Szatmármegyei Közlöny, 1900 (26. évfolyam, 1-53. szám)

1900-11-11 / 46. szám

5 kilós postakosár táhia almát vagy üörtét 2 korona utánvét mellett küld Fi'eyer Lipót Alsó-Lendván. 1—4 Birtok eladás. Szakaszon egy 1 hold 544 négyszögöles belsőség a rajta levő 4 szoba, szabad konyha, 2 kamara, 2 istálóból álló helyiségekkel biró lakház, téglafalu, nádfedelü, 14 öl hosszú meg­felelő szélességű csűr, 5 bezáró helylyel biró sertésóllal; — ezen belsőséghez tartozó s a f. év október havában befejezett határrendezés alkalmával 3 fordulóban 2—2, összesen 6 he­lyen kiosztott 1600 négyszögölével számított 26 hold kitűnő fekvésű szántó; két helyen ki­osztott 1600 négyszögöllel számított 14 hold kitűnő kaszáló, 1200 négyszögöllel számított 4 hold erdőből álló egész telekállomány, hozzá­tartozó közös osztatlan 7 köblös legelő illető­ség az ezen legelőn levő fa, illetőleg 12 köb­lös í. évi őszi félvetéssel vagy a nélkül örök áron eladó. A birtokot 6800 korona jelzálogos kölcsön terheli, mely meg is tartható. Venni szándékozók levélben vagy személyesen alant- irott tulajdonoshoz forduljanak. Szakasz, 1900. november 8. 1 —2 Valdráf Donát. Nagy : Mondd csak kérlek Balogh, vettél már magadnak egy osz­tály sorsjegyet ? Balogh : Még nem, mert nem tudom melyik a legszerencsésebb fő­áruda. Nagy : A legszerencsésebb főáruda Bihari Ede Balogh Nagy : Budapest, IV., Városház-utcza 14. Gondold csak kedves barátom, minő szerencsés ember, rövid idő alatt már kétszer nyerték nála a jutalomdijat. Mi az a „jutalomdij“ ? iutalomdij, barátom az a legnagyobb nyeremény 3^* 600,000 korona. Én ebben a főárudába játszom és mondhatom, hogy nagyszerűen szolgálnak ki, a húzás után azonnal lakásomon van a huzási jegyzék. Bologh: Mikor van az I. osztály húzása? Nagy: Az már f. évi november 15. és 16-án van és 111 sorsjegy 12 kor.,11a sorsjegy 6 kor.,114 sorsjegy 3 kor.,1!k sorsjegy kor. 150 De nem ajánlatos sokáig késni, mert közel a húzás előtt szörnyű nagy nála a kereslet. Balogh : Úgy, akkor azonnal rendelek magamnak egy sorsjegyet Bihari Ede főelárusitónál Budapest, IV., Városház-utcza 14. 2-2 ilMllllllll mm *ó p»d> fps mU -p 03 ■’-l 03 ^ 'S) 2 © s d § o u 'Ö '<D- d © ©r­00 © *5 ”3 gj gS d > o '®4*J . O lO w © 00 Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kórodák- ban kitűnő sikerrel használt külszer a REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyorshatásu köszvény, csuz, reuma, ishiás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény és csuzfájdalmakat is már néhányszori bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatt megszüntet Egy üveg ára használati utasítással I korona, erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő: T77“Idder Gr37”u.la gyógyszerész S.-A.-Ujhely. Főraktárak Budapesten: Török József gyógyszertárá­ban Király-utcza 12. és az Egger-féle „Nádor gyógy­szertáriban Váczi-kórut 17. Szatmáron: Bossin József, Rajzinger Sándor Nagy-Károlyban : Hahn János, Fitos Ferencz, Gyurovits Gyula, Szaniszlón Kovács Nándor és F.-Gyarmaton Balika Miklós gyógyszerészeknél. 2-10 Hirdetmény. A „Nagykárolyi Önsegélyző-Népbank“ közhírré teszi, hogy gazdasági művelés alatt álló földekre és nagykárolyi házakra 7% kamat mellett jelzálog! kölcsönöket ad. A kölcsön kérvények Csipkés András igazgató, vagy Nemestóthi Szabó Antal intézeti ügyvédhez nyújtandók be, s melyekhez hiteles tjkönyvi kivonat és földbirtokoknál catasteri birtokiv, nagykárolyi házaknál pedig szakértő építész bizonylata és tüzbiztositási kötvény csatolandó. A kölcsön 10 vagy 20 éves törlesztésre is engedélyeztetik. 7—10 igr^zgra/tósáigr­30731 —1900. szám. Szatmär vármegye alispánjától. Artejtési Hirdetmény. Szatmár vármegye alispáni hivatala által közhírré tétetik, hogy a várme­gye tulajdonát képező csengeri Szamosliid vámjövedelme ! 1901. évi január hó első napjának első órájától 1906. évi deczember hó 31. nap- í jának éjjeli 12 órjáig terjedő időre, tehát hat egymásután következő évre I 1901. évi november hó 22-én I d. e. 11 órakor Nagy-Károlyban a vármegyei főszámvevői hivatalban megtartandó | árverésen haszonbérbe fog adatni. Kikiáltási ár 6502 korona évi haszonbér. Árverelni óhajtók tartoznak a kikiáltási ár 10%-át, vagyis 650 korona 20 ; fillér bánatpénzt az árverés megkezdése előtt a megyei főszámvevőhöz zárt ajánla- j taik kapcsán átadni az árverési feltételek elfogadásának kötelezettsége mellett. A részletes árverési feltételek a vármegyei főszámvevő irodájában a hi* j vatalos órék alatt megtekinthetők. Nagy-Károly, 1900. november 9.. 2STa-g'3r László, ; 1—1 alispán. : I 3930—1900. sz. Slrverési Hirdetmény. Nagy-Bánya rendezett tanácsú szab. kir. város tanácsa által közhírré tétetik, hogy a város tulajdonát képező Nagyszálloda 1901. évi január hó 1-től 1912. évi deczember hó 31-ig, tehát 12 egymásután következő évre 1900. évi november hó 15-én d. e. 10 órakor Nagy-Bányán a városháza tanácstermében megtartandó nyilvános árverésen haszonbérbe fog adatni. Kikiáltási ár 10,000 korona évi haszonbér. Árverelni óhajtók tartoznak a kikiáltási ár 10%-át vagyis 1000 korona bánatpénzt az árverelés megkezdése előtt a küldöttségi elnök kezeihez letenni. Zárt ajánlatok a szóbeli árverés befejezése után fognak felbontatni, egy­koronás bélyeggel és a megfelelő bánatpénzzel ellátva á az árverési feltételek elfo­gadásának kötelezettsége mellett alanirott naptól kezdődőleg a nyilvános szóbeli árverés megkezdéséig a polgármester hivatalos helyiségében adhatók be. A részletes árverési feltételek a városháza irodájában a hivatalos órák alatt bárki által is megtekinthetők. Városi tanács. Nag3^-Bányán, 1900. évi október hó 20-án. Torday, 3—3 h. polgármester.

Next

/
Oldalképek
Tartalom