Szatmármegyei Közlöny, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-04-13 / 15. szám

Melléklet a Szatmármegyei Közlöny 1902. évi 15-ik számához^ Hivatalos rész. 10166—1902. sz. Hirdetmény. A vármegye közönségének folyó évi márczius hó 20-án tartott rendkívüli közgyűlésében 35—1902. bjkvi sz. alatt hozott határozatát a 15 napi felebbezési határidőre figyelmeztetéssel közhírré teszem. Nagy-Károly, 1902. április 9. Nagy László, alispán. Szatmárvármegye közönségének Nagykárolyban 1902. évi márczius hó 20-án tartott rendkivüli köz­gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata : 35—902. bjkvi szám. Tárgyaltatott a policlinicai egyesület felhívása, illetve kérelme, melyben a betegek mindinkább emel­kedő nagy forgalmával szükségessé vált kórház kibő­vítés czéljaira támogatást kér. Az állandó választmány véleményével egyezőleg a nyomor enyhítése körül már is nagy sikereket és érdemeket elért egyesület emberbaráti feladatának támogatására a vármegye kö­zönsége anyagi erejéhez képest hozzá kívánna járulni, az alapítók sorába belép s a beteg ápolási potadó fe­leslegéből 200 korona alapítványi összeget megszavaz, egyidejűleg utasítja vármegyei alispánt, hogy ezen ha­tározatot szabályszerűen hirdesse ki, kihirdetés után pedig jóváhagyás végett a nmgu m. kir. belügyminisz­ter úrhoz terjessze fel. Miről vm. alispán az összes beterjesztett iratok kiadása mellett jegyzőkönyvi ki­vonaton értesittetik. Mérnöki iroda Szatmáron Sörcsarnok épUlet. Mindenféle mérnöki munkálatok végzésére ajánlkoznak LÉDERER ÉS GROSZ 5— ? oki. magánmérnökök. Eladó 2 darab tenyész-igazolványnyal ellátott, 14 hónapos, magyar fajta sertés-kan. Kováts Imre, 1—1 Szaniszló (Szatmármegye). Hirdetmény. A nagykárolyi mesterrész tulajdonát ké­pező, jó karban levő tűzi fecskendő és egy ehhez szükséges vizhordó kád jutányos áron eladó. Értekezhetni KuSZka Mihály rész elnöknél. Nagy-Károly ban Gencsi-utcza. 1—2 884—1902. sz. Slrverési fíirdetmény. Alant írott körjegyző az illető községek képviselő testületének határozata folytán tudat­ja, hogy alant jelzett községek határán fekvő összes volt úrbéres és zsellér földeken, vala­mint a 200 holdat meg nem haladó nagyobb birtokokon a vadászati jog gyakorlása 1902. évi augusztus 1-től 1908. év julius hó 31-ig 6 évre haszonbérbe adatik nyilvános árverésen. Árverési határnapok : 1. Aranyos-Megyes községben f. évi junius hó 24. d. e. 10 óra 2. Berencze „ „ , „ „ 28. „ „ „ „ 3- Görbéd „ „ „ „ „ 20. „ „ , „ 4 Józsefháza „ „ „ „ „ 30. „ „ „ „ 5 Patóháza „ „ „ „ „ 27. „ „ „ „ a község házánál, hol is az árverési feltételek bármikor megtekinthetők. Aranyos-Megyes, 1902. évi április hó 5. Kereskényi Sándor, körjegyző. 1—3 145—902. E. B. sz. Medvey Lajos közig, iktató kér­vénye az erdészeti ügyiratok ellátásáért jutalom ügyé­ben Véghatározat. Tekintettel arra, hogy azon munka­kört és elfoglaltságot, mely az erdészeti bizottság ügy­körébe eső kezelési teendőkre nézve a segéd és ke­zelő személyzet ügybeösztásával felmerülnek, legilleté­kesebben vm. alispán bírálhatja el és határozhatja meg, hogy a segéd és kezelőszemélyzet köréből egye­sek által igényelhető segély illetve jutalom mily arány­ban oszthatók ki, — az erdészeti bizottság 200 azaz Kettőszáz koronát vármegyei alispánnak oly felhívással ad rendelkezésére, hogy azon összeget segély illetve jutalom czimén a segéd és kezelő személyzetnek arra érdemesnek talált tagjai közt kioszthassa. Ez összeget az erdészeti bizottság engedélyezte annál inkább, mert ez összeg az erdőbirtokosok újabb megterheltetésével nem jár s az erdőőri alapban a megtakarításokból fe­dezetet nyer. E határozat közzé teendő és jogerősség után utalványozandó ezen összeg. Miről e határozat kiadatik : 1 —12. az összes főszolgabirák és polgár­mestereknek azzal, hogy e határozatnál a községeket mint erdőbirtokosokat és a közös erdőbirtokosokat ér­tesítsék, s annak megtörténtéről a Vétiveket 15 nap alatt terjesszék be, 13—14. a m. kir. állami erdőhiva­talnak 142—902. számhoz, 15. a kir. erdőfelügyelő­ségnek 266—902. számhoz, 16. a Szatmármegyei Közlönynek legközelebbi lapjában közzététele, a lap­példány beterjesztése végett, 17. vármegyei alispánnak. Kelt Szatmárvármegye közig, erdészeti bizottságának 1902. márczius 29-én tartott ülésében. Nagy László, elnök. 10220—902. szám. Vármegyei állandó választ­mány további eljárás vágett kiadja az 1886. évi XXI. t.-cz. 17. §-a értelmében letárgyalt 1901. évi házipénztári számadást. Határozat: Az 1901. évi házipénztári zár­számadás a vármegyei számvevőség által megvizsgál­tatván, az állandó választmány úgy tételeiben mint okmányolás tekintetében 307756 korona 88 fillér be­vétel, 305805 korona 68 fillér kiadás, 1943 korona 98 fillér készpénz és 7 korona 22 fillér kötvénybeni ma­radványnyal helyesnek találta s ezen számadás folyó hó 13-tól vármegyei főszámvevő hivatalos helyiségébe 15 napi közszemlére azzal az értesítéssel tétetik ki, hogy az ott a hivatalos órák alatt megtekinthető s esetleges felszólamlások ezen határidőn belül az állandó választmányhoz adhatók be. Miről vármegyei főszámvevő az összes iratok kiadása mellett oly uta­sítással értesittetik, — hogy ezen közszemlére tétel alatt az érdeklődőknek a kívánt felvilágosításokat adja meg, s a 15 napi határidő elteltével az összes iratokat terjessze vissza. A Szatmármegyei Közlöny kiadóhiva­talának pedig jelen határozat a lap legközelebbi szá­mában leendő közzététel végett küldetik meg. Nagy- Károly 1902. április 11-én. Nagy László alispán. 1366—1902. kig. sz. Porcsalmán 1902. évi már­czius hó 28-án egy 3 éves, pejszőrü kancza ló, két hátulsó lába bokáig keselv, homlokán csillag, bal há- tulsó térdén körül kis göb van, bitangságból felfoga­tott. Csenger, 1902. április 7. Böszörményi, főszolgabíró. • • 2lzlet áthelyezés. Van szerencsém a helybeli és vidéki nagyérdemű közönséget értesí­teni, hogy keztyüs-üzletemet folyó évi április hó 24-töl kezdve Vetzák Ede ur házába (Nagy-Hajduváros-utcza) helyezem át. Mely alkalommal vagyok bátor ajánlani saját gyártmányú glasse-, svéd-, kutya-, noppa, dox- és szarvas-bör keztyüimet és kötszereimet. Börpárnák, zsebken­dők, lepedők és gummifüzök rendelés után készíttetnek. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, maradtam Nagykároly, 1902. ápril 2. teljes tisztelettel • • 2—3 Ozv. Ruprecht Károlyné. '

Next

/
Oldalképek
Tartalom