Szatmármegyei Közlöny, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-06-25 / 26. szám

SZATMAR MEGYEI KÖZLÖNY is szives jóindulatukba ajánljam, az ifjúságot pedig buzdítsam a további kitartásra és nemes versenyre ; teszem ezt a régi közmondással: „Ép testben lakik az ép lélek“. A jutalmak kiosztása után a Szózatot énekelte el az ifjúság, mire ugyanazon rendben tért vissza az iskola elé, honnan rövid pihenés után szét­oszlott. Igazgató. — Dalestély. A helybeli dalegyesület julius 1-én szombaton a régi kaszinó nyári helyiségében terített asztalok mellett tagilletményes dalestélyt tart ala­pitó és pártoló tagjai részére. Tekintettel az estély családias jellegére, a kötött műsor ez úttal mellőz- tetett, a mi az estély kedélyességét fogja emelni, nem egyleti tagok belépő dija 1 korona. Kezdete este 8 órakor. Ajánljuk ez estélyt a régi kaszinó tagjai­nak és az intelligens közönségnek figyelmébe. — Nyílt felhívás. Szatmármegye és Szatmár sz. kir. város iparosaihoz. A Szatmármegyei Qazd. Egyesület 1899. évi október 1-sős következő napján semmi áldozattól vissza nem riadva egy általános gazdasági kiállítás rendezését határozta el, melylyel kapcsolatosan alkalmat kíván nyújtani a megye és a város területén élő sa gazdálkodással szoros kapcsolat­ban álló iparral foglalkozó iparosoknak is arra, hogy készítményeiket a kiállítás keretében bemutathassák s a fogyasztó gazdákkal meg kedveltethessék. Midőn Gazdasági Egyesületünknek ezen nemes elhatározását a T. iparos urakkal közölni szerencsém van, azon reményemnek adok kifejezést, hogy e kiállítást készít­ményeikkel minél számosabban fogják leikeresni. Kiállítható : Szatmár megyei és Szatmár városi iparosok által készített mindennemű gazdasági eszköz vagy oly ipari czikk, mely a gazdálkodásnál czélszerüen használható. Dijak: Disz- és elismerő oklevelek, a jury által meghatározott mennyiségben. Térdijat csak az fizet, ki készítményeiből eladásokat is eszközöl. Bejelentéseket angusztus végéig kérjük. Tudakozódni és bejelentési lapokat kérni alantirott csoport vezetőnél (levél utján) lehet. (Pettyén u. p. Szatmár.) Ifj. Böszörményi Sándor, csoportvezető. — Halálozás. Ajaki Jánosné sz. Dudinszky Mária, Ajaki János domahidai gör. kath. lelkész neje f. hó 18-án élte 42-ik, boldog házasságának 28-ik évében elhunyt. — A helybeli Margit leánynevelö intézetben az 1898—1899. vizsgálatok f. hó 22-től 24-ig tartattak meg. Ma délután 5 órakor lesz a záró vizsgálat a következő műsorral: „Ulanen-Ritt“ Lichnertől, 2 zon­gorán 8 kézre előadják: Schillerwein Ilona, Boross Bella, Kínál Margit és Klein Márgit. „Ave Mária“. Énekkar. „A magyar zene“ szavalja: Táby Magda. „Magyar népdalok“ czimbalmon játsza : Reszler Margit. „La violette“ Streabbogtol, zongoránkét kézre játsza: Pálinkás Csilla. „Mignon“ Bethoventől, éneklik : a nö­vendékek. „Salamon“ szavalja: Péchy Ilona. „Vorwfirts- voran“ Andrétól 4 kézre zongorán előadják: Feifer Erzsi és Boross Bella. „Népdalok“ czimbalmozza: Blau Róza. „Qui vive“ Ganztól, zongorán két kézre játsza: Kínál Margit. „A bolygó négernő“ szavalja: Reszler Margit. „Magyar dalok“.. Énekkar. „Tramway Galop“ Gobbaertstől, 4 kézre játsza: Killer Nándor tanítónő­jével. „Colombus“ Melodráma, szavalja: Golkovszky Ilona. „Le Tourbillon“ Gutmanntól, 2 zongorán 4 kézre játszák: Boross; Bella és Schillerwein Ilona. „Északi tengerész dal“. Énekkar. „Az ibolya“ szavalja: Katona Margit.„Ábránd“ Bucsitól, czimbalmon játsza: Györffy Erzsi. „Gyöngyök a magyar nép dalaiból“ Tisza Ala­dártól, 4 kézre játsza: Pálinkás Csilla tanítónőjével. „Egy iskolai nap“ daljáték Petztől, éneklik: a növen­dékek. — A Protestáns Társaskör nyári tánczmulatságát augusztus 5-én fogja megtartani, a polgári olvasókör nyári helyiségében. A választmány ez alkalomra a belépti dijakat is mérsékelte, a mennyiben a személy­jegy árát 80 kr, a családjegyet pedig 2 frtban állapí­totta meg. — A nagykárolyi ev. ref. elemi iskolákban a folyó évi záró-vizsgák a következő sorrendben fognak meg­tartatni: Junius 25-ón vasárnap délután 3 órától 5-ig a leányok, 27-én délelőtt 9 órától 11-ig a nagyobb, vagyis a 3, 4, 5. és a 6. osztályban tanuló fiuk,ugyan­csak 27-én délután 3 órától 5-ig a kisebb, vagyis az 1-ső és2-ik osztályban tanuló fiúgyermekek közvizsgája fog megtartatni, melyre a szülők és érdeklődők tisztelettel meghivatnak, — A cs. és kir. közös hadseregbeli hadapródis­kolákban rendszeresitett s az 1899— 1900-iki iskolai év kezdetén betöltendő magyar állami és magán alapít­ványi helyekre való felvétel tárgyában a nagyméltó- ságu m. kir. honvédelmi miniszter ur által kibocsátott 29035—1899. XIV. számú pályázati hirdetmény az érdekeltek által a főjegyzői hivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthető. Nagy-Károly 1899. évi Junius hó 12 Debreczeni István, polgármester. — Értesítés. Mezőterem községben a sertésvész megszűnt, ellenben a szaniszlói grófi uradalomban szór­ványosan fellépett, minek folytán az uradalmi sertés állományt zár alá vették. — A helybeli polgári leányiskolában a jövő 1899— 1900. iskolai évet az iskola folyó építkezései miatt csak október 15-én nyitják meg. A napokban leérke­zett miniszteri rendelet igy intézkedik. — Művész estély. Hir szerint Zilahi Gyula a nem­zeti szinház művésze julius elején városunkban mű­vész estélyt rendez az országos Eötvös alap javára. — Ébadó összeírás. Éelhivatik a város közön­sége, hogy az ebadó összeírás teljesítése czéljából kiküldött rendőrközegek által kiosztott bejelentési lapok az ebek számának, minőségének megjelölése és a házszám pontos jelzése mellett kitöltve folyó évi ju­lius hó 1-ig annyival is inkább benyújtandók a ren­dőrkapitánysághoz, mert az összeírásból származható téves ebadó kirovások elleni későbbi kifogások figye­lembe vehetők nem lesznek. Rendőrkapitány. — Mozgalmat indítottak meg a helybeli kereskedő ifjak az iránt, hogy az úgynevezett holt szezon alatt vagyis julius 1-től aug. 25-ig az üzletek csak reggeli 7-től este 8-ig legyenek nyitva, hogy igy a kereskedői alkalmazottak, a kik egész éven át fáradtságos mun­kának vannak kitéve, legalább ez idő alatt egy pár órai pihenési időt nyerjenek. — A kereskedö-tanoncziskola I. és II. osztályú tanulóinak vizsgálata, s az iskolai év berekesztése f. hó 25-ikén vasárnap délután 2 órakor kezdődőleg lesz, a mire a t. szülőket, főnököket, érdeklődőket meghivja az igazgató. — Egy helybeli kereskedésből f. év pünkösd másodnapjára egy süveg czukrot hoztak hozzám s azt hon nem létemben cselédemnek adták át. Miután a küldöncz nem említette meg hogy kitől hozta s ki részére, én pedig sehol nem rendeltem s igy eredeté­ről nem tudok, valószínűnek tartom, hogy tévedésből jutott az hozzám. — Felhívom azért ezen árú igazolt tulajdonosát hogy 8 nap alatt szállitassa el azt tőlem, elleneseiben a rendőrkapitányi hivatalhoz fogom bekül­deni a városi szegény alap javára leendő elárverezés végett. Nagy-Károly 1899. Junius 19. Róth Károly A m. kir. Honvéd hadapród iskolában az 1899—900-ik tanév kezdetén betöltendő helyekre való felvétel tárgyában a nagyméltóságu m. kir. Honvédelmi miniszter ur által 28373—899-XIV szám alatt kibocsá­tott pályázati hirdetmény az érdekeltek által a fő­jegyzői hivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthető. Nagy-Károly 1899 évi Junius hó 12. Debreczeni István, polgármester. — A „Magyarország“ politikai napilap semmiféle magánérdeknek nem áll szolgálatában. Egyenes, soha meg nem tántorodó, bátor irányának a legnagyobb érdeme van abban, hogy a közszellem hazánkban megváltozóit és a kormányzati irány jobbra fordult. A bukott rendszer elleni harczot a „Magyarország“ kezdette, vezette és lankadatlanul szította egész dia­dalig. Ennek nyomán következett be az a nemcsak journalisztikailag, de politikailag is fontos esemény, hogy Kossuth Ferencz is, alapmunkatársai sorába lépett. Vele együtt a lap fővezérczikkirója Bartha Miklós, a magyar szónak és a magyar gondolkodás­nak ez a nagymestere, a kinél szebben és igazabban magyar publiczista még nem irt. A „Magyarország“ hírszolgálata páratlanul áll a magyar journalisztikában, az összes többi lapokat megelőző kitűnő forrásokból szerzett értesüléseivel. A lapot Holló Lajos, ez a nagy tevékenységű és minden közszükség iránt élénk érdekkel biró képviselő szerkeszti, dr. Lovászy Márton h. szer­kesztő közreműködésével, A „Magyarország“ előfize­tési ára 14 frt, félévre 7, negyedévre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. Legczélszerübb az előfizetési pén­zeket postautalványon küldeni a „Magyarország“ kiadóhivatalába. IbT3rIlttér. E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerkesztő. A compromissz bíróság ítéletét ime a nagyérde­mű közönség tudomására hozom, s midőn ezt teszem, nem mulaszthatom el, hogy meg ne említsem azon körülményt, hogy a kérdéses vizsga ismételten meg­tartatott, a mikor is nsgs. Balázsi József ur, mint a Széchenyi-Társulat megbízottja teljes megelégedését fejezte ki, s az igazgató tanítónak áldásos működésé­ért a társulat nevében köszönetét mondott. A nyilatko­zat a következőképen hangzik: Kelt Dengeleg, 1899. junius 21. Becsky György. Nyilatkozat. Alólirottak a Nagy Károly dengelegi ev. ref. lel­kész ur és Becsky György urak között a Szatmárme­gyei Közlöny hasábjain lefolyt hírlapi polémia elbírálásá­ra nevezett urak által felkéretvén, az ügy megvizsgálása után szerzett meggyőződésünk alapján ezennel kinyilat­koztatjuk, miszerint Becsky György ur által a Szatmár­megyei Közlöny 5. számában közzé tett közlemény a tényeknek megfelelt s valótlanságot nem tartalmazott, — mindazonáltal N így Károly ev. ref. lelkész urat a vizsga eredményének megítélésénél jóhiszeműség ve­zette. Felhatalmazzuk megbízóinkat, hogy ezen nyi­latkozatunkat a Szatmármegyei Közlönyben közzé te­hessék. Nagy-Károly, 1899. junius 3-án. jBaudisz Jenő, llosvay Aladár, Dr. Schönpflug Richard, Péchy Péter, Nagy Károly ur részéről Becsky György ur részéről megbízottak. ______________________megbízottak,______ Fe lelős szerkesztő iBAUDISZ JENŐ. Lap tulajdonos: ROTH KÁROLY. Selyem damaszt 75 krtól 14 frt 65 krig méterenként, —■ valamint fekete, fehér és szines „Henneberg-selyem11 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként — a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. Privát-fogyasz­tóknak póstabér és vámmentesen, valamint házhoz szállítva, — mintákat pedig postafordultával küldenek Heneberg G.selyemgyárai(cs. és tudv. szállító) Zürichben Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbelyeg ragasztandó. 1100—1899. tkv. sz. Árverési hirdetmény. A fehérgyarmati kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Nagy-Majtény község árvapánztára végre- hajtatónak Orosz Endre debreczeni lakos végrehajtást szendvedő elleni 112 frt 60 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a fehérgyarmati kir. járásbíróság területén levő Kis-Namény község­ben fekvő a kis-naményi 81 sztjkv.-ben A I. 367, 833, 772, 612, 671. hr. sz. a. felvett Orosz Endre, Orosz Kálmánné Mándi Róza, Orosz Ida és Orosz Kálmán kiskorúak tulajdonát képező ingalanokból Orosz Endre végrehajtást szenvedő lU-ed rész illetőségére 247 frt, a kisnaményi 298. sz. tjkvben A. -{- 87 hrsz. alatt felvett Orosz Klára férj. Juhász Mihályné, Orosz Endre, Orosz Ida és Orosz Kálmán tulajdonát képező egész ingatlanra az 1881. LX. t.-cz. 156. §. d. pont­jára figyelemmel 400 frt, a kisnaményi 298 sz. tjkvben Á -J- 270 hrsz. alatt felvett Orosz Klára férj. Juhász Mihályné Orosz Endre, Orosz Ida és Orosz Kálmán tulajdonát képező ingatlanból Orosz Endre végrehaj­tást szenvedő Vé-ed rész illetőségére az árverést 94 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1899. évi julius hó Il ik napján délelőtt 10 órakor Kis-Namény községben a község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10°/o-át vagyis 24 frt 70 kr, 40 frtot és 9 frt 40 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-áb$n jelzett árfolyammal számított és az 1881.évi novem­ber hő 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügy­miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály- szerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Fehér-Gyarmaton, 1899. ápril 27. A kir. járásbíróság mint tkvi hatóságnál. Szabó, kir. aljárásbiró. 10—1899. biz. sz. Z3IIrd.eta^Léz^37-. Kántor Jánosi, ezzel kapcsolatos Luskod- puszta, Derzs és Iklód községek telekkönyvi betéteinek szerkesztésére kirendelt bizottság közhírré teszi, hogy az 1886. XXIX., 1889. XXXVIII., és az 1891. XVI. törvényczikkekben előirt helyszíni eljárás végett és pedig egyelőre csupán az azonosító 1899. julius hó 6-ik nap­ján az azonosítás befejezte után pedig a bi­zottság a községben megjelenend. Ennélfogva felszólittatnak 1) mindazok, a kik a tjkönyvben előfor­duló bejegyzésre nézve okadolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a bizottság előtt, a kitű­zött határnapon megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg és előterjesztéseiket igazoló okirataikat mutassák fel; 2) mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulajdonjog tkvi bekebelezését a kitűzött határidőig a telek­könyvi hatósághoz intézendő szabályszerű be­advány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik alapján a a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előter­jesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek az átirásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak, és azokkal igénye­iket a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval elismerje és a tulajdonjog bekebe­lezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez utón nem érvényesíthetik és a bélyeg- és illeték elengedés kezdvezményétől is elesnek. 3) azok, a kiknek javára tényleg már meg­szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be­jegyezve, úgyszintén az ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy­zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizottság előtt megjelenjenek, mert elleneset­ben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. Máté-Szalkán, 1899. junius 2. A betét szerk. bizottság: Előd Sándor, Horváth György, betét szerk. Írnok. 3—3 kir. jbiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom