Szatmármegyei Közlöny, 1900 (26. évfolyam, 1-53. szám)

1900-11-25 / 48. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 5. A vételár a szerződésnek a törvényha­tósági jóváhagyás utáni felhívás vételétől szá­mított 8 nap alatt a városi pénztárba befize­tendő. 6. Netaláni peres kérdések eldöntésére a a nagykárolyi kir. járásbíróság illetékessége ki köttetik. 7. A vételből felmerülő minden költség vevő terhe. Az eladandó telek után járó köztartozáso­kat s asphalt dijat is vevő 1901. évi január 1-től viselni köteles, ugyanazon időtől kezdve birtokába is veheti. Kelt Nagy-Károly város tanácsának 1900. évi november hó 16-án tartott üléséből. Debreczeni István, 1—1 polgármester. .H > hE tuO+3 :3 Ö 60:3 '© oa •' - taM Üb2 ® a-* 0 og * tí w . 03 CD-O 00 © .1 tí > o . o in © a> oo Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb koródák­ban kitűnő sikerrel használt külszer a REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyorshatásu köszvény. csuz, reuma, ishlás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény és csuzfájdalmakat is már néhányszori bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatt megszüntet. Egy üveg ára használati utasítással I korona, erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő: T*7"Id-d.er Q-37-CLla, gyógyszerész S.-A.-Ujhely. Főraktárak Budapesten: Török József gyógyszertárá­ban Király-utcza 12. és az Egger-féle „Nádor gyógy­szertáriban Váczi-kórut 17. Szatmáron: Bossin József, Rajzinger Sándor Nagy károlyban : Hahn János, Fitos Ferencz, Gyurovits Gyula, Szaniszlón Kovács Nándor és F.-Gyarmaton Balika Miklós gyógyszerészeknél. 4-10 i<5EÍ1 ! VJPVHM’ 3RJZ ARADIÉ V/liPBAn G Vll_A<b eiö^rxörZ) p/ipirojtj./a^rt a rOEHATT. iMTvjNó íZt l^n T£LJ^5Z4I?/lZ.WAn^L foW/1 fbRí\öl*bl»\ 5 MEA 15 DFIÁQA: Raktár Kagy-Károlyban: Somossy Miklós ______dohánytőzsdéjeben. _______6—8 Fo ntos mindenkinek. ín—- Kiváló hazai készítmény. wb Törv. védve. DURATOR| által a czipőtalp egyszerű bekenéssel ötször oly tartós és vizáthatlan lesz. Ára 1 bádog palaczknak használati utasítással együtt i korona, nagyobb palaczk 2 korona. Postán 1 kor. 20 fillér beküldése után bérmentve. Kapható minden füszerkereske- désben, droguériákban, czipészeknél stb. FőszétkUldés : Durator-gyár Budapest, V. Lipót-körut 3. sz. Viszontelárusitók mindenütt kerestetnek. 1 — 10 4556—1900. tkv. sz. Árverési hirdetmény. A m.-szálkái kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy özv. Gyene Gusztávné szül. Komo­róczy Jusztina mint néh. Gyene Gusztáv törvényes örököse s kiskorú Gyene Johanna és Vilma törvé­nyes gyámja végrehajtatónak Weisz Miklós, Weisz Lajos mátészalkai és Weisz Hani budapesti lakosok, mint néhai Weisz Bernáth örökösei, — úgy az ös- meretlen örökösök ügygondnoka Kiss Róbert máté­szalkai ügyvéd végrehajtást szenvedők elleni 392 korona tőkekövetelés és jár., továbbá csatlakozód­nak kimondott Magyar Jelzálog-Hitelbank 1800 kor. tőke s jár., csatlakoztatott Eppinger Lázár budapesti kereskedő 150, korona tőke és jár. s csatlakoztatott Első Magyar Általános Biztositó Társaság 210 kor. tőke és jár. kielégítése iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémetii kir. törvényszék (a mátészalkai kir. járásbíróság) területén levő Máté-Szalka község határában fekvő a mátészalkai 208. sz. tjkvben irt f 1. sor, 239. hrsz. 247. sz. házas belsőségre 382 kor., a mátészalkai 346. sz. tjkvben I. 4., 5., 10. sor, 950., 1113., 1649. hrsz. jószágtestre 6872 korona, a mátészalkai 728. sz. tjkvben irt f L sor, 1112. hrsz. ingatlanra 7614 kor., a mátészalkai 729. sz. tjkvben irt f 1. sor, 336 hrsz. ingatlanra 3884 kor., s végre a mátészalkai 730. sz. tjkvben irt f 1. sor, 1126—a) hrsz. jószágtestre az árverést 628 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1900. évi deczem- ber hó 27-ik napján d. e. 9 órakor a mátészalkai kir. járásbíróság hivatalos árverelő helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is, még pedig a mátészalkai 346. sz . tjkvben C) 1. alatt özv. Sulyok Ignáczné szül. Szabó Borbála javára bekebelezett élethosszig tartó lakási jogból álló kikötmények sértetlen tartása mel­lett eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalékát vagyis 38 korona 20 fillért, 687 korona 20 fillért, 761 kor. 40 fillért, 388 kor. 40 fillért, 62 kor. 80 fillért készpénzben, vagy az 1881. évi 60 törvényezikk 42. §-ában, jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül­dött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek e bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis­mervényt átszolgáltatni. Kelt Máté-Szalka, 1900. julius 31-én. A kir.jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 1—3 Horváth, kir. járásbiró. | Hirdetmény. A Nagykárolyi Önsegélyző-Népbank“ közhírré teszi, l 1 hogy gazdasági művelés alatt álló földekre és nagykárolyi házakra 7% kamat ^ ' mellett I | jelzálog! kölcsönöket ad. j A kölcsön kérvények Csipkés András igazgató, vagy Nemestóthi Szabó \ J Antal intézeti ügyvédhez nyújtandók be, a melyekhez hiteles tjkönyvi kivonat és * [ földbirtokoknál catasteri birtokiv, nagykárolyi házaknál pedig szakértő építész * ■ bizonylata és tüzbiztositási kötvény csatolandó. A kölcsön 10 vagy 20 éves törlesztésre is engedélyeztetik, í «—io lg*a,zg"a/tósáigr_ \ Értesítés­Tisztelettel tudatom, hogy Nagy-Károly városában 12 ev óla fennálló fűszer- és csemegeűeresfíedésemet I vömnek ifj. Csepreghy Antal urnák adtam át. — Köszönöm a t. közönségnek irá­nyomban tanúsított jóindulatát és bizalmát s kérem az utódomra még fokozottabb ! mérvben átruházni. Tisztelettel ! =======^= ____________ _Szokolowszky J. R. Hi vatkozással a fenti közleményre, van szerencsém a tisztelt közönséget ; értesíteni, hogy Nagy-Károly városában 12 év óta Szokolowszky J. R. ezég alatt ; fennálló és törvényszékileg bejegyzett fiiszer- és cseraegekereskedést átvettem s azt írj. csEP^raHT aittal i saját ezégem alatt fogom tovább vezetni. — Tisztelettel kérem a n. é. közönséget, ' miszerint engemet becses bizalmával megtisztelni szíveskedjék. — Üzleti elvem : ; jó áru, olcsó árak és előzékeny kiszolgálás Tisztelettel: 2—3 Ifj- Csepreghy Antal. Gserüéreg eladás. A méitóságos Gróf Károlyi István ur krasznabélteki uradalmához tartozó dobrai határban febvő circa 200 kát. hold 12 éves, valamint a bélteki határban fekvő circa 250 kát. hold 10 éves elsőrendű CSERKÉREG eladó. — Eladási feltételek megtudhatók Nagy-Károlyban az uradalmi intézöségnél. Vételi ajánlatok — melyek folyó évi deczember hó 15-ig vétetnek figyelembe — ugyanoda intézendők. Nagy-Károly, 1900. november 16. Toótli Sándor, 2—3 urad. intéző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom