Szatmármegyei Közlöny, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-11-12 / 46. szám

Nagy-Károly, 1899. november 12.-s=e. szám. XXY. Szatmármegyei mÁTjaiTUT.WT 4 TMT áa WEinVT TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI és VEGYESTARTALMU HETILAP. SZATMÁR VÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE. h=üi MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. ItN­SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL óvá a lap szellemi és anyagi részét illető közlemények küldendők: 'Nagy-Károlybán, megyeház-utcza 46. sz. ELŐFIZETÉSI ARAK: Egész évre 4 frt. Félévre 2 Irt. Negyedévre I írt Megyei községek, egyházak és iskolák részére egész évi előfizetés be­küldése mellett 2 frt 50 kr.-ss Egyes szám ára 10 kr. *s­Hirdetósek jutányos áron közöltetnek. „Nyilttér“ sora 20 kr. Bólyegdij minden beigtatásórt 30 kr. Kéziratok nem küldetnek vissza, bérmentetlen levelek, csak rendes levele­zőktől fogadtatnak el.-HIVATALOS RÉSZ. 32271—1899. sz. Hirdetmény. A vármegye közönségének f. évi okt. hó 12-én és folytatva tartott közgyűlésének 1 százalék közmű­velődési pótadót megszavazó határozatát azzal teszem közhírré, hogy az ellen 15 napon belől hozzám feleb- bezés adható be. Nagy-Károly, 1899. november 5. Nagy László, alispán. Szatmár vármegye törvényhatósági bizottságának Nagy-Károlyban, 1899. október hó 12-én és folytató­lag tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvi kivonata. 590—1899. bjksz. Vármegyei alispán előterjesztése, mely szerint az eddigi gyakorlathoz képest minden indokolás nélkül az 1900. évre is 1 százalék közműve­lődési pótadó kivetését hoz javaslatba. Vármegyei alispán javaslatának elfogadásával névszerinti szava­zásra hivatván fel a közgyűlés Bródy Lajos, Havas Gyula, Kende Zsigmond, Domahidy Sándor, Grósz Áron, Szerdahelyi Ágoston, Jékey Mór, Serly Gusztáv, Isaák Dezső, Nagy Béla, Nagy László, Berger Ármin, N. Szabó Antal, Sternberg Sándor, Dienes Lajos, Péchy István, Id. Zanathy Mihály, Debreczeni István, Böszörményi Zsigmond, Stoll Béla, Ifj. Böszörményi Sándor, Cservenyák Antal, Czukor Lajos, Stoll Gábor, Szuhányi Ferencz, Schveiczer Gábor, Madarassy Gyula, Bing Mór, Somossy Ignácz, Csipkés András, Kirilla Tivadar, Gellért Endre, Pemp Antal, Domahidy Elemér, Falussy Árpád, Csánk István, Képessy László, Almássy Ignácz, Kovássy Illés, Bernáth István, Ilosvay Aladár, Gőnyei István, Halász Jenő, Csoknyai Gyula, Csaba Adorján, Kölcsey Antal, Kánya Gábor, Damo- kos Ferencz, Brán Dénes, Hengye Gergely, Pap Antal, Neupauer János, Fásy Gusztáv, Herschkovits Bertalan, Madarassy Zoltán, Fried Sámuel, Nagy Sán­dor, Pap Sándor, Szentandrássy Antal, Gróf Teleky Sándor, Luby Lajos, Domahidy Viktor, és Kacsó Károly, a javaslat mellett Luby Géza a javaslat ellen szavaznak, minek folytán 63 szavazattal 1 ellenében az 1883. évi XV. t.-cz.-ben megjelölt összes adóne­mekre, közművelődési czélokra 1 százalék vm. pótadó kivetése elrendeltetik; egyidejűleg utasittatik várm. alispán, hogy jelen határozatot szabályszerű kihirde­tés után jóváhagyás végett a nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter úrhoz terjessze fel a jóváhagyás ki­nyerése után pedig a kivetés és behajtás iránt meg­felelően intézkedjék. Miről vármegyei alispán további megfelelő eljárás végett jegyzőkönyvi kivonaton értesittetik. Kelt mint fent. — Jegyzetté: Ilosvay Aladár, vm. főjegyző. 31986—1899. sz. Hirdetmény. Szatmár vármegye közönségének a rendes köz­gyűlések számát megváltoztató közgyűlési határozatát a 15 napi felebbezési határidőre figyelmeztetéssel teszem közhírré. Nagy-Károly, 1899. november 1. Nagy László, alispán. Szatmár vármegye törvényhatósági bizottságának Nagy-Károlyban, 1899. október hó 12-én tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata: 612—1899. bjksz. Az állandó választmány véleményétől eltérőleg a közgyűlés hosszabb vita után az indítványt szótöb- séggel elfogadja, s a vármegyei rendes közgyűlések számát négyben állapítja meg, és pedig mindenkor január, május, augusztus, október hó 1-ső felében, utasítja egyidejűleg vármegyei alispánt, hogy ezen határozatot tegye szabályszerűen közhírré, s közhírré tétel után az esetleg beérkező felebbezésekkel együtt a nagyméltóságu belügyminiszter úrhoz jóváhagyás végett terjessze fel. Miről vármegyei alispán további megfelelő eljárás végett jegyzőkönyvi kivonaton érte­sittetik. Kmf. Jegyzetté: Ilosvay Aladár, vm. főjegyző. Nagy László, alispán. 31481 —1899. sz. Vármegyei közigazgatási bizott­ság az 1890. I. t.-cz. 22. §-a értelmében letárgyalt 1900. évi közúti költségelőirányzatot további eljárás végett kiadja. Határozat. A közúti törvény értelmében letárgyalt 1900. évi közúti költségelőirányzat a közi­gazgatási bizottság javaslatával és összes mellékleteivel f. évi november hó 12-től 15 napi közszemlére a vármegyei főszámvevő hivatalos helyiségébe kitétetik, ezen határidőn belől az esetleges felszólamlások hoz­zám beadhatók. Miről az összes főszolgabirák és pol­gármesterek a közszemlére tételnek minél szélesebb körben leendő közzététele végett, a várm. főszámvevő pedig az összes iratok kiadása mellett, oly utasítással értesittetik, hogy azokat a hivatalos órák tartamára megtekinthetés végett tegye ki, az érdeklődőknek a kellő felvilágosításokat adja meg, s a határidő lejártá­val a kiadott iratokat haladéktalanul terjessze vissza. Nagy-Károly, 1899. november 11. Alispán helyett: Ilosvay Aladár, vármegyei főjegyző. 32214—1899. sz. — Hirdetmény. Szatmár vármegye közönségének 599—1899. Bjkvi sz. alatt az országgyűlési képviselő választások alkalmával Szatmármegye területén számítható fuvar­díjakról alkotott szabályrendeletét azzal teszem köz­hírré, hogy az ellen 3Ö nap alatt felebbezésnek van helye. Nagy-Károly, 1899. október hó 2. Nagy László, alispán. 599. Bjk. sz. Szabályrendelet az országgyűlési képviselő választások alkalmával Szatmár vármegye területén 1900, 1901, 1902. évben számítható fuvar dijakról. 1. §• Tekintettel arra, hogy a fuvardíjaknak a községtől a választási székhelyig a kilométer távolság mint egységnek alapul vétele melletti megállapítása arány­talanságokra vezetne s a közel fekvő községek fuva­rosainak díjazása a tett szolgáltatással arányban nem állana — a fuvardijak akként állapíttatnak meg, hogy a községek távolsági körök szerint csoportosíttatnak s egy távolsági körbe eső községek fuvardijai tekintet nélkül a választási székhelytől való távolságra, egyenlő összegben állapitattnak meg, és pedig évszakra való tekintet nélkül minthogy a nyári munkaidőt a téli rósz utak kiegyenlítik, s igy különböző megálla­pításra szükség nincs. 2- §• A választó kerülethez tartozó községek, a választási székhelytől való távolságuk szerint 5 távol­sági körbe csoportosíttatnak, következőképpen : I-ső távolsági körbe tartoznak a választási székhelytől 7 kilométeren belül eső községek, Il-ik távolsági körbe tartoznak a választási székhelytől a 14 kilométeren belől eső községek, Ill-ik tvávolsági körbe tartoznak a választási székhelytől 25 kilométeren belől eső községek, IV-ik távolsági körbe tartoznak a választási székhelytől 28 kilométeren belül eső községek, V-ik távolsági körbe tartoznak a választási székhelytől 28 kilométernél távolabb fekvő községek. 3. §• ■ Az I-ső körbe egy fuvar 2 forint, a Jl-ik körbe egy fuvar 3 forint, a lll-ik körbe egy fuvar 4 forint, a IV-ik körbe egy fuvar 5 forint, az V-ik körbe egy fuvar 6 forint. 4- §• Egy szekér legalább 3 (három) választót köteles ezen árért a választási székhelyre és vissza szállítani. 5. §. A községeknek a távolsági körökbe való beosz­tását az ide csatolt táblázat tünteti fel. Kelt Szatmár vármegye közönségének Nagy- Károlyban, 1899. évi október hó 12-én tartott rendes közgyűlésében. Alispán, h. Jegyzetté: Ilosvay Aladár, dr. Péchy Pétéi', vm. főjegyző. vm. aljegyző. A Szatmár vármegyei országgyűlési képviselőt választó kerületek községeinek zónarendszerü be­osztása. A nagykárolyi I. választó kerületben. Első zóna 0—7 km. Fény, Kaplony, Kálmánd, Nagy-Károly. Második zóna 7 —14 km. Bere, Börvely, Csanálos, Csomaköz, Genes, Mező-Terem, Mező-Petri, Vezend. Harmadik zóna 14—21 km. Esztró, Iriny, Portelek, Reszege, Szaniszló, Szent-Miklós. Negyedik zóna 21—28 km. Dengeleg, Ér-Endréd, Ér-Körtvélyes. Ötödik zóna 28 km. felül. Penészlek. A mátészalkai II. választó kerületben. Első zóna 0—7 km. Jármi, Kocsord, Máté-Szalka, Nyir-Csaholy. Második zóna 7 —14 km. Fábiánháza, Gebe, Gyűrte­lek, Hodász, Keér, Nagy-Dobos, Nagy-Ecsed, Nyir- Megyes, Papos, Parasznya. Harmadik zóna 14—21 km. Derzs, Iklód, Kántor-Jánosi, Mérk, Nyir-Császári, Olcsva, Olcsva-Apáti, Szamosszeg, Tunyog, Vitka. — Negyedik zóna 21—28 km. Ilk, Nyir-Vasvári, Vállaj. A fehérgyarmati III. választó kerületben. Első zóna 0—7 km. Fehér-Gyarmat, Kis-Ar, Matolcs, Nábrád, Penyige. Második zóna 7—14 km. Borzova Czégény, Czégény-Dányád, Fülesd, Fülpös, F.-Darócz, Géberjén, Gyügye, Istvándi, Jánk, Keér-Semlyén, Kömörő, Majtis, Mánd, Nagy-Ar, Nagy-Szekeres, Panyola, Szamos-Ujlak, Zsarolyán. Harmadik zóna 14—21 km. Csaholcz, Császló, Cseke, Darnó, Kis- Namény, Kis-Szekeres, Kölese, Sonkád, Tatárfalva, Vámosoroszi. Negyedik zóna 21—28 km. Csécse, Gacsály, Milota, Riese, Rozsály, Tisza-Kóród, Tisza- Becs, Zajta. Ötödik zóna 28 km. felül. Bot-Palád, Kis-Hodos, Kis-Palád, Magos-Liget, Nagy-Hodos, Nagy-Palád, Nagy-Peleske, Tisza-Becs, Uszka. A csenged IV. választó kerületben. Első zóna 0—7 km. Angyalos, Csenger, Csenger-Ujfalu, Komlód-Tót- falu, Óvári, Pátyod, Sima, Számos-Becs, Ura. Második zóna 7—14 km. Atya, Csegöld, Csenger-Bagos, Dara, Hermánszeg, Nagy-Gécz Pete, Porcsalma, Puszta- Darócz, Sályi, Szamosdob, Tyúkod, Vetés. Harmadik zóna 14—-21 km. Domahida Kis-Majtény, Kis-Peleske, Lázári, Nagy-Majtény, Ököritó, Rápolt, Zsadány. Negyedik zóna 21—28 km. Garbolcz, Gilvács, Homok, Méhtelek, Mikola, Pálfalva, Piskárkos Saár, Száraz­berek, Tőke-Terebes. Ötödik zóna 28 km. felül. Egri. A krassói V. választó kerületben. Első zóna 0—7 km. Kis-Kolcs, Krassó, Lippó, Nagy-Kolcs, Szamos-Kóród. Második zóna 7—14 km. Alsó-Homo- ród, Borhid, Dobrács-Apáti, Hirip, Ivácskó, Oláh- Mogyorós, Ombód, Páczafalu, Pettyén, Réztelek, Szin- falu, Veresmart. Harmadik zóna 14—21 km. Amacz, Felső-Homoród, Közép-Homoród, Ó-Huta, Papbikó, Szoldobágy, Válaszút. Negyedik zóna 21—28 km. Balotafalu, Barlafalu, Erdőd, Erdőszáda, Madarász, Oláh-Gyürüs, Oláh-Meddes, Oroszfalu, Remetemező, Uj-Huta. Ötödik zóna 28 km. felül. Alsó-Boldád, Dobra, Felső-Boldád, Géres, Gyöngy, Kir-Darócz, Kis- Szokond, Kraszna-Béltek, Lophágy, Nagy-Szokond, Nántü, Oláh-Hodos Oláh-Újfalu, Rákos-Terebes Sán- dorfalu, Szakasz, Tománya. Az aranyos-megyesi VI. választó kerületben. Első zóna 0—7 km. Apa, Ar-Megyes, Berencze, Görbéd, Józsefháza, Patóháza. Második zóna 7—14 km. Berend, Sárköz, Sárköz-Újlak, Szamostelek, Udvari. Harmadik zóna 14—21 km. Adorján, Avas-Újváros, Batiz, Batiz-Vasvári, Kaak, Kaak-Szent-Márton. Negye­dik zóna 21—28 km. Kőszeg-Remete, Ráksa, Rózsa- pallag, Vámfalu. Ötödik zóna 28 km. felül. Avas- Felsőfalu, Avas-Újfalu, Bikszád, Bujánháza, Kánya­háza, Komorzán, Lekencze, Mózesfalu Tartolcz, Terep, Turvékonya. Á nagybányai VII. választó kerületben. Első zóna 0—7 km. Alsó-Fernezely, Avas-Újfalu, FelsŐ- Ujfalu, Giród-Tótfalu, Lénárdfalu, Nagy-Bánya, Tőkés, Zazar. Második zóna 7—14 km. Buság, Feketefalu, Felső-Bánya, Felső-Fernezely, Hidegkút, Laczfalu, Láposbánya, Magyar-Kékes, Misztmogyorós, Misztót- falu. Harmadik zóna 14—21 km. Kis-Bánya, Kis- Sikárló, Misztbánya, Monostor, Nagy-Sikárló. Negyedik zóna 21—28 km. Iloba, Ilobabánya, Sebespatak, Szinyér-Váralja. A nagysomkuti VIII. választó kerületben. Első zóna 0—7 km. Csőit, Hovrilla, Nagy-Fentős, Nagy- Somkut, Sáros-Magyar-Berkesz, Somkutpatak, Török­falu, Második zóna 7—14 km. Berkeszpatak, Buttyásza, Dánfalu, Duruzsa, Erdőaranyos, Farkasaszó, Fehér­szék, Gaura, Hosszufalu, Jávorfalu, Jeder, Kis-Fentős, Kovás, K.-Kölcse, K.-Remete, Lukácsfalva, Magosfalu, Nagy-Körtvélyes, Nagy-Nyires, Pribékfalu, Pusztafen­T n p C X norinbergi-, diszmü-, férfi- és női-dívat raktárában a gyapjúból készült áruk, u. m.: alsóingek, alsónadrágok, keztyük, harisnyák, sapkák stb. Xß W daczára az áruk árai nagyobb mérvbeni emelkedésének, mindezen czikkek a legdusabban felszerelt üzletben a régi Olcsó árakban számít­tatnak. Ez okból a n. é. vásárló közönség figyelmét saját érdeké- 'T£ XlÄl 1T1 frill 4X'I'I GaIt szintén igen olcsó árban és minden mi. ben e dusválasztéku raktárra irányítani kötelességünknek ismerjük. JLAsJfJL XXJLVl LIXw U.iSvllllL. nőségben kaphatók. 3 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom