Szatmármegyei Közlöny, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-11-12 / 46. szám

Melléklet a „Szatmármegyei Közlöny“ 1899. évi 46-ik számához. — Pártoljuk a hazai ipart. A maga nemében páratlan az az eredmény, melyet a Fiumei cacaó és csokoládégyár rövid idő alatt elért. Nem is csoda, hiszen az összes külföldi gyártmányoknál jobb és kel­lemes ize, tisztasága miatt általános kedveltségnek örvend a fiumei csokoládé és a fiumei cacaó. A háziasszonyok, kik mindenfajta csokoládét és cacaót próbáltak már, mind azt mondják: mégis csak legjobb a Fiumei csokoládé és cacaó. 4764—1889. k. sz. Pályázati Hirdetmény. Az újonnan alakított, Iloba és Sebespatak községekből álló ilobai körjegyzői állásnak választás utjáni betöltésére határnapul 1899. évi november hó 15-ik napjának d. e. 10 óráját Iloba község házához ezennel kitűzöm és fel­hívom ezen állásra pályázni óhajtókat, misze­rint szabályszerűen felszerelt kérvényeiket folyó évi november hó H. napjáig hozzám adják, mert a későbben beadott kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Ezen állással járó évi jávadalmazás a községek által adandó ^fizetés 250 frt. Mint anyakönyvvezető tiszteletdijja az állam pénztárából ..................... . 150 frt — kr lakbér............................. . 35 iroda átalány ................. . 54 irodabér ......................... . 36 VI irodai fűtés és világítás . . 26 fuvar általány . . . . . . 44 „ 50 Szinér-Váralján, 1899. október 26. Szuhányi, 2—2 főszolgabíró. 1860—1899. vh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróság 1899. évi V. 961/2. számú végzése következtében Löbenstein Lajos javára Stern Józsua ellen 110 frt s járulékai erejéig 1899. évi szept. hó 20-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 470 forint 50 krra becsült kö­vetkező ingóságok u. m.: házibutorok és fenyőfák nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1899. évi V. 96112 számú végzése folytán 110 frt 30 kr tőkekövetelés ennek 1899. évi junius hó 15 napjától járó 5°|o kamatai 1/3°/o váltó dij és eddig összesen 42 írt 30 krban biróilag már megállapí­tott költségek erejéig Szaniszlón adós lakásán leendő eszközlésére 1899. évi november hó 16-ik nap­jának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladafcni fognak Amennyiben az elárverezendő ingóságok mások által is le- és felülfoglaltattak és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Nagy-Károly, 1899. október hó 28. Bakó Bálint, kir. bir. végrehajtó. Eladó. Nagy-Károly ban a Kaplony-utczán levő, 4 köb­lös nagy kerttel, több szobás lakással biró házam eladó, esetleg 1900. ápril 24-től kiadó. 2—4 Róth István Lajos. Hirdetmény, Az aranyosmegy esi körjegyzőségnél a jegyzői teendőkben tökéletes jártassággal biró okleveles segéd, jövő évi január 1-től alkalmazást nyer. Felté­telek levélben! megkeresésre. Ar.-Megyes, 1899. nov. 9. Kereskényi Sándor, 1—2 körjegyző. 3f€irdetés. Aranyos-Megyes község bel­vizeinek lecsapolási munkálata árlejtés utján Aranyos-Megyes községben a köz­ség házánál ez évi november hó 23-án d. e. 10 órakor vállalkozónak fog kiadatni. Vállal­kozó köteles a vállalati összeg 10°/o-át bizto­sítékul a község pénztárába lefizetni. Tervek a körjegyzői irodába megtekinthetők. Aranyos-Megyes 1899. nov. 9. Kereskényi Sándor, 1—1 ____________körjegyző._________ Kő bányai Király-Sörfőző részvény-fársaság Góliát­malátasöre a legegészségesebb, legtáplálóbb és legkellemesebb üdítő ital. dr. Korányi és dr. Kétly egyetemi tanár urak gyógyczélokra is ajánlják es idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési zavaroknál, gyengeség­nél stb. kiváló sikerrel használ­taik. Kapható minden jobb füszerke- reskedésben és vendéglőben. 9^"Óvakodjunk utánzatoktól. 25—30 u

Next

/
Oldalképek
Tartalom