Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-07-14 / 28. szám

Melléklet^ a Szatniármegyei Közlöny 1901. évi 28-ik számához. becslés 11.875,218 métermázsa volt. Ez az egyetlen gabonanemü, amelynél a tavalyi eredményhez képest javulás mutatkozik; a többlet mintegy hatszáz- harminczezer métermázsát tesz. Árpát 10.234,385 métermázsát vár a jelentés, a mely e gabona hoza­mát tiz nap előtt 10.434,293 métermázsára taksálta. Az 1901. év hiánya a tavalyihoz képest több mint másfél millió métermázsa. A zab hozamát 1901-re 9.637,297 métermázsára mondja a jelentés. Junius 20-án 9.699,375 métermázsa volt a becslés. A rosszab­bodás az 1900. évi zabterméssel szemben mintegy hat­százezer métermázsa. Egyetlen örvendetes része a jelentésnek, a mely tengeri állásáról szól. Ez az utóbbi időben a jó esőkre szépen megjavult és termése igen jó kilátásokkal kecsegtet. A miniszter nagy érdekű jelentését különben az alábbiakban ismertetjük : A vetések állása és a mezőgazdasági állapot 1901. junius 30-án a m. kir. földmivelésügyi minisz­terhez a gazdasági tudósítóktól beérkezett jelentések alapján a következő volt: Junius hónap utolsó harmadában még kedve­zőtlenebb volt az időjárás, mint az előző hetekben. Mig ugyanis egyrészt az ország túlnyomó részében a szárazság és hőség még az eddiginél is több kárt okozott, másrészt viszont az ország más vidékein, külö­nösen az erdélyi részeken a túlsók esőzések tői a hegyi patakok számos helyen kiöntötték és elárasz­tották az alacsonyabb részeket, sok kárt okozva különösen a szénatermésben. Jégeső is pusztított, köd pedig ismételten és több helyütt észleltetett, úgy hogy a gazdák abbeli reménye, hoey az aratás előtti idő­szak kedvezőbbre fordul, mint a minő az évszak ed­dig lefolyt időszaka volt, csak ritka helyen való­sult meg. A terméskilátások tehát országos átlagban nem­hogy javultak volna, hanem különösen a várható ter­més mennyiségét illetőleg a most lefolyt tiznapi idő­szak tartama alatt részben inkább romlottak. Az ez évi általános károsodás legfőbb okozói voltak kora tavasszal a férgek ; később a hosszantartó szárazság, a zivatarral párosult gyakori záporesők és jégesők, különösen pedig az utóbbi időben sokszor föllépett és a rozsdát rohamosan terjesztő ködös idő­járás, végül pedig a mindezek következményeként beállott kényszerérés és illetve a hőütés, mely a sik vidékeken léten-nyomon mutatkozik. Az üszög-okozta kár néhol szintén eléggé szem­betűnő úgy a búzában, valamint az árpában is. Mindezek után immár konstatálnunk kell azt a sajnálatos körülményt, melyet már előbb is többször hangsúlyoztunk, hogy a folyó év időjárása csaknem az összes növényfélékre kedvezőtlenebb volt, mint a múlt esztendőben és mert még mindig nem felel meg az időjárás a mezőgazdasági állapot igényeinek a a folytonosan tartó időváltozással, minek következté­ben még mindig joggal lehet attól tartani, hogy a ve­tések további károkat fognak szenvedni. Kalászos terményekből tehát az idei termésho­zam már ez idő szerint is úgy minőségileg, valamint mennyiségileg a múlt évi termésnél nagyobbára gyen­gébbnek ígérkezik, sőt néhol tetemesen silányabb, amennyiben a kényszerhelyzetből folyólag korán leara­tott gabona alig mondható csak gyenge közepesnek is. A csapadék megoszlása ezúttal sem volt normá­lis ; mig ugyanis az ország keleti és délkeleti részei­ben elég bőven esett, addig az Alföld legtöbb részei­ben szárazság és hőség uralkodott. Az abnormális időjárási viszonyok a kapásnövé­nyeknek sem kedveztek s igy ezeknek fejlődése is csak ott volt normális, ahol rendes és kiadó esőzések jártak. Másutt és főképp ahol hőség uralkodott az utóbbi időig, panaszkodnak már amiatt is, hogy a növényzet fonnyadni kezd. Ilyen körülmények között, midőn az országnak csaknem minden vidéke, de sőt minden vármegyéje, illetve járása és községe is kü- lömböző képet mutat, — nagyon kényes feladat még azokról a terményekről is habár csak megközelítő termés becslést is adni, amely termények már aratás alatt állanak. Maguk a gazdák saját termésük tekinte­tében is alig tudnak tájékozódni, a külömböző szám­ban aratott kévék és keresztek után, amelyek ritka helyen egyenlőkalászuak. így tehát ez évben csak a próbacséplések megejtése után fogunk az ország idei termése felől valóban hü képet alkotni és hiteles ada­tokat nyújthatni; amely próbacséplések adataiból ugyan­is az országos átlagtermésére nézve a valóságnak hí­ven megfelelő következtetések lesznek vonhatók. Az is bizonyos, hogy a szalmatermés ritka helyen felel meg a várakozásnak és pedig annak gyengébb eredményei ez évben kétszeresen káros hatásúak lesznek azért, mert tudvalevőleg az idei szénatermés is legalább egyharmad részszel volt kisebb a múlt évi eredménynél és igy már is általános takarmányszük­ségről panaszkodnak. Általában konstatálható, hogy a termés kilátás az utóbbi tiz nap alatt is minden szal­más gabonánál csökkent. A junius 30-iki kimutatás szerint vármegyénk remélhető terméséről a következőket közöljük: búza kataszteri holdanként 5*66 mm. átlag vár­ható, vagyis 133'194 katasztrális hold bevetett terü­letről 754*830 mm., a mi a tavalyi 808 960 mm. ter­mésnek mögötte marad ; rozs és kétszeres kataszteri holdankint 5*38 mm. átlag várható, vagyis 43*202 kát. hold bevetett terü­letről 232*502 mm. a mi a tavalyi 2207 L6 mm. ter­mést felül múlja ,* árpa kataszteri holdankint 5-45 mm. átlag vár­ható, vagyis a 10*412 kát. hold bevetett területről 56*802 mm., a mi a tavalyi 67*888 mm. termésnek messze mögötte marad ; zab kataszteri holdanként 4*56 mm. átlag vár­ható, vagyis 36*671 kát. hold bevetett területről 167*559 mm., a mi a tavalyi 205*276 mm. termésnek alatta marad. HIRE k. — Személyi hírek. Kiss Áron tiszántúli ev. ref. püspök julius hó 5-én Nagy-Bányára érkezett s onnan pár heti üdülésre a kies bajfalusi íürdőbe utazott. — Gróf Hugonnai Béla várme­gyénk főispánja hétfőn Szatmáron időzött s elnökölt a közigazgatási ülésen és a közgyűlésen. — Gróf Hugonnai Béla főispán és kedves neje, ki hosszabb időt töltött körünkben, folyó hó 13-án a reggeli gyorsvonattal utaztak el városunkból egyelőre Budapestre, onnan pedig Kömlődre. — Galba Lajos, a szatmári kir. törvsz. elnöke csütörtö­kön Vasmegyébe F.