Szatmármegyei Közlöny, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-09-14 / 37. szám

S ZATMARMEG YEI KÖZLÖNY 794—1902. kig. sz. Árverési hirdetmény. Mánd község elöljárósága által közhírré tétéiik, hogy a községi képviselő-teslilletnek folyó évi augusztus hó 21-én hozott határozata szerint az egész község határában gyakorol­ható árverést 1000 kor.tőke, ennek 1898. junius 1-től járó 8 százalék kamata, 97 korona 20 fillér költség kielégí­tése végett a szatmárnémetii kir. törvényszék terü­letén fekvő, a szaniszlói 685. sz. tjkvben A I. 263—b), 758—b), 1343—b), 1180—b), 1598—b), 1940—b), 2130—b), 2264—b), 2429—b), 2547—b), 2709— b), 2860—b), 3023—b), 3553. és 3713. hrsz. alatt foglalt jószágteslre 2235 korona kikiáltási árban azzal, hogy Szűcs Juliánná javára C) 2 sorszám alatt bekebele­zett életjáradékot az árverés nem érinti. 2. Az árverés megtartására határidői 1902. évi október hó 16. napjának d. e. 9 órája, helyéül pedig Szaniszló községháza tűzetik ki. mikor a fent körül­irt ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfognak adatni. 3. Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes ér­tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a bánatpénznek elóleges elhelyezéséről kiállított elis­mervényt átszolgáltatni. Nagykároly 1902. aug. 4. A kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. Csics Lajos, kir. albiró helyett: Jancsó, kir. ajbirő. vadászati jognak árverésen leendő bérbeadására határidőül 1902. évi szeptember hó 22-ik napjának d e. 10 órája Mánd község házához kitüzetik. Az árverési feltételek a körjegyzői irodá­ban a bérbeadás napjáig a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Mánd, 1902. augusztus 21. Fábián Bertalan, Kovács Sándor, h. körjegyző. 2—2 községi h. biró 1645—1902. sz. Árverési Hirdetmény, Alólirott körjegyző közhírré teszi, hogy Szatmárvármegye árvaszékének 10930—1902. sz. véghatározatával az Erdős Erzsébet es Veron- ka kiskorúak tulajdonát képező s az udvarii 101. sz. tjkvben felvett s kiskorúak nevén álló ELSŐ KÉZBŐL LEGJOBBAN VÁSÁROL. Magyarország legnagyobb hangszergyára TO WASSER J, cs. és kir. udvari hangszergyáros, a cs. és kir. közös és a m. kir. honvédség szállítója BUDAPEST, II. kér., Lánczhid-utcza 5. szám. Legnagyobb választék az összes hangszerekben.-s* Hegedűk, gordonkák, bőgök, fuvolák, klarinettok, trombiták, csimbalmok. ^ Saját találmányu TÁROGATÓK 30 írttól feljebb iskola és zongorakiséret ingyen. HARMONIKÁK le&obb elpusztíthatom hangokkal. Különlegességj: aczél- limi llflVSIlll*r-ll\ hangú hangverseny harmonikák, saját minták. Teljes zezielszsur felszereléseid a legjutányosabb árban előnyös feltételek mellett. :---------= KÉPES ÁRJEGYZÉKEK — és pedig külön a) hangszerekről, b) harmoniumokról, c) harmonikákról ingyen és bérmentve. -aha 2—20 összes ingatlanság Udvari község házánál az 1902. évi október hó 6-ik napján délelőtt 9 órakor nyilvános ár­verésen a legtöbbet ígérőnek eladatnak. Az árverési feltételek a körjegyzői irodában az árverés napjáig mindenkor megtekinthetők Udvari, 1902. szeptember 8. Gáspár Sándor, 1—2 körjegyző. 4596—1902. tkvi sz. Újabb árverési hirdetmény. A tasnádi kir. járásbíróság miut telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Nagykárolyi Takarék- pénztár Egyesület végrehajtatónak Tepfenhart József raezőteremi S Balogh Imre, S. Balogh Ferencz és Pósalaki Márton nagydersidai lakosok végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében 688 kor. tőke, ennek 1901. évi május hó 24. napjától járó 5 száza­lék kamata, 82 korona eddigi és 15 korona 30 fillér régebbi és 10 koiona 35 fillér utóbbi árverés kérési, ugyanennek 4280 korona tőke, ennek 1900. évi aug. 30-tól járó 6 százalék kamata, V3% váltódij és .180 korona 44 fillér költség, továbbá csatlakoztatott Ma­gyar Kereskedelmi részvénytársaság végrehajtatónak 10,100 korona tőke, ugyanennek 121 korona 35 fillér tőke, ennek 1900. évi deczember 5-től járó 5 száza­lék kamata és 74 korona 65 fillér költség követelése valamint a még felmerülendő költségek kielé­gítése végett a zilahi kir. törvényszék (tasnádi kir. jáiásbiróság) területén levő, Csány község határában fekvő a csányi 185. sz. tjkvben A -f- 84/5 — b) hrsz.-ra 57 korona s a 212. sz. tjkvi A -|- 205—a), 205—b), 365—8/b) 397—401/d^l és 402—6/2. hrsz.-ra együt­tesen 1581 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a fent megje­lölt ingatlanok Csány község házánál 1902. évi szep­tember hó 30-ik napján d. e. 9 órakor megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. Árverelni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, avagy óvadékképes érték­papírban a bírósági kiküldött kezéhez letenni, vagy az annak előre letétbe helyezéséről nyert elismer­vényt átadni. A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. Tasnádon, 1902. augusztus 11. Dercséngi, kir. jbiró. 4687—1902. sz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint tkvi ható­ság közhírré teszi, hogy dr. Schönpflug Richard ügy­véd által képviselt Csanálos község árvapénztárának Magyar György és Buth Anna szaniszlói lakos ellen folytatott végrehajtási ügyében elrendeli a végrehajtási a bőr ápolására az arezbőr szépítésére és finomítására £egetegánsa€€pipere, 6át és szalon arczpor fehér, rózsa és sárga színben. Egy szelencze ára: I frt 20 kr. Vegyileg elemezve és jóváhagyva Dr. POHL. J. J. cs. kir. bécsi tanár által Minden szelenczéhez a legjobb körök elismerő levelei esatolvák. GOTTLIEB TAUSSIG cs. és kir. udy. pipereszappan és illatszergyár Becsben. Főraktár: BÉCS, I. Wollzeile Nr. 3, Szétküldés utánvét vagy az ár előzetes beküldése mellett. Raktár ~Nagy-Károlybán JACOBOVICS : JÓSEF üzletében. 19­jj 20705—-1902. sz. Szatmárvármegye alispánjától. | Pályázati hirdetmény. A FelSŐ-Bánya SZ. kir. rendezett tanácsú városi i községi állatorvosi állás i elhalálozás folytán megüresedvén, ezen állásnak az 1888. évi VII. t.-cz. 1.29. §-a í értelmében választás utján leendő betöltésére pályázatot hirdetek, a választás határ- i idejéül folyó évi I szeptember hó 26>ik napjónak * d. e. 11 óráját Felső-Bánya város városházához kitűzöm. Felhívom az ezen állásra pályázni kívánókat, hogy pályázati kérvényüket | s eddigi alkalmaztatásukat és állatorvosi minősitésüket igazoló okmányaikat folyó * évi szeptember hó 25-Ík napjáig Felső-Bánya város polgármesteréhez » okvetlenül nyújtsák be, mivel később beérkező kérvények figyelembe vétetni nem s fognak. « Ez állás a következő javadalmazással van egybekötve: i Évi fizetés 800 korona, lakpénz 160 korona, 1902. évre megállapított s s bármikor elvonható 90 korona évi lakbér pótlék, 49 köbméter tűzifa, rendelési dij í nappal 40 fillér és éjjel 80 fillér s ezenkívül a vágatási biztosi teendők ellátásáért <{ szabályszerüleg megállapított dijak. I Az állás nyugdíj-jogosultsággal van egybekötve. I Nagykároly, 1902. augusztus 30. László, | 2—2 alispán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom