Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-08-25 / 34. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Színészet. Deák Péter színtársulatának az elmúlt héten na- gyob számú közönsége volt, a mit meg is érde­melt, mert egy nehány igen sikerült előadást mutatott be. így igen jó volt a New-York szépének és A kis alamuszinak az előadása. Ugylátszik az alatt a rövid idő alatt, a mit még a társulat városunkban tölt, a szezon elején tapasztalt lanyha pártolást, mindinkább látogatott házak fogják felváltani. Mert a közönség nagy zöme is meggyőződött már egy pár sikerült előadás­ból arról, hogy jól szervezett társulattal van dolgunk. A múlt heti előadásokról a következőkben emlé­kezünk meg. Szombaton augusztus 17-én Barkochbát, a csillag fiát adták elő színészeink. Fényes kiállítással, szép díszletekkel került színre. A nehéz keleti opera érzelmes zenéjét Pálfy Nina művészi hangja teljesen érvényre juttatta. Péchy László gyengélkedése miatt Barkochbát Irsai személyesítette, ki ez este drámai tehetségét bámulatosan csillogtatta. Marko- vics Margit szerepében szintén tökéletes volt. Drámai téren Krasznay Ernő is szép alakítást mutatott be. Szalóki Dezső Páfosz szerepében nagyon tetszett. Székely azonban Irsai helyett a rabbi szerepében gyenge volt. Közönség szép számban. Vasárnap d. u. Goldstein Számit adták. A kaczagtató bohózatnak kevés nézője volt, pedig Szalóki Dezső komikuma a legtermészetesebben nyilat­kozott meg. Este telt ház előtt Géczy: Az anya föld czimü népszínműve került színre. A sovány meséjü darabba Pálfy Nina kedves, minden szivet megnyerő játéka, énekdarabjai, Markovics Margit, Deák Péterné, Szalóky Dezső, továbbá Irsai és Péchy László öntöttek lelket. A súgó is elemében volt, annyira hallatta súgását,! A darabot egy gyönyörű némaképlet előzte meg. Éljen a király! czimmel, mely­nek allegorikus volta a közönséget egészen elbűvölte. Hétfőn: teltház előtt a New-York szépét hozták színre. A darab maga nem sokat ér, meséje úgyszólván semmi, eléggé triviális, zenéje sem emel­kedik túl az efajta modern operetteken. Pálfy Nina szép hangja, Deákné megnyerő játéka, Irsai és Szalóky biztos alakítása igen nagy hatást értek el. Az előadás sokkal jobb volt mint a múlt évi. Szerdán: f. hó 21-én volt Pálfy Nina jutalomjá­téka A kis alamuszi Operette. Daczára az esős időnek kedvencz primadonnánk teltházat tudott vonzani. A czimszerepet De chateux Rinard vicomtét Pálfy Nina a nála megszokott ügyesség és elevenséggel játszotta. Igen bájos volt ügyetlen naiv szerepében, a miért a közönség több csokorral, virág-esővel és emléktárgygyal kedveskedett az ünnepelt művésznőnek. Énekszámait sokszor kellett ismételnie s a tapsból is kijutott bőven. Emelték az est sikerét B. Koppán Margit Sarah szere­pében ügyes táncza, kedves játékával. Deákné Mary kedvesen alakított és Pálfyval énekelt duettjüket meg­ismételtette háromszor is a közönség. Pálfynak méltó partnere volt Szalóky Dezső Tom szerepében mint mindég úgy ez alkalommal is egy kedves alakítást mutatott be. Kapott is tapsot eleget. Irsai Mac Donald Pécsy De la Tremoille, Krasznay Merevileux Roland báró, Ladiszlai a prefet, Kováts Rettenetes rendőr-káp­lár, Koronkay Ilona a szobaleány, szerepeikkel mind hozzá járultak az est sikeréhez. Csütörtökön aug. 22-én A kis szökevény operette ment, szép számú közönség előtt. Pálfy Nina a czimszerepben kedvesen pajkoskodott és szépen éne­kelt. Deákné ügyes szobaleány volt és tánczát is meg­tapsolták, Szalóki kitűnő zárda kukta volt, Deák Péter pedig mint Flipper folytonos derültségben tar­totta a közönséget. Kiegészítették az est sikerét Békefy (Stanley) és Ladiszlay (Leónello) szép énekszámai. Sok taps, ismétlés és kihívás volt. Pénteken megismételték Ababa operettet zóna előadásban, teltház előtt. szám! De mivé nőhetett volna ez máig, ha meg nem születik az a szerencsétlen 1868 : XXX. törvényczikk. De ha már megvan, arra legyen mos már gon­dunk, hogy a már itt lévő ősmagyar s bevándorló magyarság megtarthassa magyarságát. Erre nézve ör­vendetes kormányunk azon egészséges gondolata, hogy az állam vasúti tisztviselők és alkalmazottak gyermekei részére a nagyobb vasúti góczpontokon magyar tannyelvű népiskolákat állít fel. Nem lehetne ezt akként kiterjeszteni, hogy az autonómiával biró ev. ref. egyházak missziói működési alapját nagyobb mérvben segélyezné a magyar kormány, hogy ezek a felemelt segélyekből iskoláikat szaporíthatnák ? Itt a közelben van egy ev. ref. missziói egyház, a daruvári, melynek Szatmár vármegyei, nagykárolyi származású ifjú lelkésze, Földváry Jenő nemes buzgalommal fogja fel magasztos hivatását, Daruvárott 35 hive van, s a misszióhoz tartozó 27 községben mintegy 1000 ev. ref. hivő. Nevezett lelkész koronként felkeresve híveit, az egybegyült híveknek, valamint a nagyszámú más vallásu magyaroknak is, oktatást ad, s ily módon tartja ébren lelkűkben a magyarság szent tüzét. Ha pedig már az itteni róm. kath. klérus ellensége a magyarnak, nem lehetne az itteni róm. kath. magyar­ságról akként gondoskodni, hogy magyarsága ébren tartására vándortanitói állomások szerveztetnének ? Hazánkban minden felekezet saját anyanyelvű iskolákat tarthat fenn. Hát csak a magyar állam ne lehetne jogosult, hogy a magyar szent korona terü­letén lévő saját véreit pusztulni ne hagyja ? Egy kis anyagi áldozattal ezer meg ezer magyart tarthat­nának meg! Nagy Sándor. HÍREK. A király születésnapja. Ő felsége a király szüle­tésnapjának 71-ik évfordulóját városunk közönsége is kegyelettel ünnepelte meg. A középületekre zász­lókat tűztek ki s a helybeli róm. kath. templomban tartott hálaadó isteni tiszteleten megjelent a honvéd­tisztikar, a vármegye tisztikara Nagy László alispán vezetése alatt, a kir. járásbíróság, a pénzügyigazga­tóság, államépitészeti hivatal és a városi tisztikar testületileg. A misét Palczer Ernő kegyesrendi ház­főnök végezte fényes segédlettel. A kirendelt disz- zászlóalj Makay József százados parancsnoksága alatt végezte a szokásos diszlövéseket. — Szent István király napját, a nemzeti ünnepet, mint minden évben, az idén is megünnepelte városunk közönsége. A középületek lobogcdiszt öltöttek s d. e. 9 órakor a róm. kath. templomban tartott isteni tiszteleten megjelentek a honvéd tisztikar és a ható­ságok testületileg. A kirendelt disz-század parancsnoka Kund József főhadnagy volt, s a század megtette a szokásos üdvlövcst. A d. e. 11 órai misén Pálfi Nina. társulatunk primadonája és Demidor Ignácz énekelt megható énekeket. Megkapó szép volt a mise végén Pálfi Nina, Demidor Ignácz, Letlinger Béla és Kun Miksa által elénekelt Hymnus. Este népünnepély volt a lövölde kertben. — A vármegyei szabadelvű párt f. hó 21-én ér­tekezletet tartott Szatmáron a