-Eőrre utazott, hol szabadságidejét tölteni fogja. Távolléte alatt f. hó 21-ig Toperczer Kálmán kir. törvényszéki biró s azután dr. Papolczy Gyula kir. Ítélő táblai biró helyettesíti. — Pénzügyigazgatói kinevezés. Ő felsége a király Beke Károly pénzügyi tanácsost s nyitrai pénzügy­igazgató helyettest, pénzügyi tanácsosi minőségben aradi pénzügyigazgatóvá nevezte ki. — Áthelyezés. A király Bereznay János szatmár­németi kir. járásbirósági albirónak a kassai kir. járás­bírósághoz eddigi minőségében saját kérelmére leendő áthelyezését megengedte. — Anyakönyvi kinevezések. A belügyminiszter Suta József segédjegyzőt a penészleki anyakönyvi ke­rületbe anyakönyvvezetővé; Veress Sándor községi aljegyzőt a sárközujlaki, Török Béla körjegyzői írno­kot a csomaközi és Hadady Béla körjegyzői Írnokot a mikolai anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető he­lyettesekké nevezte ki és Veress Sándort a házasság- kötésnél való közreműködéssel is megbízta. — Kataszteri kinevezések. A m. kir. pénzügy- miniszter a szatmári 2 sz. felmérési felügyelőség tiszti karából Höffer Ferencz mérnök segédet a X.fizetési osztály 3-ik fokozatába kataszteri mérnökké, Prodanovics Tihamér és Skala Vincze fel­mérési növendékeket a Xl.fiz. osztály 3-ik fokozatába kataszteri mérnökségé de kké nevezte ki. — Uj tanár. Nagy Elemér tanárjelölt, a szatmári ev. főgymn. volt jeles növendéke a székelyudvarhelyi ev. ref. főgymnasiumhoz helyettes tanárrá választa­tott meg. — Államsegély. A vallás- és köz- oktatásügyi miniszter a Széchenyi társulatnak a folyó évre 1000 korona segélyt utalványozott. — A madarakért. Mai tárczánkban ismét Her­man Ottó csodaszép „A madarak hasznáról és kárá­ról“ czimü könyvéből közlünk mutatványt, mert hisszük, hogy ezzel olvasóinknak lelki gyönyört oko­zunk s nagy okulására szolgálunk, mert a ki csak egy hasznos madarat is megvédelmez az elpusztulás­tól, az a nemzeti közvagyonosodásnak tesz fontos szolgálatot. — Gyászeset. Miskolczy Márton Felsőbánya város nyug. tiszti ügyésze e hó 4-én, hosszas beteg­ség után meghalt szülővárosában. A boldogult egész életét F.-Bánya város szolgálatában töltötte, 52 évig volt tisztviselője. Az elhunytban dr. Miskolczy Sándor N.-Bánya város tiszti ügyésze édes atyját gyászolja. Ha­lála nem volt váratlan, a mennyiben egy évig tar­tott súlyos betegsége előzte meg. Temetése általános részvét mellett ment végbe. A végtisztességtételen a vidék s Nagybánya város is tekintélyes számban volt képviselve. Miskolczy Márton született Felső­bányán 1827. november 10-én. A gymnasiumot M.- Szigeten, a jogot Szigeten és Debreczenben végezte. A város szolgálatába lépett 1848. november 2-án, mint tiszteletbeli Írnok, 1888. jun. 9-én tisztiügyész lett s mint ilyen szolgálta a várost egész 1900. évi julius 21-ig, mikor is betegsége folytán nyugdíjba helye­zését kérve, nyugdijaztatott. A család gyászjelentése a következő: özv. géresi Miskolczy Mártonná szül. Papp Julianna; géresi dr. Miskolczy Sándor, neje péterfalvi Szathmáry Aranka és gyermekeik : Erzsiké és Katinka; géresi Miskolczy Róza, Irma és Kamilla ; Füley Lajos bánatos sziwel tudatják a szeretett férj­nek, feledhetlen jó apának, apósnak és nagyapának géresi Miskolczy Márton nyug. városi tisztiügyésznek, Szatm árvármegye bizottsági tagjának f. évi julius hő 4-én esti 7 órakor, élete 74-ik. boldog házasságának 45-ik évében hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei f. hó 6-án d. u. 4 órakor fognak az ev. ref. hitvallás szertartásai szerint örök nyugalomra helyeztetni. Felsőbánya, 1901. évi julius hó 4-én. Béke lengjen porai felett ! — Egyházmegyei választás. A szatmári ev. ref. egyházmegye Kovács Lajos panyolai ev. ref. lelkészt egyházmegyei tanácsbiróvá választotta. — Kölcsey ereklyék. Kende Béla orsz. képviselő az alispán kérelmére kijelentette, hogy Kölcsey Ferencz Íróasztalát és tintatartóját a vármegyei múzeumban létesítendő Kölcsey szobába, tulajdonjogának fenttartá- sával, letéteményezi. — Galgóczy Imre csekei lakos szintén hajlandó Kölcsey Ferencz kanapéját és 5 drb karosszékét a vármegyei muzeum részére átengedni s erre nézve a tárgyalás folyik. — Anna bál Bikszádon. A jóhirnevü bikszádi Anna bál az idén is meg fog tarttatni, és pedig az előkészületekből ítélve ezen bál az előző évi Anna bálokat messze felül fogja múlni, mert az előzékeny­ségéről ismeretes fürdő tulajdonos Szent Iványi Gyula és a fürdő igazgatóság mindent elkövetnek, hogy a bál régi hírnevéhez méltóan sikerüljön s visszaállítsa a régi hires bikszádi Anna bálok fénykorát. Érte­sülésünk szerint a vármegyei intelligenczia is nagyban készülődik, hogy a julius 27-iki bikszádi Anna bál emlékét feledhetlenné tegye. E bál alkalmával fog az újonnan épült fényes tánczterem, — mely vármegyénk legszebb tánczterme, — felszenteltetni. — A ki tehát jól akar mulatni, az ne feledje el a julius 27-iki dátu­mot s készüljön Bikszádra. — Égő lápok. A teljesen kiszáradt lápnak állandó veszedelmét képezi, hogy gondatlanságból, sokszor pedig rossz akaratból annak területén tüzet gyújtanak s az évszázadok során felhalmozódott növényi hulla­dékokból alakult termő réteg is tüzet fog, s ig}' meg- gyulad maga a föld, és a nagy anyagi áldozatokkal a mezőgazdasági kultúrának meghódított terület hosszú időre elpusztul, mert a gazdag termő réteg teljesen kiég, Az ilyen tűzvész továbbterjedésének megakadályozása igen nagy nehézségekkel jár, mert a tűz a földben haladván, eloltása csakis úgy sikerül, ha a tűz ellen mély árkokat ásnak, hogy igy elzárják előle a tápanyagot s az árkokban megfogják a tüzet. Az alispán úgy a mult, mint a folyó évben szigorú rendeleteket adott ki az ily lápi tüzek megakadályo­zására, azonban az óvintézkedések daczára is a börvelyi, tyukodi és urai határokban már nagy mérvű ily láp­égések fordultak elő, s különösen a tyukodi határban Báró Uray Kálmánnak 100 hold körüli, Szálkái Sán­dornak 50 hold körüli, Áron Dávid és testvéreinek 15 hold körüli, az urai határban Báró Uray Gyulának és Sándornak 50—50 hold körüli területe, a tyukodi határban ifj. Balogh Pál, Kádár Gáspár, Orosz András, Nagy Móricz és Kis Lajosnak 40 hold körüli lápi területe égett el teljesen. A Péchy László és Róth Károly tyukodi birtokán is fordultak elő kisebb mérvű tüzek. A tüzet okozó tetteseket kinyomozni eddig csakis egy esetben sikerült Orosz Dávid tyukodi bir­tokos személyében, a ki a saját földjén lévő nagy gazt könnyebb takarítás czéljából gondatlanul meg- gyujtotta s ez által úgy magának, mint szomszédos birtokos társainak kiszámithatlan károkat okozott. A lakosság és a birtokosok a tűz tova terjedése ellen erélyesen védekeznek, azonban azok megismétlődése ellen a leggondosabb védelem az lenne, ha a lelkészek és az elöljáróság által a lakosság és a néptanítók által az iskolás gyermekek kitanittatnának, hogy óva­kodjanak a kiszáradt lápi területeken bármily csekély tüzet is gyújtani, mert a legcsekélyebb tűz is veszélyez­teti a lápba befektetett milliók értékét. — Az adófelszólamlási bizottság a harmad osz­tályú kereseti adó kivetése ellen beadott felebbezések elbírálása végett f. hó 15-ikétől kezdve tartja üléseit a vármegye székház kis termében Balogh Kálmán adófelszólamlási bizottsági elnök elnöklete alatt. — A Kölcsey szobor áthelyezése Nem a nagy­károlyi Kölcsey szoborról, hanem a Kölcsey Ferencz- nek emelt első szoborról, a szatmáriról van szó. — Ugyanis Szatmár-Németi város törvényhatósága julius 8-ik közgyűlésén, a szatmári Kölcsey-kör átiratára és a városi tanács indítványára elhatározta, hogy a piacztéren 1861-ben felállított Kölcsey-szobrot az ev. ref. templom előtti térre helyezi át. — Állami tisztviselők mozgalma. Az ország álla­mi tisztviselői sorsuk javítását követelik. Ez a moz­galom már évek óta terjed, míg most egyszerre megindult az ország minden részében s összejövete­leket tartanak. Valamennyien követelik anyagi hely­zetük javítását sürgősen még ebben az évben. A kezdeményezés dicsősége a tordai tisztviselőket illeti, honnan a mozgalom megindult s alig van már város, a honnan csatlakozásukat be nem jelentették volna. Szatmárit még értekezlet nem tartatott, de a mint értesülünk, a mozgalom itt is megindul s elnökül Kölcsey János kir. törvényszéki bírót óhajtják meg­nyerni. Az állami tisztviselők követeléseiket a követ­kezőkben foglalják össze : 1. a fizetés jelentékeny emelését; 2. a lakáspénzek méltányos és igazságos szabályozását úgy a fővárosban, mint a vidéken ; 3. a szolgálati pragmatika megállapítását; 4. az állami tisztviselők gyermekeinek az állami intézetekben való ingyenes tanítását, a tandíjmentességet ; 5. a nyugdíjtörvénynek a nyugdijidőre, az özvegyek ellátására és a gyermeknevelési pótlékra vonatkozó rendelkezései előnyösebb megváltoztatását. Ezen kí­vül több apróbb előnyt. — Meghívás. A képviselőtestület tagjait a folyó év julius hó 14-én délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében tartandó rendkívüli közgyűlésre tisztelettel meghívom. Kelt Nagykárolyban, 1901. évi julius hó 9-én Debreczeni István, pol­gármester. — Tárgysorozat: 1. A Viz-(Atilla)- utcza rendezése folytán Berzeviczy Istvántól kisajá­tított, a nagykárolyi 974. sz. telekjegyzőkönyvben foglalt beltelek s a Viz-(Atilla)-utcza egy részéből alakított öt beltelek eladása tárgyában kiállí­tott szerződések bemutatása. 2. Nagykároly vá­ros határán gyakorolható vadászati jog bérbeadása tárgyában kelt szerződés bemutatása. 3. Kórházi bizottság javaslata a nagykárolyi 45. sz. tjkvben 580. hrsz. alatt felvett teleknek a kórházi pénztár terhére leendő megvétele tárgyában. 4. A vámos közúti építmények felülvizsgálatára és átvételére ki­küldött bizottság jelentése a félkoczka, a kálmánd utczai cyklops kövezet, valamint a hengerelési munka, úgyszintén a hidak felülvizsgálatáról. 5. Szaniszló község megkeresése a Szaniszlón megtartandó heti­vásár megtarthatásához beleegyező nyilatkozat kia­dása iránt. 6. Özv. Glatz Istvánná kérelme férje

Next

/
Oldalképek
Tartalom