Szatmármegyei Közlöny, 1903 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1903-06-28 / 26. szám

Melléklet a Szatmármegyei Közlöny 1903. évi 26-ik számához. — Harminczhét év a magyar közéletből. A mondern Magyarország hatalmas fejlődésének legszebb korszaka esik bele abba a harminczhét esztendőben, a mióta az Egyetértés, ez a legnagyobb és legragyogóbb hírlap magyar (üggetlenségért, magyar önállóságért, magyar nyelvért és szubencziójáért harczol. A sikerek és vívmányok között, a melyeket e kitartós, folytonos küzdelem termett, nem kis jelentőségű a legújabb. a lelkes harcz arra kényszeritette a bécsi kezet, hogy a nemzetrontó katonai javaslatokat visszavonja. Orosz­lánrésze ennek a győzelemnek annak a lankadatlan és lekes munkásságnak köszönhető, melyet az Egyetértés a legutóbbi politikai küzdelemben kifejezett. De más érdemei is vannak e hírlapnak. Több évtized megmutatta, hogy az Egyetértés mindig első iparkodott lenni az értesítés gyorsaságában és megbízhatóságában. Terje­delme, formája megengedte, hogy nem csak a politikának szánjon bőséges teret de mindnnapj eseményt kimerí­tően és híven ismeretessen és tárgyaljon, s az irodalmi olvasmányok terén is többet és jobbat nyújtson bármely lapnál. Politikai vezető czikkeit írják : Kossuth Ferencz (főmunkatárs), Fenyő Sándor (főszerkesztő), Eötvös Károly (főmunkatárs), Mezei Ernő. Szatmári Mór (orsz képviselő). Rátkay László (orsz. képviselő), dr. Pap Dávid, Kálnoki Izidor, Sebess Dénes (orsz. képviselő), Molnár Márton (felelős szekesztő) dr. Bokor József (egyetemi tanár. Tanügy), Lengyel Zoltán (orsz. kép­viselő.) Irodalmi része is szinte páratlan a magyar sajtóban. Tárczairói: Mikszáth Kálmán, Eötvös Károly, Heltai Jenő, Gárdonyi Géza,Tímár Szaniszló, Szabolcsira Mihály, Endrődi Sándor, Martos Ferencz, Kürthy Emil, Fényes Samu, Váradi Antalal, K. Lippich Elek, Benicz- kiné Bajza Lenke, Fabula János, Baáry Elemér, Miklós Jenő, Szentmihályi Gyula, Góbéi Minka, Radó Antal. Karácsonyra az Egyetértés becses és nagyértékü Rá- kóczy-albumot küld teljesen ingyen előfizetőinek s a most belépők azonnal megkapják az album egyik mümellékletét, Kossuth Lajos fametszésü legjobb képét. — Az Egyetértés-res előfizetni a kiadóhivatal utján lehet, Budapest, vármegye-utza 11. egy hónapra 1 frt. 80 krért, negyedévre 5 forintért. 2781 — 1903. szám. Pályázat. Az erdődi járásba kebelezett nagyszokondi körjegyzőségben a elhalálozás folytán üresedésbe jővén, arra ezennel pályázatot nyitok. Felhivom mindazokat kik ezen állást el­nyerni óhajtják, a nagykorúságukat valamint az 1883. I. t.-cz. 6. §-a illetve az 1900. évi XX. t.-cz. 3. §-ában körülirt elméleti képzett­ségüket s eddigi alkalmaztatásukat igazoló ok­mányokkal felszerelt pályázati kérvényüket hozzám folyó évi julius hó 30-ik napjának d u. 5 órájáig annál is inkább nyújtsák be, mert a később érkező kérvényeket figyelembe nem veszem. A körjegyzői állás javadalma a következő : 1. Készpénz fizetés .............. 800 K — f 2. Lakbér átalány....................160 „ — „ 3. Iroda átalány..........................76 „ — „ 4. Napdij átalány....................152 „ — ., 5. Világitó szerek és fűtés ... 52 ,, 40 „ 6. Körjegyző körutazási átalánya . 334 „ 88 ,, 7. Magán munkálatokért vármegyei szabályren­delettel megállapított dijak; és anyakönyvve- zetővé kinevezés esetén . . . . 160 K — f tiszteletdij. A választást folyó évi augusztus hó 10-ik nap­ján d. e. 10 órakor fogom Nagyszokondon a körjegyzői hivatalos helyiségben megtartani. Erdőd, 1903. junius 25. Damokos Ferencz, 1—2 főszolgabíró. 