Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-06-23 / 25. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 3618—1901. tk. sz. Árverési hirdetmény. A nagy károlyi kir. járásbíróság közzé teszi, hogy a Nagy-Károly város szegény intézeti pénztárnak Sajtos Mária szaniszlói lakos elleni 1094. korona tőke és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szat­márnémeti kir. törvényszék (a nagykárolyi kir. járás­bíróság) teniletén levő Szaniszló községi 427. sz. tjkvi A I. alatt foglalt 252. hrsz. beltelkes birtokra az ár­verést 1056 kor. kikiáltási arban elrendelte s hogy ezen birtok 1901. évi julius hó II. napján d. e. 9 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fog. Az árverelni szándékozó a birtok kikiáltási árá­nak 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §.ában s a 3333/81. 1. M. számú Ren­delet 8. §-ban körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az idézett t.-cz. 170. §-a értelmében eljárni tartozik. Nagy-Károly, 1901. ápril hó 19-én. A kir. járásbíróság. Jancsó, kir. aljbiró. Legjobb Kosárüveg (Demyohn) beszerzési forrás Stényi Árpád üveggyár és kosárfonó-telep 7ÜT PCTYF u* P* Remetemező /jÍjLloI Ili) (Szatmármegye) 24—52 Több kiállításon kitüntetve. Fonott üvegek mindenféle nagyságban kaphatók Nonn Jánosnál Nagy-Károlyban. ÉRTESÍTÉS. Sl Tiagyüároiyi Jaüaréfipénztár-SgyesiHet a betétek utáni kamatlábat 1901. évi julius hó 1 napjától kezdve 5%-ra szállította le, | akként, hogy a kincstári illeték a betevő terhére fog elszámoltatni. Továbbá nagyobb | összegű j elzálog-kölcsönök : hosszabb időre 6V2°/o kamat mellett adatnak. Kelt Nagy-Károly, 1901. május 22. 5—10 Az igreizgra/tósá.gT- | • © j Szerencsétlenséget S okozó tüzek úgy kerülhetők ki, ha az épületeket olyan anyaggal fedjük, amely I nem ég, könnyű, hó es viharnak legjobban áll ellent. Erre ajánlom | franczia hornyolt tető cserepemet Í amelyet kitűnő anyagból gőzgéppel préselek. Azonkívül szállítok tűzálló téglát, meszet, disztéglát olcsón. Árjegyzékkel es mintával bérmentve szolgálok | LEDERER MÁRTON P 3 — 24 ^ Élesd (Biharmegye) Telefon szám 6. ; BIKSZÁDI GYÓGYFÜRDŐ Bikszád Szatmármegyében. Megnyitás junius hó 5-én. Ezen egvényes konyhasós savanyuviz kitűnő hatású heveny és idült gyomor \ bélhurutban, a légzőszervek hurutos bántalmaiban, máj- és epebajokban, a vese és húgyhólyag betegsé- | geiben, aranyér, sárgaság és lépdaganatokban, nyálka és hugysav oldó hatás tekintetében a bu- ? dapesti kir. tudomány egyetemen történt kísérletek szerint a legkitűnőbb égvényes í savanyuviznek bizonyult be. A fürdőben ivó-, fürdő- és belégző gyógymód van, azonkívül hidegviz- S gyógyintézet és savó-kura. A beteg szórakoztatásáról kellően gondoskodva van. | Helyben orvos, gyógyszertár és posta. Vasúti állomás Színyér-Váralj a és Téeső, hol kényelmes | kocsik kaphatók és onnan a fürdőbe 2 és fél óra alatt lehet eljutni. Levélbeli megkeresésre mindenről készséggel szolgál felvilágosítással I 3—3 a fürdőigazgatóság. 1553—1901. K. sz. Szatmir-Cseke község elöljáróságától. Árverési Hirdetmény. Alólirott elöljáróság közhírré teszi, hogy folyó évi julius hó 14-én délelőtt 10 órakor fog a községi vadászterület 1901. évi augusztus hó 1-től kezdődő hat évre nyilvános árverés utján a község házánál ha­szonbérbe adatni. Árverési feltételek a hivatalos órák alatt a jegyzői irodában megtekinthetők. Cseke, 1901. junius hó 3-án. Hadady Gábor, Kondor Sándor, biró. 3—3 jegyző. Hirdetmény. Szaniszló község elöljárósága által köz­hírré tétetik, hogy a községi vadászterület f. évi junius hó 30-án d. e. 8 órakor a köz­ségházánál megtartandó nyilvános árverésen 1901. évi aug. hó 15-től kezdődőleg 6 egy­más után következő évre haszonbérbe fog adatni. Feltételek Szaniszló község jegyzői irodá­jában a hivatalos órák alatt megtekinthető!;. Szaniszló, 1901. junius 10. 2—2 Az elöljáróság. ZE3CIrd-©t3^CL03n.3r­A mezőteremi körjegyzőséghez tartozó Mező-Terem, Vezend és Portelek községek határán gyakorolható vadászati-jog folyó évi aug. hó l-töl számítandó hat egymás után következő évre nyilvános árverésen haszonbérbe adatik. Árverési határidőül Pertelek községre nézve 1901. jul- 14-én d. e. 9 óra Vezend „ „ „ „ 14-én d. e. 11 óra M.-Terem „ „ „ „ 14-én d. u. 3 óra tűzetik ki. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a mezőteremi körjegyzői irodában meg­tekinthetők. Mező-Terem, 1901. junius 17. Dömötör Elek. 1—3 körjegyző. Árverési hirdetmény. Csomaköz község elöljárói által közhírré tétetik, hogy a községi vadász-terület folyó év julius hó 7-ik napjának, d. u. 3 óra­kor, a községházánál megtartandó nyilvános árverésen 1901. évi aug. hó 15-től kezdődőleg 6 egymásután következő évre haszonbérbe fog adatni. A feltételek Csomaköz község jegyzői irodában a hivatalos órák alatt meg­tekinthetők. Csomaköz. 1901. julius 16. Rácz Sándor, Engtli János, jegyző. biró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom