Szatmármegyei Közlöny, 1900 (26. évfolyam, 1-53. szám)

1900-02-25 / 8. szám

SZATMARMEGYEI T r ív ÖZLÖN Y tandó 4 nap alatt kézbesítvén, a vétiveket haladékta­lanul terjeszszék be. Végül jelen határozat a hivatalos lapban közhírré tétetni, felirat kíséretében egy példány­ban a nagyméltóságu föld m Ívelés ügyi m. kir. minisz­ter úrhoz felterjesztetni és a kir. erdőfelügyelőhöz tudomásul átküldetni rendeltetik. Kelt Szatmár vár­megye közigazgatási erdészeti bizottságának Nagy- Károlyban, 1900. évi február hó 14-én tett elnöki intézkedése alapján. Nagy László, alispán, mint elnök. 4063— 1900. szám. Értesítem az erdőbirtokosokat, hogy a nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi minisz­ter a közgazdasági érdekből beerdősitendő kopár és vizmosásos területeken az 1899. év folyamán önként teljesített erdősítésekért az erre érdemesnek talált és segélyezésre szoruló birtokosoknak az illetékes m. kir. állami erdőhivatalok utján s a kir. erdőfelügyelő­ségek javaslatára a f.-sándorfalui volt úrbéres közbir­tokosságnak 120 (egyszázhusz) koronát kiutalványo­zott. Nagy-Károly, 1900. évi február 14-én. Nagy László, alispán. 1947—1900. sz. A szaniszlói Zsuzsána major­ban egy darab 5—6 éves, pej, bal hátsó kesely lábú, he­réit, és egy drarab 2 éves pej, heréit ló bitangságból befogatott. Nagy-Károly, 1900 évi január hó 27-én. 3998—1900. szám. Folyó évi január 29-én Kodrán Péter óvárii lakos udvarára egy darab szőke szőrű ártán sertés ment be, melynek gazdája isme­retlen. Nagy-Károly, 1900. évi február 9-én. 3511 — 1900. sz. Folyó év január hó 15-én a debreczeni vásárból történt elhajtás közben Réthy Adolf csengerbagosi lakos tulajdonát képező egy darab szennyes szőrű tinóborju elbitangolt. Nagy-Károly, 1900. február 6-án. Nagy László, alispán. Vidéki városok kongresszusa. A sok kongresszus között, melyek, elte­kintve attól, hogy szükségesek, valósággal divattá váltak manapság, sajnosán nékülözzük a vidéki városok kongresszusát. Eltekintve attól, hogy nincs az a vidéki város, amely megvolna elégedve az állam támogatásával s igy a vidéki városoknak a kongresszuson el­foglalt egyöntetű álláspontja az állammal szem­ben érvényre juthatna, a közös érdekek rop­pant sokasága fűzi össze a vidéki városokat. Hiszen mindenütt azokat az állapotokat találjuk, ugyan azokat a panaszokat halljuk, egy tör­vény szerint kormányoznak bennünket s fogya­tékosságát, kicsinyességét egyaránt érezzük. A vágyak, az óhajtások, a helyzet javulására irányuló törekvések is nagyjában megegyeznek minden városban. S a kongresszus, a hol vágyainkat és panaszainkat a nagy világ füle hallatára mondhatjuk el: okvetlenül lendítene helyzetünkön. Természetesen csak úgy, ha czéltudatosan járunk el, ha reálitás határai között mozgunk. Azért mondjuk ezt, mert volt már egy kong­resszusa a vidéki városoknak — ha jól — Megtörni, vagy meghajolni ! Ez volt jelszava a főhadnagy urnák. Ő tekintélye elleni ravasz merényleteket sejtett mindenütt, oly dol­gokban, melyek neki nem tetszettek. A főmesternek pedig Petyit vélte. Világos, hogy e fiút meg kellett javítani és a reszkető áldozaton javában gyakorolta a főhadnagy ur a nagy munkát. Naponta százszor jelentette ki előtte, hogy a hadsereg csak olyan tiszteket használhat a kikben mindenek fölött erős a kötelességtudás és becsület érzés. Petyi elhitte ezt neki, de mindamellett ugyan­annyiszor sértette meg ama fogalmakat, a melyeket a főhadnagy ur magának e katonai erényekről alkotott, így Petyi, noha tanult, mint egy kis masina, és job­ban ügyelt mint