Szatmármegyei Közlöny, 1900 (26. évfolyam, 1-53. szám)

1900-02-18 / 7. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Debreczeni István polgármester elnöklete alatt, a mely­nek egyik tárgya a kövezeti vám behozatala folytán szükséges utczai kövesutak munkálatainak biztosítása volt. A közgyűlés a munkálat kiadása és az előle- ges költségeknek fedezése czéljából, a mely a nagy kölcsönből vissza fog térülni, 10 ezer írtnak hely­beli pénzintézetnél leendő felvételével a tanácsot bízta meg_. — Ováczió egy főszolgabíró mellett. A nagy­károlyi járás jegyzői kara a napokban óváczióba részesítette Domahidy Elemér főszolgabírót, azon alkalomból kifolyólag, hogy a főszolgabíró betöltötte 10 éves szolgálati idejét mint a járás első tisztviselője. A jegyzői kar testületileg kereste fel a főszolgabírót, a kihez Bodoky Béla kismajtényi jegyző intézett üdvözlő beszédet, átnyújtva a főszolgabírónak a jegy­zők csoportos arczképét. A főszolgabíró meghatottan mondott köszönetét a nem várt megemlékezésért. Délben ebédre jöttek össze Pék Mihály vendéglőjében, a jegyzők kedvelt Kispipájában, a hol llosvay Gusz­táv szolgabiró éltette a szintén megjelent Domahidy Elemért. — Meghívó. A Szatmár-vármegyei Széchényi Társulat évi rendes közgyűlését Szatmáron, a városház tanácstermében f. é. tebr. 28-án d. e. 11 órakor tartja, melyre a társulat igen tisztelt tagjait van szerencsém meghívni. Szuhányi Ödm igazgató. Tár­gyak: 1. Elnöki megnyitó. 2. Igazgatói jelentés a társulat múlt évi működéséről. 3. Emlékbeszéd Jand- risics János, és Tabajdy Lajos elhunyt igazgatók felett. Tartja Bodnár Gáspár kép. tanár, választmányi tag. 4. Választmány jelentése a múlt évi pénztári számadás megvizsgálásáról. 5. A jelen évi költség- vetés megállapítása s a segély kérvények benyújtása iránti intézkedések. 6. Nemzeti kaszinó alapítványá­nak kiadása. 7. Az üresedésben levő elnöki és al­elnöki állások betöltése. 8. Esetleges indítványok tárgyalása, melyek a gyűlést megelőzőleg az elnök­séghez írásban benyújtandók. — Pénzintézeti közgyűlés. A Nagykárolyi Önse­gélyző Népbank f. hó 10-én tartotta 29-ik évi köz­gyűlését Csipkés András elnöklete alatt a bank nagy­termében. A közgyűlés tudomásul vette az igazgató­ság jelentését és elfogadta a zárszámadást, a nyere­mény felosztási tervet és a szokásos felmentvényt megadta. Az évi tiszta nyeremény 43,191 korona és 74 fillér, a melyből az igazgatóságot illető jutalék és egyéb kiadások levonása után 550 részvény után egyenkint 48 korona osztalékot fizetnek ki. A szel­vények már beválthatók ! — Városi képviselők Választása. A nagykárolyi első választó kerületben a városi képviselők választá­sát, mint említettük is már, megsemmisítették. Ennek folytán az uj választási elnök Kalós Pál az uj választást f. hó 15-re tűzte ki. A választás olyan érdeklődés mellett ment végbe, a minőre városunkban alig van példa. A külső részek, a gencsi utczai választók mindent elkö­vettek, hogy a múltkor megválasztottak névsora ke­rüljön ki ismét győztesen és mert az ellen párt, a belvárosi polgárság is győzelemre akarta juttatni je­löltjeit, a küzdelem igen erős volt. Beadatott összesen 373 szavazat s az eredmény az volt, hogy a múltkori megválasztott névsor jelöltjeit választották meg ismét és pedig nagyobb többséggel, mint első Ízben. Meg­választották képviselőknek Roóz Samut 352, Luká- csovics Jánost 251, Schiff Józsefet 238, Kuszka Mi­hályt 231, Liebhauser Lajost 227, Somossy Miklóst 222 és Ptyánk Györgyöt 208 szavazattal. Póttagok lettek Szalóky Ferencz, Mészáros Lajos, Luczay Já­nos és Hermann Samu. A belváros jelöltjei Tóth Sán­dor urad. intéző csak 156, Csipkés András 155, Gőnyey István 150, Kaufmann Izidor 142, Kerekes Ödön 135 és Kiss József 95 szavazatot kapott. — Gyászeset. Városunk iparosainak egyik büsz­kesége hunyt el fórfikora delén. Ősz György műla­katos folyó hó 16-án élte 46-ik évében hosszas szen­vedés után elhjinyt. A megboldogult kiválólag kép­zett iparos volt, bejárta a külföldet, Párist, szakis­meretei bővítése czéljából s a szó szoros értelmében mülakatos volt. Gróf Károlyi István müizlése felis­merte benne a tehetséget s igy jutott hozzá Ősz György, hogy ő készíthette el a nemzeti kaszinó remek kapuját, a mely a fővárosban is feltűnést keltett. — Mint ember, előzékeny társadalmi állását felülmúló műveltségű volt. A család a követ­kező gyászjelentést adta ki: Ősz Erzsébet és férje Harász Pál s gyermekeik: István és János; Ősz János és neje Klie Mária s gyermekeik: János, György és István; özv. Ősz Mihályné szül. Liebhauser Terézia és gyermekei: Emma és György ; továbbá Gindele Ilona és Emma, úgy a maguk mint az ösz- szes rokonság nevében is fájdalomtól megtört szívvel tudatják a,szeretett testvér, sógor, nagybátya és rokonnak Ősz Györgynek élte 46-ik évében, hosszas szenvedés után szivszélhüdés következtében folyó évi február hó 16-án történt gyászos elhunytát. A meg­boldogult földimaradványa folyó hó 17-én délután fél 4 órakor fog a róm. kath. egyház szertartása szerint a mesterrészi sirkertben öröknyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise áldozat pedig folyó hó 20-án reggeli 8 órakor fog a helybeli rom. kath. templom­ban az Egek Urának bemutattatok Nagy-Károly, 1900. évi február hó 16. A béke angyala virrasszon álmai fölött! — Dalegyleti közgyűlés. A nagykárolyi dalegye­sület 1900. év február 18-án délután 3 órakor a városháza nagytermében alább jelzett tárgysorozattal évi rendes tisztújító közgyűlést tart, melyre az egye­sület tiszteleti, alapitó, pártoló és működő tagjait ezennel van szerencsém tisztelettel meghívni. Tárgy- sorozat: 1. Évi jelentés az 1899. évi ténykedésről. 2. Számvizsgáló-bizottság jelentése a pénztár állásá­ról és a pénztárosnak a felmentvény megadása. 3 A szertárvizsgálóbizottság jelentése az egyesület va­gyoni állásáról. 4. Az 1899. évi költségelőirányzat tárgyalása. 5. A közgyűlést megelőzőleg a választ­mányhoz beadott indítványok tárgyalása. 6. Az összes tisztikar és egy három tagból álló számvizsgáló-bizott­ság választása. Kelt Nagy-Károlyban, 1900. évi feb­ruár hó 14 én. Demidor Ignácz, dalegyleti elnök. — Gyászjelentés. Alulírottak a legmélyebb fáj­dalommal tudatják a felejthetetlen édes anya, testvér, nagyanya és rokonnak özv nagydobai és marosdé- csei Décsey Ferenczné szül. ikafalvi Domby Anná­nak folyó hó 14-én délután fél 5 órakor, életének 73-ik, boldog házasságának 56-ik évében hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A drá­ga halott földi maradványai folyó hó 16-án délu­tán 3 órakor fognak az ev. ref. egyház szertartása szerint örök nyugalomra tétetni. Nagy-Károly, 1900. február 14. A feltámadás angyala virasszon álmai felett! Décsey Mária férj. Huszár Imréné Décsey Cornélia férj. Filep Istváné mint gyermekei, ikafalvi Domby Károly ikafalvi Domby László ikafalvi Domby Ferencz mint testvérei. Huszár Imre Filep István mint vők. ifj. Filep István és neje szül. petényi Petneházy Hona Filep Ferencz Filep Margitka mint unokái. — A nagykárolyi temetkezési egylet a múlt va­sárnap tartotta meg évi közgyűlését id. Zanathy Mihály elnöklete alatt. A közgyűlés a múlt évi számadást a felmenlvény megadása mellett elfogadta. Az alap­szabályok 11. §-a értelmében elhatározták, hogy a tagok között 2000 frtot 20 frtos részletekben ki fog­nak osztani. — Farsangi mulatság. A kath. legényegyesület tagjai közt élénk mozgalom indult meg a szokásos farsangi mulatság megtartása iránt, mely folyó hó 25-én lesz, az egyletnek saját helyiségében. Ismerve az egyesület eddigi házimulatságainak kedélyességét, el nem mulaszthatjuk az idei mulatságra a kath. legényegylet iránt érdeklődők figyelmét felhívni. — Közgyűlés. A Nagykárolyi Protestáns Társas­kör f. hó U-én d. u. 3 órakor tartotta rendes évi közgyűlését a kör helyiségében. A közgyűlésen Kubinyi Bertalan elnökölt, a ki Asztalos Kálmán távozása után egy évre vállalja el az elnöki tiszt viselését. Lelkesen megéljenezték a szép elnöki megnyitó beszédet, amelyben az elnök ismertette a társaskör múlt évi működését. A választmányi vala­mint pénztárvizsgáló bizottsági jelentések szerint a fiatal alig 3 éves egyesület összes beruházási költsé­gei fedezve vannak s ingó vagyona 1200 frtra becsül­hető. A tagoknak 25 hírlap és 400 kötet könyv áll rendelkezésére és egész kaszinói felszerelés. A f. évi költségvetés elfogadása után megválasztották a kör tisztviselőit és választmányát. A kör tisztviselői lettek ; Elnök: Veress Gusztáv, alelnök: Lukács Mihálj', igazgató: Nagy Elek, pénztárnok: Fejes István, fő­jegyző : Kubinyi Bertalan, jegyzők: Nagy Sándor, Balázs Márton, könyvtárnok Lenkey Lajos, ellenőr: Tömpe Károly, taggyüjtő elnök: Néma Károly, Választmányi tagok : Bekker Orbán, lfj. Buday József, Bordás Tmre, Csőkör Lajos, ifj. Csőkör Sándor, Csőkör István, Debreczeni István, Dienes István, Fonó János, Hancsis Illés, Herman Samu Juhász Imre, Járay József, Keszy János, Komódy Lajos, Komáromy István, ifj. Kovács Lajos, ifj. Kovács Jó­zsef, Kóthy László, Dr. Lucz Ignácz, Luczay János, ifj. Matolcsi Sándor, Mikó Ferencz, Mészár Bálint, Néma Gusztáv, ifj. Nagy Antal, Nagy Gáspár, id. Némethy Sándor, Pénzéi Mihály, Sarkadi N. Zsigmond, Sikolya István, Schtromájer Ferencz, Sándor György, Szabó János, ifj. Varga Imre, Vida István kereskedő. Póttagok: Asztalos Ferencz, Besnyő Lajos, Makranczy Ignácz, K. Papp Imre. Végül Kubinyi Bertalan lelkes szavakban adta át az elnöki széket Veress Gusztáv­nak, a ki erre valóságos elnöki programbeszédet mondott. — Próba bált rendez ma tanítványaival Zelinger Adolf táncztanitó a polgári kaszinó dísztermében. Belépti-dij, személy-jegy 1 korona 20 fillér, családjegy 3 korona. Kezdete este 8 órakor. — Közgyűlés. A nagykárolyi Chevra-Kadischa egyesület f. hó 11-én tartotta évi közgyűlését Stern­berg Lipót elnökiele alatt. Az évi jelentés szerint az egyesület múlt évi bevétele 1657 frt 81 kr, kiadása 1537 frt 10 kr volt, a pénztári maradvány 120 frt 71 kr. A szegények segélyezésére az egyesület 600 frtot adott ki. —A hol a vevők jubilálnak. Múlt évben ünnepelte meg Mauthner Ödön, csász. és kir. udvari szállító magkereskedése Budapesten fenállásának 25-ik év­fordulóját. Az idén megjelent magárjegyzékében, mely a gazdaközönségnek egyszersmint szakavatott Útmu­tatóul is szolgái, látható, hogy vevőinek nagy része mint a naponta százanként beérkező elismerő és dicsérő levelek igazolják, jubilál. Nagy dolog ez most mikor amerikai here és más alárendelt minőségű magokkal árasztják el a magyar gazdákat. Különben is általánosan ismert, hogy Mauthner Ödön az egye­düli ezég, melyhez föltétien bizalommal fordulhat minden gazda és minden kertészkedő. Évtizedek óta majdnem az összes osztrák és magyar uradalmak, élén a népszerű József főherczeg O felségével, 20- 25 év óta állandóan Mauthnernél fedezik ra&gszük- ségletüket. De nem csak a nagy uradalmak és minta­gazdaságok, hanem hazánk nagy és kis gazdáinak, kertészkedőinek zöme is Mauthner világhírű üzleté­nek állandó vevője. — Népkönyvtárak. A földmivelési miniszter a szoczialis mozgalmak alkalmával elhatározta, hogy egyes községeket a népnek való könyvekből álló nép­könyvtárakkal látja el. A földmivelési miniszter vár­megyénkben a főispán felterjesztésére, Apa, Dengeleg, Szaniszló, Avas-Újváros, Géres, K.-Jánosi, Máté-Szalka és Ököritó községeknek egyenkint 120 darab kötetből álló könyvtárt ajándékozott és egyidejűleg egy könyv­szekrény beszerzésére mindenik községnek 20 koro­nát folyósított. — Adóvisszatéritós. Az 1881 évi 42. t. ez. ér­telmében az ármentesitő társulatoknak joguk van a védmüveikbe beépített alapbefektetési költségek lik­vidálása után az államkincstár által fizetendő adó- visszatéritésre. Ezen törvény alapján folyamodott az Ecsedi láp társulat a m. kir. pénzügyminisztériumhoz a likvidálás keresztülvitele iránt Mielőtt azonban ezen stádiumba jutott volna ezen ügy, az 1898. év őszén előzetes számítás alapján kijelentette a m. kir. pénzügyminiszter ur, hogy a társulat évenkénti 60,000 frt, adóvisszatéritésre számíthat. Tekintve az akkori országos nehéz pénzügyi helyzetet s a társulat spe- cziális viszonyait, t. i. hogy építkezéseinek befejezé­séhez még mintegy 950,000 frtra volt szüksége, a társulat az 1898 október 27-iki közgyűlésén elhatározta, hogy a hiányzó összeget a kilátásba helyezett adó- visszatéritési összeg lekötése mellett kölcsön utján fogja beszerezni. Ézen határozat illetékes helyen jóváhagyatván, a kölcsön effektuáltatott s az építke­zést befejezte a társulat. Ennek megtörténtével meg­tartatott a műszaki felülvizsgálat, a mi 1899. év november havában befejezést nyervén, a liquidáczióra került a sor. A leszámolást 1900. évi február hó 8-tól 13-ig eszközölte a pénzügyminiszter részéről kikül­dött bizottság: Benkó Gyula min. osztálytanácsos, Beniczky Mihály pénzügyi tanácsos és Balika Sán­dor kataszteri nyilvántartó valamint a társulat részéről kiküldött bizottság: Domahidy Sándor alelnök, Deb­reczeni István vál. tag és Póchy László igazgató-fő­mérnök. A leszámolás eredménye az, hogy az 1900. évtől kezdődőleg egymásutánt 50 éven át évi 89,516 frt 17 kr adóvisszatérités illeti meg a társulatot. Az 1900. évi költségvetésben e czimen 80,000 forintot irányzott elő a társulat az erre illetékes helyen nyert előzetes felvilágosítás alapján. — Lóvizsgálat. Mielőtt a lófedeztetési idény be­következnék, szükségessé válván a város összes lóállományának egészségi tekintetekből való állatorvo­si megvizsgálása, ugyanazért a törvény értelmében felhívom a lótartó gazdaközönséget, miszerint lovai­kat folyó hó 18-án délelőtt a nagypiacztéren tartan­dó lóvizsgálatra a következő sorrendben: 1. a mes­terrész 8 órakor, 2. nagyutezai rész fél 9 órakor, 3. zsellérrész 9 órakor, 4. svábrész fél 10 órakor, 5. újváros 10 órakor, 6. hajduváros fél 11 órakor, 8. tagbeliek 11 órakor annyival inkább pontosan elő- vezessék, mert különben szigorúan bűntetteim fog­nak, s ezenkívül lovaiknak utólagosan az állatorvos lakásán leendő megvizsgálására lesznek kötelezen­dők. Nagy-Károly, 1900 február 8. Demidor Ignácz, rendőrkapitány. — Uj főügynökség. Az „Assicurazioni Generali“ ezen elsőrangú biztositó intézet helyben uj főügy­nökséget létesített, melyet Weinberger Ferencz tekintélyes terménykereskedőre ruházott át, még pedig kötvény kiállítási joggal, mely városunkban eddig még nem volt s igy a biztositó közönségre nézve, igen nagy kényelem, hogy ha biztosítani akar, kötvényét azonnal meg is kaphatja. Lapunk mai számában közölt hirdetésére felhívjuk t. olvasó­ink figyelmét. — Iparosok figyelmébe. Mindazon iparosoknak, kik a párisi kiállítás tanulmányozása végett Párisba utazni szándékoznak, most a legjobb alkalom kínál­kozik arra hogy, czéljukat megvalósíthassák. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter közlése szerint ugyanis a következő budapesti czégeku.m. Mahunka Imre és Tthék Endre mübutor asztalosok, Stein­schneider Jakab berendezési vállalkozó, Gelb M. és fia kárpitos és diszitő, az építő és dekoratió szobrász munkálatokat végző Langer Ignácz. az istallátiónális szobrász munkákat végző Oppenheimer J., aretrospectiv pavilion díszítésén dolgozó Glaser János, valamint ennek diszüvegezését végző Forgó és Társa müinté- zete, a villamos berendezések egyrészét készítő Ganz és Társa ezég, mint az iustallationális munká­latokkal megbízott vállalkozók ezen munkálatoknál hazai erőket alkalmaznak. Felhívjuk ennél fogva az eziránt érdeklődő iparosokat, hogy esetleges alkalmaztatásuk iránt forduljanak közvetlenül a felsorolt vállalkozókhoz. Debreczen 1900. február 14. A kereskedelmi és iparkamara. — Embervadászat-féle volt a napokban a szatmár-erdődí h. é. vasúton. A vasutmenti la­kosság ugyanis a hatóságok, meg a vasúti közegek és a sajtó minden figyelmeztetése után is folyton országúinak nézi e pályát, valóságos bucsu- járást visz véghez rajta mindig: pedig ezzel nem csak a maga testi épségét és életét veszélyezteti, hanem a mozdony vezetőket is úgyszólván szakadat­lan sípolásra kényszeríti, a mitől megint a pálya köze­lében lévő lovak s igavonó barmok vadulnakmeg s dön­tik veszélybe a kocsizó meg szekerező népet. A vasút kérésére végre is kénytelen volt a szatmári rend­őrség portyázást rendezni a vasút mentén, s mind­azokat, a kiket a vasúti személyzet s azután a rend­őrség figyelmeztetése, tehát kétszeri intésre is újból a pályán találtak, részben igazolás után fölirni rész­ben letartóztatni. Ki hinné, hogy rövid két óra alatt húsznál több ilyen ismételten ellenszegülő akadt, a kik ellen a törvényes eljárást megkellett inditani.- Hirszerint ily portyázás még több is lesz mindaddig, a mig a közönség hozzá nem szokik ahhoz, hogy a saját és embertársai életbiztonsága érdekében hozott törvényes rendelkezéseket kövesse és betartsa. Jelen számunkhoz negyediv melléklet van csatolva Felelős szerkesztő iBADDISZ JENŐ. Laptulajdonos: ROTH KÁROLY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom