Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-11-10 / 45. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Eladó. Egy m. á. v. gyártmányú 10 Iderejü Locomobil gőzgép, mely alig 3 éve van működésben, nagyobb gőzgép felállítása következtében előnyös árban eladó.. Értekezni lehet az 2—3 Első Nagykárolyi Mügözmalomban. Legjobb Kosárüveg (Demyohn beszerzési forrás Slényi Árpád üveggyár és kosárfonó-telep 7FÍ FQTVF u* P- Remetemező ZiLLLOlIL, (Szatmármegye) 44—52 Több kiállításon kitüntetve. Fonott üvegek mindenféle nagyságban kaphatók Nonn Jánosnál Nagykárolyban. Eladó ménló. 7 éves, angol jtelevér, apja Szentmarton (Cambuscan utánj.^Mint kellemetes hátasló is ajánlható. Erdőszáda (Szatmármegye, postahelyben.) 1—3 Gróf Degenfeld Sándor. _ A valódi pemetefű-czukorka kék papirdobozok- ban kapható s minden dobozon a készítő Réthy Béla álairása olvasható. Eltérő készítmények, mint hamisítványok visszautasitandók. 2—7 7335—1901. tk. szám. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbíróság közzé teszi, hogy Szaniszló község árvapénztárának Bereczky Mik­lós elleni 1700 kor. töke és járulékai iránti végre­hajtási ügyében a szatmárnémetii kir. törvényszék (nagykárolyi kir. járásbíróság) területén levő Szanisz­ló községi 200. számú tjkönyvi A. I. 658., 1134., 1407., 1494/a., 1876., 2023., 2165/a., 2329., 2645., 2809/a., 2924., 3086/a., 3786., 3586. hrsz. birtokra 3038 korona — a szaniszlói 445. szátnu tjkönyvi A -j- 3215/a. hrszámu szőlőre 96 kor. a szaniszlói 961., számú tjkönyvi A + 3189/b. hrsz. szőlőre 192 kor., — a szaniszlói 1009. számú tjkvi A 1 2354., 2355., 2619., 2620., 1898/b. hrsz. birtokra 230 kor. és a szaniszlói 1087. számú tjkönyvi A + 376/a. hrsz. jutalékra mint végrehajtás alatt álló birtokra az ár­verést 14 korona kikiáltási árban elrendelte s hogy ezen birtok 1901. évi deczember hó 3-án d. e. 9 óra kor Szaniszló községházánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fog. Az árverezni szándékozók a birtok kikiáltási árának 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ban s a 3333—1881. számú igazság­ügy miniszteri rendelet 8.§-ban körülirt papírban a ki­küldött kezéhez letenni, vagy az idézett t.-ez 170. §-a értelmében eljárni tartoznak. Nagy-Károly, 1901. október hó 22-én. A kir. járásbíróság. _______________________Jancsö, kir. aljbiró. 81 9—1901. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bir. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a beregszászi kir. járásbíróság 1901. évi Sp. II. 423|3. számú végzése következtében Mandel Mór javára Szeszics Gyula és neje ellen 104 korona 41 fillér s járulékai erejéig 1901. évi október hó 3-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 724 koronára becsült következő ingó­ságok u. m.: bútorok, lószerszám, bricska és szekér nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a mátészalkai kir. járásbíró­ság 1901. évi V. 456|2. sz. végzése folytán 104 kor. 41 fillér tőkekövetelés, ennek 1901. évi május hó 24. napjától járó 5% kamatai és eddig összesen 60 kor. 35 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig az olcsvai zsilipnél adós lakásán leendő eszköz­lésére 1901. évi november hó Il ik napjának d. u. 2 órája határidőül kitüzetik s ahhoz a venni szándé­kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a leg­többet Ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Máté-Szalkán, 1901. október 21. Péner, kir. bir. végrehajtó. Óh ! jaj ftlegfojf ez az átko­zott köhögés ! Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásúak Éljen ! Egger mellpastillái, az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek, Dobozza I korona és 2 korona. Pröbadoboz 50 fillér. Fő- és szétküldési raktár: „Nádor“gyógyszertár BUDAPEST., IV. Váczi-körut 17. Kapható Nagy-Kár olybán: Báthory István, Fitos Ferencz, Gyurovits Gyula és Hahn János gyógyszertárában. Nagy-Doboson Eger melipasztiiia osak- stépán László gyógyszertárában._____________fi - 30 hamarmeggyógyitott. Kitüntetve az 1900. évi párisi világkiáilitáson aranyéremmel. (Hangszerekért legnagyohb ) Hadsereg szállításért ezüst éremmel. 8TOWAS8ER JÁNOS cs. és kir. udvari hangszergyáros. —j^SS A javított tárogató feltalálója, -----­BU DAPEST, II. Lánczhid utcza 5. sz. (saját házában a kereskedelmi minisztérium mellett.) Magyarország legnagyobb és legelőkelőbb gyára. Hegedűk vonóval — — - — Mesterhegedük vonóval — — — 15 Gordonkák vonóval — - — Nagy bőgők vonóval — — — Fuvolák — - — — — — Szárnykürtök, trombita, helikon stb — 12 Czimbalmok — - — — — Rakóczy-tárogatók — — — — Elpusztíthatatlan kitűnő és erős hangú Bt ÁRMOINIKÁK 3, 4, 5, 6, 8, 10 írttól 80 frtig. Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Harmonikákról külön árjegyzék kérendő 3 frttól 15 frtig. 15 V 300 „ 8 n 150 „ 28 » 100 „ 2 n 100 , t-. 12 „ feljebb. 7 35 n 300 „ 00 30 V 60 , «i ä waKwwíacasaEiEiinBnKnl Hirdetmény. # DZagyfiárotyi fKeresüedelmi és Dparßanü Részvénytársaság | tisztelettel tudatja, hogy heti betétosztályának 2-ik cyklusára „pénteki csoport44 név alatt a beiratásokat folyó évi október hó 15-én megnyitja. Az első hetibefizetés 1902. évi január hő 3-án veszi kez­detét, s a további befizetések minden hét pénteki napján délután 2— 5 Óráig’ teljesitendők. Nagy-Károly, 1901. október hó 8-án. A Nagykárolyi Kereskedelmi és Iparbank 3- 3 igazgatósága. V' 'VIT: 'V V7 Ml® w 'Cwr ímh — ..uu Szálfa-eladási hirdetmény. A móltóságos gróf Károlyi Lajos ur erdödi uradalmának szinfalusi erdögondnokságában 1304 darab tölgyszálfa kerül eladásra. Beesár 8348 korona 28 fillér. Zárt írásbeli ajánlatok folyó évi novemßer Ró 20-ifi napjáig az uradalmi erdőhivatalhoz Erdődön nyújtandók be. Az árverési és szerződési feltételek úgy itt, mint a szinfalui erdőgond­nokságnál megtekinthetők. Erdőd, 1901. november 7. 1—2 “CT r^do.lrr^.1 eröLőlii/vateű«

Next

/
Oldalképek
Tartalom