egy hadvezér, egyik büntetésből a másikba esett: duplán végzett szolgálatokat; vasár­nap, mikor mindenki kiment, otthon maradt és általán nem sokkal jobban élt, mint a milyen lehet, az élet a pokolban. Ma súlyosabb dolgot követett el, mint eddig bármikor. írásbeli volt ugyanis. Meg kellett írni a külöm- böző ezredek nevét, számát, parolijának, gombjainak színét, a mint azt október óta mindennap tanulták. Petyi kadét kitünően tudta a dolgot. Elégedetten készült el vele és az elsők között adta át főhadnagy ur Lorheimnak. Azután visszament a helyére és szo­morú elmélkedésbe merülve várta az óra végét. Egyszere egy dörgő kiáltás hallatszott a kated­ráról : — Elév Szirákyl Petyi dermedten ugrott fel, hüvelykujját gépies merevséggel illesztve a nadrágja varrásához. — Jöjjön ki! Hangzott tovább a vezényszó. Petyi érezte, hogy ebből baj lesz. Reszketve az ismeretlen veszély előtt, tántorgott ki a katedrára. — Hogy merészel maga a felebbvalóival csufolódni ? (Folyt, köv.) emlékezünk, két év előtt Máramaros-Szigeten — de ahol ezeket a szempontokat szem elől tévesztették. Máramaros-Szigeten nem jutottak tovább a magas elméleteknél és a kongresz- szus eredményt nem mutatott fel. Őszinte örömmel üdvözöljük tehát Győr városának kezdeményezését az iránt, hogy kongresszusra nivja össze a vidéki városokat. Hogy a kongresszust megtartják, az már fait accompli. Győr lelkes felhívására eddig 25 vá­ros jelentette be, hogy részt vesz a kongresz- szuson, melyet minden valószínűség szerint a nyár elején tartanak meg. A kongresszus tanácskozási anyagát egy Győr város közgyűléséből kiküldött bizottság dolgozza ki és készíti elő, a résztvevő vidéki városok természetesen szintén elő készülnek, hogy témáikkal emeljék a kongresszus színvo­nalát és hatását. Alapos és okos eszmecserére van tehát kilátásunk, a kongresszus után a vidéki városok tisztában lesznek helyzetükkel és tudni fogják, mit kérhetnek, mit követel­hetnek és mit reformáljanak. Ez a kongresz- szus nem fog, de nem is szabad neki elméleti nagy általánosságok között mozogni, hanem minden irányban hü kifejezője lessz annak az álláspontnak és helyzetnek, melyet a vidéki város a környékbeli községekkel, fölöttes ható­ságával, az állammal, a fővárossal és a vidéki polgár az ő városával szemben elfoglal. Elmon­dunk azon a kogresszuson mindent a mi a szivünkön fekszik. A kongresszus reálitásának örvendetes bizonyítéka, hogy nem csak közigazgatási emberek készítik elő az anyagot, hanem az ipar és kereskedelem szakemberei is. A kong­resszusnak egyik főtémája lesz tehát a vidéki városok ipara és kereskedelme. A győri keres­kedelmi és iparkamara e fontos tárgyról egész tanulmányt dolgozott már ki a kongresszus számára. A nemzetgazdaságnak íőfontosságu ténye­zője, az ipar és kereskedelem pang a jó vidé­kén. És talán nem csalódnak azok, akik ebben keresik a vidéki városok bajainak kutforrását. És ha e nagy baj orvoslásának csak egy sike­res módját eszeli is ki a kongresszus: av­val már is fényesen megoldotta feladatát. Nagyon jól fogják tenni a kongresszusi urak, ha behatóan tanulmányozzák ezt a kér­dést, mert nincs az a magas közteher, melyet a városi polgárnak a jól jövedelmező ipar és kereskedelem elviselhetővé nem tenne. A törvény, jog és igazság jelszavaival in­dul meg az uj aera, melynek tisztaságát és egészséges voltát máris érezzük, súlyos anyagi bajaink közepette is. És ezért bízunk benne, hogy a kongresszus határozatai: Magyaror­szág városainak riadója a boldogulásért, nem lesz kiáltó szó a pusztában! Meghallgatásra fogunk találni. Jobb törvényeket fogunk kapni, és melegebb érdeklődésben, nagyobb gondo­zásban lesz részünk, mint ahogy eddig tapasztaltuk. E czél elérésére ül össze a kongresszus, melyen az eddig jelentkezett huszonöt váro­son kívül még bizonyára számosán fognak részt venni. Reméljük, hogy a városok parlamentjé­ből a mi városunk sem fog hiányozni. Kivitelünk Szerbiába. A kereskedelemügyi m. kir. minisztérium a deb­reczeni kereskedelmi és iparkamarához intézett leiratá­ban nyomatékosan utal azon körülményre, hogy gaz­dasági téren való érvényesülésünk Szerbiában egy­részt üzleti köreinknek a szerb piacz iránt tanúsított kö­zönye, másrészt a többi államok és első sorban Németországnak czéltudatos versenye következtében mindinkább szükebb határok közé szorul. Mig az uj szerbipar „ pártolási törvény által ipari vállalatok létesítésére nyújtott kedvezmények mellett, melyek Németország ipari és pénzügyi körei által is alapításokra széles körben igénybe vétetnek a szerb ipari termelés mindinkább fejlődésnek indul s ily mó­don Szerbia mind jobban függetleníti magát a külföld­től, addig érdekelt köreink az ezen törekvések által ipari termékeink értékesítésére nézve előálló kedve­zőtlenebb helyzet orvoslására gondot alig fordítanak, holott az alkalmas idő még nem múlt el, hogy czél­tudatos és élénkebb tevékenység mellett a szerb fogyasztási piaczot magunknak továbbra is bizto­sítsuk. Állandó panasz tárgyát képezi, hogy mig egész Szerbiát elözönlik a német kereskedelmi utazók, kik lázas tevékenységgel iparkodnak áruik részére a szerb piaczon tért hódítani, kereskedelmi köreink utazók kiküldését alig tartják érdemesnek és többé kevésbbé lelkiismeretes ügynökökben biznak meg, kik a dolog természete szerint elsősorban saját anyagi hasznukat tarják szem előtt, ritkán fordítanak kellő igyekezetét arra, hogy uj üzleti összeköttetéseket teremtsenek, uj fogyasztási piaczokat kutassanak fel, avagy csak a régi vevőket is megtartsák. Úgyszintén elszomorító jelenséget képez, hogy üzleti köreink nem követik a külföld és elsősorban Németország példáját, mely Szerbiában élénk részt- vesz a sok kisebb-nagyobb szállítási üzletekben és ezen czélja elérésére sem pénzt sem fáradsá­got nem kiméi a végből, hogy ezen üzletágban ered­ményt érjen el. Valóságos esemény számba megy, ha egy ma­gyar ezégnek sikerül valamely nagyobb szállítást el­nyerni és amennyiben ez be is következik, sok esetben mindennemű nehézségek merülnek fel a fizetési módozatok avagy a szállítás teljesítése tekintetében. Miután eminens fontosságú közgazdasági érdekek megkívánják, hogy uj piaczok megszerzésére is töre­kedve első sorban régi piaczaink megtartására fordít­suk egész tevékenységünket, minek legelső követel­ménye az, hogy hazai kereskedelmi köreink eme pia­czokat folytonosan élénk figyelemmel kisérjék, érde­kelt köreinknek figyelműkbe ajánljuk, miszerint a jelzett viszonyokat fontosságukhoz mért figyelembe részesít­sék, nehogy közömbösségünk eredményekép oly hely­zet álljon elő, melyen, ha a kellő időpont elmulaszta- tott, segíteni többé nem lesz módunkban. HÍREK. — Személyi hir Gr. Hugonnai Béla vármegyénk főispánja f. hó 24 én a fővárosba utazott. — Dr. Cho- rin Ferencz képviselő, nejével együtt pár napig Szat- máron időzik választói körében. — Meghívás. A magyar szent korona országai „Vörös Kereszt“-egyletének szatmármegyei választ­mánya által folyó évi február hó 25-ik napján délelőtt fél 11 órakor Nagy-Károlyban a városházánál polgár- mester ur hivatali helyiségében tartandó zárülésre az egylet tagjai meghivatnak. Kelt Nagy-Károlyban, 1900. évi február hó 18-án. Az elnökség. — A Kölcsey-Egyesület f. hó 18-án felolvasó estélyt tartott, egy korona belépődíj mellett jóté- konyczélra. Sajnos ezúttal kevés közönség igyekezett a jótékonyczélt előmozdítani. Pedig a programra ezúttal is élvezetes és változatos volt. Az első szám volt a dalárda éneke. Nagy hatás mellett kuruez dalokat énekelt. Ezután Krummergruber Emil fő- gyimnasiumi tanár ismertette Hartmann von Que középkori német költő Der Arme Heinrich ezimii miivét aesthetikailag. Az érdekes felolvasást lelke­sen megtapsolták. Hasonlólag felhangzott a taps­vihar Bornemissza Géza szavalatára. Nagy László egyesületi elnök „Szeretlek“ czimü szép költeményét adta elő kitűnő alakításban. Végül Poór János tanár az irodalmi kör elnöke olvasott fel a szúnyogokról. Felolvasó ezt a különös tárgyat olyan kedves és vonzó formába foglalta, a mely egészen elbájolta a hallgatóságot. Hir szerint még csak két felolvasó estély lesz, az egyik belépődíj mellett a melynek reméljük, hogy nagyobb közönsége lesz mint a mostaninak. — Esküvő. Heltay Márton budapesti lakos, a fiumei kőolajfinomitó részvénytársaság könyvelője és tartalé­kos közöshadseregbeli hadnagy, tegnap tartotta eskü­vőjét városunkban Kerekes Ödön helybeli jónevü keres­kedő kedves és szép leányával: Etel kisasszonynyal. — Esküvő után az ujpár nászutra indult. Boldogság kisérje a szerető szivek frigyét! — Megyénk küldöttsége a minisztereknél. Folyó hó 16-án tisztelgett Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszternél az a tekintélyes megyei küldöttség, a mely az úthálózat jóvóhagyását és a megyei útadó­nak 13 százalékra való felemelését és a felveendő kölcsön engedélyezését kérelmezte. A küldöttség veze­tője Nagy László alispán volt, a ki kifejtette azon indokokat, a melyek a vármegyét úthálózata megálla­pítására és annak kiépítésére birták, bár nagy áldoza­tok árán. A miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy teljesen méltányolni tudja azt, hogy a vármegye úti ügyeit rendezni óhajlja.Lehetséges azonban, hogy az esz­közök megválasztásában elfog térni a vármegye által választott módtól, de azért első sorban azon lesz, hogy a vármegye határozatát össze egyeztesse a xör- vénynyel. A küldöttségben részt vettek Nagy László alispánon kívül: Ifj. Gr. Teleki Sándor, Dr. Láng La­jos, Kende Béla, Szentiványi Gyula, Luby Géza, Szuhányi Ferencz, képviselők. Kende Zsigmond, ld. Isaák Dezső, Nemestóhi Szabó Antal, Debreczeni Ist­ván, Jékey Zsigmond, Domahidy Elemér, Jékey Sán­dor, Kováts Gyula, Tóth Móricz, Böszörményi Zsig­mond, Ifj. Böszörményi Sándor, Mándy Géza, Norm Gyula, Wagner István, Dienes Lajos, Rényi Árpád, Dr. Serly Gusztáv, Träger Albert, Farkas Rezső, Halász Imre, Medve Kálmán, bizottsági tagok. Ugyan ezen a napon délelőtt fogadták a képviselőházban Darányi és Lukács miniszterek a Szamos jobbparti érdekeltség küldöttségét, melyet szintén Nagy László alispán vezetett. A küldöttség kérelme az adó vissza­térítések megadására vonatkozott. A miniszterek meg­ígérték, hogy a kérelmet komoly megfontolás tárgyává teszik. — A helybeli kereskedők bálja f. hó 17-én volt a polgári kaszinó díszesen feldiszitett nagytermében. A rendező bizottság fáradozása és lankadatlan tevé­kenysége megérdemelte volna azt, hogy nagyobb számú közönsége lett volna e szép mulatságnak. Azért csakis a mostoha anyagi körülményeknek tudjuk be azt, hogy ennek a mulatságnak nem volt olyan nagyközönsége, mint az előző években.

Next

/
Oldalképek
Tartalom