741 1903. szám. Árverési hirdetmény. Pettyén község határában gyakorolható vadászati-jog1 (az önálló vadászterületek kivételével) mintegy 500 hold területen 6 egymás után következő évre f. éyi julius hó 4-én d. e. 11 órakor Pet­tyén községben a jegyzői irodában tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe fog adatni. Árverési feltételek a jegyzői irodába meg­tekinthetők. Pettyén, 1903. junius 18. alperesek lakásán Tunyogon leendő megtartása határ­időül 1903. évi julius hó 6-ik napján délutáni 3 órája kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt szobai bútorok, szán s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. 1 — 1 Elöljáróság. Sl n A Földes-féle Margit-Crém legjobb a világon Hatása csodás I Legkitü- “ nöbb és szél be­a nap folyása ellen, sem higanyt, sem ólmot nem tartalmaz a zsírmentes közked­velt * •o H V) E < ■ szépség elérésére, tökéletesíté­sére és fentartására a legkitűnőbb és legbiz­tosabb a vegytiszta teljesen ártalmatlan FÖLDES-féle Margit-Crérae. Ezen világhírű arczkenőcs pár nap alatt eltávolít szeplőt, májfoltot, pattanást, bőrratkát (Mitesser) és minden más bőrbajt. Kisimítja a ránczpkat^ és az arczot fehérré, simává és üdévé varázsolja Ára : kis tégely 1 kor., nagy 2 kor • Postán utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készitő : FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARAD. Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszer kereskedésben. Margit-hölgypor Főraktár-5S' O: N . O). © 3 7? < < 7? ca. © a. a. (3 színben) Margit-szappan Margit-fogpép (Zahnpasta) Margit-arczviz 1-- K 1-20 70 f 1 - f. Nagykárolyban Fitos Ferencz, Hahn János, Gyurovits Gyula Hölgyek részére nélkü- I lözhetetlen Legjobb szépítő szer\ gyógyszer­tárában. 4-5 321 — 1903. v. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszék 1900. évi 13823. V. sz. végzésével a Mátészalkai Takarék- pénztár felperes részére Katona Sándor és neje alpe­resek ellen 700 kor. tőkekövetelés s jár. erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás folytán alperesektől le­foglalt és 777 koronára becsült ingóságokra a m.-szalkai kir. járásbíróság 1903. évi V. 213—á. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a koráb­bi vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, amen­nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Máté-Szalkán, 1903. évi junius hó 11. Féner kir. bir. vhajtó. peronoszporája ellen való védekezéshez általánosan elismert legjobb anyag a DR. ASHENBRANDT-féle Bordói Por. Ára Budapesten: 50 kilogrammos zsá­kokban ä kilogramm 66 fillér, 10 és 5 ki­logrammos zsákokban, valamint 2 kilogram­mos dobozokban ä klgr. 70 fillér. Használata olcsóbb, biztosabb, előállí­tása gyorsabb, a levélhez jobban tapad mint a rézgálicz, a permetezőt sohasem dugitja. A magyaróvári m. kir. gazdasági akadémia növényélettani állomása kísérletének fényes ered­ménye, a legkitűnőbb külföldi szaktudósok véle­ménye, számos magyar gazda bizonyítványa bár­kinek díjtalanul megküldetik. A bordói-por ezenkívül kitűnő eredmény* nyel használható a burgonyavész ellen, gyümölcsfák permetezésére, gabonacsávázásra és baromfiólak fertőtlenítésére. Megrendeléseket elfogad a Magyar Mezőgazdák Szövet­kezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. sz. A por kapható és megrendelhető : Szüts Józsefnél Szatmáron. Wertz Istvánnál Szatmáron. Demeter Józsefnél Erdődön. Zinner Istvánnál Nagykárolyban. Czilli Antalnál Fényen. 2—3

Next

/
Oldalképek
Tartalom