Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-06-09 / 23. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 1553—1901. K. sz. Szatraár-Cseke község elöljáróságától. Árverési hirdetmény. Alólirott elöljáróság közhírré teszi, hogy folyó évi julius hó 14-én délelőtt 10 órakor fog a községi vadászterület 1901. évi augusztus hó 1-től kezdődő hat évre nyilvános árverés utján a község házánál ha­szonbérbe adatni. Árverési feltételek a hivatalos órák alatt a jegyzői irodában megtekinthetők. Cseke, 1901. junius hó 3-án. Hadady Gábor, Kondor Sándor, biró. 1—3 jegyző. 2936—1901. tk. sz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbíróság közzé teszi, hogy ifj. Hauler Márton nagymajtényi lakos végrehajtatónak Lád József nagymajtényi lakos végrehajtást szenve­dett elleni 1540 korona tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti kir. tör­vényszék (a nagykárolyi kir. járásbíróság) területén levő Nagy-Majtény községi 662. sz. tjkvi A I. alatt foglalt 1476—b., 2137—a., 2193—b. hrsz. külső in­gatlanra 236 korona kikiáltási árban, valamint ezen ingatlan után a közös legelőből járó ^2—1|2 legelő illetőségre az árverést 542 korona kikiáltási árban elrendeltess hogy ezen birtok 1901. évi julius hó l-sö napján d. e. 9 órakor Nagy-Majtény község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki­kiáltási áron alul is eladatni fog, még pedig a C. 2. alatt Kerner Róza javára bekebelezett életjáradéki szolgalmi jog épségben maradása mellett, úgy azon­ban, hogy ha az árverésre kitett ingatlanért annak épségben maradása mellett a 100 korona be nem igértetnék, akkor ezen árverés hatálytalanná válik és a nyomban újból megejtendő árverésen az ingatlan ezen életjáradéki szolgalmi jogra való tekintet nélkül fog eladatni. Az árverelni szándékozó a birtok kikiáltási árá­nak 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §.ában s a 3333/81. 1. M. számú Ren­delet 8. §-ban körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az idézett t.-cz. 170. §-a értelmében eljárni tartozik. Nagy-Károly, 1901. május hó 1-én. A kir. járásbíróság. Jancsó, kir. aljbiró. 2135—1901. tkvi. sz. Árverési hirdetmény. A n.-károlyi kir. járásbíróság közzé teszi, hogy a szaniszlói árvapénztárnak Kovács János késedelmes vevő s illetve Gyetkó Verona elleni 928 korona tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmár- németii kir. törvényszék, (a n.-károlyi kir. járásbíró­ság) területén levő Szaniszló községi 1214. sztjkvi A I. 41—c., 1513—c., 1859—a., 2040—c., 2181—c.. 2345—c., 2629—a., 2794—a., 2940—c., 3102—e., 3809—c., 3609—c. hrsz. a. birtokra az árverést 1426 korona kikiáltási árban elrendelte s hogy ezen birtok az 1901. évi junius hó 27-ik napján d. e. II óra­kor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvá­nos árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozó a birtok kikiáltási árá­nak 10°/o-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. törvényczikk 42. §-ában, s a 3333—1881. I. M. sz. R. 8. §-ában körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni vagy idézett t.-cz. 170. §-a értel­mében eljárni tartozik. Kelt N.-Károly, 1901. április hó 16. A kir. járásbíróság. Jancsó Gyula, kir. aljbiró. 431 —1901. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott, kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a szatmárnémetii kir. törvényszék 1898. évi 7250. V. sz. végzése folytán Bruck Vilmos felperes részére Rába László alperes ellen 471 kor. 42 fii. követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 2360 kor. becsült ingóságokra a mátészalkai kir. jbiróság V. 276—3. sz. végzésével a további eljárás elrendeltet­vén, annak az alap és felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, amennyi­ben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés meg­kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. Kelt Máté-Szalkán, 1901. május hó 26. Péner, kir. bir. vhajtó. l^£égr csakis: r aaarpigr­Húzás már 1901. junius hó 28-án. Magy. kir. jótékonyczélu államsorsjáték főnyeremény 150,000 fiorona. Az ösxszes nyeremények öszszege 305,000 korona. Sorsjegyek á 4 koronáért kaphatók: a m. kir. lottójcvedéki igazgatóságál Budapesten (Csepel- rakpart, Vámpalota), a mely hatósághoz a megrendelt sorsjegyek ára postautalványnyal előre beküldendő, továbbá: valamennyi posta-, adó-, vám- és