Szatmármegyei Közlöny, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-11-02 / 44. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Megnyugtató, hogy a belügyminisztérium­ban serényen dolgoznak a reformokon. A nyá­ron tartott ankéten elkészült a vármegyék ügy­kezelésére, a közigazgatási bizottságokra, a községi és körjegyzőkre és az árvaszékek ügykezelésére vonatkozó reform tervezet, amely még ez évben törvénynyé válván, valószínűleg jövő évi január 1-én lép életbe. A jövő évben egy másik nagy részlete a közigazgatás egyszerűsítésének fog ténynyé válni: a kézbesítés. Megszűnik a kézbesítő kisbirák, rendőrök és hajdúk nehézkes szere­pe, mert a kézbesítést a pontosságról ismert m. kir. postahivatal fogja végezni. A vármegyei számvevőségek és pénztá­rak minden válószinüség szerint az 1903. év elején mennek át az állami kezelésbe, ami egyik legfontosabb részlete a közigazgatás ren­dezésének. Turháti levél. Tekintetes szerkesztő ur! A „Szatmár—Németi“ hírlap 43-ik számában „Szomorú állapot“ czime alatt egy czikk jelent meg, mely reá mutatván a Szatmár vármegyében mind sü rübben előforduló kivándorlásokra, az elborult haza­fias érzés keserű fájdalmával, szomorú képét tárja fel előttünk annak a tapasztalati ténynek, hogy a nép nem tud megélni idehaza. Nincs ember e hazában, — ha a tények előtt szemet hunyni nem akar, — ki ezen állítás jogosult­ságát kétségbe merné vonni. Hogy a megélhetés nehézségeiről kétségtelen meggyőződést szerezhessünk, nem szükség Felső Ma­gyarország vagy erdélyrészi megyéket felkeresnünk, elég szomorú tanúságot nyújt a közelebb fellépett Ínségről s ennek következtében a nagymérvű kiván­dorlásról, megyénk északkeleti része, az úgynevezett Turhát vidéke, mely hajdan nevezetes volt szép és dús búza termeléséről, módos és jó anyagi viszonyok között élő földmivelő népéről, — de ma már neve­zetesebb főleg az őszi és tavaszi időben — járhatat­lan utairól vagy helyesebben mondva, uttalanságáról s folytonos szegényedéséről. Hosszú évek folyamán kért-könyörgött egy Szat­mári Tisz-Ujlakkal összekötő s a Turhátot keresztül szelő kő ut kiépítésére, melyen elszállíthatná s pénzzé tehetné terményét s beszerezhetné szükségletét, de fájdalom a nagyobb részben földmivelő szegény nép kérő szava elhangzott a pusztában s zúgolódását olybá vették, mint . árva gyermek duzzogását, melyet nem ért, nem hallgat meg senki. Jön a folyó 1902-ik év, mely e külömben is la­pály vidékre nézve átokként hozta magával a folyton szakadó esőt, a mostoha idő járást mely megsemmi­sítette ugyszólva minden termését a szegény földmi­velő népnek. Úgy annyira, hogy már N.-Palád köz­ségében — hogy mást ne említsek — több család van, melynek holnapra való kenyere nincs. És ezen köztudomású Ínség daczára, hetek óta itt ül az adóvégrehajtó a siralmas anyagi viszonyok között élő nép nyakán s a törvény palástja alatt végzi kegyetlen munkáját s fosztja ki a segítséget s könyö- rületet igénylő éhező népet kenyerétől. Az elöljáróság nem bir hivatása magaslatára fel­emelkedni s vagy érzékkel vagy akarattal nem bir arra, hogy felvilágosítván ezen nagyon szomorú hely­zetről felettes hatóságát, kérelmezné — fent érintett okok alapján, a végrehajtás beszüntetését. Pedig a baj már nagyobb sem hogy nyomtalanul elenyésznék, és ha az illetékes hatóság utat-módot nem talál a minden lépten nyomon tapasztalható nyo­mor enyhitésére, sőt tűzzel vassal folytattatik az adó préselés, ott hol segélyre volna szükség, e vidék mun­De azért nem csüggednek, mert szerelmüket az idő se fogja tudni meggyöngiteni, mert az a szerelem a legerősebb a melyet az ifjú szivek lánczolnak maguk­hoz. Legalább is igy éreznek most s Ludovicó bátran mehet hosszú útjára, hogy majd visszatérve elnyerje az ő legszebb győzelmét .... II. Egy nyári alkonyaikor egy hadihajó kötött ki az itáliai tengerparton. Szép kék ruhás matrózok nagyban forgolódtak a hajó fedélzetén. Egy fehér egyenruhás tiszt dirigálta őket. Ludovicó volt — meg- emberesedve, nap barnított arczczal. Mikor már minden rendben volt s Ludovicó kilépett a szárazra. Elhagyta a tengerpartot s felfrissült lélekkel sietett a park felé a melyet idestova három éve, hogy elhagyott. Ment . . . ment, sietve a melle is dagadt az illatos fák leheletével megáldott levegőtől. Vitte a vágya, hogy meglássa Angélát, s aztán ma­gával vigye egy boldog családi-életbe, a melyet a letűnt évek alatt tiszti rangjával kiérdemesitett. . . . Bent volt a parkban, felsietett a lépcsőn s aztán benyitott a szobába. Sötét volt. Beléptekor egy nő hang ütötte meg a fülét : — Ki az ? — Én vagyok ! Ludovicó, — felelt a tiszt a ki hangban az ő régi barátnéja hangjára ismert. — Ah Ludovicó ön itt. Isten hozta, milyen ré­gen nem járt ezen a vidéken. Evvel nyitotta meg An­géla a beszédet a melyet meglepetésében szertartás- szerű modorba terelt. — Bizon régen, vágyam elűzött a messze tenge­rekre, de jövőt teremtettem s rangot magamnak a mit kás népe éhínségnek néz elébe, — akkor mi haszna van azoknak a lelkes szónoklatoknak, melyek a par­lamenten s azonkívül elhangzanak a kivándorlás meg­szüntetése érdekében, akkor nem kell s nem lehet csudálkozni, ha a mindennapi kenyerétől megfosztott nép nem fogja lelni honját e hazában s keserű érze­lemmel bár, itt hagyja hazáját, hol élni nem tudott. Ilyen siralmas viszonyok között élünk mi jelen­leg itt hazánk észak keleti vidékén, — ezek a szo­morú viszonyok eredményezték, hogy N.-Paládról már 40 munkabíró férfiú vándorolt ki Amerikába s talán még több áll útra készen szökni onnan, hol munkát s kenyeret nem talál és adója fejében holnaprava- lóját is lefoglalják. Ezt akartam a fent hivatolt czikk — reám gya­korolt — hatása alatt szerkesztő ur engedelmével — becses lapjában nyilvánosságra hozni. — Vajha eljut­hatna ez erőtlen, de igaz szó azok füléhez, kik hivatva vannak a nyomorúság enyhitésére s hazánk vérző sebeinek orvoslására. Miért nem valósulhat meg e vidék rég ápolt óhajtása ? Mi állja útját a rég sürgetett, többször meg­ígért s annyira szükséges Szatmár—tisza-ujlaki kőut kiépítésének ? Ez munkát, kenyeret adna, s meg lehet sok ember eldobná a már kézben tartott vándor botot. N.-Palád, 1902. okt. 25. Turparti Közöltük e vidéki levelec azért, hogy felhívjuk az érdekelt körök figyelmét a turháti vidék gazda­sági viszonyaira. De egyúttal kénytelenek vagyunk annyit megjegyezni, hogy a bajoknak az oka nem a kérdéses ut ki nem építésében, de az általános rósz gazdasági viszonyokban keresendő s igy van ez nálunk megyeszerte. Mert mig az ország déli és egyéb részei­ben jó termés volt, addig vármegyénket a csapás, csapás után érte. így a tengeri nálunk elfagyott s ha nem segítenek valami közmunkával, ínséges segélylyei a népen és főleg a többi között az avasi népen, a melynek egyedüli tápláléka a tengeri, éhínség és pellagra fog köztük pusztítani. HÍREK. — Halottak napján helyesebben Mindenszentek napján, mert nálunk e napot szentelik a halottak em­lékének, kivilágították a szokáshoz képest a sírokat és a sírboltokat a helybeli róm. kath. temetőben. Mert az év e napját áldozzuk csak mi önös emberek azon szeretteinknek, a kik már ott nyugosznak kint a csendes emberek birodalmában. Meggyujtjuk az örök­világosság jelképeit, mécsesseinket, virágokkal -halmoz­zuk el a sírokat, talán egy pár könnyet is hullatunk a rideg rögökre s egy évre ismét feledve vannak ha- lottaink. Hiába, a mai kor embere annyit törődik az élettel, az élőkkel és> a megélhetéssel, hogy ezzel az egy nappal is be kell érni szeretteinknek, a kiknek csak az az egy vigaszuk lehet, hogy utódaink is csak ily futólagosán fognak áldozni emlékezetünknek 1 Csak jelképezni fogják ők is, mint mi jelképezzük, hogy a szeretet túl éli a sírokat s csak az év egy napján igazoljuk be azt, hogy nem feledtük el halottainkat! — Személyi hir. Vármegyénk főispánja október 31-én a délutáni gyorsvonattal Budapestre utazott, a honnan november 4-én tér vissza. — A miniszteri kiküldöttek vizsgálata. Említettük is már lapunk múlt számában azt, hogy Kaffka Lász­ló belügyminiszteri miniszteri tanácsos, Horváth Elek miniszteri titkár, Dessauer Lajos számellenőr és Lu- gossy Endre számtiszt kíséretében október hó 24-én a déli vonattal városunkba érkezett s azonnal meg­kezdték a pénztárak vizsgálatát,— Kaffka miniszteri tanácsos jelenlegi vizsgálatának az volt a czélja, hogy az 1899. évi vizsgálat alkalmával észrevétele­zett ügykezelési nehézségek és hiányok miként let­tek pótolva. A miniszteri tanácsos jelenlegi vizsgálata ugylátszik kedvező eredményt tüntet fel a tisztikarra nézve. Mert az 1899. évi észrevételek már eloszlat­va vannak s a miniszteri tanácsos megdicsérte a most megosztani jöttem az én régi jó barátommal. . — Oh uram, ne beszéljünk a múltról. — Hogyan? igy bánik ön velem. Talán elfeledte szerelmünket a melyet mindörökre Ígértünk egymás­nak. Emlékszik mindörökre . . . Az inas ez alatt gyertyát hozott be. Világosság lett s hirteleni csend állott be. Ludovicó maga előtt látta Angélát, de már többé nem a tizenhat—tizenhét éves gyermekleányt, hanem egy megtermett asszonyt, aki olyan volt mint egy viruló Marchal — Niel rózsa. — Asszonyom ön engem megcsalt; csak ennyit akartam mondani szólt Ludovicó, s mélyen elgondol­kodott, — felujult előtte gyermekes vonzalma, a melyet az idő szétrebbentett, — maga előtt látta azokat a park­béli jeleneteket a melyekre ő túl a végtelen tengeren is édes emlékezéssel gondolt. S ő mindezekben tudott hinni. Hisz egy álom volt az egész. Belátta, hogy a szerelemben inkább a szenvedély győz, mint az igaz vonzalom, — Én szerettem önt, csak a végzetbe nem bíz­tam, hogy teljesül vágyunk. — Ép ezt gondoltam, szólt lehető legkomolyabban Ludovicó az asszonyi hűség ingatag s csalfa mint a hab. Alig mondta ki az utolsó szót Ludovicó, egy kis szőke fiúcska rohant be, lélekszakadva kiáltozott — mama — mama. Ej, ej — vágott közbe a hűtlen asszony, -légy illedelmes Ludovicó s köszönj a bácsinak. M. J. pénztári kezelést, a számvevőség ügymenetét, az irattári kezelés javulását, s minden tekintetben kedve­ző haladást constatált. Minthogy azonban a legutóbbi vizsgálat óta tendencziosus hírlapi támadások jelen­tek meg, a nehézmények eloszlatása mellett meg­vizsgálta az előadók tevékenységét is. — És bár itt még mindig bizonyos hátralék észlelhető, de az olyan volt, a mely a személyzet elégtelensége mellett nem feltűnő,s az ügyforgalom nagyságában leli magyará­zatát. És mert a miniszteri tanácsos ebbeli észlele­teinek többször kifejezést adott, hisszük, hogy a vizsgálatra érkező leirat olyan lesz, a mely az ok- nélkül és czélzatosan meghurezolt tisztikarnak, főleg a hírlapi támadásokkal szemben teljes elégtételt fog szolgáltatni. A miniszteri tanácsos és kísérete októ­ber 30-án a déli gyorsvonattal utazott el Buda­pestre. — Áthelyezés. A pénzügyminiszter berenczei Kovács Géza nagybányai bányaigazgatósági fogalmazó kir. mérnököt N.-Újvárra, — Raffai András kapnik- bányai kir. bányamérnököt a zalatnai fő-bányahiva- talhoz és Triebler Elek segédmérnököt Zalatnáról a nagybányai bányaigazgatósághoz helyezte át. — A főispán hivatalvizsgálatai. A főispán ur Öméltósága a múlt héten a nagybányai, nagysomkuti és erdődi főszolgabirák ügyvitelét, Nagybánya és Felsőbánya városok ügy- és pénzkezelését, valamint a felsőbányái aggápoldát vizsgálta meg. — Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter nagy­somkuti járási m. kir. állatorvossá Szende Sándort nevezte ki. — Kinevezés. A vallás és küzotatásügyi minisz­ter vármegyénk fiát, dr. Schönherr Gyula nemzeti múzeumi őrt igazgató őrnek nevezte ki. — Áthelyezés. Csúcsai István szatmári kir. tör­vényszéki írnokot az igazságügyi miniszter hason minőségben az erdődi kir. járásbíróság telekkönyvi osztályához helyezte át. — Meghívás. A városi képviselőtestület tagjait a folyó évi november hó 2-án délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében tartandó rendkívüli köz­gyűlésre tisztelettel meghívom. Nagykároly, 1902. október 26. Debreczeni István, polgármester. Tárgy: A városi villanytelep felállítására s a városi villany­világításra vonatkozólag a képviselőtestület 138— 1902. kgy. sz. határozata alapján — előterjesztés — s a Magyar Schuckert müvek villamossági részvény- társasággal 50 évre a szerződés megkötése. — Beigtatás. A helybeli kath. legényegylet uj elnökét Lőrincz Gábort és helyettesét Klacskó Istvánt nov. 26-án igtatta be az egylet védnöke Palczer Ernő kegyesrendi házfőnök, kormánysegéd szép beszéd kí­séretében. Ezután Lőrincz Gábor az uj elnök emelke­dett fel szólásra és Ígérte, hogy ő azon tisztet, a melyet nem keresett, híven és lelkiismeretesen be fógja töiteni. Majd Klacskó István Ígérte, hogy elnöktársával karöltve mindent elfognak követni arra nézve, hogy az egylet az eddigi virágzás fokán ma­radjon. Úgy látszik ő fogja az egyletet képviselni a nyilvánosság előtt, mert a szerény Lőrincz Gábor ta­nár nem barátja a nyilvánosságnak. Klacskó tanárnak társadalmi kellemes modorától és összeköttetéseitől sokat remélhet az ifjúság. Végül az ifjúság nevében Simkó Géza választmányi tag szólalt fel, biztosítva az elnököket, hogy az ifjúság bizalommal fogja őket követni. — Esküvő. Dr. Papp László budapesti ügyvéd, Papp György polgártársunk fia, október hó 28-án tartotta esküvőjét a budapesti erzsébetvárosi plébá­niában Szirch Camillával, özv. Szirch Jánosné úrnő kedves leányával. Szerencsét és boldogságot kívá­nunk az uj párnak. — Városi közgyűlés volt október 26-án, a mely­nek egyedüli tárgyát a Magyar Schuckert müvek villamossági részvénytársaság ajánlata képezte a város villanyvilágítása iránt. A közgyűlés elfogadta a világítási bizottság javaslatát s megbízta a polgár- mestert, hogy úgy a Schuckert, mint a Ganz-czéggel tárgyalásokba bocsátkozzék, költségvetésöket szak­értőkkel vizsgáltassa felül s- erről mielőbb tegyen jelentést. — Esküvő. Szegő Ödön, a helybeli Kereskedel­mi és Iparbank könyvelője, okt. hó 28-án tartotta esküvőjét Róth Rózsika kisasszonynyal, Spitz Antal­nak, a helybeli izr. hitközség elnökének kedves unokájával. —Szerencsét és tartós boldogságot kívá­nunk frigyükhöz ! — Gátbiztosnak az Ecsedi-láp lecsapoló tár­sulatnál a folyó évi október hó 30-án tartott választ­mányi ülésen az elhalálozás és lemondás folytán megüresedett 2 állásra megválasztották Madarassy Zoltánt és Szűcs Józsefet. — Eljegyzés. Földvári Farkas szaniszlói lakos gazdálkodó eljegyezte Fleischmann Mór, az Erber és Fleiőchmann debreczeni nagykereskedő czég beltag­jának leányát, Fleischmann Margit kisasszonyt. — Az Ecsedi láp társulati érdekeltsége f. évi okt. 3l-én Gr. Károlyi Gyula társulati elnök elnöklete mellett közgyűlést tartott, melyen első sorban a múlt évi számadásokat a kiküldött számvizsgáló bizottság jelentése alapján elfogadta az érdekeltség s számadók­nak a felmentvényt megadta. Megállapítást nyert az 1903. évi költségvetés 1.589,465 korona 67 fillér be­vétel, 1.576,000 korona kiadás s 13,465 korona 67 fillér fölösleggel; az érvényben levő ideiglenes kirovás nem változik. Megállapítást nyert a társulati tisztviselők nyugdijszabályzata a tisztviselők 2°/o-os hozájárulásával. A közgyűlés megelőzőleg a haszonarányos osztályozást előkéAcészitő bizottság ülésezett s a még szükséges lejtmé- rési és szerkesztési műszaki munkálatokat elrendelte, hogy ezek elkészültével a területeket beosztályozhassa s ezen műveletét a közgyűlés elé terjeszthesse. — A „Nagykárolyi Protestáns Társaskör“ múlt hó 31-én d. u. 6 órakor a reformáczió 385-ik évfor­dulóján a reformácziót méltató emlékünnepélyt

Next

/
Oldalképek
Tartalom