevetlen fa usira február [...] január 28 Télre 3 T Sándor elnök Jegyzet Az igazgatósági valamint [...]
78. 1903-02-15 / 7. szám
[...] Szeőke Barna s k Böszörményi Sándor s k Fogarassy Sándor s k Dr Kereszt szeghy [...] Kováts Béla s k Szeőke Sándor s k Böszörményi Emil dr [...] Nagykároly Czegledy Mihály és Mózes Szaniszló Czirják András Szaniszló Cserkó István M Szalka Csizmadia [...]
79. 1903-03-29 / 13. szám
[...] 5 Vármegyei alispán előterjesztése Derzsi Sándor utkaparó vegkielégitése ügyében Fj 6 Ugyanaz Kovács Sándor járási írnok terhére előirt vizsgálati [...] évi számadása II 71 72 Szaniszló és Kapnikbánya 1903 évi pótköltségelőirányzata [...]
80. 1903-04-12 / 15. szám
[...] Kallósy Ödön és Szigeti Benedek Sándor debreczeni vivómesterek f hó 5 [...] Deák Béla Budapest Sz Benedek Sándor és Kallóssy Ödön Debreczen A [...] Dezső 13 ponttal 2 Balogh Sándor 22 ponttal 3 Tóth Kál­mán [...] M Petri május 1 én Szaniszló községben 2 án Nagykároly városban [...]
81. 1903-04-26 / 17. szám
[...] tár­gyában kelt határozata 11 64 Szaniszló község módosított szervezési sza­bályai 11 65 Szaniszló község képviselő testületének ha­tározata az [...] fényi n IV 75 A szaniszlói ii IV 76 A mezőpetrii [...] ilyen önző volt Károlynak hivták Sándor ne folytasd tovább hisz úgyis [...]
82. 1903-05-03 / 18. szám
[...] a nyári szín­körben Névnapos jubileum Szaniszlóról Írják lapunk­nak hogy április 24 [...] van 20 éve annak hogy Szaniszlón körorvos Ezután méltatva a jelen [...] társaság a melyben ott volt Szaniszló és vidékének egész intelligencziája igy [...] dr Papp József Km Papp Sándor Szeőke Bálint Szeőke Sándor gróf Teleki Géza ifj dr [...]
83. 1903-05-03 / 18. szám
[...] képviselő­testületi tag leányával Orgona szentelés Szaniszlón Lélekemelő ün­nepet ült a szaniszlói kis református egyház múlt hó [...] koronát adtak össze Birtokvétel Szalkay Sándor mátészalkai lakosnak a tyukodi határban [...] József o t h Jakab Sándor j h Kövesy Pál j [...]
84. 1903-05-10 / 19. szám
[...] Ferenczy Imre Mártha József Szeőke Sándor Do mahidy Viktor Tóth Kálmán [...] A Nagykároly érendrédi Nagykároly fény szaniszlói nagykároly kálmánd börvelyi viczinális uti [...]
85. 1903-05-31 / 22. szám
[...] 1903 május 22 R Nagy Sándor körjegyző 581 és 638 1903 [...] németii kir törvényszék területén fekvő szaniszlói 330 sztjkvbcn A I 143 [...] e 9 óráját helyéül pedig Szaniszló község házát tűzi ki mikor [...]
86. 1903-06-07 / 23. szám
[...] meghívója tárgyában I 8 Nagy Sándor tb vármegyei főjegyző indítványa a [...] közbirtokossági szer­vezési szabályzata II 77 Szaniszló község birtokossági szerve­zési szabályzata II [...]
87. 1903-06-28 / 26. szám
[...] írják Kossuth Ferencz főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárs Mezei [...] Heltai Jenő Gárdonyi Géza Tímár Szaniszló Szabolcsira Mihály Endrődi Sándor Martos Ferencz Kürthy Emil Fényes [...] Takarék pénztár felperes részére Katona Sándor és neje alpe­resek ellen 700 [...]
88. 1903-06-28 / 26. szám
[...] Pap József Galgóczy Árpád Nagy Sándor rendező bizottsági tagok és Dr [...] a jegyzői teendők ellá­tására Nagy Sándort kéri fel 1 Nagy László [...] jelentést tenni szí­veskedjenek V Kepes Sándor szinérváraljai andesit kőgyáros az alispán [...] legjobb mulatsága Gyógyszertár vétel A szaniszlói gyógyszertár Kovács Nándorról vétel utján [...]
89. 1903-07-26 / 30. szám
[...] én vezette oltárhoz városunkban Balika Sándor és neje Bernáth Ilona kedves [...] Erzsébet veres­kereszt kórházi orvos és Szaniszló Gábor uradalmi gazdatiszt Sok boldogságot [...]
90. 1903-08-02 / 31. szám
[...] Cinca János Ghitta Kornél Gramma Sándor Dr Laurán Pál gör kath [...] Géresen Csenger ben Fényen Csanáloson Szaniszlón Berke­szen Kis és Bot Paládon [...] dicsőségét és Szatmárvármegye áldozatkészségét Nagy Sándor A vármegyei hivatalos lap 5 [...]
91. 1903-08-02 / 31. szám
[...] és nagy keres kényi Kereskényi Sándor aranyosmegyesi körjegyzőnek munkás élete 47 [...] 13 K 60 f Gáspár Sándor udvarii körjegyző gyűjtése 2 K [...] gyűjtése 10 K Garzó Imre szaniszlói uradalmi intéző gyűjtése 4 K [...] K 40 f Gruber Márton szaniszlói jegyző gyűjtés 34 K 80 [...]
92. 1903-08-09 / 32. szám
[...] igazgató gyűj­tése 19 k Marosán Sándor gyűjtése 8 k 20 f [...] 9 k 60 f Kepes Sándor gyűj­tése 8 k 40 f [...] Galgóczy István 13 k Szoboszlay Sán­dor 20 k Nagy Béla 20 [...] lenni Mező Petri u p Szaniszló Saághy Gusztáv 3 3 körjegyző [...]
93. 1903-11-01 / 44. szám
[...] délutáni gyorsvonattal székhelyére érkezett Hartig Sándor miniszteri osztálytanácsos október hó 26 [...] meg­tapsolták Ismét szavalás következett Deák Sándor egyleti tag szavalta Komócsy Józsefnek [...] annorum Körjegyző választás A Kereskényi Sándor halálával megüresedett aranyosmedgyesi körjegyzői állást [...] Nagy­bánya Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenger Nagy [...]
94. 1903-11-01 / 44. szám
[...] délutáni gyorsvonattal székhelyére érkezett Hartig Sándor miniszteri osztálytanácsos október hó 26 [...] meg­tapsolták Ismét szavalás következett Deák Sándor egyleti tag szavalta Komócsy Józsefnek [...] annorum Körjegyző választás A Kereskényi Sándor halálával megüresedett aranyosmedgyesi körjegyzői állást [...] Nagy­bánya Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenger Nagy [...]
95. 1903-11-29 / 48. szám
[...] Deb reczeni István polgármester Krémer Sándor a szatmári színikerület igaz­gatója kibocsátotta [...] hó 26 án ment végbe Szaniszlón nagy részvét mellet hol férje [...]
96. 1903-12-06 / 49. szám
[...] Rendező Simkó Géza Súgó Szteriady Sándor Az előjáték személyei Tímár Mihály [...] a Pucser Károly ifj Matolcsy Sándor Medvey Ernőné úrnő Kerekes Erzsiké [...] évei Csipkés Károly ifj Matolcsy Sándor Csemus Jozsefné úrnő Simkó Gézáné [...] biróilag már megállapított költségek erejéig Szaniszlón adós lakásán illetve azon helyen [...]
97. 1904-01-10 / 2. szám
[...] Kölcsey Antal Domahidy István és Sándor Kölcsey Sándor N Szabó Antal Szuhányi Ferencz [...] és László Ilosvay Aladár Nagy Sándor Péchy István Dr Képessy László [...] Csaba Adorján Damokos Ferencz Jékey Sándor Péchy Péter Ilosvay Gusztáv Ifj [...] köz­ségek a III szakasznál szavaznak Szaniszló Érkört vélyes Érendréd Penészlek Csomaköz [...]
98. 1904-01-10 / 2. szám
[...] ismét köny nyebre fordult Tóth Sándor kir mérnököt ki két évvel [...] preczizitással Végül az estélyt Márton Sándor kir erdőmester tartott szabad előadása [...] sógornői Erdélyi Kálmán vő Erdélyi Sándor Er­délyi Jolán Erdélyi Anuska Nonn [...] 129 Por­telekre 34 Részegére 45 Szaniszlóra 223 Szentmik lósra 108 és [...]
99. 1904-01-17 / 3. szám
[...] a harmadik szakasznál a hol Szaniszló Ér Körtvélyes Érendréd Penészlek Csoma [...] Szerdahelyi Jenő Jékey Zsigmond és Sándor Szuhányi Ferencz Domahidy Sándor István Viktor és Pál Lónyay [...] Ferecz Dr Böszörményi Emil Szeőke Sándor ifj Péchy László berenczei Kováts Jenő Miklós és Sándor Csaba Adorján Maróthy Sándor Cholnoky Imre Bay Mihály Stróbentz [...]
100. 1904-02-14 / 7. szám
[...] Gacsályban Maiótby Mariska kisasszonyt Maróthy Sándor gacsályi földbirtokos kedves és szeretetreméltó [...] alelnök Roth Károly jegyző Jobbágy Sándor városi aljegyző ügyész Borody György [...] Ákos ifj Becske Ber­talan Rosenberg Sándor Futó Mihály Becske Sándor Dr Szepesy Károly Elek Lajos [...] Gruber Már­ton községi jegyző sógornőjével Szaniszlón Felolvasó estélyt tart a Protestáns [...]