Szatmármegyei Közlöny, 1900 (26. évfolyam, 1-53. szám)

1900-06-24 / 26. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Károlyné (Tyúkod) Ilosvay Endréné (Máté-Szalka), Keresztszegi Károlyné (Jákó) Kis Bertalanné (Keér,) Komoróczy Jenőné (Gyűrtelek,) Klein Mérné (Máté- Szalka,) Korány Jánosné (Dobra), Kossuth Jánosné (Vasvári), Lányi Dezsőné (Szamosszeg), Segesváry Józsefné (K.-Jánosi), Spitz Dezsőné, Szabó Lajosné, özv. Szabó Józsefné (Csanálos), Szabó Kálmánné (Nagy-Károly), özv. Tolnay Miklósné (Encsencs), Tukacs Bertalanné (Mérk), Tukacs Lajosné (Nyir- Megyes), Takács Ferenczné (Szaniszló), özv. Teleky Sándorné (Pályi), özv. Nagyné Veres Ida (Máté- Szalka). Leányok: Asztalos Boriska, Berecz Gizella és Ida, Bodoky Szeréna, Csipkés Jolán, Csőkör Er­zsiké, Gecsei Hona, Ilosvay Blanka, Király Erzsiké, Komoróczy Kata és Anna, — Korány Irma, — Lányi Berta és Erzsiké, Lányi Irénke. Lővey Mariska, Mautricz Berta és Kornél, Máthé Jolán, Molnár Ilona, Orosz Róza, Papp Ilonka, Pápai Róza, Szabó Bella, Szuszay Margit, Spitz Irénke, Teleki Erzsiké. (t—ó.) — Fögymnasiumunkban az érettségi vizsgálatok f. hó 19., 20. és 21-én voltak. Az eredmény teljesen kielégítő, mert a jentkezett 22 ifjú közül öten lettek jelesen érettekés pedig. Antal M. István, Debreczeni István, Gotlieb Ferencz, Makoldy Sándor és Vodicska Sándor; jól érett van négy: Korányi (Katz) Ferencz, Miks Károly, Schöberl Ferencz és Ziering Béla; éret­tek : Csics Ákos, Kalós István, Kropper Lajos, Ra- deczky István, Reich Sándor, Spitz Aladár, Szabó Jó­zsef, Tőtős János, Trásy András, Varga Ákos és Zanathy László ; egy év múlva történendő ismétlésre utasittatott kettő. — Nyári mulatság. A helybeli kereskedők jövő hó 7-én tánczmulatságot rendeznek, melyre már nagyban folynak az előkészületek. Jóformán ez lesz az első nyári mulatság és sikere már is biztosítva van. — Záró ünnepély lesz ma délután 5 órakor a helybeli irgalmas nővérek vezetése alatt álló elemi iskolában a következő programmal: Műsor: „Der lustige Krieg“ Albertitől. Zongorán 6 kézre játszák : Borody Jozefa, Feifer Katicza és Márton Margit. „Mária születése“ Starktól. Előadja: az énekkar. „Az apostol“ Garaytól. Szavalja : Győrffy Irma. „Le Myoso- tis“ Strealbogtól. Zongorán 4 kézre játszák : Schick Ilona és Pálinkás Csilla. „Román dalok“ Czimbal- tnozza: Reszler Margit. „Harangvirág“ Mendelssohntól. Énekkar. „A hon leány“Rudnyánszkytól. Szavalja: Friedl Anna. „Aus Herzenslust“ Wenzeltől. Zongorán 2 kézre játsza: Killer Nándor. „Magyar dalok“. Ének­lik a növendékek. „Regina coeli“, Zenésköltemény Váradytól. Szavalja: Reszler Margit. „Gnadenarie aus Robert der Teufel“. Stapftól. Zongorán játsza : Feifer Erzsi, harmoniumon kiséri tanítónője. „Havasi kürt“ Prochtól, czimbalmozza : Győrffy Érzsi. „Az üldözött királynő“. Szavalja: Kovács Emma. „A tavasz érke­zése“. Daljáték, Érneytől. Előadja: az énekkar. „Der lustige Postillon“ Hummeltől.Zongorán 4 kézre játszák : Pálinkás Csilla és Feifer Erzsi. „Pókayné“Gyulay Pál­tól. Szavalja: Katona Margit. „Hunyadi induló“ Erkel után. Éneklik a növendékek. — Mérnöki képesítés. Pap Ferencz műegyetemi hallgató, Pap Endre helybeli lakos fia, a napokban a budapesti műegyetemen mérnöki oklevelet nyert. Pap Ferenczet, mint kitűnő egyetemi hállgatót egyút­tal 100 korona jutalomba részesítették és állami költ­ségen egy évi külföldi tanulmány útra küldik. — Mulatság F.-Gyarmaton. A fehérgyarmati tüzkárosultak javára Fehér-Gyarmaton 1900. évi julius hó 7-én a társaskör nagytermében jótékony- czélu zártkörű tánczmulatságot rendeznek. Belépti- dij személyenként 3 korona, esaládjegy 7 korona. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — Kezdete este fél 9 órakor. El­szállásolás iránti esetleges megkeresések Balika Endre b. b. jegyzőhöz intézendők. A fényesnek Ígérkező mulatság rendező bizottsága a következő: Jékey Sándor b. b. elnök. Kállay Szabolcs b. b. alelnök. ifj. Luby Gyula Kováts Miklós b. b. alelnök. ifj. Péchy László b. b. alelnök. Balika Endre b. b. jegyző. Bartók Béla b. b. pénztáros. Gulácsy Tibor b. b. ellenőr. Bakó Ferencz, Bakó László, Bartha Kálmán, Bay Miklós, Bogcha Pál, Bornemissza Jenő, Dr. Böszörményi Emil, Dr. Dávid István, Domahidy Pál, Eötvös Róbert, Fekete Jenő, Galgóczy Árpád, Galiasz Ödön, Dr. Harcsár Géza, Helmeczy Pál, Ilosvay Gusztáv, ifj. lsaák Dezső, Dr. Isaák Élemér, Izik Vilmos, Jármy Béla, Jármy István, Jékey István, Jeszenszky Béla, Kávássy Sándor, Dr. Képessy László, ifj. Kováts Béla, ifj. Kováts Gyula, Kováts Sándor, Dr. Kőszeghy Andor, Madarassy Endre, Madarassy István, Dr. Nagy Ottó, Dr. Némethy József, Br. Perényi Péter, Péchy Manó, Dr. Péchy Péter, Péchy Szabolcs, Dr. Schönpflug Béla, Sidó Dezső, N. Szabó Albert, N. Szabó István, N. Szabó Tibor, Szarka Andor, Szeőke Ödön, Szilágyi Lajos, Szuhányi Andor, Szuhányi Tibor, Ujfalussy Lajos, ifj. Vécsey Miklós br. b. b. tagok. — Huszonötéves találkozó. Megható szép ünne­pély folyt le junius hó 17-én Máramaros-Szigeten, a mikor is az ottani ev. ref. lyceumban 1875-ik évben érettségit tett tanulótársak rendeztek 25 éves találko­zót. Megjelentek a találkozón Dr. Mándy Lajos miniszteri tanácsos, dr. VáradyGábor zilahi képviselő, Bö­szörményi Endre főszolgabíró, Berthold János torna­tanár, Bugyi Gyula Szatmár városi nyug. számtiszt, Demjánovits Tódor gyöngyösi polg. isk. igazgató, Győry László zsarolyáni ref. lelkész, Juhász Kálmán csonka- papii ref. lelkész, Dr. Kádár Antal nagybányai kincs­tári főorvos, Komáromy István budapesti pénzügyi titkár, Kürthy Károly. dabolczi ev. ref. lelkész, Mada­rassy Gyula pátyodi földbirtokos, Dr. Miskolczy Sándor nagybányai tiszti ügyész, Dr. Munkácsy Pál bocskói járásorvos, Nagy Sándor vármegyei aljegyző, Dr. Nónay Pál becskereki járásorvos, Pápav Endre m.- szigeti kir. törvényszéki biró, Szabó Lajos fülpösi ref. lelkész, Uray Bertalan szinérváraljai jegyző, Zombor I Károly karánsebesi törvényszéki iroda igazgató. Az I ország különböző részeiből egybesereglő tanulótársak | zöme 16-án a délutáni gyorsvonattal érkezett Szigetre s Mándy miniszteri tanácsos szalon kocsijában ennek szives vendégszeretetéből pazar ellátásban részesültek. — 16-án este a Korona szállóban gyűltek össze találkozóra és vacsorára s számos tószttal fűszerezett vig poharazás közt elevenítették fel a kedves gyer­mekkor emlékeit. — 17-én a ref. lyceum imatermé­ben gyűltek össze isteni tiszteletre, s itt Győry László mondott megható szép imát, hálát adva, hogy az egykori tanulótársak az életben mind emberekké vál­tak. A szép ima behatása alatt a meglett emberek nagy része könyezett. Az imateremből a tanári szobá­ba vonultak az ünneplők, s itt még élő tanárjaikat Hetényi Kálmánt, Marikovszky Menyhértet, Draskóczy Gábort és Géressy Imrét Mándy Lajos üdvözölte meleg szavakkal, mire a tanári kar nevében Dobay Sándor lyceumi igazgató és a lyceumi gondnokság nevében Héder János lyceumi algondnok üdvözölte az iskolára kegyelettel visszagondoló tanitványokat. Innen Szilágyi István nagy nevű tanárjuk szobrához mentek az ünneplők, s Mándy Lajos magas szárnya- lásu beszéd mellett megkoszorúzta a szobrot. -- 1 órakor közös ebéd volt a Korona szállóban, melyen a még élő tanárok, Dobay Sándor lyceumi igazgató, Szépfaludi Örlőssy Ferencz, a Máramarosi Lapok szerkesztője és Kovássy Zoltán állami képezdei igaz­gató is hivatalosak voltak, A volt tanitványokat Dras­kóczy Gábor verses felköszöntőben éltette. Mándy Lajos és dr. Kádár Antal pedig tanárjaikat s az Alma matert éltették szép szavakban. Több pohárköszöntő hangzott el azután, mig a társaság egy része a dél­utáni vonattal elutazott, nagy része pedig együtt ma­radt a hajnali vonat indulásig. — A nagykárolyi róm. kath. elemi fiúiskolában az évi zárvizgálatok a következő sorrendben tartat­nak meg : 27-én délelőtt 8—11 óráig a IV., V-ik oszt., ’7-én délután 3—5 óráig a 111-ik oszt., 28-án délelőtt 8—11 óráig a Il-ik oszt., 28-án d. u. 3—5 óráig az 1-ső osztályban. 29-én reggel 8 órakor hálaadó isten- tisztelet s utána az érdemsorozatok kiosztása. A záróvizsgálatokra a t. szülőket és tanügy barátait tisztelettel meghívja az igazgatóság. — Tizenyolczéves találkozó. Sternberg Jenő taka­rékpénztári főkönyvelő Nagy-Károlyban, felkéri volt iskolatársait, kik vele az 1882-ik évben a nagykárolyi nagygimnázium hatodik osztályát elvégezték, hogy közös megállapodásukhoz képest folyó évi julius hó 5 én déli 12 órakor a nagykárolyi régi kaszinó helyi­ségében megjelentő szíveskedjenek. — Tanitógyülés. A nagykárolyi róm. kath. espe­reskerület tanitóköre évi közgyűlését folyó hó 7-én : Nagy-Károlyban tartotta. Az ünnepélyes szentmise után a tagok a róm. kath elemi fiúiskolában gyűltek ■ össze, hol Stofán János vállaji kántor-tanitó sikerült gyakorlati tanitást tartott. A gyűlést ft. Kosztra Ig- nácz esp.-plébános lendületes szavakkal nyitotta meg. A múlt gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesíttetett. Felolvastatott Püspök ur 0 Méltósága és a központi bizottságnak leirata. Összesen 50 kor. és egy drb. 10 frankos aranydijjal két pályatótel volt kitűzve. — Beérkezett négy pályamunka, melyek közzül a biráló-bizottság mindkét dijat Holczinger István nagykárolyi tanítónak Ítélte oda. Soltész Ist­ván szaniszlói kántor-tanitó felolvasást tartott, mely­ben a Szatmár egyházmegyéi róm. kath. tanítók se­gély-alapját ismertetve, azt pártolásra ajánlotta. Fő­tiszt. Palczer Ernő plébános ur 20 koronát ajánlott egy, az esperes ur által kijelölendő pályatétel dijául. A közgyűlés köszönetét szavaz a nemesszivü ada­kozónak. A gyűlés az elnöklő esperes ur éltetésével végződött. A tagok társasebédre jöttek össze a régi kaszinó nyári helyiségében. — Á szatmári dalünnepélyre, a melyet a dal­egyesület 25-éves fennállása emlékére rendeznek s a mely alkalommal a tiszavidéki kerületi dalosszövetség közgyűlését is megtartják, már kibocsátották a meg­hívókat. Az ünnepély sorrendje a következő: Junius 29-én. Este 7 órakor érkezése és fogadtatása a dal­egyesületeknek és vendégeknek a vasúti állomásnál üd­vözlő dallal és beszéddel. Elszállásolás. Ismerkedési estély a Kossuth-kertben fél 8 órakor. Junius 