Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-12-15 / 50. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 44-—1901. ein. sz. Pályázati Hirdetmény. Hivatali elmozdítás folytán üresedésbe jött porcsalmai körjegyzői állásnak választás utjáni betöltésére határidőül Porcsal- ma község házához 1902. évi január hó 2-ik napjának d. e. 10 óráját kitűzöm. Miről pályázni óhajtókat azzal értesítem, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 6. §-a alapján sza­bályszerűen felszerelt pályázati kérvényeiket hozzám 1901. évi deczember hó 31-ig annyival inkább adják be, mivel a később érkezőket figyelembe venni nem fogom. A körjegyzőség javadalmazása: 1. körjegyzői fizetés . . . 800 kor. —­fii. 2. körjegyzői lakbér . . . 181 „ 76 3. körjegyzői irodaátalány . 118 „ 60 n 4. körön kívüli utiátalány . 94 n w 5. körön belüli utiátalány . 458 . 32 » 6. segédtartásra .... . 600 11 n 7. hivatal szolga tartásra 8. anyakönyvvezetői tiszte­. 188 „ 08 V letdij .................................. 16 0 1 7 Csenger, 1901. deczember 10. Böszörményi Endre, 1—2 föszolgabiró. _______ 80 91 —1901. tkvi sz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbíróság közhírré teszi, miszerint a Nagykárolyi Önsegélyző Népbank részére Weisz Sára és Katalin ellen 500 korona s járu­lékai kielégítése végett 1901. évi junius hó 21. napján birói árverésen eladott és a szaniszlói 954. sz. tjkvben A -j- 3169. hrsz. a. felvett ingatlanoknak Weisz Sárát és Katalint illető 2/o-ed része a Keres­kedelmi és Iparbank utóajánlata folytán 1902. évi január hó 7-én d. e. 9 órakor Szaniszló község há­zánál megtartandó birói árverésen el fog adatni. Kikiáltási ár a már kötelezőleg megállapított 1040 korona, melynek 10 százaléka a venni szándé­kozók által készpénzben, vagy óvadékképes papírok­ban az árverésen a kiküldött kezéhez leteendő. A vételár az árverés jogerőre emelkedése után egyenlő részletekben és pedig az első 30 nap, a má­sodik 60 nap, a harmadik részlet 90 nap után fize­tendő, a bánompénz az utolsó részletbe fog betudatni. Az árverési és egyéb feltételek a hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóságnál, valamint Szaniszló község házánál megtekinthetők. Nagy-Károly, 1901. nov. 22. A kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. Jancsó, kir. aljbiró. 6733—1901. tk. sz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbíróság közzé teszi, hogy a Nagykároly város szegényintézeti pénztára végrehaj- tatónak Magyar iánosné szül. Sajtos Mária elleni 1094 kor. tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében, a szatmárnémeti kir. törvényszék (a nagykárolyi kir. járásbiróság) területén levő Szaniszló községi 427. sz. tjkvi 252. hrsz. alatt foglalt házastelek birtokra az árverést 1056 kor. kikiáltási árban elrendelte s hogy ezen birtok az 1901. évi deczember hó 31-ik napján d. u. 3 órakor Szaniszló községházánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is eladat- ni f°g­Az árverelni szándékozó a birtok kikiáltási árá­nak 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §.ában s a 3333/81. 1. M. számú Ren­delet 8. §-ban körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az idézett t.-cz. 170. §-a értelmében eljárni tartozik. Nagy-Károly, 1901. okt. hó 22-én. A kir. járásbiróság. Jancsó, kir. aljbiró. Legjobb Kosárüveg Dcmyohn beszerzési forrás Ptényi Árpád Üveggyár és kosárfonó-telep 7FÍ PQTVP u. p. ítemetemező ZjMjIioI III, (Szatmármegye) 49—52 Több kiállításon kitüntetve. Fonott üvegek mindenféle nagyságban kaphatók Nonn Jánosnál Nagy-Károlyban. 32210—1901. szám. Pályázati hirdetmény. Felsőbánya rendezett tanácsú városnál üresedésbe levő és évi 800 korona törzsfizetéssel, s ennek 15 százalékával egyenlő bármikor elvonható lakpénzzel, 64 köbméter tűzifa járandósággal, nyugdíjjogosultsággal, 89—1901. kgy. sz. határozat jóváhagyása esetén évi bármikor elvonható 400 kor. fizetési pótlék, évi 180 kor. lakbér pótlékkal, nappal 60 fillér éjjel 1 korona és otthon 40 fillér látogatási illet­ve rendelési díjjal egybekötött városi alorvosi állásra ezennel pályázatot nyitok ; s felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajt­ják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 9 §-ában előirt minősítéseket esetleg jelenlegi al­kalmaztatásokat s amennyiben hivatalos állásban volnának, felsőbb hatóságuk által ezen állás mikénti betöltését igazoló bizonyitványnyal felszerelt pályázati kérvényü­ket Felsőbánya város polgármesteréhez folyó évi deczember hó 26-ik napjának déli 12 órájáig annyival inkább adják be, mert az esetleg később beérke­zendő kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Az állás Felsőbánya rend. tan. város képviselőtestülete által a folyó évi deczember hó 28 napján tartandó közgyűlésben fog választás utján betöltetni. Nagy-Károly, 1901. deczember 12-én. ^Ta,gT37- László, 1 — 1 alispán. | 2350—1901. sz. | Hirdetmény. a Nagy-Ecseden építendő állami elemi iskola | építése és felszerelése i 71529 korona 32 fillérben lett előirányozva. Az építési és felszerelési költségek munkanemek szerint a következők: j 1. föld-, kőműves, elhelyező munka — 30778 kor. 25 fii. j 2. kőfaragó munka — —• — 1290 „ 55 „ j 3. vasmunka — — — — 5780 „ 07 „ 4. ácsmunka — — - — 6305 „ 11 „ j 5. cserépfedő munka — — — 1607 „ 36 „ 6. bádogos munka — — — 2800 „ 07 „ 7. burkoló munka — — — 1675 „ 18 „ 8. padoló munka — — — 1693 „ 78 „ 9. szobrász munka — — — 250 „ — „ 10. asztalos, lakatos, mázoló munka — 8564 „ 60 „ 11. üveges munka — — — 891 „ 74 „ 12. szobafestő munka — — — 1335 „ 25 „ 13. kárpitos munka — — — 376 „ — „ 14. kályhás munka — —- — 1678 „ — „ \ Iskola épületekre összesen 65025 „ 96 „ ( 15. fáskamra, sertésól, kút, kerítés — 2256 „ 36 „ | 16. iskolai felszerelések — — — 4247 „ — „ összesen: 71529 „ 32 „ A fenti munkálatok foganatosításának biztosítása czéljából az 1902. évi január fió 21. napjának d. e. 10 órájára | Nagy-Ecsed község házának tanácstermében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás * hirdettetik. A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fenti munkálatok végrehajtásá- \ nak elvállalására vonatkozó, az engedélyezett költség után számítandó s a részletes \ feltételekben előirt 5°/o bánatpénzzel ellátott zárt ajántataikat a kitűzött nap d. e. g fél 10 óráig Nagy-Ecsed község házához annyival is inkább igyekezzenek beadni, \ mivel a későbben érkezettek figyelembe nem vetetnek. A szóbanforgó munkálatokra vonatkozó műszaki művelet és részletes fel­* tételek a községi jegyzői irodában a hivatalos órákban naponként megtekinthetők. A megkötendő szerződés és az építkezés idejének meghatározása felsőbb ; beavatkozástól tetetik függővé. Nagy-Ecsed, 1901. deczember 6. \ Fintha Sándor, Veres Károly, i községi főjegyző. 1—3 községi biró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom