Szatmármegyei Közlöny, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-10-01 / 40. szám

Melléklet a „Szatmármegyei Közlöny“ 1899. évi 40-ik számához. HIVATALOS RÉSZ. Tárgysorozat Szatmár vármegye törvényhatósági bizottságának 1899. évi október hó 12-én tartandó rendes közgyűlésére. Udvari gyászjelentés néhai György Alexandrowitsch orosz nagyherczeg trónörökös ő cs. fenségének elha­lálozása alkalmából. II. Alispáni féléves jelentés. Fj. Az üresedésbe jött állandó választmányi tagsági helyek betöltése. Fj. A közigazgatási bizottságba 5 tag választása. Fj. A központi választmány kiegészítése. Fj. Az igazoló választmány megalakítása. Fj. A vármegyei egészségügyi bizottság kiegészí­tése. Fj. A tisztviselői nyugdij-alap javára 1% vármegyei pótadó megszavazása. I. l°/o közművelődési pótadó kivetésének tárgya­lása. Fj. A megszűnt betegápolási alap tartozásának fede­zetére 4% pótadó kivetésének tárgyalása. II. Az 1900. évi házi köitségelőirányzat. Fj. Az 1897—98. évi közúti alap számadása. Fj. A nmltsgu m. kir. belügyminiszter ur leirata a vár­megyei közmüvelődási pótadó felhasználása és keze­léséről alkotott szabályrendelet módosítása tárgyá­ban. Fj. A nmltsgu m. kir. belügyminiszter ur leirata a Nagy-Bánya városi gyepmesteri szolgálat és díjsza­básról szóló szabályrendelet ügyében. II. A nmltsgu m. kir. belügyminiszter ur leirata a bikszádi fürdőbiztos napidijai és útiköltségeinek kifi­zetése tárgyában. 111. A nmltsgu földmivelésügyi m. kir. miniszter ur le­irata a czégény-dányádi birtokossági szervezési sza­bályzat ügyében. 111. A nmltsgu m. kir. belügyminiszter ur leirata a mezőteremi körjegyző és segédjegyzői székhelynek Vezend községbe leendő áthelyezése ügyében. 111, Csanád vármegye közönségének átirata a had­sereg tartalékában szolgáló mezei munkások hetivásár ideje ügyében. I. Szepes vármegye közönségének átirata a kedvez­ményes vasúti igazolványok kiadása körül követett el­járás módosítása ügyében. 11. Sopron vármegye közönségének átirata a borha­misítás meggátlása tárgyában. 111. Temesvár sz. kir. város közönségének átirata az ott létesített siket-néma segély-alap javára segély meg­szavazása iránt. 111. A közigazgatási bizottság megkeresése a kovási vámszedési jogosítvány igazolása ügyében. 11. Az őszi számonkérőszék eredményének bejelen­tése. Fj. Vármegyei alispán előterjesztése a nagysomkuti székház-telek tulajdonjogának rendezése ügyében. Fj. Ugyanaz a szatmár-fehérgyarmati h. é. vasút ré­szére kifizetett segélyösszeg után követelésbe tett ké­sedelmi kamat ügyében. Fj. Ugyanaz Ilosvay Endre, Nagy Ákos, Jékey Sán­dor, Dienes Dezső és Szuhányi Géza főszolgabírók­nak az 1898. évi naplószámadásokkal szemben meg­adott felmentvény tárgyában. Fj. Ugyanaz a főispáni instellatio alkalmával a főis- páni lakás ideiglenes bebútorozására mint megtérülő előleg kiutalt 200 frt megtérítési kötelezettségének tör­lése ügyében. Fj. Ugyanaz a jegyzői szigorló-bizottságba a jegyzői kar részéről választott rendes tagok bejelentése tár­gyában. 11. Ugyanaz a Szatmárit felállítandó földműves iskola czéljaira teendő ajánlat tárgyában. 111. Ugyanaz a vm. mezőgazdasági bizottságról alko­tandó szabályrendelet ügyében. 111. Ugyanaz az üresedésbe jött borellenőrző bizottsági tagsági helyek betöltése iránt. 111. Ugyanaz a gazdasági és ipari hitelszövetkezetek­ről szóló 1899. évi XXIII. t.-cz.-ben körülirt országos központi szövetkezet megalakítása ügyében. 111. Ugyanaz a megüresedett választott megyebizott­sági tagsági helyek betöltése iránt, 111. Ugyanaz a zsarolyáni megyebizottsági tag válasz­tás ügyében. 111. Ugyanaz Porcsalma, Vetés, Óvári, Gacsály, Tyú­kod és Szamos-Dob községekben létesítendő fúrt kutak ügyében. 111. Ugyanaz a Mandel—Spitz-féle alapítvány ügyé­ben. 111. Ugyanaz a vármegyei vásárrendtartási szabály- rendelet ügyében. 111. Ugyanaz a Damokos Ferencz szolgabiró szabad­ságolási ügyében. IV. Ugyanaz szabadság idejének bejelentése tárgyá­ban. IV. Vármegyei árvaszék előterjesztése a nagybányai járásban járási közgyám szervezése ügyében. V. Ugyanaz Csanálos község gyámpénztárából iskolai czélokra 10000 frtot kiutaló képviselőtestületi határozat tárgyában. V. Ugyanaz a Szűcs Miklós gebei lakos pénztári adósnál elveszett kárösszeg megtérítése iránt. V. Ugyanaz Remetey József és társai nagymajtényi községi gyámpénztári adósok tartozásainak leírása tár­gyában. V. Ugyanaz a gyámoltak és gondnokoltak javára a vármegyei gyámpénztárban kezelt tőkék után fizetendő kamatláb megállapitása iránt. V. Ugyanaz a Mező-Petri községben felállítandó me­zőgazdasági iskola felszerelése tárgyában. V. Ugyanaz a gyámpénztári könyvek bekötésével felmerült 27 frt költségnek a gyámpénztári tartalék- alapból leendő megtérítése iránt. V. Ugyanaz Nagy-Károly város gyámpénztárának 1898. évi számadása ügyében. V. Vármegyei főorvos előterjesztése a körorvosi fize­téseknek a vármegyei pénztárból való kiszolgáltatása ügyében. 111. Ugyanaz a máriavölgyi és büdössári fürdőknek gyógyfürdői elnevezéssel leendő felruházása tárgyá­ban. 111. Ugyanaz a balesetek alkalmával szükséges első segélynyújtásról szóló szabályrendelet alkotása tár­gyában. 111. Tartolcz község képviselőtestületének határozata a felállítandó postahivatalhoz 10 éven fizetendő hozzá­járulás ügyében. I. Nagy-Károly városnak a polgári leányiskolára vo­natkozó pótszerződése. I. Az alsóhomoródi községi korcsma elajándékozása a róm. kath. hitközség részére. I. Uszka község számadás követelésének részbeni törlése. 1. Erdőd község és özv. Kovács Károlyné között kötött ajándékozási jogügylet. I. A nagydobosi községház vétel ügye. 1. A fehérgyarmat—szatmári h. é. vasút 10000 frtos hozzájárulásának kölcsön utján való fedezése. 1. Fény község úrbéres közönségének ingatlan át­iratás iránti kérvénye. I. Tepfenhardt Márton kr.-bélteki volt községi biró és Ónucz Henrik közötti szerződés jóváhagyása. 1. Iloba község 748 frt 91 kr mérnöki költség tör­lésének engedélyezése. 1. Nagy-Károly város polgári leányiskola építési ügye. 1. Baumli István és társai kálmándi lakosok felebbe- zése a Nagy-Károly—M.-Szalka—v.-naményi h. é. vasút hozzájárulása ügyében. 1. Gacsály község által a szatmár-fehérgyarmati h. é.vasút részvényeinek fedezésére felveendő kölcsön. 1. Róznar Jakab és társai ivácskói lakosok felebbe- zése 500 frtos állami kölcsön fedezése ügyében hozott képviselőtestületi határozat ellen. 1. Zajta község képviselő-testületének 650 frt név­értékű államkölcsön-kötvény eladása iránt hozott ha­tározata. 1. Lázári község képviselő-testületének ingatlan el­adására vonatkozó határozata. 1. Uszkovits Fülöp turvékonyai h. körjegyzőnek illet­ménye megállapitása iránti kérvénye. 1. F.-Gyarmat község képviselő-testületének utczai járdák és vágóhíd dijak megállapítására vonatkozó ha­tározata. 1. Csaholcz községnek a Kodráthy Mózes által ellene indított 281 frt 68 kr követelés kiegyenlítése iránt ho­zott képviselőtestületi határozat. 1. Nagy-Károly város képviselőtestületének a Nagy­károly—-csapi h. é. vasút hozzájárulása érdekében ho­zott határozata. 1. Avas-Újváros község képviselőtestületének az őr­lési kötelezettség ügyében hozott határozata. 1. Lázári község ingatlan eladására vonatkozó ügye. 1. Az ököritói körjegyző fizetésének emelése iránt alkotott módosított szerv. szab. rendelet. 1. Főszolgabírói jelentés a csengeri állatorvosi állás szervezése tárgyában. 11. Nagy-Bánya város képviselő-testületének határozata a főtértől a vasúti állomásig vezető útszakasznak át­vétele ügyében. 11. Gebe község birtokossági szabályrendelete. 111. Nagy-Peleske község beltelkeinek kerítésekkel leendő ellátása tárgyában alkotott szabályrendelete. 111. Uszka község birtokossági szabályzata. 111. Pete és Atya községek gazdálkodási rendszerének megállapitása. 111. Nagy-Somkut község vásárvám szabályzata. 111. Csanálos községi birtokossági tanács tisztviselői­nek választási ügye. 111. Nagy-Ar, Kis-Ar és Kömörő községekben felállí­tandó ingyenes népkönyvtárak ügye. 111. Nagy-Somkut község bivaly-bika vásárlási ügye. lil. Sima község gazdálkodási rendszerének gyakor­lására vonatkozó ügy 111. Nagy-Károly város polgármesterének jelentése a Vetzák Ede és neje Hellermann Terézia által tett ala­pítvány tárgyában. IV. Vármegyei idegenpénzek 1898. évi számadása. Számvevőség jelentése a városi és községi szá­madások állásáról. Kányaháza, Kőszeg-Remete, Turvékonya és Le- kencze községek 1895. évi, Kányaháza, Kőszeg-Reme­te, Turvékonya és Lekencze községek 1896. évi, Szakállasdombó, Bajfalu, Pusztatelek, Dióshalom, A.- Homoród, Szinfalu, lvácskó, Páczafalu, Őköritó 1897. évi, M.-Kékes, O.-Kékes, Szakállasdombó, Kékes- Oroszfalu, Felső-Sándorfalu, Tománya, Farkasaszó, O.-Újfalu, Erdőszáda, Balotafalu, O.-Tótfalu, Buság, Misztbánya, Misztótfalu, Misztmogyorós, Feketefalu, Hidegkút, A.-Újfalu, A.-Kapnik, Kapnikbánya, Bajfalu, Pusztatelek, A.-Homoród, Szinfalu, lvácskó, Páczafalu, Óvári, Vetés, Rozsály, Császló, Csenger, Lénárdfalu, Tőkés, Láposbánya, Felső-Újfalu, A.