Szatmármegyei Közlöny, 1900 (26. évfolyam, 1-53. szám)

1900-06-03 / 23. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY fénymáz gyorsan szárad, tartós és gyönyörű fénynyel bir, nem terjeszt kellemetlen szagot, olcsóbb minden más fénymáznál, mert kiadóbb és tartósabb. Értékte­len utánzatoktól óvakodjunk és kérjen mindenki kizá­rólag Eisenstadter-féle „Linoleum padló zománcz“-ot törv. bejegyzett „vaslovag“ védjegygyei. Felelős szerkesztő: B A ü D IS Z JENŐ. Laptulajdonos: ROTH KÁROLY. 1465—1900. tkvsz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Fézer Antal alap végrehajtatónak úgy a nagykárolyi Önsegélyző Népbank, Nagykárolyi Kereskedelmi és Iparbank, Spitz Mór, Nagy-Károly város árvapénztára és a csanálosi árvapénztár csatlakoztatott végrehaj- tatóknak Tyer Lajosné szül. Gyurán Juliánná elleni 20 korona, 294 korona, 1000 kor., 120 kor., 900 kor. és 200 kor. tőkék és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémetii kir. törvényszék, (a nagykárolyi kir. járásbíróság) területén lévő Vezend községi 54. sz. tjkvi A I. 64., 221., 463., 587., 664., 793., 912., 1170., 1268. és 1385. hrsz. alatt foglalt birtokra az árverést 3066 korona kikiáltási árban elrendelte, hogy ezen birtok az 1900 évi junius hó 25-én d. e. 9 órakor megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is eladatní fog. Az árverelni szándékozó a birtokok kikiáltási árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ban s a 3333)1881. I. M. sz. R. 8. §-ban körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az idézett t.-cz. 170. §-a értelmében eljárni tartozik. Kelt Nagy-Károlyban, 1900. márcz. 6. A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. Jancsó, kir. aljárásbiró. Kedvező ékszervétel. Van szerencsém a n é. közönség b. tudomására hozni, hogy a következő czikkek árait tetemesen leszállítottam és azokat a következő rendkívül olcsó áron árusítom: Ezelőtt Most frt írt Egyfedelű nickl férfi remontoir óra —- — — — 5'— 2'50 „ „ „ „ „ finom - — — 7'- 4'­„ aczél „ „ * - — - — 7'— 4— „ ezüst „ „ „ — — — — 10'— 5-50 Két fedelű „ „ „ „ — - - — 14'— 7'— „ tula „ „ „ — — — — 12’— 7*— Ébresztő baby óra — — — — — — — — 3'- 1-75 Fali irodai bádog óra — — — — — — — 5" — 3-50 „ „ óra ütő szerkezettel - - — - — 6' — 4-1— Egyfedelű arany férfi remontoir óra — — — — 40' — 25' — Kétfedelű „ „ „ „ — — — 60’ — 35' — Egyfedelű arany női remontoir óra — —- — -— 24'—- 12'— Kétfedelű „ „ „ „ — — — — 30' - 20’ -r­Ezüst férfi óraláncz — — — — — — — — 2'— 1 — Arany „ „ — — — - — — — •— 28'— 16' — Arany női fülbe való patent zárral - — — — 7'- 4' — Ezüst női brochetü — — — — — — — — 4' — 1-50 Arany „ „ ____ — __ — 12"— 7' — Aranyozott ezüst colier láncz — — — — — 2— 1' — „ „ szivecske — — - 1-50 —-50 6 pár 13 próbás ezüst éteszköz — — — — — 16‘— 10' — 6 pár 13 próbás ezüst csemege eszköz — — — 10' - 6" — stb. Óra javítási műhelyemben — az eddigi gondal s jótállással eszközlendő — javítások árát is mélyen leszállítottam; úgy, hogy üvegeket 10 kr, mutatókat 10, rugókat 50 kr, ezüst füleket 30 kr. tisztításokat 1 írtért készítek. A n. é. közönség támogatását a jövőben is kéri mély tisztelettel JBőffiovits Slrtfíur, 1 — 10 órás, ékszerész és vésnök. Debreczenben. Biztos kereset JERCUR“ kínálkozik jó beszélőképes­séggel biró tisztességes sze­mélyeknek, kik állandó lak­helyükön az 1883. évi XXXI. t.-cz. értelmében sorsjegyek­nek, állampapíroknak rész­letfizetésre való eladásával foglalkozni kívánnak. 2—10 )V váltóüzleti részvénytársaság BUDAPEST Arany János- utcza 31. Iglőfüred klimatikus gyógyhely, vizgyógyintézet, nyaralótelep. Vasúti állomás Igló (Kassa-oderbergi vasút). Szepes vár­megyében, 580 méter magasságban a tenger színe felett, nagy kiterjedésű fenyvesek közepette, pompás sétányokkal. Tükör kád- és fenyőfürdők, villanyozás, massage, kiválóan alkalmas gyógyhely ideggyengeség, légzőszervek bántalmaiban szenve­dőknek, üdülők részére. Jó konyha, mérsékelt árak, zongora, olvasó terem, Lawn-Tennis. Fürdőévad május 15-től szeptember végéig. Elő- és utó­idényben tetemes árleengedés. Fürdőorvos Dr. NEUBAUER LAJOS. Posta- és távirda állomás helyben. Utazás Budapest — Kassa —Igló, vagy Budapest—Rutka —Igló. — Prospektusokkal szolgál a fürdőigazgatóság Iglőfüred. 6-16 2015—1900. tksz. Árverési hirdetmény. A n.-károlyi kir. járásbíróság közzé teszi, hogy első magyar általános biztositó társaság mint alap és mint csatlak, és a nagykárolyi takarékpénztár mint csatlak, végrehajtatónak Weisz Herman és neje Nloskovics Zeni elleni 200 kor., 300 kor., 100 kor. töke és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmár­németii kir. törvényszék (a nagykárolyi kir. Járásbíróság) területén levő Szaniszló községi 335 sz. tjkv. A. f 149 hrsz. a. birtokra az árverést 850 korona kikiáltási árban elrendelte s hogy ezen birtok az 1900. évi Julius hó 2-án d. e. 9 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított, kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10°Jo-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában, 3333. sz. a. "kelt igazságügy- miniszteri R. 8. §-ban körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az idézett t.-cz. 170.§-a értelmében eljárni. Kelt Nagy-Károlyban, 1900. márczius 24. A kir.jbiróság mint telekkönyvi hatóság. Jancsó, kir. aljárásbiró 1224—1900. tkv. sz. Árverési hirdetmény. M.-Petri község árvapénztára végrehajtatónak Zádváry János és neje Gábriel Amália szántói lakosok végrehajtást szenvedő ellen folytatott ügyében, a végrehajtási árverés 400 kor. töke, ennek 1898. évi január 1-től járó 8 százalék rendes és 8 százalék késedelmi kamatai, 60 kor. 50 fillér, 19 kor. 22 fill, árverés kérési, valamint a még felmerülendő költ­ségek erejéig ezennel elrendeltetik, s ennek határ­idejéül 1900. Julius hó 2-ik napjának d. e. 9^ órája a zilahi kir. törvényszék területén fekvő Tasnád- Szántó község házához kitüzetik, az árverési fel­tételek pedig a következőkben állapíttatnak meg : 1. Elárvereztetnek szükség esetére a kikiáltási áron alul is végrehajtást szenvedő tulajdonát képező s a t.-szántói 562. sz. tjkvben A -j- 137. hrsz. a Zaicz Klára férj. Zádvári Antalné tasnád szántói la­kos javára C. 1. a. bekebelezett életholtiglani lakás és életjáradék haszonélvezeti szolgálati jog fenntartása mellett, — 1200 korona kikiáltási árban. 2. Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban a bírósági kiküldött kezéhez bánat­pénzül előre letenni, avagy az annak előzetes letétbe helyezéséről nyert elismervényt átadni. 3. Vevő köteles a vételárt az árverés jogerőre emelkedése után járó 30, 45 és 60 napi időközökben, három részletben, az árverés napjától jaró 6 száza­lék kamattal együtt, a tasnádi kir. adóhiv. mint bírói letét pénztárnál lefizetni. A bánatpénz az utolsó rész­letbe számittatik be. A többi árverési feltételek ezen kir. járásbíró­ság hivatalos helyiségében és Tasnád-Szántó község házánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Kelt Tasnádon, 1900. évi márczius 29-én. A kir. jbiróság mint tkvi. hatóság. Simon György, kir. aljbiró. A női szépség elérésére, tökéletesítésére!^ lés fentartására legkitűnőbb és leg-I I biztosabb a \ Margit Créme Jnely vegytiszta, sem higanyt, sem ólomot nem talmaz, teljesen ártalmatlan és zsírmentes. Törvényesen védve. "98© JÉzen világhírű arczkenőcs pár nap alatt eltávolítszep-| “löt, májfoltot, patanást, bőratkát (Mitesser) és mindent bőrbajt. Kisimítja a ránczokat, redőket, himlő-r helyeket és az’ arczot fehérré, simává és üdévé“1 I varázsolja. i Legkitűnőbb óvszer a nap és szél befolyása i ellen. Ára : kis tégely 50 kr., nagy tégely 1 frt, Margit hölgypor 60 kr., Margit szappan 35 kr., Margit fog­pép (Zahnpasta 50 kr., Margit arczviz 50 kr. Sámtalan elismerő és köszönő levél! Utánzatoktól óvakodjunk! Postán utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő: FÖLDES KELEM EM, gyógyszerész Arad. Kapható minden gyógyszertárban, drogua üzletben és illatszer kereskedésben. vm a £ \M rU r FŐRAKTÁR NAGY-KAROLYBAN Ifj. Hahn János, czégnél. 3—5 Á----- —WWWWWW'W' 30 1 —1900. vgrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a tasnádi kir. járás­bíróság 1900. évi 80. számú végzése kö­vetkeztében dr. Kovács Dezső ügyvéd által képviselt Tempfli József csanálosi la­kos javára Koritsánszky Sándor érhatvani lakos ellen 500 korona s jár. erejéig 1900. évi február hó 14-én foganatosított kielé­gítési végrehajtás utján lefoglalt és 1500 koronára becsült ökrök és lovakból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a tasnádi kir. járás­bíróság 1900. évi V—80/3. számú végzése folytán 380 korona tőkekövetelés, ennek 1897. évi február hó 2. napjától járó 5 százalék kamatai, 1ii százalék váltódij és eddig összesen 140 kor. 38 fillérben biró- ilag már megállapított költségek erejéig Er- Hatvanban alperes lakásán leendő eszköz­lésére 1900. évi junius hó 15 ik napjának d. e. 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hi­vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a ér­telmében készpénzfizetés mellett a leg­többet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingó­ságok mások által is le- és felülfoglaltat­tak és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Tasnádon, 1900 évi május hó 22 Noti Géza, kir. bir. végrehajtó. Nem papirhiivelyekben, csakis Üvegben valódi „ZACHERL“ elnevezés alatt. Ez a valódi csalhatatlan gyökeres irtószer minden és minden pusztító rovar ellen. E l Nagy-Károlyban: Nonn János Wagner Lajos Janitzky Albert Kaufmann Jakab és fia Kerekes Ödön Kínál József Ludescher Gáspár Ferenczy István árusítók Petz János Schuszteritsch Ferencz Strohmájer Ferencz Weisz Lajos Szokolovszky J. R. Csengerben : Kondor Pál Ér-Mihályfalván : Gross Herman Kulcsár Gyula Lévay Vincze Pollák Móricz Máté-Szalkán: Almer Béla Feldmann testvérek Fülöp József 4—6 Olcsó bevásárlási forrás. Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy hely- j ben a Nagy-Piacztéren (Weber Pál ur házábán) levő fűszer-, festék- és anyagara-üzletemet elköltözés folytán a legolcsóbb árak mellett kiárusítom és egyszersmindt az egész üzletet teljes berendezéssel együtt előnyös feltételek mellett eladom. Nagy-Károly, 1900. május 19. 3—3 Ludeseher Gáspár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom