Szatmármegyei Közlöny, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-12-14 / 50. szám

* 9 Az Egyetértés előfizetési árai Egy hónapra 1..^. ........ .............................1 frt 80 kr. Ne gyedévre........................................................................................5 forint Félévre ................................................................................................10 forint Az előfizetési pénzek (Iegczélszerübben postautalványon) az Egyetértés ki- adóhivatalába küldendők: IV., Vármegye-utcza 11. szám“. Budapesten telefonon is megrendelhető az „Egyetértés‘; a kihordó már mis nap hozza a lapot az előfizetési nyugtával együtt Telefon-szám: 706. Előfizetési szelvény, Em * szelvény kivá­gandó éa olvasha­tóan kitöltve egy postautalványnak az Írásbeli közié- etekre ázást részére ragasztandó. Alulírott igényt tartok karácsonykor az Egyetértés kará­csonyi színes mellék­letére és január ha­vában Eötvös Károly» nak a nagy perről szóló két kötetes munkájára. Ezen fe­lül az Egy etértés ren­des küldésére. Előfizetek: Egy hóra Negyed évre Fél évre Máirüe; Ez a szelvény kivá­gandó és olvasha­tóan kitöltve egy postautalványnak az Írásbeli közlé­sekre szánt részére ragasztandó. A Ham tisztviselők., magánbivatalnobok, papok, leiké- szék, tanárok, tanítók a lapot kedvezményes árban (évi M Írtért, egy hónapra 1 irt 20 hr ért) rendelhetik meg. ' Haralaczhatodlk évfolyam, Negyedre kloslnyltett alkalmi kledig. EGYETÉRTÉS FBNV6 SÁNDOR EÖTVÖS,KÁROLY . «w*aat& t _____ —etemcecn! WuauuKM*» _ _ wn mrniTi-T i-M«MTi.»«raragir^.^aaKi 11 ittimnniiiuWin rrm- , — Felhívás az olvasóhoz! Válságok a politikában. A legrégibb fearczot küzdi. Tárczalrók Közgazdaság. ■Sorgo kepok. Különfélék. A magyar nemzet súlyos, válságos időket él. A politika még nem fenyegetett annyi veszedelemmel, mint éppen most. A kiegye­zés megkötése körül szinte leküzdhetetlen nehézségek merültek fel, s a nemzet jogos kívánsága, az önálló vámterület, mint messzi délibáb, csak csalóka kép gyanánt lebeg előttünk. Az országos sé­relmek olyan rohamosan gyülekeznek, mint más nemzeteknél az általános jólét. A magyarság pusztul anyagilag, koldussá teszik az elviselhetetlen terhek s mig a nemzetiségi vidékeket istápolják minden módon, a magyaroknak nem jut, csak koldusbot és kiván­dorlási engedély. A militárizmus dühöng elhatalmasodva, a Gotl- erhalte-t nemzeti dalkép akarják ránk erőszakolni, ellenérték gya­nánt pedig a katonai létszámot gyarapítják és az udvartartás költségeit milliókkal emelik. Ilyen válságos időkben a nemzetnek erős, önérzetes, nyilt, független ellenzéki sajtóra van szüksége. Hogy vezére legyen a közvéleménynek, a mely ellentállásra serkentse és útmutatója le­gyen a szervezkedésben. Harminczhat esztendős múltja és változatlan független iránya vezérszerepet biztosított e tekintetben az Egyetértés-nők. Ez az újság különben is a legúagyobb, legterjedelmesebb, legjobban értesült magyar újság. Hírrovata a legbőségesebb, távi­ratai a legfrissebbek, politikája a legállandóbb. Vezérezikkeit a legjobb magyar publiczisták Írják: Eötvös Károly (főmunkatárs), Mezei Ernő, Fenyő Sándor (főszerkesztő), Szatmári Mór (orsz. képviselő,) dr. Pap Dávid, Kálnoki Izidor, Molnár Márton (felelős szerkesztő), Dr. Bokor József (egyetemi tanár.) Irodalmi része is szinte páratlan a magyar sajtóban. Tár- czairói: Mikszáth Kálmán, Eötvös Károly, Holtai Jenő, Erdős Renée, Tímár Szaniszló, Szabolcsba Mihály Endrődi Sándor Martos Ferencz, Váradi Antal, K. Lippich Elek, Beniczkyne Bajza Lenke, Nimen, Szentmihályi Gyula, Czóbel Minka, Radó Antal, Krúdy Gyula. Különösképen ki kell emelnünk az Országgyűlés és a gaz­dasági rovat bőségét és tökéletes voltát. Már évtizedek óta az Egyetértés áT'gazdaközönség vezetője és tanácsadója. Olvasmányokra is bőségesen jut tér. Ezeket a legkitűnőbb regényeken és tárczakon kívül fökép a Mozgó képek és Külön­félék gazdag és változatos rovataiban találja meg az olvasó, a kinek még poézisben is van része, a mennyiben az Egyetértés minden egyes számában közöl egy-két kitűnő verset, a legkiválóbb magyar költők müveiből. Ebből a rövid vázlatból is látható, hogy az Egyetértés nemcsak a legjobb és legbővebb de a legtartalmasabb és legvál­tozatosabb újság is. jaratam ai- leniekl lapot Ab Egy átérti» poMIciistal: Ormggyillé». Regésyak

Next

/
Oldalképek
Tartalom