Szatmármegyei Közlöny, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-04-27 / 17. szám

Melléklet a Szatmármegyei Közlöny 1902. évi 17-ik számához. Hivatalos rész. Táig'ysoiozat az 1902. évi május hó 1-én tartandó rendes törvényható­sági bizottsági közgyűlésben. 1. Néhai Horánszky Nándor volt keresk. ügyi m. kir. miniszter haláláról kelt gyászjelentés. 11. 2. A f. évre 1% közművelődési pótadó megsza­vazása. Fj. 3. A f. évre l°/o tisztviselői nyugdij-alap pótadó megszavazása. II.. 4. A f. évre a vármegyei székház kijavítási költ­ségeire V2°/o pótadó megszavazása. Fj. 5. A f. évre a helyi érdekű vasutak segélyezé­sére lV20/o pótadó megszavazása. Fj. 6. A nagysomkuti főszolgabírói állás és az ezen választással esetleg megüresedő egyéb állások betöl­tése. Fj. 7. A vármegyei ötöd aljegyzői állás betöltése. Fj. 8. A vármegyei központi választmányba egy tag választása. Fj. 9. A Széchenyi-társulatba 100 tag választása.Fj. 10. Belügyminiszter ur őnagyméltóságának leirata a Szatmár városában felállítandó bábaképző tanfolyam létesítése tárgyában. 11. 11. Ugyanannak leirata a vármegyei építkezési szabályrendeletnek módosítása tárgyában. 11. 12. Ugyanannak leirata a gróf Batthyányi Lajos arczképének megfestése ügyében. Fj. 13. Ugyanannak leirata a Lendvay-szoborra meg­szavazott 200 korona ügyében. Fj. 14. Ugyanannak leirata a nagysomkuti székház kijavítása ügyében. Fj. 15. Ugyanannak leirata az ebadóból befolyó jö­vedelem felhasználása tárgyában. I­16. Ugyanannak leirata a Pokomándy Alajos vm. pénztári ellenőr segélye ügyében. Fj. 17. A nmltsgu kereskedelemügyi m. kir. minisz­ter ur leirata Vidovich Menyhért vasúti előmunkálati engedélyének meghosszabbítása iránt. Fj. 18. Ugyanannak leirata Cs. Lázár Elemér vasúti előmunkálati engedélyének Gregersen G. és fiai buda­pesti czégre yírtént átruházása ügyében. Fj. 19. Ugyanannak leirata Molnár József vasúti elő­munkálati engedélyének meghosszabbítása ügyében.Fj. 20. Ugyanannak leirata a zsibó—nagybányai h. é. vasút részvénytársaság vasúti előmunkálatainak en­gedélyezése jgyében. Fj. 21. Ugyanannak leirata Kriegler Miksa vasutigaz- gató vasúti ^munkálati engedélyének meghosszabbí­tása ügyébe,-). Fj. 22. Ugyanannak leirata Kende Zsigmond és tár­sai vasúti előmunkálati engedélyének meghosszabbítása ügyében. Fj. 23. Ugyanannak leirata Cs. Lázár Elemér vasúti előmunkálati engedélyének meghosszabbítása ügyé­ben. Fj. 24. Ugyan innak leirata a Dunaföldvár—debreczen— m.-szigeti ll- ilfpldi transversalis közút költségeihez való vm. hoz árulás megállapítása ügyében. Fj. 25. Ugyanannak a törvényhatóság tulajdonát ké­pező csengeri közúti hid vámszedési jogosítványának meghosszabbítása ügyében kelt leirata. 1. 26. Ugyanannak az utrendészeti szabályok fent- tartása és végrehajtása tárgyában kelt rendelete. Fj. 27. Ja nmltsgu m. kir. pénzügyminiszter urnák a vármegyéig pénztári és számvevői teendőinek ellátásá­ról szóló 1902. évi 11'. t.-cz. életbeléptetése ügyében kelt rendefiete. Fj. 28. Alispáni féléves jelentés. Fj. 29. Az északkeleti vármegyei szövetkezetek szö­vetségének átirata 3 éven át egy bizonyos összeggel leendő támogatás iránt. 11. 30. H.-M.-Vásárhely t. h. város közönségének át­irata ár. Lukács György Békés vármegye és H.-M.- Vásárhely t. h. város főispánjának beiktatási ünnepé­lyén tartott beszédek emlékfüzete kapcsán. 11. ’ 31. Szeben vármegye közönségének átirata a vm. alkalmazottak fizetés rendezése tárgyában. 11. 32. Szilágy vármegye átirata a vármegyei tiszt­viselők fizetésemelése tárgyában. 11. 