Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-09-29 / 39. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY szüreti mulatságát. Erre vonatkozólag a vezetőség a következő meghívót bocsátotta közre: Meghívó. A nagykárolyi kath. legényegyesület 1901. évi szept. hó 29-én, vasárnap házíelépitése javára a „Polgári Olvasókör“ helyiségeiben zártkörű szüreti mulatságot rendez. Belépti-dij: személyenként 1 kor. 20 fill. A diszfelvonulás az egyesület helyiségéből délután 5 órakor lesz. A szüreti mulatság kezdete este 7 óra­kor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirla- pilag nyugtáztatnak. Papp István, egyleti alelnök. Irsik Ferencz, egyleti pénztárnok. Horváth István, egyleti titkár. Rendezők: Bálintfi Károly. Dézsi Zsigmond, Ernyi István, Gabriel Ferencz, Gáspár József, Gergely Mihály, Guffárt Antal, Lang János, Litteczky Lajos, Párái József, Perkó József, Pintye Ferencz, Pólyák István, Putovics Sándor, Rész Már­ton, Torna Pál, Vank János, Wächter Antal. Táncz- rendező és czigánybiró: Akkermann Antal, egyleti dékán. A szüreti mulatság következő részekből áll.' 1. csősznők és csőszök felvonulása az egyesület helyiségéből énekkel és zeneszóval délután 5 óra­kor. 2. A szüretelési törvények kihirdetése dobszó utján a nótárius által. 3. szüretelés, azaz - szőlő­lopás (lopni ugyan nem szabad, de ahol nem látják, ott lehet és tanácsos is.) 4. A csőszök és a csősz­nők táncza. 5. Általános táncz. 6. Nemzetközi világ­posta. (Azok között, a kik a legtöbb levelet kapják, két meglepő értékes tárgy fog kisorsoltatni.) Hegy- biróság: A tokaji hegyen biró: Lukácsovits János. Esküdtek: Kalina Ferencz, Kínál János. A nyulge- rinczi hegyen biró: Mangold István. Esküdtek : Len- dek Pál, Hancsis Illés. Pénztárnok: Irsik Ferencz. Ellenőrök: Horváth István e. titkár, Tischler József. A hegyközség nótáriusa: Csókás László. A falu do­bosa : Egei János. Jegyellenőrök: Hermann Ferencz, Kricsfalusi Károly. Koszorúslányok : Kugler Mariska, Hágen Erzsiké. Csöszleányok: Bollemann Mariska, Böhm Irma, Fischer Veronka, Matesz Róza, Mécz Mariska, Nagy Mariska, Papp Mariska, Szabó Mariska. VachterEmma. Csőszlegények: Bocskár Pál, Gáborszki Mihály, Haufer Sámuel, Heletya István, Müller János, Negele lgnácz, Putovics Ferencz, Tempfli János, Torna István. Rendőrök: Mécz István, Linzenbold János. A világposta postamestere : Spilka lgnácz. A levélhordás főnöke: Helmeczy Róza. Levélkézbe- sitők: Guffárt Erzsiké, Rácz Irén, Rencz Mariska. — Mindenkinek, ki a kath. legényegyesület e nemű mulatságán részt vett, még elénk emlékezetében van, hogy a kedélyesség, kedvesség tekintetében messze felül halad minden egyéb mulatságot. Külön­ben az érdeklődés már nagyban nyilatkozik és e szinte várva várt összejövetelnek az idén is nagy látogatottságot Ígérünk. — Hirdetmény. Az 1899. évi XV. t.-cz. 154. és 156. §-aiban a választási elnökökre rótt kötelezettség­ből kifolyólag a rendfentartása, a választók elhelyezése, valamint az; ajánlatok beadására nézve tájékoztatásul a következőket hozom a választó-közönség tudomására: 1. A központi választmány által folyó évi október 3-ikára kitűzött képviselő-választás alkalmával a nagy­károlyi választó-kerületben szavazási hely N.-Károly város városháza, a) az 1-ső szavazatszedő küldöttség előtt szavaz Nagy-Károly városa a nagyteremben ; b) a II-ik előtt Genes, Mező-Petri, Dengeleg, Iriny, Vezend, Portelek, Mező-Terem, Kaplony, Kálmánd és Börvely községek a hátsó lépcsőfolyosóval szemben levő őr­szobában ; c) a 111-ik előtt: Bere, Csomaköz, Szent- Miklós, Esztró, Penészlek, Reszege, Fény, Csanálos, Ér-Endréd, Szaniszló és Ér-Körtvélyes községek a földszinten a bejárattól balra eső nyilvántartói hivatal helyiségében. 2. A választók számára gvülekezési helyül a pártok bizalmi férfiai között létrejött meg­egyezés alapján kijelöltettek: a) a Domahidy-párt szá­mára a Polgári Olvasókör; b) a Báthory-párt számára a régi társaskör udvarán Kudla Testvérek vendéglője ; c) a Gyapay-párt számára Lendek Pál és Friedl Ist­ván vendéglője. 3. A szavazó helyiséghez a felvonulás csakis a 3 párt részére külön-külön kijelölt utczákon en­gedtetik meg, a) a Domahidy-párt a Kölcsey-utczán a Nagytemplom felé ; b) a Báthory-párt a Könyök-utczán át a kath. elemi iskola felé a Széchenyi-utcza jobb oldalán; c) a Gyapay-párt a gróf Károlyi kert mellett a honvéd laktanyáig a Széchenyi-utcza baloldalán. Vissza­térés ugyanezen utakon. 4. A vidékről bejövő választók szekerei a Nagypiaczon helyezkednek el, és pedig: a) a Báthory-pártiak szekerei a czizmadia-szin előtti tér­ségen ; b) a Gyapay-pártiak szekerei a Genes felé vezető állami ut másik oldalán a megjelölt vonalig ; c) a Domahidy-pártiak szekerei a Majtény-felé vezető törvényhatósági közút mentén. 5. A közlekedés a gyü­lekezési helyektől a szekerekhez csak a kijelölt utczá­kon engedtetik meg, és pedig: a) a Gyapay-pártnak a Győrffy-sarok irányában; b) a Báthory-pártnak a Könyök- és Wesselényi-utczán keresztül a Vizitorony irányában; c) a Domahidy-pártnak a Nagytemplom irányában a Nagy- újabban Petőfi-utczán keresztül. 6. A választás pontban 8 órakor nyittatik meg, 8 órától fél 9 óráig az ajánlatok a városháza nagytermében adhatók be, előző napon pedig ugyanott a polgármes­teri hivatalos helyiségben d. u. 3 órától 4 óráig. Amennyiben képviselő-jelöltet a törvény értelmében a kerület 10 választójának kell együttesen ajánlani, és ezen ajánlat Írásban adandó át a választási elnöknek, felkérem az ajánlatot aláíró választókat, hogy válasz­tói jogosultságuk könnyebb megállapithatása végett aláírásuk mellett a községet is jelöljék meg, melyből választók. 7. Az ajánlat beadásával egyidejűleg minden jelölt részére, mind a három szavazatszedő-küldöttség- hez, a küldöttség megnevezésével, Szatmár vármegye területén lakó egyének közül a pártok tetszése szerint egy, esetleg két bizalmi férfiú jelölendő meg. 8. A záróra minden szavazatszedő-küldöttség előtt külön tű­zetik ki, s a záróra alatt jelentkező választók a város­házánál e czélra megjelölt helyen a törvény értelmé­ben elkülönittetnek. A záróra alatt jelentkezett válasz­tók a záróra eltelte után is beadhatják szavazatukat. A midőn még megjegyzem, hogy a választási szék­helyre való sértetlen szabad bevonulás biztosítására a járás területén a kellő intézkedések megtétettek és a rend fentartására szükségessé válható közerő kirendel­tetett, nem mulaszthatom el figyelmeztetni a tisztelt választó-közönséget a választás alkalmával előforduló rendzavarások törvényes következményeire, melyek a választás megsemmisítését, vagy a szavazás beszünte­tése esetén a választás meghiúsultát vonhatják maguk után ; kifejezést kell adnom egyidejűleg azon meggyő­ződésemnek is, hogy a legszebb polgári jog szabad gyakorlásának lehetővé tételére, valamint a rend fen­tartására maga a tisztelt választó-közönség polgári kö­telességének tartja a választói méltóságot lealacsonyító minden karhatalmi vagy rendőri beavatkozás kerülésé­vel a leglelkiismeretesebben közreműködni. N.-Károly, 1901. szept. 26. Ilosvay Aladár, vál. elnök. — Jegyző választás. Krasznabélteki községi jegy­zőnek a napokban Duliskovieh Mihály oki. jegyzőt választották meg. — Felhívás. Tisztelt Polgártársak! Az ország­gyűlési képviselőválasztás folyó évi október hó 3-án fog a városházánál megtartatni. Alkotmányos jugunk legszebbikét minden polgár a haza javára érvénye­sítheti, a mily tiszteletet követelhet minden egyes polgár a maga meggyőződésének — szükséges, hogy éppen oly módon tisztelje a polgártársa meggyőző­dését is. Felkérem tehát a város közönségét, hogy áthatva azon magasztos jog gyakorlatának fontossá­gától, kövessen el és tegyen meg minden polgár min­dent arra nézve, hogy ezen jog gyakorlata jó hir- nevünkön csorbát ne ejtsen — nyújtson ki-ki segéd­kezet a rend és csend fentartásához. — Különösen felkérem a szülőket, hogy iskolaköteles gyermekeiket, az iparosokat és kereskedőket, hogy tanulóikat, a gazdákat, hogy cselédeiket lehetőleg szíveskedjenek otthon tartani és felvilágosítani őket, hogy a külön­böző párthoz tartozó választóknak legcsekélyebb in­gerlésétől, a rend fentartására kirendelt katonák és rendőrök intézkedéseinek megszegésétől saját jól felfogott érdekeikben szigorúan tartózkodjanak, mert a bekövetkezhető kellemetlenséget ki-ki magának tulaj­donítsa. Nagy-Károly, 1901. szeptember hó 24. Haza­fiul üdvözlettel Debreczeni István, polgármester. — A szatmári lóverseny. A szatmári lóversenyt, nagy közönség érdeklődése mellett a múlt vasár­nap tartották meg a következő eredménynyel: 1. Mezőgazdák versenye. Elsőnek érkezett Darabánt 8., másodiknak Barazsu J., harmadiknak Laki Lajos, mindanyian mezőgazdák. II. Szatmár-Németi szab. kir. város dija. Első Liptay Béla Pattogó-ja (lova­golta Szemere Kálmán százados), második Domahidy István Myllerjung-ja (lov. Ónody tiszthelyettes), har madik Mérveid Max. gróf Vezérje (lov. Markovich főhadnagy). III. Tenyész verseny. Első Szeőke Ödön Babámja (lov. Kállay Szabolcs), második Buday Jó­zsef Kati-ja, (lov. Ujfalussy G.). IV. Akadály verseny. Első lett Liptay Béla „Ártatlan“-ja, (lov. Szemere Kálmán százados), második Mérveid Max. gróf Teret- vár-ja, lov. Markovits főhadnagy. V. Hölgyek dija. Ez volt az utolsó, de egyszersmint a legszebb futam. Első Kovács Jenő Vihar-ja, (lovagolta Kovács Sán­dor), második Nagy Lajos Vilmá-ja (lov. Szemere százados), harmadik Szeőke Ödön Babám-ja, lovagol­ta Kállay Szabolcs. Este a Kossuth-kerti kioszkban tánczmulatság volt, melyen a vidám hagulat a reg­geli órákig tartott. — A vármegyei muzeum és könyvtár szervezése ügyében alkotott vármegyei szabályrendeletet a belügy­miniszter jóváhagyván, a múzeumi bizottság az októ­ber hó 10-én tartandó vármegyei bizottsági közgyűlé­sen fog megválaszttatni. — A szaniszlói szüretet október elsején tartják meg. Bőtermés van. — Honvédségi ellenőrzési szemle. Közhírré teszem, hogy a honvéd legénység ellenőrzési szem­léje a közbejött országgyűlési képviselő választások miatt folyó évi október 1. és 2-án nem fog megtar­tatni, hanem f. évi november hó 4-én és 5-én tartatik meg, és pedig november 4-én délelőtt 9 órakor lesz a uagykárolyi illetőségűek, november 5-én délelőtt 9 órakor pedig az idegen illetőségű Nagykárolyban tartózkodó honvédséghez tartozó legénység szemléje. Kelt Nagykárolyban, 1901. szeptember hó 24-én. Debreczeni István, polgármester. — Gyászeset. Aiben Mátyás a szatmári róm. kath. főgimnasium nyugalmazott igazgatója f. hó 21. élte 66-ik, áldozó papságának 43-ik évében Szatmá- ron elhunyt. Vármegyeszerte sok volt tanítványa veszi részvéttel elhunyténak hírét, mert nem akadhat köztük egyetlen egy is, a ki másként gondolna reá, mint kitűnő tanárra, az ifjúság fenkölt lelkületű ba­rátjára, a felejthetlen emlékű jó emberre. Áldás emlékére! — Közöshadseregbeli legénység ellenőrzési szem­léje. Közhírré teszem, hogy a közös hadseregbeli legénység ellenőrzési szemléje a közbejött ország­gyűlési képviselő választások miatt folyó évi október 11., 12. és 13-án nem fog megtartatni, hanem f. évi november 11. és 12 tartatik meg és pedig november 11-én délelőtt 9 órakor lesz a uagykárolyi illetősé­gűek, november 12-én délelőtt 9 órakor pedig az idegen illetőségű Nagykárolyban tartózkodó közös hadsereghez tartozó legénység szemléje. Kelt Nagy­károlyban, 1901. szeptember 24-én. Debreczeni István, polgármester. — Fehérgyarmat mező-város elöljárósága az uj- jonnan épített „város háza“ berendezésére 1901. év szeptember hó 29-én Fehér-Gyarmaton, a „Társaskör“ termeiben jótékonyczélu, zártkörű tánczmulatságot rendez. Jékey Sándor főszolgabíró b. b. elnök, Bor­nemisza Imre jegyző, Morvay László főbíró, Kalydi Károly albiró, Simon Károly pénztárnok, Gacsályi Sámuel, Bem Márton, Bakó István, Bihari Ferencz, tanácsosok. Belépti-dij személyenként 2 korona, csa­ládjegy 5 korona. Felülfizetések köszönettel fogadtat­nak. Kezdete este 8 órakor. — Érkörtvélyesen a szüret október hó 1-ső nap­ján veszi kezdetét. Minőség és mennyiség teljesen kielégítőnek mutatkozik; eladás mint must még ke­vés történt, csak is oly gazdák adtak el, kik korai szőllőt szűrtek le. Ára: hektoliterenként 26 korona. — Mi szükséges minden hölgynek? Szép, tiszta üde arczbőr.Ez a legkönnyebben és legbiztosabban az egész világon elismert és kedvelt Földes-féle Margit krém használata által érhető el. E törvényesen védett arczkenőcs sem higanyt, sem ólmot nem tartalmaz, a szeplőt, májfoltot, pattanást és az arcz mindennemű tisztátlanságát pár nap alatt eltávolítja, a ránezokat kisimítja és az arcznak finom, fiatal, rózsás szint ad. Nagy tégely 2, kicsi 1 korona. Kapható a készítőnél: Földes Kelemen gyógyszerésznél Aradon és minden gyógyszertárban. 5—5 — Stern József koronás áruháza a n. é. vevő közönséget értesíti, miszerint tulhalmozott nagy raktá­rából a legjobb minőségű áruezikkeket nagy verseny végett eddig nem létező bámulatos olcsó árakért bo­csátja forgalomba, u. m: Hazai és carlsbadi legjobb gyártmányú czipők nagyválasztékban a következő árak mellett: gyermek fél czipők 25 krajczártól feljebb; egész fűzős vagy gombos 90 krajczártól feljebb ; leány czipő fa szeggel, duplán szegezett zerge bőrből 1 forint 45 krajczártól feljebb; női czipő fél bőr 1 forint 55 krajczártól, lack 1 forint 90 krajczártól, spang- nis 2 forint 35 krajczártól feljebb; női czipő ezugos, erős kivitelben 2 forint 50 krajezár, fűzős 4 forint 10 krajezár csinos kivitelben ; Chevron (párisi bőr) elegáns kivitelben 4 forint 20 krajezár, férfi czipők ezugos sima strapa 2 forint 30 krajezár, betétes 2 forint 55 krajezár, férfi czipők bergsteigeres, erős és divatos formákban 3 forint 50 krajezár; továbbá a legmagasabb igényeknek megfelelő elegáns czipőkben óriási nagy raktár, úgyszintén mindennemű női divat czikkek a legjutányosabb árakon szerezhetők be. 37-Ilttór. (E rovat alatt közlőitekért a szerkesztőség nem felelős) Kijelentés. Nvisztor Józsefnek az elégtétel adás megtagadása miatt felhozott mentségei, még az aljas rágalom fogal­mát is felül múlják, de mit várhatni egy oly indivi­duumtól, a ki születésétől fogva örökös kötekedésben és rágalmazásban sínylődik, a ki sérteni tud és szeret, de bármi tekintetben elégtétel adásra bátorsága nincsen. Ilyennel annak rendje és módja szerint kell elbánni. Nagy-Károly, 1901. szeptember 28. Varga Kornél. Jelen számunkhoz negyed iv melléklet van csatolva. Felelős szerkesztő: BAUD1SZ JENŐ Laptulajdonos: ROTH KÁRÓL Y. ____ Bé rbeadás. Nagy-Dobos községben egy 4 szoba, kony­ha, előszoba, füthető üvegezett verandából álló ww úri lakás, a hozzá tartozó 2 szoba, 2 konyha, 2 kamara, 2 istálló, továbbá kocsiszín, sertés ól, fásszin, baromfi ól, jégverem, pincze, s két szobás cse­lédházból álló mellék épületekkel, továbbá 1000 liter bort termő szőllővel, gyümölcs fával, rész­ben beültetett 6 kath. hold kerttel együtt azon­nal hosszabb időre haszonbérbe kiadó. Bővebb értesítés az ottani körjegyzői irodá- ban nyerhető.__________________________1 — 1 1^.Ia.d-ó la-lszáisL Kossuth-utczai házamban egy három szo­ba, konyha, kamara s egyéb hozzátartozói­ból álló utczi lakás folyó év november hó l-töl bérbe kiadó, vagy esetleg az egész ház előnyös feltételek mellett örök áron eladó. Nagy-Károly, 1901. szept. hó. 1—1 _________Návráth Viktor. Bi rtok vétel. 200—300 katasztr. hold. terület körüli tago, sitott birtok kerestetik megvételre Sratmár,- Szilágy- Szolnok-Doboka megyében. Ajánlatok: Molnár Mihály könyvkereskedőhöz intézendök Nagybányára. 2—3 Egy 335 holdas, hiváló jó talajú, teljesen száraz és árvizmentes lápi birtok, teljesen cultura alatt igen kedvező fizetési fel­tételek mellett eladó. Bővebbet a kiadó- hivatal. 2—3

Next

/
Oldalképek
Tartalom