Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-06-16 / 24. szám

Melléklet a Szatmármegyei Közlöny 1901. évi 24-ik számához. — Értesittetik a város közönsége, hogy az erdő­munkásokról alkotott 1900. évi XXVIII. t.-cz. s annak végrehajtása tárgyában kiadott 3661—901—VI. ein. számú földmivelésügyi miniszteri rendelet folyó évi május hó 1-én lépett életbe. — Értesittetnek az erdő­munkások s erdőnapszámosok, hogy gazdasági munkás- igazolványnyal kell ellátva lenniök, mely igazolvány a városi aljegyzői hivatalban díjtalanul szolgáltaik ki. Nagykároly, 1901. május hó 29-én. Debreczeni István, polgármester. 1553—1901. K. sz. Szatmár-Cseke község elöljáróságától. Slrverési Hirdetmény. Alólirott elöljáróság közhirré teszi, hogy folyó évi julius hó 14-én délelőtt 10 órakor fog a községi vadászterület 1901. évi augusztus hó 1-től kezdődő hat évre nyilvános árverés utján a község házánál ha­szonbérbe adatni. Árverési feltételek a hivatalos órák alatt a jegyzői irodában megtekinthetők. Cseke, 1901. junius hó 3-án. Hadady Gábor, Kondor Sándor, _________biró._______2—3________jegyző.________ 466— 1901. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott, kiküldött bír. végrehajtó ezennel köz­hirré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróságnak 1901. évi Sp. 164—3. sz. végzése folytán Ignácz Jenő felperes részére Bakos István alperes elleu 127 kor. 78 fii. követelés s jár. erejéig elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 613 kor. becsült ingóságokra a mátészalkai kir. jbiróság V. 284/2. sz. végzésével a további eljárás elrendeltet­vén, annak az alap és felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna Fábiánházán adós lakásán leendő megtartá­sára határidőül 1901. évi junius hó 27-ik napjának d. u. 5 órája kitüzetik, a mikor a biróilag lefog­lalt sertések, szekér, lószerszám, szán és bútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükségeseién becsáron alul is elfognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, amennyi­ben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés meg­kezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. Kelt Máté-Szalkán, 1901. junius hó 2. Péner, kir. bir. vhajtó. 2303—1901. tkvi. sz. Árverési hirdetmény. A n.-károlyi kir. járásbíróság közzé teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbiróságnak 1899. évi Ö) 188—11. számú megkeresése alapján néhai Czimmer- man József és neje Haller Ágota hagyatéka ügyé­ből kifolyólag a kiskorú Czimmerman Antal tulajdonát képező és alább felsorolt ingatlanokra a bírói árverés hatályával biró árverést a mezőteremi 181. számú telekjegyzőkönyvben foglalt 690., 770., 1516. hrsz. egész ingatlan az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §-a értelmében 384 korona kikiáltási árban, továbbá a mezőteremi 507. számú telekjegyzőkönyv­ben A) 1. alatt foglalt 494|b., 613., 814., 926|a, 1100., I234|a., 1699|a., 1790. hrszámu ingatlanokra 2212 kor. kikiáltási árban; végre a mezőteremi 295. számú telekjegyzőkönyvben A) I) alatt foglalt 494|a., 926|b., 1234|b-., 1699|b. hrszámu ingatlanokra 792 korona kikiáltási árban mégpedig a fenti ingatlanokra C—22., C—8. és C—1. alatt özv. Czimmerman Józsefné szül. Haller Ágota javára bekebelezett öz­vegyi jognak épségben hagyása mellett erendelte s hogy ezen birtok az 1901. Julius 4-én d. e. 9 órakor Mezőterem község házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozó a birtok kikiáltási árá­nak 10°/o-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. törvényczikk 42. §-ában, s a 3333—1881. I. M. sz. R. 8. §-ában körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni vagy idézett t.-cz. 170. §-a értel­mében eljárni tartozik. Kelt N.-Károly, 1901. április hó 26. A kir. járásbíróság. Jancsii Gyula, kir. aljbiró. 2463—1901. tk. SZ. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbíróság közzé teszi, hogy Dr. Csánk István fényi lakosnak Czuiczel Mihály fényi lakos elleni 100 korona tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti kir. tör­vényszék (a nagykárolyi kir. járásbíróság) területén levő Fény községi 43. sz. tjkvi A -f- 1. alatt foglalt 43—b. hrsz. 70 házszám egész beltelekre az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §-a értelmében az árverést 840 kor.kikiáltási árban még pedig a C) 4. a. özvegy Czuiczer Mihályné szül. Wekker Borbála javára be­kebelezett haszonélvezeti szolgalmi jog épségben maradása mellett, úgy azonban, hogy ha annak fen- tartása mellett az árverésre kitett ingatlanért a 343 korona be nem igértetnék, akkor ezen árverés hatálytalanná válik és nyomban újból megejtendő ár­verésen az ingatlan ezen használati jogra való tekin­tet nélkül fog eladatni elrendelte, s hogy ezen birtok 1901. évi julius hó 5-ik napján d. e. 9 órakor Fény község házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fog. Az árverelni szándékozó a birtok kikiáltási árá­nak 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §.ában s a 3333/81. 1. M. számú Ren­delet 8. §-ban körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az idézett t.-cz. 170. §-a értelmében eljárni tartozik. Nagy-Károly, 1901. ápril hó 27-én. A kir. járásbíróság. Jancsö, kir. aljbiró. Hirdetmény. Szaniszló község elöljárósága által köz­hirré tétetik, hogy a községi vadászterület f. évi junius hó 30-án d. e. 8 órakor a köz­ségházánál megtartandó nyilvános árverésen 1901. évi aug. hó 15-től kezdődőleg 6 egy­más után következő évre haszonbérbe fog adatni. Feltételek Szaniszló község jegyzői irodá­jában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Szaniszló, 1901. junius 10. 1—2 Az elöljáróság’. Ä szőlő perenoszporája ellen való védekezéshez legjobb anyag a Dr. ASCHENBRANDT-féle „Bordói-por“. Leszállított ára Budapesten: 50 kgos zsákokban a kg. 70 fillér, 10 és 5 kgos zsákokban á kg. 74 fillér. Használata olcsóbb, biztosabb, a levélhez jobban tapad mint a rézgá- licz, a permetezőt sohsem dugitja. A magyaróvár! m. kir. gaz­dasági akadémia növényélet­tani állomása kísérletének fé­nyes eredménye; 450 magyar gazda bizonyítványa bárkinek díjtalanul megküldetik. Megrendeléseket elfogad a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete BUDAPEST, (V., Alkotmány-utcza 31. sz. ^megrendeléseket elfogad­nak a vidéki tnegbisotlak is. Megbízott : Zinner István, Nagy-Károly. 3—3 I MIÉRT van annyi utánzat? MERT a valódi Eisenstadter-féle Linoleum padló-zománc a törv. bej. „Vaslovag“ védjegygyei a legjobb és leg­tartósabb puha padlóknak és konyhabútoroknak be- mázolására. Az Eísenstádter-féle Linoleum padló-zománc egy óra alatt keményre szárad, bá­mulatosan szép fénynyel bir és tartós­ság tekintetében eddig fölölmulha- tatlan. Nagy elterjedtségénél fogva különböző hasonhangzásu nevek alatt értéktelen utánzatokat hoznak forga­lomba, miért is kérjen mindenki kizá­rólag csak Eisenstadter-féle „Linóleum padló-zománcot“, a törv. bejegyzett -Va t lOváa* Vaslova0‘‘ védjegygyei. Eisenstädter Testvérek lakk- és festékgyára. Kapható: Nagy-Károlybani Janitzky Albert, Kerekes Ödön czégeknél. 9—16. M m Vtdjtff i Borosznó gyógyító fürdő Zólyommegyében. Vasúti állomás. Posta és távírda. Vadregényes fenyvesek közepette. Tiszta, ózondus levegő. Erdei sétautak. Magas forrású vízvezeték. A glaubersósgyógyító források kitűnő hatásúak, heveny és idült gyomor és bélhurut, máj- és hólyagbajoknál. Hidegvíz gyógyító intézet. Masszázás, villamozás, svédtorna, Kneipp-féle gyógyító mód. Meleg ásványvíz és fenyőfürdők. Állandó fürdőorvos : Luczy Gusztáv dr. v. székesfővárosi közkórházi alorvos. Gyógyszerrár. Lawn-tennis. tekepálya, czi- gány-zene. Lakás: 8—16 korona egy szoba heti bérlete ágyneművel együtt. Étkezés: leves 20 fillér, főzelék 60 fillér, tészta 50 fillér, sültek 80—100 fillér étlap szerint Gyógyasztalnál reggeli, ebéd és vacsora heti ára 22 korona 40 fillér személyenkint. Bővebbet alulírott tulajdonosnál Rosenauer Lajos, 7 — 10 _________tulajdonos Beszterczebánya_____ ') ■ • i ÉRTESÍTÉS. 51 ffíagykárolyi Űafiaréfipénztár-SgyesiHet a betétek utáni kamatlábat j 1901. évi julias hó 1 napjától kezdve 5%-ra szállította le, I akként, hogy a kincstári illeték a betevő terhére fog elszámoltatni. Továbbá nagyobb I összegű j elzálog-kölcsönök hosszabb időre 672% kamat mellett adatnak. I Kelt Nagy-Károly, 1901. május 22. § 4—10 Igrsuzgra/toság:. 9 Legjobb Kosárüveg (Demyohn) beszerzési forrás „J Stényi Árpád üveggyár és kosárfonó-telep 7üf ÜCTVl? u- P« Remetemező ZiIiLEiöi III) (Szatmármegye) 23—52 Több kiállításon kitüntetve. Fonott üvegek mindenféle nagyságban kaphatók Nonn Jánosnál Nagy-Károlyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom