Szatmármegyei Közlöny, 1903 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1903-08-09 / 32. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY be is igazolódott, a mennyiben kiderült, hogy a betörést a kártszenvedett szolgálatában állott kocsis követte el. — Adományok a Rákóczi emlékre. Legutóbbi ki­mutatásunk szerint befolyt: 1964 k 06 f. Újabban ada­koztak : Pálos Konrád 4 k. Sáfár Imre atyai ev. ref. lelkész gyűjtése 2 k 20 f. Eötvös Mihály 2 k. Juhász József géberjéni ev. ref. lelkész gyűjtése 3 k. Gulyás Benő kisujszálási ev. ref. lelkész 1 k. Gulya György kún-ágotai ev. ref. lelkész 40 f. Thury Mihály (Nagy- Becskerek) pénzügyi számtanácsos gyűjtése 52 k. Kovács András (Bályok) gyűjtése 25 k. Smaregla Mihály 2 k. Schönherr Antal gyüjtőivén adakoztak 59 k. Kováts Endre (Sátoraljaújhely) gymn. igazgató gyűj­tése 19 k. Marosán Sándor gyűjtése 8 k 20 f. Filep Gábor gyűjtése 6 k 20 f. Karancsy Árpád kapnikbá- nyai jegyző gyűjtése 6 k 40 f. Bodoky Kálmán nagy- maitényi körjegyző gyűjtése 40 k. Ferenczy Zoltán komorzáni körjegyző gyűjtése 6 k 30 f. Mándy Benő gyűjtése 16 k. Frank József 2 k. Nagy Lajos felső­bányái ev. ref. lelkész 4 k. Hadnagy Ignácz 5 k. Csörgheő Géza gyűjtése 9 k 60 f. Kepes Sándor gyűj­tése 8 k 40 f. Rubleczki Ignácz 2 k. Uray Károly 3 k. Nagy Ottó gyűjtése 7 k 80 f. Tyukodi körjegyző gyűj­tése 5 k. Dr. Olsavszky Viktor gyűjtése 9 k 60 f. Draveczky János 4 k. Misztótfalusi körjegyző gyűjtése 6 k 20 f. Saághy Gusztáv mezőpetrii körjegyző gyűj­tése 4 k 50 f. Filep István 1 k 20 f. Mándy Ödön 2 k. Szokolovszky Lajos 2 k. Egeli Mihály gyűjtése 3 k. Bagossy Pál 2 k. Gáspár Pál 2 k. Csilléry Dávid gyűjtése 7 k. id. Vagner Lajos gyűjtése 14 k. Bing Mór 5 k. Nonn János 4 k. Lukácsovics János 5 k. Dávid István 3 k. Tóth Zoltán gyűjtése 7 k 36 f. Brázay János gyűjtése 10 k. Pöhl Alfréd 2 k. Bor­nemissza Géza 2 k. Dr. Sternberg Géza 5 k. Komo- róczy István 3 k. Veszprémy Sándor 4 k. Szintay János érkávási körjegyző gyűjtése 4 k. Barbul Ágos­ton hagymásláposi körjegyző gyűjtése 7 k 50 f. Dr. Blum Ödön gyűjtése 15 k. Éder Pál 1 k. Gellért Endre 2 k. Eősz Ferencz 5 k. Dr. Medve Kálmán 5 k. Cselley Dezső 2 k. Bálint Imre 2 k. Dr. Csuka Mihály 4 k. Szatmári József szolnoki közjegyző gyűjtése 8 k. Bor­nemissza Imre gyűjtése 5 k 30 f. Kiss Máyer gacsályi körjegyző gyűjtése 24 k 40 f. Papp Antal remeteme­zői körjegyző gyűjtése 12 k 10 f. Szentiványi László gyűjtése 32 k. Sáfár Imre atyai ev. ref. lelkész gyűj­tése 2 k 20 f. Makranczy József 2 k. Medvey Ede gyűjtése 10 k 90 f. Lévay Béla gyűjtése 6 k 40 f. Id. Andrássy Jenő gyűjtése 9 k. Bakó Bálint gyűjtése 6 k 90 f, Veress Sándor gyűjtése 7 k 20 f. Vények Ferencz 2 k. Márton Béla komlódtótfalusi jegyző gyűj­tése 8 k 40 f. Csaba Adorján szatmári főszolgabíró gyűjtése 40 k 10 f. B. Kovács Sándor 4 k. Letlinger Béla gyűjtése 80 f. Makoldy Sándor 60 f. Bajfalusi körjegyző 4 k. Kaufman Izidor 5 k. Nagy Károly Bustyaháza 11 k 50 f. Csighy István 2 k. lfj. Smit Sándor gyültése 15 k. Szilágyi István gyűjtése 11 k. Pintér Mihály gyűjtése 7 k. Bakos István fábiánházai körjegyző gyűjtése 27 k 92 f. Maraszka József gyűj­tése 10 k. Török Gábor 2 k. Zöld Gábor 5 k. Csu- toros Albert 4 k. Viczenti Ferencz 3 k. Vadász Ágos­ton 2. k. Dr. RoózElemér 2 k. Herman Venczel 1 k. Szálkái Zsidmond 4 k. Dr. Dömötör Béla 10 k. Uray István 5 k. Dr. Hengye Titusz 4 k. id. gróf Teleki Sándor 10 k. Dr. Golstein Ármin 2 k. Veres Imre 3 k 60 f. Fiók Zoltán nántüi körjegyző gyűjtése 4 k 60 f. Dr. Ujfalussy Dezső m.-szigeti kir. törvényszéki biró gyűjtése 13 k. Barta Károly kölesei körjegyző gyűj­tése 19 k 60 f. Kanizsay Jenő 2 k. Ferenczy József kisnaményi körjegyző gyűjtése 23 k 10 f. ifj. lsaák Dezső 4 k. Farkas Jenő felsőbányái polgármester gyűj­tése 63 k 60 f. Nagy István érendrédi jegyző gyűjtése 20 k. Jékey Zsigmond 20 k. Dr. Gergely György 2 k. Pokol Elek 40 k. Dr. Ecsedy Gedeon 20 k. Gerber Ödön 2 k. Ecsedy Gedeonná gyűjtése 13 k 68 f. Becsky Géza dengelegi körjegyző gyűjtése 6 k 80 f. Majláth Ferencz 5 k. özv. Sepsy Károlyné gyűj­tése 8 k, Fényes Béla gyűjtése 8 k. Uray Bertalan gyűjtése 5 k 10 f. Kiss Miklós hidegkúti jegyző gyűj­tésé 7 k. Bornemissza Béla gyűjtése 4 k. Bornemissza István gyűjtése 6 k. Kulin Sándor gyűjtése 21 k 40 f. Leővey Miklós 1 k. Dr. Olsavszky Gyula 5 k. Privi- gyey Bertalan körjegyző gyűjtése 90 f. Nagy Károly dendelegi ev. ref. lelkész 2 k. Sipos József milotai ev. ref. lelkész és neje 3 k. Lányi Dezső szamosszegi körjegyző gyűjtése 8 k 30 f. Moskovits Samu kánya­házai körjegyző gyűjtése 6 k. Ujlaky József kincstári ügyész (M. Sziget) 3 k. Füstös Kálmán nyug. kir. erdőtanácsos (M.-Sziget) 3 k. Kölesei Rudolf gyűjtése 3 k 40 f. K.-Remete község lakosságának önkéntes gyűj­tése 13 k. MauritzÁrpád nagydobosi ev ref.lelkész 1 k 50 f. Dr. Bóhus János 2 k. Balla Gábor gyűjtése 7 k 90 f. Kalafoni Jenő 3 k 70 f. Csilléry András gyűjtése 11 k 50 f. Gulya György 40 f. Gulyás Lajos 1 k. Schik Ignácz 1 k. Nagy György 1 k. Schönpflug László gyűjtése 2 k. Nagy Kálmán gyűjtése 3 k 80 f. Köl­csey Antal és Galgóczy István 13 k. Szoboszlay Sán­dor 20 k- Nagy Béla 20 k. Kende Zsigmond és György 60 k. Dávid Sándor 1 k. Serly György 2 k. Dr. Tatár János 5 k. Dr. Erdős József 2 k. Brezanóczy Sándor 2 k. Sepsy Miklós 6 k. Fekete Benő szolnoki m. kir. pénzügyigazgató gyűjtése 7 k 90 f. Dr. Krasznay Gábor 10 k. Szuhányi Ödön 10 k. Szobotha János 1 k 50 f. Fehérgyarmati takarékpénztár 5 k. Karancsy Árpád kapnikbányai jegyző gnüjtése 6 k 40 f. Ara- nyos-Megyes elöljárósága 4 k. Székely Mihály 80 f. Bodoky Béla kismajtényi körjegyző gyűjtése 4 k 50 f. Gacsályi Lajos 2 k. Néma Lajos gencsi jegyző gyűj­tése 24 k. Csomay Ferencz 51 k 90 f. Pechy Imre 2 k. Viczenti Pál 2 k. Kántorjánosi község 10 k. Iklód község 2 k. Derzs község 5 k. Juhász Lajos gyűjtése 15 k 55 f. Csóthi Márk 2 k. Veres László 2 k. Dr. Bekényesi László 2 k. Jékey Mór és Jékey László 22 k. Bajnácsi Géza 3 k. Dr. Serly Gusztáv újabb adománya 5 k. Sepsy Sándor 3 k. Schuszterits Fe­rencz 5 k. Schifbeck Károly 5 k. Bányay Gáspár és I neje 3 k. N. Szabó István gyűjtése 7 k. Pethő Lajos 2 k. Nagy József gyűjtése 2 k 30 f. Földváry Jenő daruvári (Szlavónia) ev. ref. lelkész 2 k. Dr. Láng György 4 k. Egly Mihály gyűjtése 8 k. Olcsva Apátii ev. ref. lelkész gyűjtése 3 k 78 f. Rácz Ferencz vitkai körjegyző gyűjtése 8 k 35 f. Neubauer Ferencz 2 k. Szolomáyer Lajos matolcsi körjegyző gyűjtése 19 k. Runyay Sándor 2 k. Kotnoróczy Béla 5 k. Dr. Szentkirályi József (Csíz) fürdőorvos gyűjtése 40 k. Cservenyák György (Balassa-Gyarmat) 5 k. Müller János hodászi körjegyző gyűjtése 24 k. Augusztus 8-ig befolyt összesen 3699 k. — Lótenyésztési jutalomdijosztás. A szatmárvár- megyei lótenyésztés emelésére a földmivelésiigyi m. kir. miniszter lótenyésztési jutalomdijosztást engedélyezett, a mely folyó évi szeptember hó 8-án d. e. 9 órakor Szatmáron a vásártéren fog megtarttatni, mely alkalommal a következő államdijak lesznek kitűzve. I. Sikerült, ez évben ellett csikóval bemutatott anyakanczák számára, melyek jól ápolt, egészséges és erőteljes állapotban vannak, öröklő hibáktól mentek s jó tenyészkanczák kellékeivel bírnak : Első dij 80 korona. Második dij 60 korona. Harmadik dij 40 korona. Negyedik dij 20 korona Ötödik dij 18 korona. Hatodik dij 16 korona. Hete­dik dij 14 korona. Nyolczadik dij 12 korona. II. Négy éves, egészséges, jól táplált, öröklő hibáktól ment kanczacsikók számára, melyeket a tulajdonos gazda maga nevelt és állami vagy fedeztetési igazol­ványnyal biró mén által folyó évben fedeztetett és 3 éves kanczacsikók számára, melyek kitűnő tenyész- képességet Ígérnek: Négyévesnek első dij 50 korona. Négyévesnek második díj 40 korona. Három évesnek harmadik dij 30 korona. Három évesnek negyedik dij 10 korona. Három évesnek ötödik dij 10 korona. Pályázhat minden szatmárvármegyei tenyésztő, ha községelőljárói bizonyitványnyal igazolni tudja azt, hogy az ez évben ellett csikóval bemutatott anya- kancza már az ellés előtt sajátja volt, vagy pedig, hogy a kiállított négy és három éves kanczacsikó egy, az ellés idejekor birtokában volt anyaállattól származik és általa neveltetett, a négy éveseknél a fedeztetési-jegy is előmutatandó. Megjegyeztetik azonban, hogy pénzjutalomban csak földmives tenyész­tők (kisgazdák) részesülhetnek. A pályázatból csak angol telivér lovak vannak kizárva. A bemutatott lovak megbirálása, valamint az odaítélt dijak kiosztása is, egy e végre alakult vegyes szakbizottság által azonnal a helyszínén fog eszközöltetni. Hogy a dij-osztó bizottság kellő időben megtudhassa valamennyi pá­lyázó ottlétét, köteles minden pályázó a kijelölt nap reggelén Szatmáron a rendőrkapitány) hivatalnál jelentkezni, hol további utasítást uyerend. — Vasúti internatus. A szatmárnémetii in. kir. államvasuti tápintézet ügyében a keresk. minisztérium értesítette Szatmárnémeti közönségét, hogy a táp­intézet létesítése iránt a m. kir. államvasutak igaz­gatóságával kötendő és az előző tárgyalások során létrejött megállapodások alapján a város közönsége részéről 1902. évi ápril. 4-én kiállított szerződés érvényre emeléséről ez idő szerint nem gondoskod- hatik, mert az igazgatóság által a kérdéses építkezé­sekre vonatkozólag utasítása folytán előterjesztett terv és költségszámítás szerint a tápintézet épülete és mellékmukálatai 500.000 kor. kölséget igénylenek, a szerződés értelmében rendelkezésére jutó 400.000 koronával a munkák fedezete biztosítva nincs Erre való tekintettel s miután meggyőződött arról, hogy az igazgatóság által az építkezésnél korábban alapul vett munkálatok, a kielégítésre váró méltányos igé­nyek csorbítása nélkül a szerződés által bebiztosított összeggel megengedett keretre nem szoríthatók, az igy felmerülő több költség fedezetéről kellett gondos­kodnia. Ehhez képest a miniszter utasította egyide­jűleg a m. kir. államvasutak igazgatóságát, hogy a tervbe vett tápintézetnél mutatkozó 100.000 kor. többköltség, valamint a kölcsön szerződés megköté­sénél várható és 25—28.000 koronára tehető ár­folyam külömbözet fedezéséről az építkezésnek 1904- re való elhalasztása mellett a jövő 1904. évre gon­doskodjék. Ezen elhatározás folytán a tápintézet építésére és használatába vételét illetőleg a szerző­désben kitüntetett határidők megváltoztatandók lévén, felhívja a m. kir. államvasutak igazgatóságát, hogy a szerződésre vonatkozó, nemkülömben bekövetke­zett államosítása folytán szintén módosuló határoz- mányait Szatmárnémeti sz. kir. város közönségével egyet értőleg megfelelően szövegezze s az igy kiállított s aláirt szerződést hozzá terjessze fel. — Példás kedvezményt léptetett életbe hazánk egyik legszebb és legkedveltebb fürdője: Herkules- fürdő. Az igazgatóság mindazokat, kik szerény jövedelemmel bírnak, augusztus 26-tól kezdve 50% árkedvezményben részesíti úgy a lakás mint a párat­lan gyógyhatású kéndus és kősós meleg fürdők árai­nál. Ismeretes, hogy e világhírű fürdők csalhatatlan sikerrel használtatnak ischiás, idült, csuz, köszvény, bőr és csontbetegségek, aranyér, altesti bántalmak, vesebajok, vérszegénység stb. ellen. Dicséretes cse­lekedet az igazgatóság részéről, hogy az említett kedvezmény áltál módot nyújt az intelligens középosztálynak is, hogy Herkulesfürdő gyógyító és üditő hatásában részesülhessen. — Liba a gólyafészekben. Érdekes esemény történt egyik szomszédos községben, irja a Sz. és V. lap­társunk. A tavaszszal Tóth István gazda házán gólyapár rakott fészket. A piroscsőrü anyamadár most a párzás idején a tojáson ült s alig hagyta el fészkét. Mintegy két hét előtt Tóth István egy ludtojást helyezett el a fészekbe s nagy kíváncsisággal várta a történendőket. A nőstény gólya a napokban ki is költötte a kis libát, amely azonban sehogy sem tetszett a gólyapárnak. A ház népe kora reggeltől késő estig megfigyelte a fész­ket, hogy vájjon mi történik. Kedden délután Tóth I István portájára mintegy száz gólya szállott le, amelyek ' körülállották a fészket. Észre lehetett venni rajtuk, hogy nagyfontosságu ügyben gyülekeztek össze, talán három határból is. A gólya csoport egy perezre fel szállt, majd ismét leereszkedett a fészék köré. Ekkor aztán hegyes csőreikkel neki estek a kis libának és dara­bokra tépték. Aztán mint akik jól végezték a dolgukat, ismét elrepültek. A legérdekesebb az a dologban, hogy a nyőstény gólya estére csak várta-várta a párját, de az nem jött többé vissza s ez oly erkölcsfélét jelent, mely a gólyák házaséletét jellemezi. A gólyamadár bu­sán, egy lábon néz a messzeségbe és gondolkozik a fölött, vajon ki sodorhatta ily boldogtalanságba . . . ? — A ragadós száj és körömfájás a vármegye te­rületén rohamosan terjed, s már csaknem az egész Avas és a szatmári járás nagy része fertőzve van általa. — Uj bélyegek. Ez év október 1-től kezdve uj bélyegjegyek jönnek forgalomba. A régi bélyegjegyek mellett, — abból a czélból, hogy a bélyeglerovás egy jegygyei könnyebb legyen — uj fajta bélyegjegyeket is hoznak forgalomba, igy: 26 fillérest, 38 fillérest, 64 fillérest, L korona 26 fillérest, 1 korona 88 fillérest, 2 korona 50 fillérest és 3 koronást. Ezek szerint össze­sen harminezöt féle értékfokozatu bélyeg lesz. Az összes bélyegjegyek egyformán 29 milliméter széles és 35 milliméter magas alakban, a fillér- és koronaértéküek rajzban háromféle aljnyomattal s háromféle bélyegképpel, a vegyes értékűek pedig egyféle aljnyomattál és bélyeg­képpel külön harminezötféle színben nyomva kerülnek forgalomba. A jelenleg forgalomban levő bélyegjegyek 1903. évi október 1 -je után 1903. évi november 1-ig árusíthatók s teljes érvenynyel használhatók. 1903. évi november 1-ével azonban forgalmon és érvényen kivül helyeztetnek s e naptól kezdve kizárólag csak az uj bélyegjegyeket szabad használni és árusítani. —- Házvezetőnőnek, társalkodónőnek, esetleg gazdasszoayuak ajánlkozik egy intelligens özvegy úri nő, ki a gyermekek hű gondozását és nevelését is elvállalja. — Czime a kiadóhivatalban. Jelen számunkhoz fél iv melléklet van csatolva. Felelős szerkesztő iBAUDISZ JENŐ Laptulajdonos: ROTH KAROLY. HIRDETÉSEK: Ajánlkozás. Egy a jegyzői és anyakönyvi teendőkben némileg jártas Írnokot keresek azonnali belépésre. Javadalmazása: mosás és ágyneműn kivül teljes ellátás és havi 20 korona fizetés s némi kis mellékjövedelem; ha pedig oklevéllel biró nagykorú egyén fogadná el ezen állást, 3—4 hónap alatt kilátása lehet arra, hogy rendszeresített segédjegyzőnek itten meg fog választatni s akkor évi javadalma 800 korona s némi mellékjövedelem fog lenni. Mező-Petri, u. p. Szaniszló. Saághy Gusztáv, 3—3 körjegyző. 1174—1903. sz. A Nagykároly—somkuti h. é. vasút csatla­kozási állomásán, Gilvácson a vasúti vendéglő 1904. évi január 1-től, 1906. évi deczember 31-ig, vagyis 3 évre haszonbérbe adandó. Az 1 koronás bélyeggel felbélyegzett és „Ajánlat a gilvácsi vendéglői üzlet bérletére“, felirattal ellá­tott borítékba zárt és a pályázó eddigi foglalkozását igazoló okmányokkal felszerelt ajánlatok 19 03. évi szeptember 30 án déli 12 óráig, posta utján, ajánlott levélben, vagy személyesen a Nagykároly— somkuti vasút nagykárolyi üzletvezetőségéhez be­nyújtandók. Minden ajánlathoz az ajánlott bér 10%-a kész­pénzben csatolandó bánatpénz fejében. A vendéglő bérletére vonatkozó feltételek a Nagykároly—somkuti vasút igazgatóságánál Buda­pesten (Thouet-udvar, III. emelet, ajtó 29.) és az üzletvezetőségnél Nagykárolyban megtekinthetők. Az ajánlattevőkről feltételeztetik, hogy azokat ismerik és magukra nézve kötelezőknek elfogadják. A kitűzött határidőn túl beérkező, vagy bánom- pénzzel el nem látott ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. Minden ajánlattevő ajánlatával a pályázat el­döntéséig kötelezettségben marad, a vasúttársaság fentartja magának azon jogot, hogy az ajánlatok között a felajánlott összegre való tekintet nélkül szabadon választhasson esetleg újabb pályázatot is hirdethessen. Budapest, 1903. augusztus hó. 1 —7 Az igazgatóság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom