Szatmármegyei Közlöny, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-02-05 / 6. szám

Melléklet a „Szatmármegyei Közlöny“ 1899. évi 6-ik számához. — Eljegyzés. Csőkör Antal helybeli lakos múlt hó 28-án váltott jegyet Barta István szaniszlói földbirtokos kedves leányával, Juliskával. iW Köhögés és rekedtség ellen páratlan szer a rendkívül kellemes izü és teljesen ár­talmatlan szerekből u. m. hársfavirág, hársfaméz és czukorból készült Hársfaméz-cznkorkák, melyeknek doboza 25 kr. A KRIEGNER-féle TOKAJI CHÍNA-VASB vérszegénység, sápkór, étvágytalanság gyógyítására és gyenge gyermekek erősítésére a leghatásosabb készítmény. Kitűnő sajátságait az orsz. egészségügyi tanács is méltatta, s ajánlására belügyminiszteri enge- délylyel láttatott el. Egy üveg 3 frt, kis üveg I frt 60 kr. Legtökéletesebb arcztisztitó és Akáczia arcz creme 1 frt. szer: Akáczia szappan 50 kr. Ezen szerek utánzatok ellen törvényesen védve vannak. Főraktár : KRIEGNER GYÖRGY, Korona-gyógyszertára, Budapet, Vili., Kalvin-tér. Kaphatók a gyógyszertárakban. 2—6 TZ i A NAGYKRACH I New-York és Londonban nem kímélte meg az európai l száraz földet sem és azért egy nagy ezüstáru gyár indíttatva f érezte magát, hogy az egész készletét csak a munkaerő egy i kis kárpótlása ellenében eladja. — Én felvagyok hatalmazva ezen megbízást teljesíteni, miért is csupán 6 frt 60 krért küldöm a következő tárgyakat: 6 darab finomabb asztali kést valódi angol pengével, 6 ,, amerikai szab. ezüst-villát egy darabból, 6 ,, ,, ,, evőkanalat, 12 ,, ,, kávéskanalat, 1 ,, ,, levesmerőt, 1 ,, ,, tejmérőt, 2 ,, ,, ,, tojásserleget, 6 „ angol Victoria-tálcát, 2 ,, igen hatásos gyertyatartót, 1 ,, teaszürőt, 1 ,, finom czukorszórót, 44 darab összesen csak 6 frt 60 kr. Ezen 44 tárgy előbb 40 írtba került és most csak 6 frt 60 kr minimális áron kaphatók. Tisztitó por hozzá 10 kr. Az amerikai szabad, ezüst egy kivül-belül fehér fém, mely ezüst színét 25 esztendeig is megtartja, a miért kezeskedem, Annak bizonyságául, hogy ezen hirdetés nem csalás kötelezem magamat, bárkinek, kinek az áru nem tetszik, a pénzt visszaküldeni Senki se mulassza ezt a kedvező alkal­mat, hogy ezen díszes garnitúrát megszerezze, mely gyönyörű nász és alkalmi ajándék továbbá minden jobb háztartásban kiválóan alkalmas. Egyes egyedül kapható HIRSCHBERG A.-nál az egy. amerik. szab. ezüstgyárak főügynöksége Bécs,II.Rembrandstrasse 19/P. Telefon 7114. előleges beküldése Szétküldés utánvéttel, (,vagy az összeg ellenében. Valódi csak az oldalt látható védj egygy el (egészségi fém) Kivonat az elismerő levelek ezreiből : ^ je* Megkaptam a küldeményt és meg vagyok ^ elégedve, kérek újból egy küldeményt 6 frt ^ ^• 60 krért. Kolozsvár, B á n ff y báróné. A küldeményt megkaptam, nagyon megleled * Gaad, 1898. szeptember 1. Chotek Gudenus C. grófnő. A készletet megkaptam, igen meg vagyok elégedve, kérek nagyobb küldeményt, — Budapest II., Fő-utcza7. Dr. Paikerl Alois, cs. és kir. katonaorvos, stb. stb, 2—10 Birtok bérbeadás. és Pa­Szatmármegyében Keér-Semlyén nyola községek határában fekvő tagos birtok 1899. évi szeptember 29-től számítandó hat egymásután következő evre bérbeadó. Értekezni lehet, illetve felvilágosítást ad 3—3 özv. Kéllay Istvánná, Keér-Semlyén u. p. Fehér-Gyarmat. ^ríjerikai zsebórák. Jótálással, hogy a nickel színét nem változtatja, szer­kezete pontosabb és jobb, mint a drágábakké. Ára darabonként 3 frt. jótálás mellett mig a készlet tart. Hozzá ezüstös óra- ián ez 60 krajezár Őnberetváló készülék. Fox, valódi solingeni gyártmány, sok kiállításon kitün­tetve, gyakorlás nem kell. Megvágás kizárva. Tiszta és kényelmes munka. Bőrbetegségtől megment. Tar­tós és pénztmegtakaritó. Darabja 3 frt. A penge csillagos aczélból és a többi részei al- paccából vannak. Egy külön penge hozzá 1 frt. Megrendelhető: POLLÁK SÁNDOR főbizományosnál BUDAPEST, V. kér.. Kálmán-utcza 17. Gyűjtőknek 5 drb után egy ingyen küldetik. 13—26 Csakis ezen védjegyei valódi. Utánzások miatt nagyon ügyeljünk a SCHAFFER RÓZA névre. Szépség gazdagság! Szépség hatalom! Törvényesen védve. megőrzi a Ezt a legdrágább kincset megszerezhetni eddig csakis a Mme Rosa Schaffer szerb. kir. udv. és kamarai szállitónő. Bécs, I. Graben 14. által feltalált és használt szépítő szerek által sikerült. Pnurlrp PPVÍQQ£iritP cs‘ kil* kiz* szab* Minden hölgynek, ki egyszer próbálta u vlOOCUILu nélkülözhetetlen: a bőrt vakitó fehérré varázsolja és pom­pás^ zománcza alatt a bőrkiütések anyajegyek és himlőhelyek is eltűnnek. — A ránezokat és redőket kisimítja, a káros szépítő szerek által kitágított likacsokat összehúzza és az arcznak üde, rózsás, fiatal szint kölcsönöz. Ez az egyetlen púder, melynek használata után’.'mosakodni lehet a nélkül, hogy szenzácziós hatása a bőrről eltűnnék. Egy doboz ára 2 frt 50 kr és 1 forint 50 krajezár. Pl*pmp Päl/IQQQfltP évtizedekkel fiatalít, a bőrt ruganyosán és simán .tartja, Ol CHIC/ I ŰVSgOClIllu estenkint minden hölgynek használnia kellene. Egy tégely 1 frt 50 kr. bőr üdeségét, erősiti és a legkitűnőbb, biztos hatású toilett-viz. Egy üveg ára 2 frt 50 kr. Eau ravissante «, n . _ « nitniYin nuHat* QC wiy az 1897- évi Párisi és londoni nemzetközi kiállításon nagy arany érem­KaVISSanie ClulillO, JJIIUCI oö * mel lett kitüntetve. Minden hölgynek, a ki redőtlen, márványfehér hom- ,ar legjobban ajánlható a cs. kir. szab. homlokkötő darabonként 1 frt 50 krért és a „Savon-Ravissante“ kiváló szép­tan’ hölgyek és urak részére darabonkint 80 krért. Valamennyi készítményem csodálatos hatásáért teljes kezességet vállalok. Számtalan elismerő és köszönő irat betekinthető a legmagasabb körökből és csak dískréczió miatt nem közölhetők Központi raktár: Kosa Schaffer, Bécs, I., Graben 14. lokot akar 2-121 MEGHÍVÓ. j A Fehérgyarmati Takarékpénztár Részvénytársaság | részvényesei az j 1899. évi febriiár l)ó 9^én d. e. fél 11 órakor J az intézet saját helyiségében tartandó \ | rendes közgyűlésre | | tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai: 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése, zármérleg bemutatása \ ! és ez alapon a számadás kötelezettség alóli felmentvény megadásá. 2. A nyeremény felosztása feletti határozat az igazgatóság ajánlata ] [ alapján. 3 A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes tagnak megválasztása. Kelt Fehér-Gyarmaton, 1899. január 22 : 2 _2 elnök. | ( J egyzet. Az igazgatósági, valamint a felügyelő-bizottsági jelentés a takarékpénztár helyiségében | a közgyűlés előtt 8 nappal az üzleti órákban a részvényesek által megtekinthetők. t .__________________________________________ az Emmerling-féle szabadalmazott szag és füstnélküli l EXCELSIOR FÁKLYA, § mely fáklyás körmenetek, éjjeli munkák, és temetkezések p alkalmára a legalkalmasabb világitó anyagul szolgál. k Továbbá szép és teljesen ártalmatlan salon és szabadbani % tűzijáték. Repülő kolbász, világitó rózsa, I confetti, confetti bomba, Serpentin, csoda | kígyó, bengál tüzek, lampion és léggömb, § valamint minden e szakban vágó czikk egyedül 3sa,pla.a,tó á KEREKES ÖDÖN 1 2—3 üzletében Nagy-Károlyban. Nagyar találmány ! Magyar gyártmány ! „PERFECTOR“ szabadalmazott gázgyártó készülék világítási, fűtési és erőkifejtési czélokra. Nem robban! Nem ártalmas! Teljesítmény és fogyasztási meghatározás a m.kir.technológiai muzeum által bizonyítva. Fényfok meghatározás Hahóthy Sándor tanár által bizonyítva. XJj gázkészülék Mindenhol felállítható, teljesen veszélytelen, mert a légszesz hideg utón állittatik elő. Felügyeletet nem igényel, könnyen kezelhető. Nem robban, nem ártalmas. Világítási berendezések létesítésére minden házban, szállodában, kaszinóban, színházban, nva- ralóban, fürdőhelyeken, kastélyokban, mulatókban, gyárakban, műhelyekben, vöndégíők és kávéházakban. Gázmotorok utján úgy műhelyekben ipari gépek hajtására, mint gazdaságokban gazdasági gépek, rosták, morzsolok, szecskavágók darálók stb. üzemben tartására a legjobb és legolcsóbb erő Egy 83 gyertyafényt! láng mintegy 1 és fél krba kerül. Egy óra lőerő 5 krba jön. Eddig már számos „Perfector“ berendezés működik az országban világító és erő * czélokra, melyekről elismerő levelek felett rendelkezünk. Petroleum és benzin motőrokat olcsón átalakítunk gázunkoz. Részletes ismertető leírások, valamint költségvetések hérmentve és díjmentesen, Mautner Adolf és Társai 'y-, . ■ , Budapest, V., Arany János-utcza 3.__________ _2—4 |

Next

/
Oldalképek
Tartalom