33. Nagy-Várad város törv. hat. bizottságának átirata az önálló vámterület behozatatala érdekéből a képviselőházhoz intézett felirat támogatása tárgyában. 11. 34. Udvarhely vármegye törvényhatóságának át­irata az 1883. évi 44. t.-cz. 50. §-ának részbeni mó- dositása tárgyában. 111. 35. Ung vármegye törvényhatóságának átirata az 1883. évi 44. t.-cz. 54., 55. és 56. §-ainak módosítása tárgyában. 111. 36. Ung vármegye törvényhatóságának átirata az iskolába járó tanköteles gyermekektől tanítói nyugdíj­ra szedett 30 fillér összeg szedésének végleges beszün­tetése tárgyában. 111. 37. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közönségé­nek a hadseregben harmadik szolgálati évüket töltő mezőgazdasággal foglalkozóknak a mezeimunka idejé- te való szabadságolása ügyében kelt átirata. I. 38. Heves vármegye közönségének a Rákóczyt, Thökölyt és Bercsényit diffamáló törvények törlése j Kossuth Lajos érdemeinek törvénybe iktatása és s, ob­i in k felállítása s az 1848—1849-iki honvédek erOe- meinek törvénybe iktatása ügyében kelt átirata. Fj. 39. A magyar mérnök és építész egyletnek Vá­sárhelyi Pál emlékére felállítandó szobor ügyében kelt átirata. 1. 40. Luby Géza vármegyei bizottsági tag indítvá­nya a Kossuth Lajos szobrára egybegyült adományok­nak más czélra leendő fordítása ellen Budapest székes fővároshoz intézendő átirat ügyében. Fj. 41. Luby Géza indítványa a gróf Batthyányi Lajos arczképének megfestése ügyében hozott belügyminisz­teri hatáiozatnak feloldása iránt intézendő felirat ügyében. Fj. 42. Luby Béla vármegyei bizottsági tag indítvá­nya az országgyűlési képviselő választók összeírását eszközlő küldöttségek megalakítása ügyében. Fj. 43. Biky Károly várm. biz. tag indítványa az 1848. XX. t.-cz. végrehajtása iránt a képviselőházhoz intézendő felirat ügyében. Fj. 44. Cholnoky Imre és Szabó Zoltán vármegyei biz. tagok indítványa a vadállomány vedelme érdeké­ben alkotandó vármegyei szabályrendelet ügyében. V. 45. Mártha József vármegyei bizottsági tag indít­ványa a Papp Kálmán vármegyei várnagy ellen elren­delendő fegyelmi eljárás ügyében. Fj. 46. 1901. évi házipénztári zárszámadás. Fj. 47. Az 1902. évi törvényhatósági közúti költség- előirányzat. Fj. 48. A scontrálisszék eredményének bejelentése. Fj. 49. Reök Gyula küldöttségi elnöknek a várme­gyei pénztár megvizsgálásáról szóló jelentése. Fj. 50. Alispáni jelentés a nagykároly—mátészalka— csapi h. é. vasút ügyében. Fj. 51. Alispáni jelentés a kovási gázlón szedhető vámdijakról alkotandó vármegyei szabályrendelet ügyé­ben. Fj. 52. Alispáni jelentés a vármegyei székház egy szobájának Kerekes Zsigmond részére való bérbeadá­sa ügyében. Fj. 53. Alispáni ejőterjesztés a kir. pénzügyigazgató­sági és kir. járásbirósági helyiségek kicserélése ügyé­ben. Fj. 54. Alispáni jelentés a nagysomkuti vármegye­ház egy szobájának és előszobájának a felügyelettel megbízott Lüerwaldt Gyula részére leendő átengedése iránt. Fj. 55. Alispáni jelentés a főszolgabiráknak adott fel­mentvények ügyében. Fj. 56. Kosa János ó-páiyii volt biró számadási té- ritménye ügyében kelt alispáni jelentés. Fj. 57. A vármegyei kir. államépitészeti hivatal je­lentése a vármegyei utbiztosokra és utkaparókra vonat­kozó szabályrendelet módosítása iránt. Fj. 58. Alispáni előterjesztés Kölcsey Ferencz csekei sírjának helyreállítása ügyében. I. 59. Vármegyei alispán jelentése a levéltárból hi­ányzó felekezeti anyakönyvi másodpéldányok beszer­zési költségeinek fedezése tárgyában. 111. 60. Vármegyei alispán jelentése a m. kir. állam­vasutak terhére fennálló régi közmunka váltság törlése tárgyában. 111. 61. Vármegyei alispán jelentése Láposbánya, Misztbánya, Misztótfalu és Zazar községek terhére fenn­álló régi közmunka-váltság törlése tárgyában. III. 62. Vármegyei alispán jelentése Jeney Géza vm. főszámvevő szabadsága ügyében. III. 63. Vármegyei alispán jelentése Szilágyi Lajos gyámpénztári-könyvelő szabadsága ügyében. III. 64. Vármegyei alispán jelentése az anyakönyv­vezetői tiszteletdijakról és állarrisegélyekről 1900. évre szerkesztett számadás tárgyában. III. 65. A vármegyei közigazgatási bizottság Gyin- gyiligán Gergely és társa gyámpénztári adósoknál elveszett követelés leiratása tárgyában hozott árvaszé­ki határozatot iratok kapcsán átteszi. IV. 66. Ugyanaz Széles István gondnoksági ügyében felmerült költségeknek a vármegyei gyámpénztári tar- talékalapbóli kifizetése tárgyában hozott árvaszéki ha­tározatot iratokkal átteszi. IV. 67. A vármegyei alispán Felső-Bánya város 1900. évi gyámpénztáii számadása ügyében a 66 kor. 50 fillér kiadás igazolására vonatkozó iratokat' beterjeszti. IV. 68. Ugyanaz Nagy-Bánya város 1900. évi gyám­pénztári számadása ügyében a 124 kor. 75 fillér kia­dás igazolására vonatkozó iratokat beterjeszti. IV. 69. A vármegyei árvaszék Szaniszló község kép­viselőtestületének a közgyámi fizetés tárgyában hozott 51 — 1901. számú határozatát beterjeszti. IV. 70. Ugyanaz Csanálos község képviselőtestületé­nek Melau István volt közgyám részére 300 korona tiszteletdij megszavazása tárgyában hozott 6—1901. számú határozatát beterjeszti. IV. 71. Ugyanaz Vállaj község képviselőtestületének 198 korona 95 fillért gyámpénztári vizsgálati költség tárgyában hozott 13—1901. számú határozatát beterjeszti. IV. 72. Ugyanaz Vállaj község képviselőtestületének 215 kor. 92 fillér nyomtatványok árának kiutalása iránti ügyben hozott 2—902. számú határozatát be­terjeszti IV. 73. Ugyanaz Vállaj község gyámpénztárának 1901. évi számadását beterjeszti. IV. 74. Ugyanaz Baumgártner Sándor és Turgyán László szaniszlói gyámpénztári adósoknál elveszett követelés leiratása tárgyában hozott határozatát iratok kapcsán beterjeszti. IV. 75. Az 1901. évi árvaszéki nyomtatványok árá­nak kiutalása iránti előterjesztés Fj. 76. Ilosvay Ferencz várm. árvaszéki elnök elő­terjesztése a gyakornoki állás javadalma terhére dij- nők alkalmazhatása iránt. IV. 77. Ugyanaz előterjesztése Schnell József aszta­los-iparos 182 kor. 40 fillér számla követelésének a gyámpénztári tartalékalapból kiutalványozása iránt. IV. 78. Az északkleleti vármegyei szövetkezetek szö­vetségének kérelme az árvapénzeknek a községekben létező hitelszövetkezeteknél leendő elhelyezése iránt. IV. 79—112. Főszámvevői jelentés, Körorvosi-alap, Betegápolási-alap, Közművelődési pótadó-alap, Tiszt­viselői nyugdij-alap, Kraszna-Homoród medertisztitási- alap, Vizérdekeltségi pénztár-alap, Országos tanoncz- iskola-alap, Járási főerdészi-alap, Községi állategészség­ügyi-alap, Ösztöndij-alap, Iskola mulasztók alapja, Köz­ségi segély-alap, Elemi és Árvízkárosultak alapja, Ns. Májer Salamon alap, Ns. Schvarcz Jakab alap, Erdődi kórház-alap, Nagysomkuti kórház-alap, Halászjegy-alap, Nemesi pénztár-alap, Ménvizsgálalidij-alap, Vármegyei szegény és inséges-alap, Erdőőri fizetés-alap, Erdőfel- ujitási-alap, Ebadó-alap, Szamos-balparti-alap, Szamos- jobbparti-alap, Tisza-balparti-alap, Milleniumi pótadó­alap, Mandel—Spitz-alap, Vármegyei állattenyésztési­alap, Várm. muzeum és könyvtár-alap, Vármegyei szabályrendeleti-alap, Czerjék-féle sikkasztási-alap 1901. évi számadása. Főszv. 113. Nagy-Károly város mesterrészi birtokosságá­nak 1900. évi számadása. 11. 114. Nagysomkut község képviselőtestületének a vásárvámjog és vedéglő bérbeadására vonatkozólag hozott határozata ellen beadott felebbezés. 11. 115. Udvari község volt úrbéres közönségének gazdálkodási rendszer megváltoztatási ügye. 11. 116. Olcsva és Olcsvaapáti községek képviselő- testületi határozata a Nagykároly—Mátészalka—csapi h. é. vasúthoz való hozzájárulás tárgyában. 11. 117. Kir-Darócz község képviselőtestületének a róm. kath. templomtér bekerítése és befásitása ügyében hozott határozat ellen Nagy János és társai feleb- bezése. 11. 118. Tőke-Terebes község képviselőtestületének az italmérési és husfogyasztási adó bérlet kezelése tárgyában hozott határozata. 11. 119. Fehérgyarmat község képviselőtestületének 21 —1902. bjk. sz. határozata elleni fellebbezés. 11. 120. Erendréd község körorvosi lakbéremelés ügye. 11. 121. Ököritó község egyházi és úrbéri földjének elkülönítési ügye. 11. 122. A görbedi biróválasztás ellen beadott feleb­bezés. 11. 123. Madarász község képviselőtestületének f. évi 5. bjk. sz. határozata ellen beadott felebbezés. 11. 124. A nagysikárlói segédjegyző választás ellen beadott felebbezés. 11. 125. Kölese község képviselőtestületének község­ház építés ügyében hozott határozata ellen beadott felebbezés. 11. 126. Kölese község képviselőtestületének az épí­tendő községházhoz szükségelt anyagok beszerzése tár­gyában hozott határozata elleni felebbezés. 11. 127. Nagy-Ecsed község megfelebbezett szerve­zési szabályrendelet módosítása. 11. 128. A nagykárolyi hegyközség előjáróinak ké­relme a hegyőrök fegyvere használhatása ügyében. 11. 129. A tölgyesi biróválasztás elleni felebbezés. 11. 130. Komorzán község gazdasági és legeltetési rendjének megállapítási ügye. 11. 131. Genes község megfelebbezett szervezési szabályrendelet módosítása. 11. 132. A kölesei előjárósági tagok választása ügyé­ben elrendelt vizsgálat jegyzőkönyve. 11. 133. Kapnikbánya község kérvénye a Felsőbánya- Kapnikbányai községi közlekedési útvonalnak a tör­vényhatósági utak közzé leendő felvétele iránt. 11. 134. Terep község kérvénye az Avasujváros Komorzáni viczinális ut- érdekeltségéből leendő kiha­gyása tárgyában 11. 135. Matolcs község képviselő-testületének köz­kút létesítése tárgyában kelt határozata. 11. 136. Ó-.Pályi község képviselő-testületének ha­tározata a Weisz Ignácz volt k. pénztárnok által Vár- konyi Ignácz volt körjegyző részére kifizetett 270 kor. 06 fillér elengedése tárgyában. 11. 137. Szakasz község közbirtokosságának szerve­zési szabályrendelete. 11. 138. Weisz Dezső és társai pátyodi lakosok fellebbezése a községi elöljárók választása ellen. 11. 139. Avas-Újváros község iskola építés ügyében kelt határozata. 111. 140. Nagykároly város képviselő-testületének a sertés vágóhíd ügyében kelt határozata. 1. 141. Szaniszló községnek a mezőpetrii várme­gyei bizottsági tag választó kerületi székhelynek Sza- niszlóra leendő áthelyezése ügyében kelt kérelme. 1. 141. Kaplony község képviselő-testületének a jegyzői földek ártéri adója ügyében kelt és megfeleb­bezett határozata. 1. 143. Böszörményi Endre főszolgabírónak a já­rási kir. állatorvos irodahelyiségének haszonbérének megtérítése ügyében kelt kérelme. 1. 144. Gebe községnek a szegény alap ügyében alkotott szabályrendelete. V. 145. A pusztahidegkuti körjegyzőséghez tartozó községek vadászterületének bérbeadása ügyében be­adott felebbezés. V. 146. A csengerijárási főszolgabírónak a közse­gélyezésről alkotott községi szabályrendeletek ügyében kelt jelentése. V. V v \

Next

/
Oldalképek
Tartalom