Korona Szálló egyik termé­ben Nagy Béla elnöklete alatt. Arról volt szó, hogy az egyes kerületekben ki legyen hivatva össze hívni a szabadelvű párt gyűlését, a melyek esetleg jelölteket állítanak. Hosszasan megbeszélték azt az indítványt, hogy válasszanak e czélra egy öt tagú végrehajtó bizottságot. E kérdéshez hozzá szóltak : Nagy László, Domahidy István, Nagy Béla, N. Szabó Antal, Kölcsey Antal, Nagy Elek, Kende Zsigmond s végre felhatal­mazták a vármegyei párt elnökét és alelnökeit, hogy az egyes kerületekben a párt össze hívása iránt annak idején intézkedjenek. Magától értetődik, hogy az Így összehívott párt értekezletek, magok választják el­nökeiket, teszik meg a jelöléseket, mert a vármegyei párt végrehajtó bizottsága óvakodik attól, hogy az egyes kerületek belügyeibe avatkozzék. — Népünnepély. A Szent István napi népünnepély az idén is kitünően sikerült a Lövölde kertben. Már 5 óra tájban ezrekre menő közönség mulatott a különböző játékokon és látványosságokon, a színházi zenekar és két czigány zenekar játékában. Kár hogy az 5 órai eső megzavarta kissé a mulatságot. De szerencsére 6 óra tájban ismét kiderült s igy a szín­társulat előadását meg lehetett tartani. A közönség tetszésével találkozott Krasznay Ernő szavallata, a Sági és Szalóki által előadott Gőre és Durbints nóták és különösen Pálfi Nina éneke, a mit meg ismétel­tettek. A Thanhoffer Pál által rendezett tűzijáték is szépen sikerült. Nyolcz óra után azonban ismét meg­eredt a zápor s igy sokan hazamentek. De azért a nép tovább mulatott. Ha az eső meg nem zavarja a mulatságot, az idei népünnepély nagy jövedelmet hozott volna a népnevelési egyletnek. Köszönet illeti színtársulatunk női tagjait, Pálfi Ninát, Deák Péternét és Markovics Margitot, a kik a pezsgős pavillonban szívesek voltak a pezsgő elárusitását elvállalni. — A budavári Szent István napi ünnepélyen az egyházi szent beszédet dr. Szentgyörgyi Jordán Ká­roly apori ez. apát, pápai káplán, zsinati vizsgáló és szaniszlói plébános tartotta, mint a kit a megtisztelő feladatra a herczegprimás szemelt ki. A beszéd, a melyet az összes lapok dicsérettel említenek fel, költői szárnyalásu volt s igy végződött: Legyen hát áldva emléked, oh szent király! Legyen áldva mind­örökké ! Hü magyar néped, mely a letűnt századok­ban nem feledkezett meg, ime, nem feledkezik ma sem és nem fog megfeledkezui rólad ezután sem soha! — Hiszen te voltál országodban az igaz hit­nek apostola, te voltál a magyar királyságának meg­alkotója, erényekben gazdag életeddel te voltál itt a magyarnak legnagyobb jótevője, ott pedig te vagy ma is hatalmas védszentje, pártfogója! Oh, légy továbbra is az, esdve kérünk, szent István, magya­rok tündöklő csillaga! Légy továbbra is az; védd, ótalmazd e nemzetet! Emeld föld kegyes jobbodat s áldd meg országunkat, mi magyar hazánkat! Hadd legyen nagy és dicső, hadd legyen boldog a magya­rok hazája ! És áldd meg felséges uralkodó házunkat, áldd meg trónod és szent koronád méltó örökösét, áldd meg a királyt! Oh, akinek szive annyit vérzett nem is oly rég az iszonyú csapások rettentő súlya alatt, lelje népe boldogságán örömét, hir, szerencse koszoruzza szent fejét! — De áldd meg hazánk egyházi és világi nagyjait is; esdd ki rájuk Isten szent kegyelmét, hogy midőn lelki-testi javunk ügyé­ben fáradoznak, buzgó munkájuk közt ne feledjék soha halálos ágyadon nemzetedhez intézett utolsó intelmedet! — Végre áldj meg mindnyájunkat, híve­idet, tisztelőidet, kik itt vagyunk, kik örvendve hir­detjük dicsőségedet, kik hőn óhajtjuk, hogy emléked áldásban legyen mindörökké! Ámen. — Városi közgyűlés. Városunk képviselőtestülete f. hó 18-án rendkívüli közgyűlést tartott Debreczeni István elnöklete alatt. Mindenek előtt több kisajátítási ügyet le kellett venni a napi rendről, mivel kellő számú képviselő nem volt jelen. Ezeket a szept. 8-án illetve 22-én tartandó közgyűlésen fogják tárgyalni. Elhatározta ezután a közgyűlés, hogy a bor és szesz fogyasztást 43362 koronáért kibérli s kezelési költség czimén 5100 koronát a házipénztárból előlegez s a fogyasztási adót házilag kezeli. Egyúttal felhatalmazták a polgármestert arra, hogy újévkor a szükséges személyzetet felfogadhassa. A kincstárral a szerződés megkötésére a polgármestert és főjegyzőt megbízták. A legtöbb adófizetők névjegyzékének összeállításával Palczer Ernő elnöklete alatt Csipkés Endre, Serly Ferencz tagokból! és Lévay Béla aljegyzőből álló bizottságot bízták meg. Kaufmann Jakab és társai kérelmére a szeszfogyasztási adó szedésre vonatkozó szabályrendeletet a bejelentésre vonatkozólag módo­sította a közgyűlés. Végül a jegyzőkönyv hitelesítésére a polgármester Samrák János, Kubinyi Bertalan, Gin­dele Ignácz és Blau Sámuel képviselőket kérte fel. — Tánczmulatság. A Nagykárolyi Polg. Olvasó­kör 1901. augusztus hó 3l-én tartandó nagyszabású kerti mulatságára lázasan folynak a készülődések. A rendezőség Nagykárolyban eddig még ismeretlen dolgok­kal akarja a mulatságot érdekessé tenni. Szellemes Élő- ujságot rendez, melynek rovatait vegyesen hölgyek és férfiak fogják Írni és felolvasni. A zenerovatnál lesz ének és vonós négyes. Élőujságot — tudtunkkal — még nem rendeztek Nagykárolyban. Ez lesz a mulat­ság legfőbb érdekessége. Ezenkívül éjfélkor megjelenik egy nyomtatott újság is, a melybe a czikkek legna­gyobb részét városunk hölgyközönsége Írja, mi az újságnak érdekességét előre is biztosítja. Lesz világ­posta is, amelyben a legtöbb kártyát kapott hölgyet egy igen érdekes tárgygyal lepi meg a rendezőség. Lesz konfetti, serpetin és virágcsata s még egyéb itt fel nem sorolt érdekes meglepetés. A 92 tagú ren­dezőség biztos garancziát nyújt, hogy sok tánezos lesz s igy a hölgyközönségnek a táncz tekintetében táplált igényei is a legteljesebb mértékben lesznek kielégítve. Az előjelekből látjuk, hogy ez lesz a szezon legérdekesebb, legnépesebb mulatsága, a honnan min­denki egy kitünően eltöltött est kellemes emlékével fog hazatérni. A mulatság — amelyen nemcsak a város, hanem a környék intelligencziájának legnagyobb része megjelenik — a Polgári Olvasókör e czélra megna­gyobbítandó kerti helyiségeiben tartatik. Felhívjuk az érdekesnek ígérkező mulatságra a közönség szives figyelmét. A meghívó, melyet már szétküldettek igy szól: A „Nagykárolyi Polgári Olvasókör“ könyv­tára javára saját helyiségében 1901. évi augusztus hó 31-én, szombaton zártkörű kerti mulatságot rendez. Belépő-dij : Személy-jegy 2 korona. Család-jegy 5 korona. Kezdete este 8 órakor. Jegyek előre válthatók Pucser Károly és Kovács György urak üzletében. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Rendező-bizottság : Ifj. Dr. Vetzák Ede, elnök. Dr. Nemestóthi Szabó Albert, alelnök. Dr. Roóz Elemér, alelnök. Antal István, jegyző. Csipkés József, pénztáros. Tóth Zoltán ellenőr és 86 rendező-bizott­sági tag. Ha valaki tévedésből meghívót nem kapott volna és erre igényt tart, forduljon kérelmével a rendező­bizottság tagjaihoz. — Az ecsedi láp lecsapoló társulat f. hó 18-án d. e. 11 órakor közgyűlést tartott a vármegyeház nagy­termében gr. Károlyi Gyula társulati elnök elnöklete alatt. Az elnök constatálva a határozatképességet, az ülést megnyitotta és felkérte ezután a jegyzőkönyv hitelesítésére Debreczeni István és Farkas Rezsőt. Ezután ismertette a napi renden levő ügyet és előz­ményeit, majd felolvastatta a miniszter leiratát, a rá- polti átvágás sürgős kiépítése czéljából az államkincs­tárnak a társulat által felajánlott 100 ezer korona kamatmentes kölcsön elfogadása tekintetében. A választmány javaslata erre nézve az volt, hogy 1. A 100 ezer korona kölcsönt még ez évben rendel­kezésére bocsátja a miniszternek, a mely 1903. évben lesz kamat nélkül vissza fizetendő. 2. 69‘7 fillér egység árban maga a társulat elvállalja az átmetszés munkálatait, mert a társulatra nézve oly fontos át­metszés csak igy létesihető mielőbb. A közgyűlés a választmány határozatát fogadta el s erről az elnök a minisztert táviratilag értesítette. A közgyűlés az elnök éltetésével ért végett. — A színtársulat népünnepélye. Deák Péter szín- társulata szept. 1-én vasárnap a Lövöldekertben, az egész társulat közreműködésével, nagy műsorral, délutáni és esteli szinielőadással, nagy népünnepélyt rendez. Ezen kívül lesz póznamászás, szépségverseny, kugli­verseny, dijbirkózás, tallér a lisztben, sulydobás, zsák­futás, kötélhúzás, késdobálás, világposta, léggömb- eresztés, táncz, gyorsárverezés stb. és végül a mi a fő, Barnum Nag y-N agykárolyban. Ezenkí­vül minden 200 ik belépő egy értékes ajándéktárgyat kap. Részletes műsort a falragaszok nyújtanak. Tehát a ki jól és olcsón akar mulatni az ne szalassza el ezt az alkalmat. —■ A nagykárolyi polgári olvasókör, f. hó 2l-iki kerti mulatságának rendező-bizottsági tagjait felkérem, hogy f. hó 25-én vasárnap d. e. 11 órakor a Polgári kaszinó kártya szobájában tartandó értekezleten meg­jelenni szíveskedjenek. Nagy-Károly, 1901. aug. 24. Ifj. Vetzák Ede. — Dalegyletünk tagjai a tegnap délelőtti 11 és fél órai vonattal utaztak el Debreczenbe a Tiszavi- déki Kerületi Dalos-Szövetség f. évi közgyűlésére és dalünnepélyére a melyet 24. és 25-én tartanak meg. Az ünnepélyen 14 dalegylet működik közre, vármegyénkből a szatmári dalegyesület a szatmári iparos dalegylet és a nagykárolyi dalegyesület. Váro­sunkból összesen 32 működő és 14 pártoló tag uta­zott el Debreczenbe. Az ünnepség alatt két hangver­seny lesz a városi színházban, az egyik ma este, a másik holnap délelőtt. Dalegyletünk több számban vesz részt az összes dalosok együttes előadásában s ezenkívül a ma délelőtt tartandó hangversenyen külön is fogja énekelni, Horváth Fábiántól: a Könyör­gést. Daláraink a ma esteli vonattal érkeznek vissza. — Halálozás. Súlyos csapás érte Hágen Ignácz polgártársunkat. Neje, szül. Fetser Mária f. hó 17-én 44 éves korában jobblétre szenderült. Temetése f. hó 19-én d. u. 5 órakor ment végbe nagy részvét mellett. Elhunytáról családja a következő gyászjelentést adta ki: Alantirottak fájdalomtelt szívvel tudatják a forrón szeretett nő, gyermek, sógornő és rokonnak, Hágen

Next

/
Oldalképek
Tartalom