Szatmármegyei Közlöny, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-03-05 / 10. szám

SZATMAH VARMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNY , ni c r I r ■ cm M l M n P M U A SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL liová a lap szellemi és anyagi részét illető közlemények küldendők: y agy-K ár oly ban, megyeház-utcza 46. az. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 4 frt. Félévre 2 írt. Negyedévre I frt. Megyei községek, egyházak és iskolák részére egész évi előfizetés be­küldése mellett 2 frt 50 kr. Egyes szám ára 11) kr. Hirdetések jutányos áron közöltéinek. „Nyilttér“ sora 20 kr Bólyegdij minden beigtatásórt 30 kr. Kéziratok nem küldetnek vissza, bérmentetlen levelek, csak rendes levele zőktől fogadtatnak el. HIVATALOS RÉSZ —)'9~ szám. Szatmár varmegye főispánjától. Meghívó. Van szerencsém az állandó választmány tagjait a folyó évi márczius hó 8-án délután 4 és fél órakor a kis tanácsteremben tartandó ■ÜLlésre tisztelettel meghívni. Nagy-Károly, 1ö99. február 27. Gróf Hugonnai Béla. — főispán. I4l—1899, sz. Szatmárvármegyefőispánjától. Meghívó. Van szerencsém a vármegye törvényható­ságának bizottsági tagjait a folyó évi márczius hó 9-én délelőtt 11 órakor a vármegye székhazának nagytermében tartandó rendkívüli közgyűlésre tisztelettel meghívni. Nagy-Károly, lo99. február 27. Gróf Hugonnai Béla, főispán. Tárgysorozat: 1. Udvari gyászjelentés néhai Agosta, Vilma, Henrika herczegnő, szászweimar-eisennchi herczegnő elhalálozása alkalmából 11. 2. Udvari gyászjelentés néhai Mária Luiza Bul­gária herczegnője szül. Bourbon-Parmai királyi her­czegnő elhalálozása alkalmából. II. 3. Udvari gyászjelentés néhai Mária Antonia fő- herczegnő O csász. és kir. Fensége elhalálozása alkal­mából. 11. 4. Az uj kormány üdvözlése. 5. A nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter ur leirata az 1893. évi kolera járvány alkalmával felme­rült költségek tárgyában. Fj. 6. A nagyméltóságu kereskedelemügyi miniszter ur leirata a debreczen-nyirbátor-vásárosnaményi hadá­szati fontosággal is biró útvonal ügyében. Fj. 7. A nagyméltóságu kereskedelemügyi miniszter ur leirata, a távbeszélő létesítése ügyében hozott köz­gyűlési határozat ellen beadott felebbezések tárgyában.Fj. 8. A nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter ur leirata Győrtelek község regále kártalanítási kötvénye tárgyában. 1. 9. A nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter ur le­irata Szuhányi Géza főszolgabíró felebbezése ügyében.111. 10. A nagyméltóságu kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur leirata Spitz Béla nagykárolyi lakos kézi­jelzálog üzletének engedélyezése tárgyában. III. 11. A nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter ur leirata Hetey Ábrahám Nagy-Károly városi főjegyző, és Néma Gusztáv aljegyzőnek a vármegyei jegyzői nyug­díj-intézetbe beléphetése ügyében 1. 12. A nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter ur leirata az 1899. évi házi költségelőirányzat megállapí­tása, és ezzel kapcsolatosan a székház kiépítéséhez felvett 17000 forintos kölcsön kamatainak fedezete tárgyában. Fj. 13. A nagyméltóságu földművelésügyi m. kir. mi­niszter ur leirata a m. kir. állami erdőhivatal és járási erdőgondnokság részére a vármegyei székházban meg­felelő helyiség átengedése iránt. IV. 14. Komárom szab. kir. város törvényhatóságának átirata a parlamenti tárgyalások nyugodt menetének biztosítása ügyében. Fj. 13. Temes vármegye közönségének átirata ugyan­ezen tárgyban. Fj. 16. Debreczen szab. kir. város átirata ugyanezen tárgyban. Fj. 17. Torontál vármegye átirata ugyanezen tárgy­ban. Fj. 18. Moson vmegye átirata ugyanezen tárgyban.Fj. 19. Heves vármegye átirata a törvényen kivüli állapottal szemben a képviselőházhoz intézett feliratá­nak támogatása iránt. Fj. 20. Nagy-Küküllő vármegye átirata a sertésvész miatt elrendelt zárlatok ügyében. II. 21. Zemplén vármegye átirata a szesz forgalmi adóról szóló 1898. évi XVI. t.-cz 21. §-ainak módosí­tása tárgyában. III. 22. Borsod vármegye átirata a kóbor czigányok vándorlásainak meggátlása ügyében. 111. 23. Szatmár-Németi szab. kir. város átirata a deb- reczeni földmives iskolának Szatmárra helyezése ügyé­ben. III. 24. Gyöngyös város közönségének átirata a kö­telező állami biztosítás behozatala ügyében. III. 25. Vármegyei igazoló választmány bemutatja az 1899. évre összeállított választott megyebizottsági tagok névjegyzékét. III. 26. Varmegyei alispán előterjesztése a még üre­sedésben levő megyebizottsági tagsági helyek betöltése iránt. III. 27. Vármegyei alispán előterjesztése a székház építéséhez megszavazott 17000 forint kölcsön felvétele ügyében. Fj. 28. a) Ugyanaz a vármegyei levéltár kiselejtezésénél működött írnokok jutalmazása iránt.. Fj. 28 b) Ugyanaz a nagybánya—zsibói h. é. vasút részére megszavazott hozzájárulás kifizetése ügyében.Fj. 29. Ugyanaz Józsefháza község képviselő-testülete által a községi közdűlő utak kiépítésére kérelmezett segély ügyében. Fj. 30. Ugyanaz a kovási révjog bérbeadása ügyé­ben beadott kérvények tárgyaoan Fj. 31. a) Ugyanaz a közúti pénztárból Mangu Béla utadóügyi előadó részére kiutalt 100 frt jutalom jóvá­hagyása tárgyában. Fj. 31. b) Ugyanaz a tisztviselők segéd- és kezelő személyzet rendkívüli fizetési előlegeinek kifizetése ügyében. Fj. 32. Ugyanaz Balika András volt h. utbiztos által felvett többlet fizetés behajtása ügyében Fj. 33. Ugyanaz Grósz Áron csengeri hidvámbérlő bér- elengedes iránti kérvénye tárgyában. Fj. 34. Ugyanaz Ilosvay Gusztáv szolgabiró szabad­ság kérvénye tárgyában. IV. 35. Ugyanaz az Andrássy Jenő, Fásy Gusztáv és Marozsán Sándor utbiztosok részére kiutalt jutalmak tárgyában. Fj. 36. Ugyanaz a szinyérváraljai mértékhitelesítő hivatal részére oeszerzett mérleg ára ügyében. 111. 37. Ugyanaz az önálló vámterület melleit a kép­viselőházhoz intézni határozott felirat fel nem terjesz­tése ügyében. 111. 38. Ugyanaz az 1899. évi házi költségelőirányzat X-ik rovata alatt felvett hitel kimerülése iránt. Fj. 39. Vármegyei árvaszéki elnök előrerjesztése, az árvaszéknél berendezett litographiai géphez szükségelt szerekre a házipénztárból előlegezett 33 frt 54 kr meg­térítése iránt. V. 40. Ugyanaz a pótlólag beszerzett irodaszerek 39 frt 36 kr árának a házipénztár részére megtérítése iránt. V. 41. Ugyanaz az árvaszéknél alkalmazott rab mun­kások részére kifizetett 20 frt 75 krnak a házipénztár részére megtérítése iránt. V. 42. Ugyanaz Vállaj község képviselőtestületének a gyámpénztári vizsgálati költségeinek kifizetése tár­gyában hozott határozata ügyében. V. 43. Ugyanaz Mező-Petri község 1897. évi gyám­pénztári számadásának késedelmes beterjesztése ügyé­ben. V. 44. Ugyanaz Grázel István kisegítő dijnok alkal­mazása ügyében. V. 45. Ugyanaz a gyámpénztári tartalékalap terhére felvett dijnok részére 8 frt irodai átalány kiutalványo­zása iránt. V. 46. Ugyanaz az eddig alkalmazásban volt 2 ki­segítő dijnoknak további 5 hónapra leendő engedélye­zése iránt. V. 47. Vármegyei főorvos előterjesztése, a körorvosi fizetéseknek a vármegyei pénztárból leendő kiszolgál­tatása iránt. III. 48. A vármegyei gazdasági egyesület kérvénye, az év folyamán tartandó kiállítás támogatása iránt. III. 49. Nagy-Károly város képviselőtestületének a kövezetvám terhére eszközlendő utcza-kövezések költ­ségeinek fedezetére 150,000 frt kölcsön vétele tárgyá­ban kelt határozata. I. 50. Nagy-Ecsed község szervezési szabályrende­letének módosítása. I. 51. Ilk község szervezési szabályrendeletének módosítása. 1. 52. Vitka község szervezési szabályrendeletének módosítása. 1. 53. Nyir-Megyes község képviselőtestületének 2400 frt kölcsön felvétele tárgyában kelt határozata. I. 54. Szucsányi János hodászi lakosnak a Hodász községi tisztujitás ügyében beadott felebbezése. I. 55. A nmélt. m. kir. belügyminiszter urnák Győr­telek község regále kártalanítási kötvénye tárgyában kelt leirata. 1. 56. A Kovás községi biróválasztás elleni felebbe- zés. I. 57. Az ilobai körjegyzőség alakítására vonatkozó képviselőtestületi határozatok. I. 58. Nagy Károly város képviselőtestületének in- gatlanság eladása tárgyában kelt határozata. I. 59. Nagy-Károly város képviselőtestületének utcza kövezet, illetve kiszélesítés tárgyában kelt határozata.I. 60. Nagy-Károly város képviselőtestületének ki­sajátítási jog engedélyezése tárgyában kelt határozata.I. 61. Á börvelyi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendeleteinek módosítása, i. 62. Szaniszló község szervezési szabályrendele­tének módosítása. I. 63. Böszörményi Endre főszolgabíró jelentése, a csengeri állatorvosi állás rendszeresítése ügyében. II. 64. Udvari községnek a gazdasági ismétlő iskola költségeinek fedezésére szerkesztett pótköltség-előirány- zata. III. 65. Nagy-Bánya sz. kir. város szabályrendelete a bér- és társaskocsi-ipar gyakorlásáról. III. 66 Kraszna-Béltek község vadászterületének bérbeadási ügye. III. 67. Az ingyenes népkönyvtárra vonatkozó községi képviselőtestületi határozatok. III. 68. Egri község gazdasági szabályzata. III. 69. Mező-Petri község gazdasági szervezési sza­bályzata. III. 70. Józsefháza község gazdasági szervezési sza­bályzata. 71. Az adorján—tőketerebesi ut kisajátítása tár­gyában kelt képviselőtestületi határozat. Fj. 72. Nagy-Károly r. t. város szabályrendelete a hús, bor, szesz, szeszesitalok és folyadékok után fize­tendő városi fogyasztási pótadó behozatala tárgyában. V. 73. A kir. pénzügyigazgatóság átirata, a nagy­bányai adókivető bizottságba 2 rendes és 2 póttag vá­lasztása iránt. IV. 74—320. Nagy-Bánya sz. kir. város, Alsó-Újfalu, Hidegkút, Feketefalu, Lénárdfalu, Tőkés, Alsó-Kapnik, Misztbánya, Magyar-Kékes, Oláhkékes, Kékes-Oroszfalu, F'első-Sándorfalu, Oláh-Tótfalu, Farkasaszó, Kis-Sikárló, Erdőszáda, Mező-Aranyos, Tománya, Oláh-Újfalu, Nagy-Sikárló, Balotafalu, Felső-Újfalu, Felső-Fernezely, Kapnikbánya, Monostor, Giródtótfalu és Alsó-Fernezely községek 1897. évi háztartási zárszámadása. Magyar- Kékes, Szakállas-Dombó, Oláh-Kékes, Kékes Orosz­falu és Felső-Sándorfalu községek 1897. évi szegény­alap zárszámadása. Magyar-Kékes, Szakállas-Dombó, Oláh-Kékes, Kékes-Oroszfalu, Felső-Sándorfau, Oláh- Tótfalu, Farkasaszó, Erdőszáda, Tománya, Oláh-Újfalu, Balotafalu községek 1897. évi birtokossági zárszáma­dása, Kapnik-Bánya 1899. évi háztartási, Nántü 1899. évi pótháztartási költségvetése, Kir.-Darócz 1897. évi háztartási zárszámadása, Nagy-Bánya város, Lázári, Sárköz, Sárköz-Újlak, Adorján, Dobrács-Apáti, Szamos- Kóród, Kis-Köles, Nagy-Kolcs, Kis-Palád, Nagy- Palád, Kis-Hodos, Nagy-Hodos, Magosliget, Bot-Palád, Puszta-Darócz, Homok, Kis-Peleske, Garbolcz, Méh­telek, Mikola, Száraz-Berek Egri, Csenger, Tyúkod, Csenger-Ujfalu, Ura, Dara, Tatárfalu, Számos-Becs, Hermánszeg, Komlódtótfalu, Vetés, Óvári, Pátyod, Sályi, Angyalos és Porcsalma községek 1899. évi községi közmunka költségvetése. Fehér-Gyarmat, Panyola, Portelek, Krassó községek 1896. évi háztar­tási zárszámadása. Batiz község 1899. évi költségvetési előirányzata. Darnó, Majtis, Nábrád, Cseke, Vámos- Oroszi, Tiszta-Berek, Riese, Fülesd, Milota, Zsarolyán, Borzova, Uszka, Tisza-Becs, Dányád, Keér-Semlyén, Kömörő, Penyige, Mánd, Czégény, Istvándi, Nagy-Ar, Sonkád, Tisza-Kóród, Panyola, Kölese, Szamos-Ujlak, Gyügye, Kis-Szekeres, Jánk, Csaholcz, Fülpös-Darócz, Matolcs, Fehér-Gyarmat, Csécse, Nagy-Szekeres, Kis- Ar, Géberjén, Fülpös, Kis-Namény, Batiz, Batiz- Vasvári, Kaak-Szent-Márton, Berend, Udvari, Portelek, Vezend, Mezőterem, Reszege, Mező-Petri, lriny, Den- geleg, Csomaköz, Bere, Vállaj, Mérk, Penészlek, Sza­niszló, Er-Endréd, Er-Körtvélyes és Genes községek 1899. közmunka-költségvetési előirányzata. Varalyu, Gaura, Hovrilla, Törökfalu, Kővár-Kölese, Erdőaranyos,

Next

/
Oldalképek
Tartalom