30-án. Délelőtt 10 órakor a Szatmár-Németi Dalegyesületnek jubiláris disz-közgyülése gróf Hugonnai Béla, Szat­már vármegye és Szatmár-Németi szab. kir. város főispánjának diszelnöksége alatt a városháza nagy­termében. Este 7 órakor az egyes dalegyesületeknek, u. m. a Debreczen-városi, debreczeni „Egyetértés“, a Hajdúnánási, hajduszoboszlói, máramarosszigeti, nagy­károlyi, nagyszalontai, nyíregyházai dalköröknek és a Szatmár-Németi iparos énekegyesületnek előadása sza­badon választott darabjaikkal a városi színházban. Ugyanakkor a résztvevő egyletek lobogóinak megko­szorúzása. Az előadás után 9 órakor társas összejöve­tel a Kossuthkertben. Julius 1-én. Délelőtt 8 órakor énekes mise a székesegyházban. 10 órakor a Tisza­vidéki kér. Dalos Szövetség közgyűlése Lengyel Imre szövetségi elnök vezetése alatt. Este 7 órakor a városi színházban a részt vevő dalegyesületeknek előadása hét közös énekszámmal, mely alkalommal gróf Zichy Géza, a Szatmárnémeti Dalegyesület tiszteletbeli elnöke személyesen fogja vezényelni saját szerzeményű da­rabjait, u. m. a „Szerenádot“, melyet az összes részt vevő dalegyletek a m. kir. kassai III. kér. honvéd zeneker kísérete mellett együttesen, és az „Alárt“ : melyet a zenekar külön szám gyanánt fog előadni. Előadás után 9 órakor tánczmulatság a Kossuth-ki- oszkban. A két előadásra szóló színházi belépti je­gyekre előjegyzést lehet tenni e hó 24-től kezdve Bossin József gyógyszertárában. Helyárak, a színház­ban: alsó- és közép-páholy 12 kor.; felső páholy 8 kor. Földszinti: támlásszék 2 kor. 40 fii., körszék és zártszék 1 kor. 60 fii. Karzat: rendes árakon. A julius elsején tartandó esti tánczestélyre e meghívó egyszers­mind belépti jegy. Mint értesülünk az ünnepélyen Károlyi Istávn gróf is részt vesz kedves nejével együtt. A gróf bejelentete már jövetelét a dalárda elnökségé­nek, a melyben tudatta, hogy a színházban tartandó díszelőadáson nejével együtt részt vesz. — A fehérgyarmati tüzkárosultak javára f. évi junius 21-ik napjáig a következő adományok gyűltek be. A múlt számban kimutatott összeg 2166 K. 23fill. Bittsánszky Ede n.-bányai lakos gyűjtése 5 kor., Nonn Gy. n.-károlyi lakos gyűjtése 10 kor., Boer Endre m.-petrii lakos gyűjtése 8 kor., Isaák Dezső n.-szeke- resi lakos adománya 100 kor., Papp János batiz- vas­vári i lakos adománya 2 kor., Kölcsey-Kende Kanut Erzsébetfalvi lakos adománya 40 kor., Gróf Károlyi Sándor adománya 1000 kor., Gróf Dessewffvek ki­rályteleki lakosok adománya 200 kor., Dessewffy Sán­dor Csanádi püspök adománya 100 kor. Gróf Kornis Miklósné adománya 60 kor., Bró Vécsey Józsefné adománya 40 kor., Gr Vécsy Istvánné adománya 20 kor., Kende Zsigmond istvándi-i lakos adománya 200 kor.. Butykay Menyhért debreczeni lakos adománya 5 kor., Jekelfalusi Lajos bécsi lakos adománya 10 kor., Kende Sculteti Terézia czégényi lakos adománya 10 kor., Berenczei Kováts Jenő homoki lakos 10 kor., Nagy Béla lázárii lakos adománya 5 kor., Galba La­jos Szatmári lakos adománya 5 kor., Erényi Sámuel sonkádi lakos adománya 2 kor., Lengyel vasúti ven­déglős Szatmári lakos adománya 3 kor., Dr. Serly Gusztáv n.-károlyi lakos adománya 10 kor., Milotai gazdaság 10 kor., Kende Kanutné czégényi lakos a- dománya 20 kor., Fülöp Péter adománya 4 kor., Márton Ferencz mándi biró gyűjtése 12 kor. 36 fill. Keér-Semlyén község gyűjtése 4 kor. 26 fill. Doma­hidy Viktor angyalosi lakos adománya 10 kor., Szo- boszlay Sándor t.-bereki lakos gyűjtése 8 kor., Kollo- nay László jánki körjegyző gyűjt. 22 kor. 94 fül., Sántha Kálmán t.-kóródi lakos gyűjt. 25 kor. 16 fill. Nyíri László dányádi lakos gyűjt. 19 kor. 81 fill. Összesen 4147 kor. 91 fül. Terményekben Gróf Károlyi Sándor adománya 50 m. m. búza, Nyíri László dányádi biró gyűjtése 3 véka búza. Kelt Fehér Gyarmaton 1900 junius hó 11. Jékey Sándor főszolgabíró. — Halálozás. Id. Hann Jánosné szül. Witt Emi­lia a maga, férje és gyermekei, továbbá nővére né­hai Oláh Györgyné gyermekei, valamint a nagyszá- mu rokonság nevében is fájdalomtelt szívvel tu­datja a szeretett jó anya, anyós, nagyanya, szépauya. testvér és rokonnok özv. Witt Józsefné szül. Serly Erzsébetnek éltének 81-ik évében folyó hó 16-án este 8 órakor hosszas szenvedés és a hallotti szent­ségek ájtat-os felvétele után bekövetkezett gyászos elhunytát. A megboldogult hült teteme folyó hó 18-án d. u. 5 órakor fog a róm. kath. egyház szertartásai szerint a mesterrészi sirkertben levő családi sírbolt­ban örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat pedig folyó hó 22-én reggeli 8 órakor fog a Mindenhatónak bemutatni. Nagy-Károly, 1900. junius 16, Béke hamvai! _____________________________ Je len számunkhoz negyediv meléklet van csatolva. Felelős szerkesztő iBAUDISZ JENŐ, Laptulajdonosf R 0 T H KÁR OLY. 3€irdetmény. Gilvács község képviselőtestülete a köz­ségben egy fúrt közkút felállí­tását határozta el, ebből kifolyólag fel­hivatnak, kik eme kút készítését elvállalni óhajtják, hogy az erre vonatkozó ajánlatukat költségvetéssel fel szerelve f. hó 28-ig e köz­ség elöljáróságánál nyújtsák be. —- A feltéte­lek a községi elöljáróságnál tudhatok meg. Gilvács, 1900. jun. 19-én. Srádi István, 1 — 1 biró. 2597—1900. tksz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy Konrád László mint alap, és Tóth Ferencz mint csatlakoztatott végrehajtatóknak Terhes Mária férjezett Ancsán Györgyné elleni 600 korona és 116 korona tőkék és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémetii kir. törvényszék, (a nagykárolyi kir. járásbiróság) területén fekvő Endréd községi 196. sz. tkvi A) I. 279. hrsz. beltelkes házra, valamint a 764., 796., 828 és 892. hrsz. a. ingatlanoknak a Terhes Mária jogán kiskorú Terhes János nevén álló egyharmad- részére 1077 korona 34 fiillér kikiáltási árban a) C. 9. a. özv. Terhes Györgyné szül. Kirilla Flóri javára bekebelezett haszonélvezeti szolgalmi jogá­nak föntartása mellett úgy azonban, hogy ha ezen birtokért 550 korona vételi ár be nem igértetnék az árverés hatálytalanná válik, s az újabb árverés az 1881. évi LX. t.cz. 163-a értelmében a C. 9. a. haszonélvezet szolgalmi jogára való tekintet nélkül nyomban s ugyanazon időben újból megtartatni fog, az árverést elrendelte, s hogy ezen birtok az 1900. évi julius hó 31-én d. e. 9 órakor megtartandó nyil­vános árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozó a birtok kikiáltási árá­nak 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. törvényczikk 42. §-ában, s a 3333—1881. I. M. sz. R. 8. §-ában körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni vagy idézett t.-cz. 170. §-a értel­mében eljárni tartozik. Kelt Nagy-Károly, 1900. április 13. A kir. járásbiróság. Jancsó, kir. aljbiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom