Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-02-10 / 6. szám

SZATMARMEGYEI rr I*. ö Z L Ö N Y Eladó birtok. A nagymajtényi határon lévő másfél alja telek föld, mely áll 43^ hold szántó, 4,^ rét, 16iS$) hold legelőből; és egy a község legszebb pontján eső belsőség 4 szobás lakás, istáló és.gazdasági csűr örökáron kedvező fel­tételek mellett eladó. — A feltételek felől tudakozódhatni alulírottnál vagy a községi elöljáróságnál. 1—3 Torna János ffbni ló eladó! Eladó két piros sárga P O N I, jól járnak hámban. Egyik 5 éves, másik 6 éves. mindkettő kancza. Ára 300 korona. Megtekint­hetők Erdőszádán (Vasúti és postai állomás helyben). 1—3. Gróf Dégenfeld Sándor Bérbe kiadó. Nagykárolyban a Nagyárokpart utczában élénk forgalmi helyen lévő Grázel-féle szegletház megfelelő üzlethelyiséggel folyó évi május hó 1-tó'i kiadó, esetleg örökáron eladó. értekezhetni alulírott tulajdonossal. 3—3 Első Nagy károlyi Mügözmalom. 433—1901. sz. ÍTátyázati hirdetmény. A nagysikárlói körjegyzőségben rendsze­resítve lévő segédjegyzői állás választás utjáni betöltésére határnapul 1901. évi február hó 25 -ik napjának d. e. 9 óráját Nagy-Sikárlora a község házához kitűzöm. Felhivatnak mindazok, kik ezen a körhöz tartozó községek által fizetendő 52<> korona fizetéssel és 280 korona anyakönyvvezető he­lyettesi tiszteletdijjal javadalmazott állásra pá­lyázni óhajtanak, hogy szabályszerüeg fel­szerelt és eddigi gyakorlatukat igazoló kérvé­nyüket a választást megelőzőleg hivatalomhoz adják be Nagy-Bányán, 1901. január 29. 2— 2 Dienes, főszolgabíró, Lápi tanyámon 80 boglya széna eladó. ^éoIb-37- László, igazgató-főmérnök Nagy-Károlyban. ____________________2—2____________________ Ki adó a piacz-téren levő házamban, jelenleg sör­csarnok és etkező helyiségek, vendéglőnek eselleg bolthelyiségeknek lakással együtt 1901. évi ápril hó 24-től. 3- 3 Wéber Pál. Legjobb Kosárüveg (Demyohn) beszerzési forrás SRényi Sírpád üveggyár és kosárfonó-telep 7FI FCTVI1 u. p Remetemező AűLEiOl It, (Szatmármegye) 6—52 Több kiállításon kitüntetve. Hátasló. Feketepej, heréit 772 éves 168 cm. ma­gas, teljesen hibátlan Dőry József sütvényi menéséből származott Éjeliőr kisbéri telivér mén után nevelt félvérangol származású, belo­vagolt, szép járású, szelíd és nyugodt ló — gyalogsági tiszti lónak is alkalmas —- eladó 600 koronáért. Megtekinthető és értekezhetni lehet Bay Mihálylyal Csomaközön. (Posta helyben) 3—3. Kiadó lakás. Nagy-Károlyban a Nagy-Majtény-utcza 16. szám alatt 5 szoba és mellékhelyiségekből álló lakás folyó évi május 1-től bérbe kiadó. 1—3 Czifli György. Értekezhetni alólirott tulajdonossal, hol a mén megtekinthető. Csomaköz, (Szatmármegye, vasúti állomás Szaniszló) 1901. január 25. Buttyán Mihály, 3—3 földbirtokos. A méltóságos báró Vécsey József ur többszörösen kitüntetett hírneves csegöldig uj áj á b ó1 ELADÓ 18 darab 2 éves és 2 darab 3 éves tenyésiiga- zolvánnyal biró MAGYARFAJD BIKA Az eladás február hó 12-én d. e. 9 órakor kezdődik, de előjegyzés addig is elfogadtatik. Kiadó mén. Doncaster nevű angol telivér 4 éves fekete jegytelen ménlovamat, mely a vizsgáló bizottság által 1901. évre tenyész igazolványnyal láttatott el, esetleg részletfizetés mellett is eladom. Az árak szabottak: és pedig a 2 éveseknél 400—600 koronáig, a 3 éveseknél 800—900 koronáig. Két vagy több vevő kívánságára a többek által előjegyzett állatokra árverés kérhető. Bővebb értesitést nyújt és aladást eszközöl Csegöldön, (u. p. Jánk.) Sz. Tréger Albert, 3—3 urad. intéző. Mauthner-féle jQí kerti vetemény és virágmagvakat ez idényre már megkaptam, melyet a nagyérdemű Közönségnek szives figyelmébe ajánlani van szerencsém. Egyidejű­leg ajánlom dúsan berendezett raktáramat, mely magában foglalja az ösäzes fűszer-, festék-, élelmi- és csemege-árukat A legjobb minőségű kávé fajok 1 kg. 1 frt 20 krtól feljebb. Thea és rumból nagy választék, és kitűnő mi­nőség 1 ! 1 Görczi faj alma. Olasz carfiol. Czitrom, narancs és füge. Datolya és capri-bogyó. Malaga szőlő, man­dula és mazsola. Czitronád és görczi czukrozott gyü­mölcs. Legfinomabb salon-czukorkák, csokoládé és cacaó por. Thea sütemény, piskóta, karlsbádi-ostya és két­szersültek. - Tengeri rák és pisztráng. Sardinia és ajóka-gyürü Korona Sardinia és lazacz hal. Franczia champignon és szarvas gomba. Légmentes bádog dobozban elzárva zöld borsó és bab. Franczia és magyar édes mustár. Halikra (caviar) és liebig huskivonat. Akácz és vegyes virágú méz. Szepességi termények u. m. Afonya czukorban, borovicska, borsó, lencse, krumpli, keményítő, kömény­mag és túró. Franczia pezsgő bor és Czuba cognak. Spanyol és Franczia különféle csemegeborok, hegyaljai szomo­rodni és más különféle borok. Legfinomabb édesített likőr és szeszesitalok nagy választékban. Csemegesajtok u. m. Ementhali, grói, kincsem, mágnás, parmezán, schwarzenbergi és trapista. Kassai sonka nyersen és főzve, sonka. Szalám: és parizer, salvaládé és Virsli. Disznófej, sajt és sjzalona. Csőtészta (makaróni) és császár metélt. Hamisitatlan tört fűszer. Boszniai’aszalt szilva és lekvár. Kanári madár eleség. Erdélyi faj dió és kék mák. Vanília kivonat. Hungária és Kneip maláta kávé. A legjobb gyártmányú búzaliszteken kívül állan­dóan raktáron tartom a nyírvidéki rozslisztet is, mely általános közkedveltségnek örvend. valódi selmeczi cserép-pipa és a legjobb kivi­telű pipaszárak nagy választékban. Különféle képes levelező-lapok. Lópokrócz da­rabja 1 frt 10 krtól feljehb. Kötél és zsineg árúak. Kárpitos anyagok, lószőr, afrik, tengeri, fű gurfni stb. Exczelsior fáklya 1 darab 40 kr. Festék áruakból mindenféle színben nagy rak­tárt tartok, úgy kész valamint por alakban. Legfinomabb angol lak hintók és kocsik bevo­násához. Szobapadló lak, fekete bőr lak, bútorok bevonásához brunolin, szobák falak, valamint minden­féle fa és vas tárgyak festéséhez alkalmas festékeken kívül, a bronz és aranyozáshoz való anyagok külön­féle haj és sörte ecsetekben bámulatos nagy válasz­ték. Karos és ruhás vessző kosarak több-féle nagysgba. A hely szűke miatt az itt föl nem sorolható összes áruczikkeimet a legjobb minőségben és a egeiőnyö- sebb árban ajánlani van szerencsém, melynek pontos és lelkiösmeretes kiviteléről jó hírnevem kezeskedik. Gyakori szives megrendelésüket kéri a legmélyebb tisztelettel: 2—10 ZEsZerelszos Ödön. (Nagy-Károlyban, nagypiacz-tér sajátház). ÍÍwí Birtok bérbeadás. "By Szatmármegye Farkasaszó község határában fekvő 1150 hold területű birtokomat | több egymás után következő évekre haszonbérbe kiadom. 1 Vasúti állomása Erdőszáda, jó köves utón, egy óra járásnyira. — A bir- tok viz-ármentes jó fekvésű és jó minőségű. § Bővebb értesítést nyújt alólirott tulajdonos, avagy Fülöp Péter ur gazda- i Lisztem Czégényben. (u. p. Zsarolyán). | LZez^cáe IKZsms/u.t. | 1 — 3 Erzsébetfalva, (Budapest mellett). g

Next

/
Oldalképek
Tartalom