Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-09-08 / 36. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 5532—1901. tkvi. szám. Árverési hirdetmény. A n.-károlyi kír.jbiróság közzé teszi,hogy Szaniszló község árvapénztárának BereczkiMiklós szaniszlói lakos elleni 1700 kor. tőke és jár. iránti végrehajtási ügyé­ben a szatmár-németii kir. törvényszék (a nagykárolyi kir. járásbíróság) területén levő Szaniszló községi 200. sz. tjkvi A I. alatt foglalt 658., 1134., 1407., 1494—a., 1876., 2023., 2165—a., 2329., 2645., 2809|a., 2924., 3086—a., 3786.. 3586. hrsz. külső ingatlan 3038 korona kikiáltási árban, továbbá a szaniszlói 445. sz. tjkvben A —J— I. alatt foglalt 3215—a. hrsz. szőlőre 96 korona kikiáltási árban, továbbá a szanisz­lói 961. sz. tjkvi A —}— 1. alatt foglalt 3189—b. hrsz. szőlőre 192 korona kikiáltási árban, továbbá a szanisz­lói 1009. sz. tjkvben A I. alatt foglalt 2354., 2355., 2619., 2620., 1898—b. hrsz. külső ingatlanra 230 kor. kikiáltási árban, végre a szaniszlói 1087. sz. tjkvben A + 1. alatt foglalt 376—a. hrsz. alatti puszta te­lekre az árverést 14 korona kikiáltási árban elrendelte, s hogy ezen birtok az 1901. évi szeptember hó 24-ik napjának d. e. 9 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fog. Az árverelni szándékozó a birtok kikiáltási árá­nak 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában s a 3333—1881. I. M. sz. r. 8. §-ában körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az idézett t.-cz. 170. §-a értelmében eljárni tartozik. Nagy-Károly, 1901. aug. hó 8. A kir. járásbíróság. Jancsó, kir. aljbiró. Hazai ipar. EMKE padlófénymáz. Magyar gyártmány. Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes-féle EMKE padló fénymázt, s igy elérjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert S°/o az EMKE javára szolgál. A Berkes-féle EMKE padló lack a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert: „EMKE“ szobapadlólack rögtön szárad s igy a fényezett szoba egy óra múlva már használatba vehető. ,EMKE“ szobapadló lack szagtalan, tehát nem kellemetlen Terpentin szagot kell napokig a szobákban tűrni. „EMKE“ szobapadló lack mosható szárazra törülve fénye még fokozottabb. „EMKE“ szobapadlo lack víztől nem lesz foltos mint a többi lack „EMKE“ szobapadló lack fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb. „EMKE“ szobapadló lack üveg keménységűvé válik s igy legkevésbbé kopik. „EMKE“ szobapadló lack szeszszel hígítható. „EMKE“ szobapadló lack kitünően alkalmas konyhabútorok és más erős Használatnak kitett tárgyak mázolására. „EMKE“ szobapadló lack a ragadós padlókat szárazzá teszi. Gyártás és eladási hely: BERMi.ES BEB'M'A.EA.JV JVttf/y- 9'áratl. Egyedüli eladási hely Nagy-Károlyban: Petz János ur keres­kedése, Szatmáron : Braun Albert ur kereskedése. 8—15 A Berkes-féle A Berkes-féle A Berkes-féle A Berkes-féle A Berkes-féle A Berkes-féle A Berkes-féle A Berkes-féle A Berkes-féle Must eladás. Méltóságos gr. Károlyi Lajos ur erdödi uradalmának telje­sen déli fekvésű, igen kitűnő asztali bort termő misztótfa- lusi szőlőjéből (Szatmár—nagybányai vasút vonalán) circa 100— 150 hl., erdődi szőlőjéből pedig (Nagykároly—somkuti és Szat­már—erdődi vasutak vonalán) circa 200—250 hectoliter MUSTJA eladó. Az ajánlatok szeptember hó 15-ig’ írásban beadva kéretnek az Erdőd-uradalmi intézőséghez. Erdőd, 1901. szeptember 4. i—i Uradalmi intézőség’. HIRDETMÉNY. Az avasujfalusi határban felügyeletre cso­portosult bérezi birtokosok u. n. Böszörményi csoportja az ez évben termett makktermését önkéntes árverésen fogja eladni szeptember hő 11-én d. e. 11 órakor Szatmáron Hunyadi-utcza 3. sz. a. Erre az érdekeltek meghivatnak. Pettyén, 1901. augusztus 31. í—i Böszörményi Sándor. \ I i 3295—1901. sz. í ; HIKDETMÉ1TT. | Nagy-Bánya sz. kir. város 15000 kát. hold bérezés er- í j dej ének ez évi | bükk-makktepmése i ! folyó évi szeptember hó 17-én (tizenhetedikén) d. e. 10 órakor a városháza j j tanácstermében nyilvános szóbeli árverésen eladatik. Az árverés megkezdése előtt az ajánlati ár 10 százalékával, mint bánat- j \ pénzzel ellátott zárt írásbeli ajánlatok a polgármester kezeihez benyújthatók. A feltételek a város erdőhivatalánál betekinthetők, a makk-termés bármi- J j kor megtekinthető. Ugyanez alkalommal fog értékesíttetni a Lápos-erdö és Szórványos tölgy * makk-termése is. Nagy-Bánya, 1901. augusztus hó 28-án. | A város tanácsa. i O-elléxt Endre, | i 1—2 polgármester. | 9íüüü-maüü eladás. j $ A gróf Károlyi Gyula örökösei tulajdonát képező felső- \ 1 bOldádi határban levő 450 holdnyi bükkös erdő ! makk-termése i 1 i iS I % folyó évi szeptember hó 22-én d. e. ÍO órakor szó- | | beli árverésen el fog adatni Nántün az erdészeti hivatalban \ s (Posta és vasútállomás Alsó-Szopor). Az eladási feltételek neve­lj zett erdészeti hivatalban, vagy az uradalmi intézkedőségben Sza- s s niszlón megtudhatók. | Szaniszló, 1901. szeptember 3. | 1—2 j^jz ixxtézoségr. | ^ í i Eladó, esetleg bérbe kiadó. Szatmármegye Mikola község határában 200 ma- I gyár hold | tagositott birtok I belsőséggel eladó, esetleg gulya legelőül 1902. I évi márczius hó 1-tői haszonbérbe kiadó. Értekezhetni Szatmáron DéCS6 Károly tulaj­H donossal. Lakik: Bercsényi-utcza 34. szám alatt. I 1—3

Next

/
Oldalképek
Tartalom