Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-05-05 / 18. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY szellemi és anyagi állapotát elég kedvező színben tünteti fel, a hitbuzgóság és áldozatkészség általában szép példákban nyilatkozik. 12,358 K 16 f és 11 hold föld az összes adomány, 509 korona gyűlt ezen felül a szatmári ev. ref. felsőbb leányiskola felsegélésére. Számvevőszék jelentése tudomásul vétetett. Cseh Olga géresi és Lenkey Lajos nagy- károlyi tanítók a hivatalos esküt letevén, esperes ur által üdvözöltettek. Egyházkerületi képvisélőül: Domahidy István és Újlaki Gábor, időszaki tanács tagjaiul: Újlaki Gábor, Lővey Pál, Földváry Sándor rendes, Uray József, Dienes Lajos, Berey József póttagokul megválasztattak. Az országos lelkészi nyugdíjintézet felé kegyes óhajtással tekintett a köz­gyűlés, de megalapításához oly hozzájárulás követel- tetnék főleg a lekészektől, hogy e terhet megbirni nem képesek, minél fogva a javaslatot más alapra, nevezetesen az öntüzbiztositásra óhajtaná bazirozni. Valószínű, hogy ez nagyon életre való eszme, mely megvalósulás esetén hatalmas évi jövedelmet hoz­hatna össze, melyből 10 év múlva talán lehetne valamit alkotni. A lelkészi özvegyek részére a csonka és kegyeleti év marad úgy, mint volt eddig gyakor­latban. Gebe regále kötvényét eladhatja. Hodászi fizetési kulcs megerősittetett, felebbezés visszauta- sittatván. Veres Imre indítványára az elemi iskolák évzáró vizsgája ezután egyházmegyei küldöttség előtt fog megtartatni .ünnepélyesen. Államsegélyben részesittetnek a vitkai, kir.-daróczi, fábiánházai és domahidai lelkészek, továbbá egyenlő arányban az összes folyamodó tanítók és szegény egyházak. Volt több apró ügy, melynek letárgyalása után köz ebédre mentek a gyűlés tagjai. A bírósági ügyek is tár­gyaltattak ; három egyház és lelkész a felett verseng, hogy kifizesse az ártéri költségeket a lelkész hasz­nálatában levő földek után. — Ma még három, lehet később több jön. Égő sebek, bárhol vágatnak, fájnak! — Műkedvelői előadás. Gyér számú közönség előtt ismételte meg a kath. legényegyesület ápril. 28-án a „Strike“ előadását, mely azonban az elsőnél minden tekintetben kiválóbb volt. A szereplők otthonosan mozogtak a szűk színpadon, s a múltkorinál is ügyesebb rendezés, szép alakítások teljesen kielégítették a publicum várakozását. A csekély számú jelenlevők kitünően mulattak s élvezettel nézték azt a haladást, melynek jeligéjét Tietz elnök irta az egylet zászlajára — Előadás, vacsora után az ifjúság fesztelen jókedv­vel járta a tánczot reggelig. (Rik.) — Meghívó. A szatmár vármegyei függetlenségi és 48-as párt tagjait a rendes tavaszi megyei közgyű­lést megelőző napon 1901. május 13-án estve 9 órára, Nagy-Károlyban a „Polgári Olvasókör“ helyiségében tartandó pártgyülésre van szerencsém meghívni. Tárgyak: a megyei közgyűlés által tárgyalandó, pár­tunkat érdeklő ügyek, indítványok és a Bródy Lajos elköltözése folytán előállandó esetleges elnökváltozás. F.-Gyarmat, 1901. ápril 29. Luby Géza, megyei pártelnök. — Próbabál. Felejthetetlen szép és kedves estét szerzett a szülők és városunk intelligens közönségének Endrédy Márton táncztanár április 30-án a polgári casinó termében tanítványaival tartott próba—bállal. Napokkal ezelőtt már lázasan készülődtek az apróságok a különféle tánczok és jelmezekhez való toilettekkel. S igy aztán mintegy 50-en vettek részt a színpadon be­mutatott tablóban. Este 8 órakor szép és díszes közön­ség várta a függöny felgördülését. Első sorban egy bájos „tablót“ láttunk görög tűz világítás mellett, a mely a legnagyobb gonddal és Ízléssel csoportosította a különféle jelmezbeni kis jeleneteket. Igazán meg­dobbant a szivünk, szemünk pedig káprázott a csodás tarka, barka kedves látványra, a mely mindenütt az ébredő tavasz üde bimbóit, kedves rügyeit mutatta latot készíteni. Ez kényelmes elhízott ur volt, és talán terhére is volt a súlyos és felelőséges ügy. A mun­kát tehát Pálra bízta s alkalmat óhajtván neki nyúj­tani, hogy majd kiváló módon kitüntesse. A tanácsos urat azonban némi önző indokok is vezették, mikor Illyés Pált ily kiváló figyelemben részesítette. A fiatal segédfogalmazó ur és a tanácsos leány­kája Emma ugyanis szerették egymást, és a tanácsos ur nem nézte rossz szemmel ezt a fakadó szerelmet. A fiú lángész. Államtitkár, sőt ki tudja, több is lehet. Meglátjuk. . . Meglátjuk. A fontos javaslat tehát elkészült. Beterjesztették s a bizottság tárgyalás alá vette. Nos a javaslat bizalmasan megbukott. A bizott­ságban a kormány legoszloposabb hívei bonczolták darabokra és nem hagytak meg az eredeti tervezetből egy fikareznyit sem. A miniszter epét nyelt és a tárgyalások után dühtől remegve szólt a tanácsos úrhoz: Köszönöm a fogalmazója munkáját tanácsos ur. De kérem iparkodjék, hogy hasonló kontárok férczel- ményével többé ne kompramittáljon. Azt az urat pedig küldjék nyugalomba, vagy helyezzék ki valahova. Használni úgy sem lehet. . . Illyés Pál tehát távozott a minisztériumból. Mint­hogy vidékre nem akart menni, elhagyta az állam­szolgálatot. Élni azonban kell. És Illyés ügyvédi vizsgára készül. Közben egy fiskálisnak, ki jómódú és politiká­val foglalkozik, az irodáját vezeti. Kopott és elhanya­golt. Kis kocsmákba lehet vele találkozni, hol a sarok­ban, nyugalmasan mered maga elé és iszik sokat, minél többet. De azt ne mondja előtte senki, hogy tehetséges ember. Mert erre felnyílnak a heggedt sebek és a szerencsétlen ember soha sem bocsátja meg ezt a szót, mely életének megrontója lett. Báttaszéky Lajos. a sok ragyogó angyal szemekben. Közepén voltak a bájos ballerinák temérdek mellék tánezos nővel, a babatündérekkel, kik mind egyforma rózsa tüll ruhát viseltek. Jobbra az elegáns szép monoklis rococcó urakkal a hölgyek. Balra ismét láttunk csinos halász és magyar paraszt lányokat, fiukat s enni való piczi parasztot. Hátrább egy nagy csoport gyönyörű lány­kát a Rembrandt korból. Bájos kertész lányokat legénykéket, emitt ismét pojaczó csoportot egy mák­szem kis édes bóhoczczal, amott egy csinos mennyasz- szonyt násznéppel. Sok szép baba tündéreket. Lovon ülő délezeg szép lovagokat kis aranyos babákat s ki tudná mind fölsorolni egyenkint azt a sok szépet. Szűnni nem akaró taps jutalmazta a festői látványt. Második kép volt a szép baba tündér ballet, melyet mint „prima ballerina“ Ilosvay Margit lejtett tizenhat társ­nőjével oly bájosan és preczisen, hogy nem győztük őket eléggé tapsolni és megujráztatni. Harmadik szám­nak Brandsch Gyula szép magyar jellemezben tán- czolta elegáns könyedséggel „a magyar szólót“. Negyedik szám volt a kedves Lepketáncz amelyet Hermann Juliska, Márton Margitka Svarcz Róza Brandsch Berta és Ilosvay Margitka lejtettek szerpen­tin ruhában kecsesen és ügyesen, hogy bizony dicsé­retére válnék bármely nagy ballerinának is. Végül Reök Béla és Ilosvay Pista oláh tánczot adtak elő és oly kiváló ügyességgel, hogy megérdemelték a t apsot. Természetesen minden egyes számot szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a gyönyörködő közönség s méltán is mert a tánczok biztos és szabatos betaní­tása által még a szokásos lámpalázt is távol tartotta tanítványaitól az ügyes táncztanár; dicséret illeti őt annyival is inkább, mert a polg. leányiskola javára rendezte próbabálját. Nem mulaszthatjuk el elismeréssel adózni a polg. leányiskola igazgatónője Tatay Irén Papp Béláné és Ilosvay Bella őnagyságáiknak is, kik a derék táneztanárnak szívesen segédkeztek a tabló fölállítása és az egésznek összehozásánál. — Országos tornaverseny lesz május 26. és 27-én Budapesten. A versenyre eddig az egész ország­ból 93 iskolát jelentettek be összesen 3900 tanulóval és 223 tanárral. A tanulók közzül 2800 vidéki, 1100 pedig a fővárosi iskolákból kerül ki. A vidékről jövő tanulókat az állami és községi iskolákban fogják el­szállásolni. A verseny legsikerültebb pontja lesz az intézetek összetett versenye, melyben a részvevő diákok intézetük dicsőségéért fognak küzdeni. A győzelem dija drága selyemzászló értékes hímzéssel. Rajta lesz a magyar czimer és Madách szózata: Ember küzdj és bizva-bizzál! Fényes ünneppel avatják föl az uj verseny dijat, a mely a nyerő intézetnek öt évre lesz tulajdona, hogy öt év múlva az uj orszá­gos versenyen az egyes intézetek újból meg- küzdjenek birtokáért. Főgimnasiumunk ifjúsága is részt fog venni a versenyen és Hám József igazgató, az ifjúság fáradhatlan vezetője, Rózsa István tanár és Szolomájer János tornatanár vezetése alatt 50 tanuló fog Budapestre utazni és küzdeni a dicsőségért. Kívánjuk, hogy siker kisérje vállalkozásukat. — Gyászeset. Kozma János szaniszlói birtokos ápril 29-én élte 83-ik évében elhunyt. Benne Kozma Gergely vármegyei aljegyző édes apját vesztette el. Temetése ápril 30-án ment végbe nagy részvét mellett, a melyen a vármegyei árvaszék küldöttségileg vett részt. Béke poraira. — A márki templom kerítés ügye. E tárgyban lapunk múlt számában közölt hirünkre vonatkozólag Hrabovszky István mérki plébános úrtól njdlutkozatot vettünk, a mely szerint közlött hírünk nem felel meg a valóságnak, mivel ez ügyben nem állott be újabb fordulat, nem adott pardont a községi képviselőtestü­let az ev. ref. templom körüli kerítésnek, az április 21-ki képviselő-testületi gyűlés nem is határozhatott ez ügyben sem egyhangúlag, sem szavazatöbbséggel, mert a főszolgabíró állítólagos leirata, a mely azonban előmutatva nem lett, megtiltotta a határozat hozatalt stb. stb. Az egészre most csak annyi a megjegyzésünk, hogy mi illetékes helyről informáltattuk magunkat s mert most is onnét akarunk nyerni felvilágosítást, a czáfolatra csak jövő számunkban válaszolhatunk érdemlegesen. — Alapítvány. Schuszteritsch Ignácz és Ferencz, néh. Ekker Ferencz és neje Schuszteritsch Anna emlékére a helybeli főgimnáziumnál ezer koronás össztöndijat tettek, a melyért a közoktatási miniszter köszönetét nyilvánitotta a nagylelkű alapitóknak. — Öngyilkosság. Diák József csomaközi lakos, Kisded Lajos kocsisa május 3-án hajnalban felakasz­totta magát. A fiatal ember tüdővészes volt s való­színűleg reménytelen állapota vitte a halálba. Erre mutat az a körülmény is, hogy megírta a községi lakosságnak illetve „gyülekezetnek“ halála előtt Diák József életének gyászos napjait „s végzetes tettének indokait. Azt írja a többi között, hogy elegészségtele- nedett s igy hát azt gondolta, hogy mintsem a mig él, mindig a más lába alatt legyen, jobb lesz ha meghal.“ A Mari szeretőjétől is érzékenyen búcsút vett levelében. — Elveszett gyűrű. Folyó évi április hó 28-án a a szőlőkhöz vezető utón egy czimeres arany pecsét­gyűrű elveszett. A megtaláló 20 korona díjban része­sül, ha azt a kiadóhivatalban átadja. — Távbeszélő városunkban. A létesítendő távbe­szélő hálózat érdekében a következő felhívást vettük: A nagyméltóságu m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur Nagy-Károlyban városi távbeszélő hálózat létesítését s annak még a folyó évben való kiépítését rendelte el. Midőn városunk haladását nagyban előmozdító ezen örvendetes eseményt közhírré teszem, egyben felhívom a távbeszélő előfizetők sorába belépni óhajtó érdekelteket, hogy az előfizetés kötelező aláírása végett a helybeli posta-távirda hivatalnál a rendes hivatalos órák alatt mielőbb jelentkezni szíveskedje­nek, a hol az előfizetési feltételek és tudni valókról bővebb felvilágosítást nyerhetnek. Nagy-Károly 1901. május 4-én. Schnébl János p. táv. hivatalfőnök. — A szatmármegyei háziipar kiállításon a követ­kező kiállítók lettek kitüntetve. A bizottság által elis­merő oklevéllel lettek kitüntetve: 1. Székely Dániel ombódi lakos vesszőfonásért. 2. A Szatmár-németi kir. trvszéki fogház szép és versenyképes vessző fonásért 3. Rényi Árpád zelestyei lakos, verseny és kivitel képes vesszővel és gyékénynyel befont Ízléses üvege iért. 4. A nagybányai nőegylet Ízléses, verseny és kivitel képes finom gyékény munkáért. 5. Károlyi Vilma szatmári lakosnő, czélszerü gyékénymunkájáért. 6. Özv. Bocsi Antalné börvelyi lakosnő, czélszerü, szép, gyékény munkájáért. 7. Simon Anna k. a. nagy­károlyi lakos, feltűnő szép és Ízléses gyékény fonásért. 8. Melojzin Teréz szatmári lakosnő czélszerü, jó gyé­kény fonásért. 9. Bállá Gáspár nagy-ari lakos czél­szerü házi-ipar terjesztéséért. 10. A szatmári ev. ref. felsőbb leányiskola kitűnő, szép és ízléses kézi mun­kákért. 11. Dómján Ilona k. a. Ízléses, szép hím­zésért. 12. Sáfár Erzsiké k. a. szép hímzéséért. 13. Madarassy Sándorné őnagysága munkás és szép szőtteseiért és hímzéseiért. 14 Poszvék Irén őnagy­sága Ízléses szép hímzéséért. 15. Sipos Juliska k. a. szép és jó házi szövötteseiért. 16. Véber Irma k. a. csinos kivitelű képeiért. 17. A felsőbányái osipkeverő egylet kitűnő, szép, versenyképes vert csipkékért és uj iparág fejlesztéséért. 18. Pelle Aurélné őnagysága népies eredetű szép szövöttesekért. 19. Finta Lajosné őnagysága, művészies kivitelű szép munkákért. 20. Tóth Sándorné szül. Roykó Irén őnagysága művészies kivitelű szép munkáiért. 21. Mikolics Szeréna őnagy­sága kiváló szép házi gobelin szövöttes, verseny és kivitel képes munkája és uj iparág fejlesztéséért. 22. Marosán Kornél ur ar.-megyesi lakos csinos és jó kivitelű házi szövöttes collectió kiállításáért. 23. Bur­ger Emma k. a. szép munkájáért. 24. Kürthy End- réné őnagysága csinos munkájáért. 25. Böszörményi Zsigmondné őnagysága, csinos és jó kivitelű házi szövötteseiért. 26. Böszörményi Eszter és Margit őnagysága feltűnő szép, Ízléses hímzéseikért. 27. Özv. Sepsy Károlyné őnagysága feltűnően szép választékú házi szövöttesek és hímzésekért. 28. Deák Kálmánná őnagysága szép kézi munkáért. 29. Tombory Emma őnagysága szép kézi munkáiért. 30. Uray Nagy Leona őnagysága szép kézi munkáiért. 31. Özv. Fábián György né szatmári lakos, csinos filegrám művirág és fenyő toboz munkáiért. 32. Uray Olga őnagysága ki­váló szép ízléses hímzéséért. 33. Öszterreicher Antónia szatmári lakosnő, csinos fehérnemű varrásért.34. Pres- tyánszky Róza k. a. kiváló, szép, ízléses munka be­mutatásáért. 35. Nagy János szatmári lakos ügyes nádszékfonó munkájáért. A debreczeni Iparkamara ál­tal e czélra adományozott 100 korona összegből pénz­díjakkal jutalmaztattak, és pedig: 1. Bállá Gáspár nagy-ari lakos csinos és versenyképes nyári bútor készítése és bemutatásáért tengeri háncsból 12 koro­nával. 2. Bállá Péter nagy-ari lakos ugyanazért 10 koronával. 3. Szarka Bertalan nagy-ari lakos ugyan­azért 6 koronával. 4. Bánk Károly nagy-ari lakos ugyanazért 5 koronával. 5. Moldován Mihály dobrács- apáti lakos csinos jó kidolgozású nyári bútor készí­téséért és bemutatásáért tengeri háncsból 6 koronával. 6. Székely Dániel ombodi lakos jó munkájú vessző­fonás bemutatásáért 5 koronával. 7. Balog Mihály ombodi lakos ugyanazért 5 koronával. 8. Simon Anna k. a. Nagy-Károlyból, feltűnő szép, Ízléses gyékény fonás bemutatásáért 20 koronával. 9. Özv. Bocsi An­talné nagykárolyi lakosnő czélszerü, szép gyékény fonás munkájának bemutatásáért 10 koronával. 10. Magyar Eszter d.-apáti lakosnő szövőmunka bemu­tatásáért 4 koronával. 11. Csaba Margit d.-apáti lakos­nő ugyanazért 4 koronával. 12. Jakab Erzsébet d.-apáti lakosnő ugyanazért 4 koronával. 13. Pálinkás Ilka d.-apáti lakosnő rojtoló munkáért 4 koronával, 14. Papp Flóri d.-apáti lakosnő varrás munka bemutatá­sáért 4 koronával. 15. Zsigó Bertalan börvelyi lakos gyékényfonó munkájáért 2 koronával. — Photoplastikon. Nonn János házában photo- plastikon látható napok óta. Érdemes a megtekintésre, mert a párisi világkiállítást, országokat és népeket érdekes képekben mutat be. — Nyilvános köszönet. Április 30-án tartott próbabálon felülfizettek: Márton Sándorné 6 kor., Hám József 4 kor., Palczer Ernő 2 kor., F. E. 2 kor. és Bakó Bálint 1 koronát. Összes bevétel volt 290 korona. Kiadás 127 kor. 30 fii. Tiszta jövedelem 162 korona 70 fillér. A nagyérdemű közönség szives pártfogásáért, valamint Pap Béláné, Maresch Emilné úrnők és Ilosvay Bella urhölgy fáradságot nem is­merő lelkes buzgólkodásáért, melyet az előadás sikere és az intézet érdekében kifejteni szívesek vol­tak, hálás köszönetét mond az áll. polg. leányiskola Igazgatósága. — Van szerencsém a t. vevő közönséggel, tu­datni hogy nálam, dúsan felhalmozót raktáramban, a legújabb divatu nyakkendők, ingek, a legolcsóbbtól a legfinomabbig, továbbá férfi és női czipők, minden létező formájú férfi és fiú kalapok továbbá leány díszített szalma kalapok, toalet czikek, valódi prágai bőr keztyü és nyári keztyük, fűzők, ing blusok fran- czia divat szerint, harisnyák, és mindenféle utazó bőröndök stb. kaphatók. Mely czikkek a legolcsóbb árban beszerezhetők a koronás áruházban Deák tér. Stern József czégnél. — Szerkesztői üzenet. Ns. Szuhányi Ferencz országgy. képviselő urnák Budapesten. A jövő szám­ban közöljük. — Ne mulasszák el a köszvényes és csuzos betegek a hírneves Zoltán-féle kenőcsöt használni mert e páratlan kitűnő szer még oly betegeknél is, kik évek óta szenvednek és külömböző szereket, gyógyfürdő­ket erédménytelenül használtak, pár nap alatt gyó­gyulást idéz elő. Kapható Zoltán Béla gyógyszertárá­ban, üvegenként 2 koronáért, Budapest V. Sétatér-u. — Ä nyári menetrend, mely május 1-től érvé­nyes, megjelent. Városunkat érdeklő változás annyi­ban történt, hogy az eddig reggel 7 óra 50 perczkor

Next

/
Oldalképek
Tartalom