-Fernezely, Felső- Fernezely és Giródtótfalu községek 1898. évi háztar­tási zárszámadása, M.-Kékes, O.-Kékes, Szakállas­dombó, K.-Oroszfalu, F.-Sándorfalu, Tománya, Farkas­aszó, Ó.-Ujfalu, Balotafalu, O.-Tótfalu Géres és Gyöngy 1898. évi birtokossági zárszámadása. M.-Kékes, Sza- kállas-Dombó, Kékes-Oroszfalu, F.-Sándorfalu és Kir.- Darócz 1898. évi szegény-alap zárszámadása, Sándor- falu, Erdőd és Rozsály 1899. évi háztartási pótkölt­ségvetése, Alsó-Újfalu, Lénárdfalu, Tőkés, Feketefalu és Hidegkút községek 1900. évi háztartási, birtokossági és közmunka költségvetése, Bajfalu, Kis-Bánya, Puszta­telek, Nyegrefalu, Laczfalu, Győrkefalu, Dióshalom, Nagy-Sikárló, Kis-Sikárló, Monostor és Mező-Aranyos községek 1900. évi háztartási és közmunka költség- vetése. Szamos-Kóród, Dobrács-Apáti, Nagy-Kolcs, Kis- Kolcs, Csaholcz, Szaniszló, Nagy-Peleske, Czégény, Krassó, Esztró és Csomaköz községek 1899 évi ház­tartási és pótköltségelőirányzata, Józsefháza 1899. évi községi közmunka költségelőirányzata, Csaholcz, Fül- pös, Magosliget és Tisztaberek 1896. évi, Nagy-Dobos 1897., Ó-Pályi 1896—1897, Parasznya 1896—1897. évi birói számadása. Er-Endréd 1896. évi helyesbített végr. költség számadása, Egri 1898. évi palló és jég­verem-alap számadása. Neumann Sámuel felebbezése a Kölese község 1899. évi háztartási költségelőirányzatát megállapító községi képviselőtestületi határozat feloldása czél- jából. Gebe, Derzs, Nyir-Megyes, Nyir-Vasvári, Kántor- Jánosi, Vitka, Papos, Jármi, Szamosszeg, O.-Apáti, Keér, Kocsord, Tunyog és Ólcsva 1900. évi háztartási költségelőirányzata, M.-Szalka és Szamosszeg 1899. évi pótköltségelőirányzata, Komorzán 1899. évi kataszteri felmérési előirányzata, Papos 1899. évi pótköltségelő­irányzata, Szamosszeg, Keér, Jármi, Olcsva és O.-Apáti 1900. évi közmunka költségelőirányzata, Somkutpataka, Jeder, N.-Ecsed és Nyir-Csaholy 1897., Nvir-Csaholy 1894., Nyir-Csaholy 1895., Nyir-Csaholy 1896., Kovás, Kővár-Remete, Erdőaranyos 1897., Somkutpataka 1896., Duruzsa 1897—1898., Fericse, Nagy-Nyires, N.-Somkut, Magosfalu, Kis-Fentős és Hovrilla 1897., Hovrilla 1898., Törökfalu 1897—1898., Hosszufalu, Szakállosfalva, Karulya, Fehérszék és P.-Hidegkut 1897., Vámfalu 1896., Gyökeres és Kolczér 1897., Ó-Huta 1896., M.- Szalka, Papos, Butyásza és Gaura 1897., Gaura 1898., Sebespatak, Pribékfalva, Hagymáslápos, Kővár-Kölese és Győrtelek 1897., Fábiánháza 1894—1898., Lukács­falva és Dánfalu 1897. évi háztartási zárszámadása. Berkeszpatak község számadóinak kérvénye a köz­ség 1897. évi számadásából folyólag. Avas-Újfalu község 1897. évi pótköltségelőirány­zata. Avas-Újfalu község felebbezése az 1899. évre meg­állapított közmunka költségelőirányzat ellen. A Krasznameder-tisztitási alap 1899. évi száma­dása. 11. A szatmár-bikszádi h. é. vasút végrehajtó bizott­ságának kérvénye a vasút létesülésének biztosítására újabb 10000 frt megszavazása iránt. Fj. Magyarország vármegyéi és városi irodalmi válla­lat kérvénye a megye monographiájának megiratása iránt. Fj. Az országos kisdedóvó egyesület kérvénye segé­lyezés iránt. 111. A szatmármegyei Gazdasági-egyesület kérvénye, az ezen évről elmaradt kiállítása részére engedélyezett 1000 frtnak a legközelebb tartandó kiállítás segélye­zésére fordithatása iránt. 111. A vakokat gyámolitó országos egyesület megkere­sése „A gazdák biztositó szövetkezete“ érdekében. 111. Faludy György vármegyei árvaszéki dijnok kér­vénye segélyezés iránt. Fj. Bornemissza Géza árvaszéki ülnök kérvénye a részére megszavazott 250 frt kiutalása, illetve vissza­fizetésének elengedése iránt. Fj. Péchy Margit sárközujlaki lakos ajánlata a Bakó­bánya megvásárlására vonatkozólag. Fj. Vármegyei hivatalszolgák kérvénye fizetésjavitá- suknak a költségelőirányzatba leendő beállitásairánt.Fj. Balogh Bertalan vármegyei tiszti ügyész kérvénye félévi szabadság engedélyezése iránt. IV. Dr. Rooz Elemér nagykárolyi lakos orvostudori oklevelének kihirdetése. 111. Ezeken kívül a még beérkező ügyek. Nagy-Károly, 1899. szept. 28. Összeállította : Mlosvay Aladár, — vm. főjegyző. 27890—1899. sz. Hirdetmény. Ezennel közhírré tétetik, miszerint a Szatmár vármegyei lótenyésztés emelésére a nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. miniszter ur által f. évi 71704. szám alatt a nagymél­tóságu földmivelésügyi miniszteri tárcza javadalmának terhére engedélyezett lótenyésztési-jutalomdijosztás f. évi október hó 15-én d. e. 10 órakor Nagy-Károlyban a „Nagy Piacz-tér“-en fog megtartatni, mely alkalom­mal a következő államdijak lesznek kitűzve: I. Sike­rült, ez évben ellett csikóval bemutatott anyakanczák számára, melyek jól ápolt, egészséges és erőteljes állapotban vannak, öröklő hibáktól mentek, s jó tenyészkanczák kellékeivel bírnak: Első dij 40 ezüst forint. Második dij 30 ezüst forint. Harmadik dij 20 ezüst forint. Negyedik dij 10 ezüst forint. Ötödik dij 9 ezüst forint. Hadodik dij 8 ezüst forint. Hetedik dij 7 ezüst forint. Nyolczadik dij 6 ezüst forint. II. Három éves, jól táplált és ápolt öröklő hibáktól ment kanczacsikók számára, melyek kitűnő tenyészképes- séget ígérnek : Első dij 30 ezüst forint. Második dij 20 ezüst forint. Harmadik dij 10 ezüst forint. Negye­dik dij 5 ezüst forint. Ötödik dij 5 ezüst forint. Pályázhat minden Szatmár vármegyei tenyésztő, ha községelőljárói bizonyitványnyal igazolni tudja azt, hogy az ez évben ellett csikóval bemutatott anyakancza már az ellés előtt sajátja volt, vagy pedig hogy a kiállított három éves kanczacsikó egy az ellés ideje­kor birtokában volt anyaállattól származik és általa neveltetett. Megjegyeztetik azonban, hogy pénzjutalom- díjban csak földmives tenyésztők (kisgazdák) része­sülhetnek. A pályázatból csak angol telivér lovak van­nak kizárva. A bemutatott lovak megbirálása, vala­mint az oda Ítélt dijak kiosztása is, egy e végre ala­kult vegyes szakbizottság által azonnal a helyszínén fog eszközöltetni. Hogy a dijosztó-bizottság kellő idő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom