Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

SZATMÁR VÁRMEGYE HIV AT ÁROS KÖZLÖNYE. ^ MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. ^ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL hová a lap szellemi és anyagi részét illető közlemények küldendők : Nagy-Kár olybán, Megyeház-utcza dfí. sz. HIVATALOS RÉSZ. 2764—1900. sz. Szatmár vármegye főispánja. Pályázati hirdetmény. Szatmár vármegye törvényhatóságánál kinevezés utján betöltendő másod osztályú Im.o3s:i állásra, pályázatot hirdetek. Minősítés tekintetében az 1883.Í í. t.-cz 1 s 19. §-ai irányadók. A kiszolgált altisztek alkalmazásáról szóló 1873. II. t.-cz. 5. §-a értelmében az esetre, ha ez állásra kebelbeli hivatalnokok nem jelentkeznek, teljes képes­ségüket igazolt igénynyel biró altiszteknek más pályá­zókkal szemben elsőbbséget adok. Évi javadalmazás 1100 korona fizetés s 100 ko­rona lakpénz. Pályázati kérvényeket 1901. jan. 25-ig átveszek. Nagy-Károly, 1900. deczember 19. Gróf Hugonnai Béla, — főispán. Tárgysorozat: az 1901. évi január havi rendes közgyűlésre. Alispáni jelentés, fj. A nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter ur leirata a főispáni lakás ideiglenes bebútorozásával felmerült költségek megtérítése tárgyában fj. __, „.A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi minisz­ter ur leirata Pálos Konrád volt járási erdőtiszt vár­megyei tisztinyugdijjáralékainak átengedése ügyében IV. A nagyméltóságu kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur leirata a Nagy-Károly—érendrédi viczi- nális útvonal irányának megváltoztatása ügyében fj. A nagyméltóságu kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur leirata a Nagy-Károly városának enge­délyezett kövezetvámszedési jog tárgyában fj. A nagyméltóságu kereskedelemügyi m. kir. mi­niszter ur leirata a Cs. Lázár Elemér nagykárolyi lakosnak adott vasúti előmunkálati engedély meg­hosszabbítása tárgyában I. A nagyméltóságu kereskedelemügyi miniszter ur leirata a nagykárolyi és nagybányai pénzintézetek kézi zálogkölcsön üzleti biztosítékának és a szedhető leg­magasabb kölcsöndij megállapítása ügyében Hl. A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi minisz­ter ur leirata a vármegyei mezőgazdasági bizottságról alkotott szabályrendelet ügyében III. A nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter ur le­irata a községi beltelkeken állítandó kerítések tárgyá­ban alkotott szabályrendelet módosítása iránt III. A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi minisz­ter ur 9240—1900. sz. a. kelt leirata a községi segély­alapok szervezésére vonatkozó szabályrendelet módo­sítása ügyében III. A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi minisz­ter ur leirata az 1900: XVI. t. ez. értelmében létesí­tett gazdasági munkás és cselédpénztár alapitó tagjai közé belépés ügyében III. Szabolcs vármegye átirata a köztisztviselők fize­tésének adómentessége tárgyában III. Háromszék vármegye átirata a nemzetiségi egyenjogosultságról szóló 1868: XLIV-ik t. ez. módo­sítása tárgyában 111. Bars vármegye átirata az 1893 : XX111. t. ez. végrehajtásának egyszerűsítése ügyében 111. Szebenmegye átirata az 1044—1900. ein. sz. belügyminiszteri rendelettel a vármegyei házipénztár terhére utalt költségek viselése aluli felmentés ügyé­ben 111. Vármegyei közigazgatási bizottság át teszi Böször­ményi Endre főszolgabíró indítványát a közigazgatási ügymenet könyebbitése és egyszerűsítése tárgyában, fj. Vármegyei alispán előterjesztése a rendes köz­gyűlések számának kettőre leszállítása iránt fj. Ugyanaz a Czerjék-féle sikkasztásból kifolyólag a kártérítésre marasztalt tisztviselőktől levont összegek kamatának fedezése iránt fj. Ugyanaz az elhalt Ruszka Mór vm. irattárnok hozzátartozói részére halotti negyed kiutalása tárgyá­ban fj. Ugyanaz a nagybányi Lendvay szobor leleplezése alkalmával a megye részéről elhelyezett koszorú vé­telára ügyében fj. Ugyanaz az állatorvosi közszolgálat államosítása ügyében II. ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Megyoi községek egyházak, iskolák részére egész évi előfizetés be­küldése mellett 5 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Ugyanaz a betegápolási nyomtatványok költségei tárgyában 11. Ugyanaz a kéményseprési szabályrendelet módo­sítása tárgyában 111. , Ugyanaz Nagy-Ecsed és Fábiánháza községek­nek külön egészségi körökké leendő alakítása ügyé­ben 111. Ugyanaz a Csengeri Mayer Salamon féle ala­pítvány alapítólevele ügyében IV. Ugyanaz Péchy István szolgabiró költözködési költségei tárgyában IV. Ugyanaz a hodászi gyermek menhelv elhelyezése ügyében IV. Ugyanaz a hiányzó anyakönyvi másod példányok beszerzése ügyében IV. Ugyanaz a pénztárnál alkalmazott dijnok állan­dósítása iránt fj. Ugyanaz a fehérgyarmati járási mezőgazdasági bizottság kiegészítése iránt 111. Ugyanaz Nagy-Bánya, Nagy-Károly és Felső- Bánya városokhoz tartozó lakhelyek nevének megálla­pítása iránt 111. Ugyanaz az aranyosmegyesi választókerületben megüresedett megyebizottsági tagsági hely betöltése ügyében 111. Ugyanaz az ebtartási szabályrendelet 23- §-ának módosítása iránt 111. Ugyanaz Ar.-Megyes módosított vásárhelypénz díjszabályzata ügyében 111. Ugyanaz Nagy-Somkut község képviselő testü­letének 28—1900. sz. a. határozata ellen Szaluvitz Sámuel által beadott felebbezés ügyében 111. Árvaszéki elnök előterFsnase 1901. évi költség előirányzatból kimaradt 2-ik joggyakornoki es 2-ik állandó dijnoki állás ügyében fj. Ugyanaz a joggyakornoki állás javadalmazásának terhére dijnok alkalmazása iránt V. Ugyanaz Mező-Petri község képviselőtestületének a gyámpénztárt vizsgáló küldöttség és a nyomtat­ványok beszerzési költségei tárgyában hozott határo­zata ügyében V. Ugyanaz a nagyméltóságu, m. kir. belügy minsz- ter urnák az árvaszéki személyzet szaporítása ügyé­ben kelt leirata tárgyában V. Ugyanaz az eddig engedélyezve volt két ideig­lenes dijnok további alkalmazása iránt V. Ugyanaz az árvaszéki kiadóhivatal részére be­szerzett súly mérték árának a gyámpénztárí tartalék- alapból leendő megtérítése iránt V. Ugyanaz Szaniszló község gyámpénztári tartalék alapjából az 1899. év folyamán teljesített kiadásoknak megtérítése iránt V. Varmegyei főorvos előterjesztése bába szabály- rendelet alkotása iránt 111. Nyir-Vasvári község szervezési szabályrendelet módosítása 1. A tyukodi segédjegyzői állás rendszeresítésének ügye 1. Réztelek község szervezési szabályrendelet módo­sítása 1. Oroszfalu község szervezési szabályrendelet módo­sítása 1. Hirip község szervezési szabályrendelet módo­sítása I. Szakasz, Sándorfalu és Alsó-Boldád községek szervezési szabályrendelet módosítása 1. Borhid község szervezési szabályrendelet módo­sítása 1. Udvari, Berend, Kaak. K.-Sz.-Márton községek szervezési szabályrendelet módosítása 1. Kis-Palád község szervezési szabályrendelet módosítása 1. Óvári község kovácsház-épitési ügye 1. Felebbezés Nagy-Ecsed község képviselőtestüle­tének a község és az úrbéres közönség közötti per­ből kifolyólag felmerült költségek fedezése tárgyában hozott képviselőtestületi határozat ellen 1. A Nagy-Károly—Máté-Szalka—vásárosnaményi h. é. vasút czéljaira megszavazott hozzájárulások tárgyá­ban hozott képviselőtestületi határozatot 1, Jeder község képviselőtestületének a község tulajdonát képező regalekártalanitási kötvény értékesi- tése tárgyában hozott határozata 1. Kocsord község tulajdonát képezett 700 koronás regale kártalanítási kötvény, értékének visszapótlása iránt hozott képviselőtestületi határozat 1. Nagy-Bánya városnak a gyújtogató földerítéséért kitűzött jutalomdij kiutalása tárgyában kelt határozata 1. Nagy-Károly város képviselőtestületének Nagy Elek kórházi gondnok fizetés emelése ügyében hozott határozata 11. Hirdetések jutányos áron közöltéinek. „Nyilttér“ sora 40 fillér. Kéziratok nem küldetnek vissza, bérmentetlen levelek csak rendes levelezőktől fogadtatnak el. Erdő-Aranyos község birtokossági tanácsának a nyomásos gazdasági rendszer ügyében hozott hatá­rozata 111. A közsegélyezésre szorult szegények segélyezése iránt alkotott községi szabályrendeletet 11. Nagy-Bánya. város módosított takarékpénztári alapszabályai 111. Gebe község képviselőtestületének szegény alap létesítése ügyében hozott határozata 111. Nyir-Megyes község képviselőtestületének szegény alap létesítése iránt hozott képviselőtestületi hatá­rozata 111. Fehérszék nevén álló erdő tulajdonjogának ügye IV. Józsefháza község régi közmunka válság tarto­zásának ügye IV. Börvely község régi közmunkaválság ügye IV. Felső-Fernezely község régi közmunka válság ügye IV. W * Giródtótfalu község régi közmunkaváltság ügye IV. Nagy-Nyires község pénzes ládájának ellopása alkalmával felmerült kár megtérítésének ügye IV. Giródtótfalu községi fogyasztási pótadó ügyében alkotott szabályrendelete IV. * A botpaladi hegyközségi rendtartás ügye 111. A simái gaza ’kodási rendszer ügye 111. Jeder község vadászterületének bérleengedési ügye 111. Gebe község képviselőtestületének a gyümölcs- termelés előmozdítása ügyében hozott határozata 111. Misztmogyorós, Csaszló, Gacsály, Rozsály, Nagy- Gécz, Csegöld, Sima, Atya és Pete községek 1901 évi háztartási költségvetései. Nagy-Gécz, község 1900. évi módosított illetve helyesbített költségvetése. Mezó-Aíanyos, Nagy-Srkarló, óvaii, Csáazló Ga^saly, Rozsály, Nagy-Gécz, Csegöld, Sima, Atya, Pete, 190J. évi községi közmunka költségvetés. Fábiánháza és Komorzán 1901.évi háztartási pótköltségvetése. Komor- zán, 1901. évi háztartási költségvetése. Komor­zán, 1901. évi községi közmunka költségvetése. Komorzán 1901. évi birtokossági pótköltségvetése Krassó Lippó, Garbolcz, Saár, Méhtelek, Pettyén, Homok, Sz.-Berek, községek 1901. évi háztartási költségelői­rányzata. Pettyén, Sonkád, Kis-Palád, Bot-Palád, Görbéd, Aranyos-Megyes, Milota, Uszka, Homok, Józsefháza^ Szárazberek; Tiszakóród, Csanálos, Fény, Magosliget 1901. évi közmunka előirányzata. Sárköz és Adorján 1900. pótköltség előirányzata. Á Vörösmarty szobor bizottság kérvénye ado­mány megszavazása iránt 111. Kömley Gyula kérvénye a „Király könyve“ czimü munka megrendelése iránt fj. Gerzsenyi László hivatalszolga kérvénye a folyó évi fegyvergyakorlata idejére járó fizetésének kiutalása iránt fj. Ézeken kívül a még beérkező ügyek. Nagy-Károly, 1901. jan. 4-én. Összeállította: Ilosvay Aladár, — vm. főjegyző. 29692—1900. Hirdetmény. Szatmár vármegye közönségnek f. évi okt. hó 11-én tartott közgyűléséből 756. bjk. sz. alatt hozott határozatát, a 15 napi felebbezési határidőre figyel­meztetéssel közhírré teszem. Nagy-Károly, 1900. decz. 24. Alispán helyett : Ilosvay Aladár vm. főjegyző. Szatmár vármegye közönségének Nagykároly­ban 1900. évi okt. hó 11-napján és folytatva tartott rendes bizottsági közgyűlésének jegyzőkönyvi kivo­nata. 756. bjkv. sz. Tárgyaltatott: vármegyei alispán előterjesztése, mely szerint 1 százalék vármegyei köz­művelődési pótadó megszavazását az 1901. évre ja­vaslatba hozza. Az állandó választmány véleményével egyezőleg az 1883. XV. t.-cz. 10. §-a értelmében meg­bízott megye bizottsági tagok névszerint leszavazván, közmivelődési pótadóra igennnel szavaztak: Nagy László, Domahidy Sándor, Böszörményi Zsigmond, Falussy Árpád, Br. Perényi Péter, Jékey Zsigmond, Majos Károly, Papp Kálmán, Bródy Lajos, Szuhányi Lajos, Farkas Jenő, Madarassy Zoltán, Sinka Lajos, Madarassy Dezső, Uray Lajos, Dr. Dióssy Adolf, Gav- ris Kelemen, Tordai Imre, Jékey Sándor, Reök Gyula, Spitz Antal, Roóz Samu, dr. Csánk István, Róth Ká­roly, dr. Jászy Ferencz, Grósz Áron, Papp Antal, Kardos Lipót, Kaufmann Adolf, Néma Lajos, Fehér István, Fisch Lajos, Klein Móricz, Sánta Kálmán, Ba- lázsy József, Böszörményi Sándor, Zoltán László, dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom