Szatmármegyei Közlöny, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-10-05 / 40. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 87. Mátészalka, Nyirvasvári, Nyircsászári és Fábiánháza községek birtokossági szervezési szabályai.ll. 88. Nagybánya sz. kir. r. t. város képviselő-tes­tületének határozata a nagybányai m. kir. bányaigaz­gatóságtól vett magtár épület és telepre vonatkozó szerződés jóváhagyása tárgyában. 11. 89. Kocsis József és társai fellebbezése a szamos- kóródi körjegyző választás ellen. 11. 90. Alsó-Homoród község képviselő-testületének határozata ingatlan elajándékozása tárgyában. 11. 91. Aranyos-Megyes község képviselő-testületé­nek határozata a községi óvoda helyiségének állami óvoda czéljaira leendő átengedése tárgyában. 11. 92. Adorján Bálint és társai kömörői lakosok fellebbezése a kömörői biró választás ellen. 11. 93. Gabányi Zsigmond apai lakos fellebbezése a község képviselő-testületének a jegyzői lakbér kiadá­sát megtagadott határozata ellen. 11. 94. Pellet Lajos fellebbezése Szaniszló község képviselő-testületének borfogyasztási adó kivetése tár­gyában hozott határozata ellen. 11. 95. Herskovics Miksa tőketerebesi jegyző felleb­bezése a jegyzői nyugdíj választmány 11. számú határozata ellen. 11. 96. Vármegyei alispán jelentése a vármegye épít­kezési szabályrendeletének módosítása tárgyában. 11. 97. Hollós Jakab nyug. áll. vasúti felügyelő mint a nagybánya—felsőbányái h. é. vasútépítés en­gedményesének kérvénye 10,000 korona segély meg­szavazása tárgyában. 11. 98. Kányaháza község képviselő-testületének ha­tározata ingatlan vétele tárgyában. 11. 99. Gyöngy község képviselő-testületének hatá­rozata regále kártalanítási kötvény értékének vissza­pótlása tárgyában. 11. 100. Heinrich Jakab szaniszlói lakos kérelme a szőlőcsőszök részére rövid csövű fegyverek haszná­latának engedélyezése tárgyában. 11. 101. Gr. Károlyi Gyula mint az Ecsedi láp le­csapoló stb. társulat elnökének fellebbezése Nagy- Ecsed község képviselő-testületének kát. mérnöki és betétszerkesztési költségek kivetése tárgyában kelt határozata ellen. 11. 102. Nagy-Bánya sz. kir. város kérelme a város belterületén átvonuló törvényhatósági közút egy részé­nek a város kezelésébe adása iránt. Fj. 103. Nagykároly város polgármesterének jelentése a szeszfogyasztási pótadó szedése tárgyában. 111. 104. Felső-Bánya sz. kir. város polgármesterének jelentése Kovács Pál volt erdőtiszt nyugdíj-járulékának kiutalása tárgyában. 111. 105. Angyalos községnek a közsegélyezés tár­gyában alkotott szabályrendelete. V. 106. A sz.-váraljai járás főszolgabirájának jelen­tése Hribar István tartolczi községi biró fegyelmi ügyé­ben. V. 107. Nagy-Bánya sz. kir. városnak a prostituczió szabályozása tárgyában alkotott megfelebbezett szabály­rendelete. V. 108. Főszámvevői jelentés a számadások és költ­ségvetések állásáról. 190—180. Tőke-Terebes, Felső- Boldád, Kis-Szokond, Rákos-Terebes, Madarász, Pis- kárkos, Dobra, Gyöngy, Lophágy, A.-Boldád, Sándor- falu, Nagy-Szokond, Szakasz, Nántü, Páczafalu,Ivácskó, Szinfalu, A.-Homoród, Oroszfalu, Réztelek, Hirip, K.- Homoród, Felső-Homoród, Oláh-Gyürüs, Oláh-Meddes, Szoldobágy, Oláh-Hodos 1903. évi háztartási, Hirip, Réztelek, Oroszfalu, Madarász 1903. évi birtokossági, Nagy Sikárló. Monostor, Mező-Aranyos, Kis-Sikárló, Erdőszáda, Balotafalu, Tománya, Farkasaszó, Oláh- Tótfalu, Oláh-Újfalu, Kapnikbánya, A.-Fernezely,Felső- Fernezely, Felső-Újfalu, Giródtótfalu, Hidegkút, Tőkés, Alsó-Újfalu, Lénárdfalu, Feketefalu, Zazar, Misztbánya, Buság, Misztmogyorós, Láposbánya, Misztótfalu, Sza- kállas-Dombó, Kékes-Oroszfalu, Oláh-Kékes, Felső­T A R C Z A. Idegen íorgalom. Az idegen forgalomról czikkezik a budapesti sajtó. Ott voltak a külföldi fogadósok és a bankettek, ünne­pélyek egymást követték. A budapesti rendezőknek legfőbb törekvésük az, hogy külföldi vendégeik min­dent jól meglássanak, megtapasztaljanak és visszamen- vén hazájukba, hazánkról, fővárosunkról megemlé­kezzenek. A külföldi nagy városok és nagy országok már régen rájöttek arra, hogy mily áldásos haszna vagyon az idegenforgalomnak. Svájcz piros fedeles városaiban a lakosság jómódja leginkább az utazó idegeneknek tudható be. Páris bulevárjain a bennszülött párisi em­ber eltűnik az idegenek tarkaságában ; még Bécsben is rajzanak az idegenek, csak Budapestet és Magyaror­szágot kerülték eddig a derék idegenek, akik a sok pénzt elhozzák otthonról. A fogadósok kongresszusá­nak azért van nagy jelentősége, mert azok az idegen emberek, akik most vendégeink, nemcsak maguk jönnek el hozzánk ezentúl, hanem a fogadóikba szálló vendégeiknek is beszélnek Budapestről és Magyaror­szágról. Kár, hogy a rendezőség meg nem mutatja a vendéglősöknek Magyarország szebb vidékeit, városait. De ha már elmulasztják, ne átalják megmondani, hogy Magyarországot nem csupán Budapest jelenti Budapesten kivül igen nagy és sok látnivaló van ebben az országban és a legkisebb vidéki városnak is megvan a maga jelentősége. A külföldiek érdeklődéséből eddig csupán Buda­pest foglalt le mindent. Az öreg Gellérthegy szikláit már sokkal több idegen bámulta meg, mint teszem : a Hortobágy délibábját vagy a regényes Marosvölgyét. Sándorfalu, Magyar-Kékes 1903. évi házi, — Tyúkod, Cs.-Ujfalu, Ura, Porcsalma, Pátyod, Angyalos, Sályi, Császló, Rozsály, Gacsály 1903. évi házi költségelő­irányzatai. 181—206. Cs.-Ujfalu, Réztelek, Oroszfalu, Hirip, Páczafalu, Pátyod, Porcsalma, Cs.-Bagos, Sályi 1902. évi házi pótköltségelőirányzatai. Kir.-Darócz 1902. évi háztartási rendes költségvetése helyesbítése. Ököritó és Krasznabéltek 1900. évi házipénztári számadásai. Monostor, Kis-Sikárló, Mező-Aranyos, Nagy-Sikárló, Hirip, Szakasz, Oroszfalu, Réztelek, Sándorfalu, Nagy- Szokond, Madarász, Páczafalu, Gyöngy, A.-Homoród, Lophágy, Ivácskó, Kis-Szokond, Felső-Bolád, Tőke- Terebes, Piskárkos, Alsó-Boldád és Szinfalu községek 1901. évi házi, birtokossági és közmunka számadá­sai. Sz. L. 207—244. Bikszád község 1902. évi pótadójának helyesbítése. Grün Mayer ópályii lakosnak 629—1902. bjkvi sz. határozat ellen beadott felebbezése. N.-Ecsed, Ilk, Vitka, Hodász, Máté-Szalka, Sebespatak, Avas- Felsőfalu, Komorzán, Tartolcz, Iloba, Tunyog, Nagy- Somkut 1902. évi pótköltségvetései. Ó-Pályi 1898—1899. évi, Fábiánháza, Parasznya, Veresmart, Apa, iloba, Uj-Huta, Remetemező, Szamostelek, Sebespatak,Borhid, Lekencze, O.-Mogyorós, Papbikó, Lukácsfalu, Fehér­szék, Dánfalu, Duruzsa, Gaura, Hovrila, Törökfalu 1901. évi házipénztári számadásai. G. Ö. 245—254. Szárazberek, Sárköz-Újlak, F.-Gyarmat, Garbolcz, Adorján, Zajta, Nagy-Szekeres, Egri, Mikola 1900. évi háztartási számadásai. Pálfalva község 1899. évi háztartási számadásaira Balogh János és Lüerwaldt Gyula számadók által beadott igazoló kérelem. S. G. 255. Ruszka Berta nagykárolyi lakos felebbe­zése a 11—1902. sz. nyugdíj választmányi határozat ellen. Fj. 256. Kovács Kálmán és társai vm. Írnokok kér­vénye lakbér emelés iránt. Fj. 257. Paulovits Dezső ácsi birtokos nemes levelé­nek kihirdetése iránt Esztergomvármegye megkeresése Fj 258. Kótai Lajos tanitó-egyesületi elnök kérvénye az egyesületi gyűlésekre menő tanítók fuvar és napi­dijának a községek által leendő fedezése iránt. 111. 259. Lászió Endre m. kir. állatorvos oklevelének kihirdetése. Fj. A fentebbi tárgyakon kivül a közgyűlést 24 órával megelőzőleg még beérkező ügyek. Nagykároly, 1902. szeptember 28. Összeállította: llosvay Aladár, vm. főjegyző. 27847—1902, sz. Hirdetmény. A vármegyei legtöbb adót fizetők névjegyzékét azzal teszem közhírré, hogy az esetleges felszólamlások az igazoló választmányhoz e hó 15-ig adhatók be. Nagykároly, 1902. október 4. ■ Nagy László, alispán. Gróf Károlyi Lajos 53101 korona 41 fillér, gróf Károlyi Sándor 21038,5l, gróf Károlyi István 947170, gróf Teleky László Gyula 9438'50, gróf Hadik Barkó- czy Endre 8525'63, báró Vécsey Miklós 8152-24, Kende Zsigmond 791973,Ujfalussy Miklós7637'87,Jasztrabszky Kálmán 711L49, br. Vécsey József 675L93, gr. Dé- genfeld József 6558'07, gr. Tisza István 5545'88, gr. Dégenfeld Sándor 5033'34. Incze Sándor 4l56-38, Pa- polczy Béla 20l9'88, Isaák Dezső 390108, Mándy Ignácz 3868-49, Berger Ármin 351’45, Szenti vá- nyi Gyula 3463'48, Nagy László 1859"08, br. Wesselényi Jozefa 3381‘46, br. Perényi Péter 3347-31, Fried Dezső 334L18, dr. Böszörményi Emil 1669-25, Gorove János 3262‘63, Szerdahelyi Ágos­ton 3125*87, Szálkái Zsigmond 3096'79, Cs. Mayer Sándor 3014-98, gr. Károlyi Mihály 2946-80, Klein Mór 2709-29, Almer Lajos Károly 260870, Jeremiás Dániel Igaz, hogy Budapesten pompás szállodák és ki­tűnő éttermek vannak, de ezt elvégre az idegen meg­találhatja hazájában is. Azonkívül pedig az idegenek nem mindig a jó éttermekért utaznak. Azért a fogadósok kongresszusa alkalmából föl­emeljük szavunkat, hogy az idegenforgalomból a vi­déknek is juttassanak valamit. Ä vidék jobban is rá van szorulva arra, mint a hatalmas és gazdag főváros. Ha a külföldiek megismernék Magyarország szép vidékeit, kedves tájait, tán jobban is vágyakoznának ide vissza, mint a budapesti hotelekbe. Szeretnők, ha az idegenforgalom apostolai a vidékre is gondolnának gazdasági missziójukban. Idegent a vidéknek ! A mostani nehéz időkben nem szabad megfeled­keznünk Budapest javára a legkisebb vidéki városról sem. T. Szezon előtt és után. A leányos apa: Már megint itt van ez az átkozott szezon ! A nap forrón tűz, a színházakat bezárják, az aszfalt olvad. Pár nap még és nincs az a fegyházviselt em­ber, a kinek több oka lenne a szégyenkezésre mint annak, a ki még mindig a fővárosban lézeng. Otthon baljóslatú szél csend van. Csak a szemek beszélnek. A feleségem tekintete baljóslatú, a leányomé Margité az bánatos! . . De mindkét szempár azt kémli, vizs­gálja, kutatja, az arczom vonásaiból, a mozdulataim­ból, minden elejtett szavamból, hogy meg van-e már a fürdőköltség ? És én mindennap újra kénytelen va­gyok arczom minden vonásával, minden mozdulatom­mal szavammal jelezni, hogy semmi, még mindig semmi. 2548'99, Mándy Géza 2537'20, gr. Zselenszky Róbert 2498-08, gr.Teieky Sámuel 249772, Kende Béla 2459 08, gr. Teleky Géza 245062, br. Urav Kálmán 2446-93, Grosz Dániel 2379'24, Domahidy Sándor 2288 74, Kende Elemér 2235'46, Cholnoky Imre 1031-56, Kováts Gyula 204L88, Bottka Béla 1973'16, Spitz Dezső 1934-25, gr. Teleky János 1930-12, Nagy Béla 1890’20, Rókász Lajos 1885'32, dr. Serly Gusztáv 936-46, Cs. Májer Salamon 1832'70, Balázsy József 1828-43, dr. Lovrich Gyula 913-05, Szuhányi Ferencz 1748-98, Klein Leopold 1738'33, Kölcsey Zoltán 1737-94, gr. Teleky Sándor 1642-16, br. Uray Sándor 1630-93, Réti Adolf 1625"40, Spiegel Adolf 1610 20, Taffler Kálmán 1653-50, Helme- czy József 80L70, Nonn Gyula 1602-59, Pelle András 795'38, Fisch Jakab 157L72, Kiszely Károly 1565-71, gr. Vay Gábor ]556'92, Grün Herman 1548-08, Stró- bencz György és Péter 1526’13, Szoboszlay Sándor 1503-83, Kende Kanut 1493 60, Molcsányi Gábor 739-08, Domahidy István 1470-36, Ruzicska Hynek 1470-10, Schvartz Adolf 1429 31, Szentiványi Zoltán 1414’24, Szálkái Sándor 1398-76, Májer Sámuel 1384'56, N. Szabó Antal 69076, Klein Andor 1369'18, Tauszig Gyula 1354T4, Stoll Béla 664'81, Sternberg Sándor 1345 88, dr. Lengyel Géza 1323U3, Boer Endre 1313-62, Jékey Zsigmond 1302-20, Bagossy Pál 643 52, Berenczei Kováts Jenő 1277‘98, Nyilván Miklós 637 25, gr. Károlyi Tibor 1276 12, Veres György 1266"50 Jékey Sándor 1252-94, Kölcsey Gábor 1226 71, Németh Lajos 1226-06, Eiszler és fia czég 1220 40, Palczer Ernő 609'24, Debre- czeni István 599'62, Almer Lajos 1184-39, Reöck Gyula 1184-69, Kaufmann Miksa 1166 55, dr. Medve Kálmán 1162'02, Böszörményi Zsigmond 115L30, Zanathy Mihály 564-66, Lord és társa 112573, Horváth Bertalan Ilii 42, Pika Miklós 1109’58, Jékey Mór 110776, Hanzulovits Kris­tóf 1099-25, Losonczy Atilla 53974, Újhelyi Mihály 1075"09, id. Vetzák Ede 1073"85, Papp Gyula 1052'6l, Kállay Szabolcs 1043-89, Cservényük Antal 104275, Róth Károly 1036"95, Kalafoni Jenő l036’27, id. Wagner Lajos 103L50, Hirsch Ignácz 1028 30, Németh Ignácz 1028'24, Stoll Gábor 513-05, Dely Imre és Kugler Albert 1025'02, Szarka Andor 100L92, Schveiczer Gábor 997"97, Fisch Lajos 995" 10, Szűcs Gyula 982 42, Schuszteritsch Ferencz 977’09, Weisz Adolf 975-18, Farkas Viktor 972"46, N. Farkas Ignácz 959-04, Doma­hidy Viktor 953-77, Weisz Sándor 951’80, Klein Ignácz 950-74, Papp Dezső 947‘46, Fried Emil 941’88, Mada- rassy Gyula 937-10, Antal Alajos 929 60, Csőkör P'e- rencz 910-61, Kerekes Ágoston 905'97, Wéber Pál 903'26, dr. Adler Adolf 450"50, gr. Teleky Mik- sáné utódai 897-41, dr. Keresztszeghy Lajos 440-08, Fisch Herman 867’86, id. Spitz Adolf 861-45, Kölcsey Antal 860‘60, Balogh Pál 860'—, Klein Rudolf 85576, Berger Dezső 853 49, Fisch József 847-06, KányaLajos 844‘46, Schifbeck Károly 843'03, Irinyi Tamás 839"—, Kölcsey Sándor 837-06, Köves Lajos 837.