Szatmármegyei Közlöny, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-10-19 / 42. szám

SZATMAR MEGYEI KÖZLÖNY arról, hogy kit és miért ünnepeltünk. Ez azt jelentené, hogy jutottunk egy művészi becsű szoborműhöz, a mely azonban nem egyéb, mint noha ékes, de holt ércztömege, egy tényezője valamelyik város szépülé­sének, emelkedésének, — egyéb semmi. Nem, az a szobor nem fog némán állani ott Ko­lozsvár főterén. Ércz-ajka kell, hogy beszéljen hoz­zánk. Megrázó erővel, ellenállhatlan ékesen szólással kell, hogy elmondja nekünk mi az az emlék, a mely­nek megtestesítője. — Beszéljen nekünk egy korról, a melyben a magyar nagy, hatalmas, rettegett volt fegy­vere által, arról a korról, melyben ünnepelt és körül­rajongott volt szellemi fensöbbsége révén. Emlékez­tessen bennünket és évszázadok leteltével unokáinkat is arra, hogy volt egy nagy királyunk, a ki karjának erejével hatalmas, ellenségeitől félt, barátaitól tisztelt birodalommá tette ezt az országot, a ki tudományával, a művészetek iránti szeretetével udvarát az európai művelődés egyik központjává tette. Erről beszéljen nekünk ez az érczszcbor, hatal­masabb hangon a harsona zengésénél. Hallgassuk és értsük meg szavát, tanuljunk és okuljunk belőle és mindenek felett mentsünk belőle bizalmat a jövőre. — Igyekezzünk követni azt az utat, melyet a nagy Má­tyás kijelölt. Fajunk erejének a leptipikusabb képvise­lője, az ő élete, az ő nagysága jövendőnk legnagyobb bizonyitéka, melyből bizalmat és kitartást merítünk a jövő ezredei küzdelmeire. HÍREK. — Személyi hir. Gr. Hugonnai Béla főispán f. hó 17-én a reggeli vonattal székhelyéről Budapestre utazott. — Hivatalvizsgálat. Vármegyénk főispánja f. hó 16-án a fehérgyarmati főszolgabírói hivatalnál tar­tott szokásos hivatalvizsgálatot. — Fegyelmi ügy. Gr. Hugonnai Béla főispán, a ki f. hó 13-án Szatmáron a városi közgyűlésen és közigazgatási bizottsági ülésen elnökösködött, Iá és 15-én részt vett a fegyelmi választmány ülésén, a mely dr Korbai Károly városi főkapitány ügyét tárgyalta. Hir szerint a fegyelmi ügyben nem hoztak érdemleges határozatot, hanem pótlást rendeltek el. — Eljegyzés. Komjáti Komjáthy Pál dr. minisz­teri fogelmazó, Komjáthy Béla országgyűlési képviselő és néhai neje Sonnenbergi Freyseysen Matild fia, a napokban jegyet váltott Jékey Bella kisasszonnyal, bulyi és jékei Jékey Zsigmondnak, a mátészalkai ke­rület országgyűlési képviselőjének és nejének szent- kátolnai Cseh Anna kedves és szép leányával. A mátészalkai kerület közkedveltség és becsülésben álló képviselőjének családi öröme visszhangot kelt a ro­konok, jóbarátok és tisztelők körében. Boldogságot kívánunk a szép frigykez! — Városi közgyűlés. Városunk képviselő testü­leté e hó 15-én közgyűlést tartott. Debreczeni István polgármester a közgyűlést megnyitván, mindenek előtt megemlékezett Szobonya Antal városi képviselő el­hunytéról, kinek emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvé­ben megörökítette. Polgármester ama bejelentését, hogy helyére Vaday Lajos póttagot képviselőül be- hitta, tudomásul vette. Bárha napirendre tűzve nem volt, polgármester azon bejelentése folytán, hogy a kövezetvámpénztár terhére deczemberben 3000 ko­rona fizetést kell teljesíteni, hitelátruházást engedélye­ságosan is széles vonásokhoz is jobban illik, a Bala­toni halászatnak éppen nincs előnyére. — A Krisch képein különben is sokat ront a túlságos stili­zálás. A közös étkező menyezeteiről Kremmer Viktor három szép képe néz le ránk : az Aratás, Bőség és Szüret. Az alaphangot mindenütt pompásan eltalálja a művész, alakjai is igazak, élnek és mozognak fent a magasságban. Egészben véve is kellemesen hatnak a képek, bár itt-ott a nyugodtságukat nem igen tudjuk megérteni. A Moriámur nagy jelenete Jaulyiknak jutott s valljuk meg a művész küzködése nagyon is meglát­szik a képen. — A történelmi hűségnek sokkal több áldozatot hozott Jaulyik, mint a mennyit szabad lett volna. Minden lármássága mellett is jó lenne mégis ez a kép, ha valamivel jobban fékezni bírta volna alakjait a művész. Így a hatás nagyon különös s ép­pen nem találjuk meg benne azt a méltóságot, a mit keresünk. A Dudits Kardvágásának is van egy nagy hibája, nagyon tagozódott. — Egységes minden a képben, a melyen hamarosan nem is vesszük észre a főalakot, annyi minden más tereli el a figyelmünket. A részle­tekben kiváló képességek kötnek bár le, az összhatás hiányát nehezen tudjuk feledni. Az uj országházba falfestményein kívül egyéb művészi alkotások is kerülnek. A Munkácsy Honfog­lalása mellett még hat üresen álló falmezőre kerül fest­mény, a miket legközelebb fognak elhelyezni. K. G. zett oly módon, hogy ezen összeg a szeszfogyasztás- pénztárból fizettessék és eme pénztár részére a kö­vezetvámpénztárból februárban megtéríttessék. Ezután napirendre térve át a legtöbb adót fizető városi kép­viselők 1903. évi névjegyzékét a közgyűlés megálla­pította s 15 napi közszemlére kitétetni rendelte, mely­nek letelte után a távollevők és jogi személyek he­lyetteseik megnevezésére fognak felszófittatni. A keres- Kedelmi miniszter leiratát, melylyel a Jókai- és Kölcsey- utczáknak a törvényhatósági úthálózatból kivételét s a községi utak közzé felvételét elrendelte — tudo­másul vette, egyben felír a miniszterhez ezen utaknak a vámos közutak közzé felvétele tárgyában. Az iparos tanoncziskolai bizottságba Lukácsovits Jánost és Patay Ferenczet választotta be tagokul. A belügyminiszter a város pecsétjére vonatkozólag némi módositásokat rendelvén el, ezen módositásokat elfogadta. A Deák­téri 18-ik sz. saroktelek szabályozási vonalát megálla­pította. A belügyminiszter a Melinda-utczai aszfalt­gyalogjáró tárgyában hozott alsóbbfoku határozatokat megsemmisítvén, kimondta, hogy ezen utczát aszfalt­gyalogjáróval ellátni nem kívánja. A gr. Károlyi Ist- ván-utczai transversalis müutnak 337 X 236, 327 X 303 szakasza közt nyilt árok helyett betoncső készí­tés költsége felerészének a város általi viselését 1363 korona 19 fillér költséggel elfogadta. Kozma Lajos és társai kérelme folytán a Somos-utczának aszfalt helyett kőgyalogjáróval leendő ellátását határozta el. Az 1902. év szeptember havi pénztárvizsgálati jegyzőkönyvet, miután rendkivüli intézkedést igénylő körülmény fel nem merült, tudomásul vette. Miután még elnöklő polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére Csipkés András, Kaufmann Márton, Nagy Elek Serly Ferencz képviselőket felkérte, — a rövid közgyűlés befejez­tetett. — Eljegyzés. Masika Miklós, a szatmári kir. törvényszék aljegyzője eljegyezte Tisza-Becsen Kulin János betétszerkesztő albirc kedves leányát. — Dalár hir. A helybeli dalegyesület választ­mánya f. hó 2-án tartott rendkivüli ülésében az üre­sedésben levő karmesteri állásra ifj. Réthi László zongoratanár, szatmári lakost választotta meg. A meg­választott karnagy7 ez utón is értesíti a t. szülőket, hogy a kik gyermekeiket a zongoratanitásban kí­vánják részesíteni, szíveskedjenek ezen szándékukat Demidor Ignácz dalegyleti elnök urnái bejelen­teni. — Eljegyzés. Manyák Károly, lapunk gépmestere folyó hó 12-én jegyet váltott Szűcs Iduskával, Szűcs András polgártársunk kedves leányával. Boldogság kisérje frigyöket ! — Szobor megáldás. A hívek áldozatkészségé­ből a helybeli róm. kath. templomba beszerzett Szent Antal szobrának megáldása ma lesz a nagy mise után. — A szatmári szüretet f. hó 27-én tartják meg. A termés messze elmaradt a múlt évihez képest. — A „Szatmármegyei Agarász Egyesület“ elegy agár-versenyét Mátészalkán 1902. évi november 3-ik és következő napjain tartja meg. Domahidy István egyesületi elnök. Kállay Szabolcs, egyesületi titkár. Programm: November hó 2-án d. u. fél 3 órakor egy futamu trappverseny kettős fogatok részére. Novem­ber 2-án este 10 órakor közgyűlés a Sarkady szállo­dában. November hó 3-án reggel 8 órakor gyülekezés a Sarkady szálloda előtt. November hó 3-án d. u. 6 órakor társas ebéd a Sarkady szállodában. November hó 4-én d: u. 1 órakor az agár-verseny terénumán agarász egyleti tagok részére agarász lovaikon vadász­verseny és fél 2 órakor sik-verseny. Dijak : Agár-ver­senyre: 1-ső dij 400 kor. készpénz és tisztelet-dij. 2-ik dij : a tétek fele. Úgy a trapp, mint a vadász- és sikverseny dija tisztelettárgy az 1-ső és 2-ik fogat illetve ló részére. Tétek: Az agár-versenyre tagoknak 10 kor., nem tagoknak 20 kor. A trapp- vadász- és sikversenyre külön-külön 10 korona. Nevezési határ­idő : Az agár-versenyre november 1-én d. u. 5 óráig Keér-Semlyénbe (u. p. Nábrád), és 2-án este 10 óráig a Sarkady szállodában. Trapp-versenyre november hó 2-án d. e. 11 óráig a titkárnál a Sarkady szállodában. A vadász- és sik-versenyre 3-án déli 12 óráig a tit­kárnál a helyszínen. Általános szabályok. 1. Trapp­verseny távolsága körülbelül 4000 méter. 2. Trapp­versenyben az oly fogat melynél egyik ló már versenyt nyert 100 méter, ha mindkét ló 200 méter, térhát- ránynyal indul. 3. Csakis egyleti tag fogata indulhat és csakis egyleti tag által hajtható. 4. Az oly fogat melynél egyik ló amerikai származású 200 méter tér- hátránynyal indul, ha pedig mindakét ló 400 méter térhátrányt kap. 5. Trapp-verseny országúton és idő ellen lesz futva, úgy a vadász mint a sikversenyben csakis egyleti tag lova futhat, csakis egyleti tag által lovagolható 6. A vadász- és sikversenyben csakis oly ló indulhat a mely nov. 3-án legalább két nyúl után futott. — Érkörtvélyesen a szüret folyó hó 28-án kez­dődik, e közlemény szolgáljon figyelmeztetésül mind azoknak, kik bor szükségletöket éveken keresztül e helyen szokták beszerezni. — Önkéntesek vizsgája. A városunkban levő szatmári 12. honvéd-gyalogezred 3-ik zászlóaljához beosztott Beke Gyula. Jobbágy Miklós és Morvay Béla önkéntesek a napokban a tisztivizs gát Kassán igen jó eredménnyel letették. — Díjszabás a nyilvános távbeszélő állomás hasz­nálatáért. Beszélgetési dij a városi hálózatból : Az 5 perczig tartó beszélgetés dija a helyi forgalomban 20 fillér. A 3 perczig tartó beszélgetés dija helykö­zi forgalomban: 2 korona, a sürgős beszélgetés 6 korona. Az előfizetői állomásokról csak biztosíték mellett (legkevesebb 50 kor.) lehet hitelezett helykö­zi beszélgetéseket folytatni. A beszélgetésre való meghívás dija: A beszélgetésre való meghívás önál­ló beszélgetésnek tekintetik s a hivó fél azért egy- egy beszélgetés-diját fizeti. A szolgálati értesítés dija 1 korona. Visszavonási-dij: A visszavonási-dij a beszélgetósi-dijnak Vä-a vagyis kikerekitve 67 fillér. Sürgős beszélgetésnél 2 korona. — Templom szentelés. E tárgyban a követke­zőket vettük : Domahidán Istennek hála legszebb idő­ben, a múlt hó 28-án tartottuk sok százakra menő ájtatoskodó hívek részvéte mellett a templom szen­telést. Az ünnepély fényét emelték a megjelent főtisz­telendő lelkész urak, az isteni szolgálatokban részvé­telük által. u. m. Dr. Brán Feliczián főesperes, mint a méltóságos káptalani helynök helyettese; ft. Lázár Gábor érmelléki alesperes, szaniszlói g. k. lelkész ; ft. Marosán Mihály reszegei, ft. Jerne Lázár csoma- közi, ft. Lesán László szentmiklósi, ft. Darabánt Mi­hály mezőteremi, ft. Csordás Mihály szamosdobi, ft. Kozma János érkörtvélyesi ft. Dr. Laurán Pál esztrói, ft. Selegián János gencsi, ft. Szilágyi János vezendi, ft. Szabó Ignácz nagykárolyi s. lelkész, s főgymnasi- umi tanár; ki magyar nyelven tartott szép beszéddel búcsúztatta el a 200-dos elavult régi templomot, ft. Pataky József ki a felszentelt uj templomban a szó­székről román nyelven, s ft. Kávássy György kistót- falusi lelkész pedig magyar nyelven tisztelték az Isten igéjét, szivet, lelket elragadó hatásos al­kalmi szent beszédekkel ; ez ünnepélyes alkalommal mintegy 257-en személyesen adakoztak az uj templom javára, kisebb nagyobb összegeket, a melyekért ezúton is hálás köszönetét mondok — bocsánatot esdekelve, hogy csak néhányat említünk meg: ugyanis Buttyán Mihály 200 kor., Veres Ferencz 80 kor., Domahidy István 60 kor., Domahidy Sándor 50 kor. Kis Luka János 40 kor., Szántó Gusztáv és neje 20 kor., Bencze Andrasné 20 kor., Kiss György 20 kor., Sár vári Mi­hály és neje 14 kor., Sarkady Péter és neje 10 kor., Erdei János 10 kor., Varjú Ferencz 10 kor., Kerezsy Demeter. 10 kor., Tivadar László 10 kor., Nyikita János és neje 6 kor., Páll György, N. N , Őrlő Mi­hály, Kapossy Ferencz, Papp László és neje, Bállá Ferencz és neje 5—5 korona, Papp Mihály, Zimánn László és neje, Szabó Gábor és neje Karbunár Corio- lán, Török Antalné 4—4 korona, és számosán több ájtatoskodó hívek 1—2—3 koronát egyenkint, összes adomány volt 754 korona 08 fillér. Báli bevétel volt összesen 345 korona 12 fillér, melyre felül fizettek nt. Szabó Lajos ev, ref. lelkész 1 kor. 80 fillér, Kor- soly Gergely ev. ref. tanító 4 kor. 80 fillér, Veres Ferecz 6 kor. 80 fillér. Jónás György zenészdij elenge­désével 10 korona, Asztalos György és neje 7 kor. 60 fill., Újhelyi Lajos és neje 3 korona, Papp György 2 kor. 40 f., Kondor Sándor 2 kor. 40 f., Sopronyi Mihály 2 kor. 40 fill., Buday Sándor 1 korona, Trenye János 80 fillér, Szolomájer János 80 fillér, Nyikita János 60 fillér, Farkas János 80 fillér, Nagy Sándor 20 fillér. — A mi a templomunk legnagyobb ékess égé, a fő és készületi oltár — dicséretére válik mesterének Vulczer nagykárolyi lakosnak, ki a kép festészeten kí­vül az egészet készítette, a mi nagy jó tevőnk Szi­lágyi György és kedves neje szaniszlói lakosok birto­kosok megbizásából, a főoltári szent-család kép, ol­dal oltár kép, Jézus levétele a kereszt fáról, s a boldogságos szűz Mária menybemenetele képével, 8 gyertyatartó, szentség tartóval, mind aranyozva, és ezüstölve, 850 kor. értékben. Székely László szaniszlói lakos, kerékgyártó mester, Szent Miklós képét drága arany kerettel készitette 150 kor. értékben, ifj. Kur- tyán Mihály és neje, a Jézus és Mária szent szive, 2 darab szép értékes képet voltak szívesek ajándé­kozni templomunknak. Mihálka Mihály és családja, szintén 2 drb szép és értékes képet ajánlottak fel templomunknak; a boldogságos szűz Mária tisztele­tére. De bár jelen soraimban mindazon jótevők ne­veit felemlitem, akik Istennek dicsősége a bold, szűz tiszteletére hozzájárultak filléreikkel templomunk felépítése, s egyéb adományokkal annak fölékesitésére, el nem hallgathatom egy másik szerény életű jóte­vőnket, Zsurzsa János vezendi lakos birtokost, ki 662 koronáért öntette Temesváron szép hangzású nagy harangunkat, 60 koronáért készitette a két kántor és

Next

/
Oldalképek
Tartalom