sóhivatalnál, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohánytőzsdében és váltóüzletben. Budapest, 1901. január hó 2-án. 2—2 M. kir. lottójövedéki igazgatóság. síP^T Figyelemmel üérem átolvasni. A tavaszi és nyári idényre a beállott építkezések, házfalak, fedelek, szoba és szobapadló, valamint min­dennemű festések eszközölhetése czéljából üzletemet oly módon rendeztem be, hogy e téren a legnagyobb kívánalom­nak is megfelelhessek. Miután nem kiméivé az avval járó nagy áldozatot, tisztelettel van szerencsém a következőket ajánlani, melyből állandóan raktárt tartok. Kitűnő áru kocsik Legfinomabb angol lack hintók és bevonásához. Szobapadló lack, u. m. : borszesz máz, borostyánkő lack és linoleum különféle színárnyalatban. Parkettára takarék fénymáz,(azaz padlóbeeresztő viasz) Lószerszámra való vakitó fényű fekete bőr lack. Bútorok bevonására Brunolin. Különféle email szines lack fa- és vastárgyakra. Azonkívül bronz és aranyozáshoz való anyagok. Haj és sörte ecsetekben rendkívüli nagy választék. Kőműves meszelő, kefeseprö, stb. Egyidejűleg dúsan herendezett raktáramat is ajánlom, mely magában foglalja az összes fűszer, élelmi- és csemegeáruimat. Kávéból nagy választék és kitűnő minőség, 1 kl. I frt 12 krtót feljebb. GÖRCZI gyümölcs czukrozott. Salon czukorka, csokoládé és cacao por. Brünella, czitronád és capri bogyó, datolya és füge, czitrom és narancs, mogyoró és malaga szőlő. Rum és Tea, teasütemény, piskóta, karlsbadi ostya és, pozsonyi kétszersült, LÉGMENTES dobozban elzárva zöldborsó és zöldbab. - Franczia és magyar mustár. Halikra (caviar) és liebig huskivonat Ajóka hal mártásnak, ajóka-gyürü és Sardinia. Korona Sardinia és lazacz hal. Tengeri rák és pisztráng. — Franczia champig­non és szarvas-gomba. Afonya czukorban főzve dió alakú czukorsüte- mény forma IDEI termésű egyiptomi vöröshagyma,valódi házi boreczet, 1 lit. 40 kr. Boszniai aszalt szilva és lekvár. Erdélyi faj dió, akáczvirág méz és kék mák. Csőtészta (makaróni), leves alá való száraz tészták és tarhonya. Burgonya és rizsliszt. — Hami­sítatlan tört fűszer és szegedi paprika. és olcsó ói*. SAJTOK közül : Ementhali, kárpáti tégla és túró. kincsem, mágnás, parmezán és trapista. Leg­finomabb szalámi. HEYDEN vanília, mely jobb, egészségesebb s a rudas vaníliánál olcsóbb, méregmentes minőségénél fogva általánosan elterjedt, 1 gomb. 2 kr. Elsőrendű gőzmalmi liszt a malom által ki­bocsátott eredeti árlap szerint, úgyszintén állandóan raktáron tartom a nyírvidéki kitűnő minőségű rozs­lisztet is, melyet mindig a lep,olcsóban árulom. Franczia pezsgöbor és Czuba-féle cognak. — Spanyol és Franczia csemegeborok, hegyaljai szamo­rodni, továbbá különféle asztali fehér és vörös borok­ból választék. Különféle édesített likőr és mindenféle szeszes­italokból nagy raktár. CHLAVETYL tyukszemirtószer, mely a szemöl' csőt és tyúkszemet biztosan gyógyítja, 1 üveg 60 kr. és I frt. Müller J. L.-féle tojás olájszapan 1 drb 15 kr., 3 drb 40 kr. Legjobb kivitelű tolikések, pipaszárak, selmeczi cseréppipa, tiszaujiaki bajuszpedrő. Ostor és ostornyél nagyválasztékban. Kötél és zsinegáru. Kárpitos anyagok u. m.: afrik, tengerifü, lóször. jutka kócz, heveder gurtni, roletta zsinór és karikák. Képes levelező-lapok szép kivitelben és nagy választékban. Szalon tűzijáték, lampion és Excelsior­fáklya. Különféle irodai papír és írószerek, spanyol- viasz és tenta, czigaretta-hüvely papír nagy választék és a legolcsóbb árakon. A hely szűke miatt az itt fel nem sorolható összes áruczikkeimet a legjobb minőségben és a legelőnyösebb árban ajánlani van szerencsém, melynek pontos és lelkiösmeretes kiviteléről mindig kezeskedem. Gyakori szives megrendelésüket kéri a legmélyebb tisztelettel KEREKES ÖDÖN, 7—10 (Nagy-Károly, Nágypiaez-tér, saját ház.) Értesítés. SI „Szatmári Saüaréüpénztár-Sgyesület“ \ az 1000 koronás és azon felüli váltók kamatlábát I pr* 6 °|o-pa ! leszállította,. \ Szatmár, 1901. évi május hó 4-én. I 6-io Az igazgatóság*. { volna Gebén adós lakásán leendő megtartására határidőül 1901. évi junius hó 26-ik napjának d. u. 3 órája kitüzetik, a mikor a biróilag lefog­lalt rozs és sertések s egyéb ingóságok a leg­többet ígérőnek készénzfizetés mellett, szük­ségeseién becsáron alul is elfognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését

Next

/
Oldalképek
Tartalom