—, Vásárhelyi Imre 83L61, Kaufmann Lipót 823'92, Kávásy Sándor 82377, FYied Aurél 818-68, Ba­logh Sándor 81173, Sárközy Andor 81L24, Dr. Hagara Victor 805'01, ifj. Wagner Lajos 804-59, S. Grósz Áron 800 57, Igaz Károly 800\38, Salamon Fe­rencz 800'06, Steinfeld Mór 797"38, Kepecs testvérek 788-66, Madarassy Dezső 780 81, Mózes Jenő 771-64, Horváth János 770 12, Uray Lajos 769'31, Papp La­jos 765-58, Cs. Májer Károly 760'98, Dr. Képessy László 759-74, Luby Lajos 747‘97, Dr. Hengye Titusz 372'61, Bunda Miklós 741'17, Szeöke Sándor 740'04, Ináncsy Károly 73976, Dr. Papolczy Gyula 735-16, Komoróczy Béla 73375, Dr. Aaron Sándor 365-82, Goes János és Pál 731 '41, ifj. Böszörményi Sándor 729'08, Frenkel Zsigmond 728"20, Báró Uray Bálint 727-53, Világosv Gáspár 725-80, Spitz Antal 725, Mandel József 724 60, Borody György 362‘24, Stau- dinger József 722'96, Luby Zsigmond 721-53, Vol- kenberg Károly 360 49, ifj. Grün Májer 720'34, Bar­Folytatása a mellékleten. Hiszen, hogy a pénz meglesz, az bizonyos. Elő­került tavaly, két év, három év előtt is, pedig ép oly kevéssé tudtam, hogy honnan vegyem, mint most. Azután ismét elutaztunk B. Füredre. Kivesszük a legjobb szobákat, lefizetjük a gyógypénzt, fürdőpénzt. A mi valamirevaló ember a fürdőn található, az mind csatlakozik hozzánk. Margitot ünnepük .... Kirán­dulások, vacsorák, Anna-bál Margit-bál, Eufrozina-bál és bálok az összes nőnemű szentek javára, melyeken a pezsgőt és czigányt természetesen én fizettem. Azu­tán vége a szezonnak — az udvarlók elpárolognak és Margit pártában marad, épugy, mint tavaly, két éve és három éve. Mindennek pedig természetesen én vagyok az oka; nem voltam elég ügyes, tapinta­tos, élelmes, nem tudtam lekötni az ifjú urakat. Vissza­jövünk. A feleségem reám sem néz, egész a báli sze­zonig, a mikor újra kezdődik a szembeszéd a báli költségek tárgyában . . . És ha meggondolom, hogy az évnek ez a szaka voltaképen üdülésre van szánva ! . . A szép asszony: Tegnap hozták haza az uj toalettjeimet, astrandezi- pőket és a kalapokat. Van köztük egy áttört szalma, egy kis csipke rajta, jóformán semmi disz — nyolcz- van forint, de elragadó. És a nyers selyem angol ru­hám, mily pompásan sikerült 1 Ä kövér Sármányné — mert ő is Norderneybe jön — megpukkad, ha meg­látja a csupa sikkes, smart holmit, a mi kell igazán nem fogok szégyent vallani. Ha meggondolom, hogy mindezt az én jó öre­gemnek köszönhetem, igazán, szinte lelkiismeret fur- dalást érzek. Három hónapra itt hagyom egyedül ebben a forró fülledt városban. De hát végre is én nem vagyok az oka, hogy őt a kötelesség itthon tartja. Árról meg éppen nem tehetek, hogy Tahy Pista is épen Norderneyben nyaral. Mily szép sely­mes bajusza van annak a Pistának ... Ej, hisz egy

Next

/
Oldalképek
Tartalom