Szatmármegyei Közlöny, 1900 (26. évfolyam, 1-53. szám)

1900-04-29 / 17. szám

Melléklet a „Szatmármegyei Közlöny“ 1900. évi 17-ik számához. — Felvételi értesítés ! A máramaros-szigeti állami tanítóképző-intézet I. osztályába az 1900 —1901 iskolai évre oly éptestü növendékek vétetnek fel, a kik életük 15-ik évét már betöltötték s a gymnázíum, reál-, pol­gári iskola 4-ik, vagy a felső-népiskola II. osztályának sikeres elvégzéséről nyilvános iskolai bizonyítványt mutatnak fel, vagy pedig megfelelő előképzettségüket felvételi vizsgálaton igazolják. Felvétetik az 1. osztályba 48 növendék, ezek közül 11 ingyen ellátásra, 24 in­gyen élelmezésre, 8 havi 6 koronából álló pénzsegélyre. Az ingyen ellátásban részesülők mosásdij fejében 2 koronát, az ingyen élelmezésben részesülők lakás- és mosásdij fejében havi 8 koronát fizetnek. Úgy ezek, mint a havi 6 korona pénzsegélyben részesülő vidéki tanulók számára lakásról az igazgatóság gondoskodik. Ugyancsak az igazgatóság gondoskodik arról is, hogy a havi 6 korona pénzsegélyt élvező növendékek havi 16 koronáért, állami segélyben nem részesített növen­dékek pedig havi 2 koronáért teljes ellátást nyerjenek. Ezen dijak mindig a hó első napjaiban előre külden­dők be közvetetlenül az igazgatóhoz. A szegénységi bizonyítvány hiányában 1 koronás bélyeggé* ellátott folyamodványokhoz csatolandók: 1. Születési bizonyít­vány arról, hogy folyamodó 15-ik évét már betöltötte; 2. tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy folyamodó teljesen egészséges, ép szervezettel bir; különösen látó, halló, beszélőszerve hibátlan; s igy a tanítói pályára alkalmas; 3. a kellő előképzettséget igazoló iskolai bizonyítvány, a mi helyett azonban mellékelheti folya­modó az előző tanév végén nyert iskolai bizonyítványát s a folyó iskolai év 2-ik harmadában kapott értesítőt, ha a folyamodás határnapjáig még nincs a folyó iskolai évről rendes iskolai bizonyítványa; 4. hiteles községi bizonyítvány a szülők polgári állásáról, foglalkozásáról vagyoni állapotáról, — részletesen kimutatván azoknak minden forrásból eredő jövedelmüket s a folyamodó­nak esetlekes magán vagyonát is, — az életben levő csaláptagok számáról, ezek életkoráról, — kitüntetvén azt,, hogy a gyermekek közül hány van a családfő közvetlen gondozása alatt és hány van távol a szülői háztól; 5. ujraoltási bizonyítvány. Az igazgató tanács­hoz ezimzett folyamodványokat folyó évi junius hó 1 o-ik napjáig kell beküldeni alólirott igazgatósághoz, a honnan junius hó 20—25-ik napjai között küldetnek el a válaszok és értesítések, hogy a felvételi vizsgálatra behivandók a julius 1 — 10-ike között tartandó felvételi vizsgálatokra megjelenhessenek. Egyéb tudnivalók a felvételek megtörténte után folyó évi augusztus hóban közöltetnek folyamodókkal. Máramaros-Szigeten, 1900. évi április hó 17-ik napján. Az állami tanítóképző- intézet igazgatósága. — Pánszláv állam a magyar korona területén. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület, a melynek József főherczeg ő Fensége a védnöke, lelkes felhívást intéz az ország közönségéhez a melyben a felvidéki pánszláv propaganda ellensúlyozásául, a magyarság támogatását kéri. A felhívás igy hangzik: A Magyar Közönséghez! A nemzetiségi mozgalom végre őszinte szint vallott a Felvidéken. Pánszláv állam a magyar szent korona területén, pánszláv egyházzal, pánszláv iskolával és pánszláv közigazgatással ez a turócz-szent- mártoni programm. A F. M. K. E. azért alakult, hogy útját vágja ezeknek a törekvéseknek. Hogy megvédel­mezzen másfél millió tót nyelvű magyar állampolgárt az idegen befolyástól. Hogy a nemzetiségeket a magyar nyelv erejével elválaszthatlanul fűzze az oszthatatlan magyar államhoz. A czél, a melyet a F. M. K. E. követ, nemcsak a Felvidék érdeke tehát, de érdeke az egész nemzetnek. Tizenhét éves fennállása óta 54 kis­dedóvodát, alapított. Ma is 38 óvodát tart fenn a saját erejéből. Evenkint 2000 vagyontalan tót gyermeket részesít magyar nevelésben. Segélyezi a szegényebb népiskolákat s ingyen tankönyvekkel látja el a szegény- sorsú tanulókat. Megjutalmazza a magyar nyelvtanítása körül érdemeket szerzett tanítókat. Népszerű olvas­mányokkal ajándékozza meg az ifjúságot, mely az iskolából az életbe kerül. Nemzetiségi vidékeken magyar dalosköröket szervez, a melyek a magyar dalt és magyar zenét kultiválják. Nép- és közkönyvtárakat állít fel s a magyar-tót nyelvhatáron faluról-falura vándorkönyvtárakat küld. Szemmel tartja a nemzetiségi izgatókat s törekvéseiket ellensúlyozza a magyar kul­túra hatalmával. Vagyona alig kétszázezer korona, évi szükséglete ellenben meghaladja az ötvenezer koronát. Nagyon reá van utalva tehát a magyar társadalom anyagi támogatására. A F. M. K. E. hivatása : egy második honalapitás Magyarország felső megyéiben, az elszegényedett, vagyontalan, nyomorral küzdő tót lakosság között. Ez a szerencsétlen, megtévesztett, de becsületes és erkölcsi alapjaiban megbízható nép még nincs elveszve a magyarságra nézve, ha megmentésé­ben a magyar társadalom segítségére siet a F. M. K. E.-nek. Magyar véreink, a kiktől sohasem kért áldoza­tot hiába semmiféle hazafias ügy, bizalommal for­dulunk hozzátok. Iratkozzatok be egyesületünk alapitó, örökös, rendes vagy pártoló tagjai közé. Járuljatok filléreitekkel hazafias nagy munkánkhoz. A ki megér­tett bennünket s módjában is áll, még sem támogatja törekvéseinket: az ne mondja magát magyarnak! Nyitra, 1900. évi márcz. 15-én. Thuróczy Vilmos, cs. és kir. kamarás, Nyitravármegye főispánja, a F. M. K. E. elnöke. Dr. Gyürky Geyzal Nyitra varmegye t. főügyésze, a F. M. K. E. h. ügyv. alelnöke. Dr. Janits Imre, orsz. képviselő a F. M. K. E. ügyv. alelnöke. Clair Vilmos, a Budapesti Napló belső dolgozótársa a F. M. K. E. titkára. Rendes tagsági dij egy évre 4 kor., pártoló tagsági dij évenkint 1 korona, örökös tagsági dij egyszer s mindenkorra 60 korona. A tag­jelentkezések a F. M. K E. elnökségéhez (Nyitra) intézendők. Ugyanott lehet kérni taggyüjtő ivet is. Az egyesület adományokat is elfogad minden összegben s azokat nyilvánosan nyugtázza. 423 -1900. V. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a budapesti kir. törvényszék 1899. évi 135602. számú végzése következtében Drossier Károly javára Földváry Sándor ellen 50 korona s járulékai erejéig 1900. évi január hó 9. fogana­tosított kielégítési végrehajtás folytán lefoglalt és 1000 koronára becsült következő ingóságok u. m : egy járgány és egy cséplő nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a mátészalkai kir. járásbíró­ság 1900. V—311|4.szátnu végzése folytán 50 korona tőkekövetelés ennek 1899. évi szept. hó 21 napjá­tól járó 6 százalék kamatai és eddig öszszesen 27 korona 12 fillérben biróilag már megállapított költsé­gek erejéig Nyir-Megyesen adós lakásán leendő eszközlésére 1900. évi május hó 15-ik napjának délutáni 1 órája határidőül kitüzetik és ahoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett indóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt M.-Szalkán, 1900. évi ápnl hó 19. Péner, kir. jbir. vhajtó. 809 — 1900. tksz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy a nkárolyi takarékpénztár egyesület csatlakoz­tatott végrehajtatónak Fisch Bernátné szül. Freund Juliánnánakés Papp Béla ügyvédnek Szilágyi János elleni 242 kor., 1200 kor., es 204 kor 4 fillér., 3 rendű tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmár- németii kir. Törvényszék (a nkárolyi kir. Járásbíróság) területén levő Vezend községi 55 sz. tjkvi A -j- 1., 68|a. hrsz. beltelkes házból a Szilágyi Jánost illető részre 496 korona és a vezendi 210 sz. tjkvi A I. 1—2 a. foglalt 65|b. Jés 220|b. hrsz. birtokokra az árverést 234 korona kikiáltási árban elrendelte, s hogy ezen birtok az 1900. évi junius hó 6 ik napján d. e. 9 órakor Vezend községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10u,o-at készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában 3333. sz. a. kelt igazságügy- miniszteri R. 8. §-ban körülírt papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az idézett t.-cz. 170.§-a értelmében eljárni tartozik. Kelt Nagy-Károlyban, 1900. febr. 14-én. A kir.jbiróság mint telekkönyvi hatóság. Jancsó, kir. aljárásbiró 860—1900. tksz. Árverési hirdetmény. A nkárolyi kir. járásbíróság közzé teszi, hogy a Nagykároly! Takarékpénztár Egyesületnek Klein Mihály elleni 400 korona (200 frt) tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémetii kir. Törvény szék, (a nagykárolyi kir. járásbiróság) területén levő Szaniszló községi 711 sz. tkvi A I. -f- 1., 1779. hrsz. a foglalt ingatlan 8 korona, a szaniszlói 712 sz. tkvi. A kereszt 443. hrsz. beltelkes házra az árverést 2014 korona kikiáltási árban elrendelte, s hogy ezen birtok az 1900 évi május hó 18-án d. e. 9 órakor megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is, eladatni fognak. Árverezni szándékozó a birtok kikiáltási árának és pedig a szaniszlói 711. sz. tszkvi ingatlan kikiál­tási áranak 50 százálékát, és a szaniszlói 712. számú telekjegyzőkönyvi ingatlan kikiáltási ára­nak 10°/o-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. törvényczikk 42. §-ában, s a 3333—1881. I. M. sz. R. 8. §-ában körül írt papírban a kiküldött kezéhez letenui vagy idézett t.-cz. 170. §-a értel­mében eljárni tartozik. Kelt Nagy-Károly, 1900. febr. 15. A kir. járásbíróság. Jancsó, kir. aljbiró. 625—1900. tkész. Árverési hirdetmény. A nkárolyi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy Jasztrabszky Irma és csatlakoztatott vhajtatók: Nonn Jánosnak, Gross Benőnek és Szatmármegye árvapénztáránakTóthjLászló ésneje Szukupa Francziska elleni 5200 korona, 1400 korona, 2000 korona és 1600 korona négyrendü tőke és ezek járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémetii kir. törvényszék, (a nagykárolyi kir. járásbiróság) terü­letén lévő N.-Károly város 510. sz. tjkvi A kereszt 253. hrsz. beltelkes házra 4232 korona kikiáltási árban — továbbá a 2032. sz. tjkvi A I. 1638|a., 1799. és 3028|a. hrsz. legelőből a B) 370-, 371. a. be­jegyzés szerint Tóth László és neje Szukupa Francziska nevén álló|586 Va □-öl részre az árverést i 134 korona kikiáltási árban elrendelte s hogy ezen j birtok az 1900. évi junius hó 23-án d. e. 9 órakor alólirt kir. telekkönyvi hivatalnál megtartandó nyil­vános árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fog. Az árverelni szándékozó a birtokok kikiáltási árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ban s a 3333(1881. I. M. sz. R. 8. §-ban körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az idézett t.-cz. 170. §-a értelmében eljárni tartozik. Kelt Nagy-Károlyban, 1900. febr. 9. A kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság. Jancsó, kir. aljárásbiró. 11425—1900. szám. Hirdetmény. Szatmár vármegye törvényhatósága az 1900 évi április hó 10-én kelt 905 és 918 K. B. számú rendeletével a Sima—Csenger—Máté­szalkai és a Remetemező—Erdőszádai törvény­hat. utak 32—33 illetve 3—4 km. szakaszán lévő 21 illetve 10 számú hid újból építési mun­kálatait 7580 korona 67 fillér és 4373 korona 94 fillér összeg erejéig engedélyezte. A fent említett munkálatok foganatosításá­nak biztosítása czéljából az i900 évi május hó 14-ik napjának d. e. 11 órájára a szatmár­megyei főszámvevői hivatal helyiségében zárt­ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkálatok végrehajtásának elvál­lalására vonatkozó, az engedélyezett költség után számítandó, a részletes föltételekben előirt 5%-nyi bánatpénzzel ellátott s hidanként el­különített zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 11 órájáig a megye alispánjához annyival is inkább igyekezzenek beadni, mivel a később érkezettek figyelembe nem fognak vétetni. A szóban forgó munkálatokra vonatkozó műszaki műveletek és részletes feltételek a nkárolyi m. kir. állam építészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponként megtekint­hetők. Kelt N.-Károly, 1900 évi április hó 24-én. Nagy László 1 — 1 alispán. 2880 -1900. P. sz. Hirdetmény. Szatmárnémeti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Láng Lajos és társai felperesek­nek, Kálmánd község többi birtokossai ellen a község határa egyreszének tagosítása iránt be­adott keresete folytán a megengedhetőség kérdésében leendő tárgyalása és az esetleg szükséges további eljárás foganatosítása czél­jából jegyzőkönyvi tárgyalásra határidőül 1900. évi május hó 10-ik napjának d. e. 9 óráját es a szükséghez képest a következő napokat Kál­mánd községbe a községházához kitűzte, mely határnapra az összes érdekelteket az eljárás vezetésével megbízott Szoboszlay Sándor, kir. törvényszéki biro elé azzal a figyelmeztetéssel idézte meg, hogy elmaradásuk az eljárást nem akadályozza, és a meg nem jelenők, tá­vollevők, vagy ismeretlenek Ur'ay Géza szat­mári lakos ügyvéd, mint ügygondnok által fognak képviseltetni. A szatmárnémetii kir. törvényszéknek 1900. évi márczius hó 17. napján tartott üléséből. Galba Lajos, Schneller, ________elnök,_______________________3—3_______________jegyző,______ I ' I Építészek és építők I figyelmébe! 5 • — • jESing és Társai | fakereskedésében Nagy-Károlyban •; mindenkor és minden mennyiségben kapható: | j asphalt fedél lemez! 1a asphalt elkülönítő lemezek, 1a Carbolineum, kőszénkátrány Stukatur nád fonat. 4—6| I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom