Szatmármegyei Közlöny, 1903 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-04 / 1. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY |f Bartók Lajos ] A kiváló költő Bartók Lajos5 a napokban Budapesten hosszas szenvedés után el­hunyt. Vármegyénknek is gyásza van, mert Bartók megyénk szülötte volt. Mint lírikus költő az uj költői nemzedék egyik legelsője volt, a kinek költészetét színgazdagság és kiváló melegség jellemezte. Költe­mények, Kárpáti emlékek czimü verskötete mindég kedves olvasmánya lesz a költészetet kedvelőknek. De Bartók, a ki mint újságíró kezdte, a legnagyobb sikert mégis mint dráma iró érte el. „Kendi Margit“ „Thurán Anna“ czimü drámái ma is színen vannak és „János Király“ czimü drámájának előadására most készülnek a nemzeti színházban. Bartók mint fiatal iró, Jókai Mórnak ismeretsége révén, átvette az Üstökös szer­kesztését, majd a Bolond Istokot szerkesztette, a mely épp az idén fog jubilálni. Bartók a politikai pályán is működött. Legutóbbi időben a „Magyarság“ szer­kesztője volt. Ezenkívül kétszer volt tagja a képviselő­háznak. Halála után annyi elégtétellel tartozunk neki, hogy vármegyéje, hiába próbálta többször a krassói kerületben, nem érdemesítette arra, hogy mandátumot adjon neki, kivéve egy párnapos, időközi mandá­tumot. Az ifjabb irói generáczióban nagy tekintélynek örvendett mert a Petőfi Társaságnak alelnöke és a Kisfaludy Társaságnak tagja volt. Erdődön született 1851-ben május 24-én, de tulajdonképeni otthona Sz.-Váralja volt, ahol minden évben felkereste szüleit. Közép iskoláit a szatmári róm. kath. gymnasiumban végezte. Halálának oka gyomorrák volt. — Halála igazi gyásza a magyar irodalomnak és magyarságnak ! Áldás emlékére! — Felolvasó estély. A helybeli kath. legényegye­sület felolvasó estélyt tart f, é. január hó 11-én vasár­nap este pont 6 órakor a következő tárgysorozattal: 1. A merengőhöz. Irta : Vörösmarthy Mihály, szavalja : Rencz Mariska. 2. Monolog. Előadja ; Popovics Rudolf. 3. A phonograph bemutatása előadás kíséretében. 4. Solo énekek. Énekli; Kolozsváry Miklós e. t. 5. Csa­ládi kör. Irta : Arany János. Szavalja : Csörgő Géza e. t. 6. A szegény asszony könyve. Irta : Vörösmarthy Mihály. Szavalja Fleisz Mariska. Belépődíj nem lesz. Az egyesület ezen estélyére az érdeklődő igen tisztelt közönséget tisztelettel meghívja az elnökség. — Jegyzőválasztás Csomaközön. Csomaközön a Rácz Sándor nyugdíjazása folytán megüresedett kör­jegyzői állásra 6 pályázó közül Becsky György tan- folyamot végzett vámfalui h. jegyző, Becsky Géza dengelegi jegyző fia választatott meg egyhangúlag. Gratulálunk. — Tánczvigalom. A nagykárolyi m. á. v. altisz­tikara mint a múlt évben, úgy az idén is megtart ja mindenkor kitünően sikerült tánczmulatságát. A bál megtartása február hó 7-ére van tervbe véve s a helybeli Kossuth-szobor alap javára rendeztetik. Az előkészületek már folynak s a meghívót is nem­sokára kibocsátják. — Esküdtbiróságunknál a folyó évre összeállí­tott lajtromba járásbíróságunk területéről a követke­zők vétettek fel: Albach Géza urad. ispán Vezend, Almássy Ignácz ügyvéd, Baudisz Jenő ügyvéd, Ber­ger Ármin birtokos, és Bodnár Pál birtokos Nagy­károly, Boér Endre földbirtokos Mező-Petri, Borody György ügyvéd Nagykároly, Berger Manó földbérlő Dengeleg. Czeha Ferencz iparos, Csikós Bálint ipa­ros, Csipkés András uépbanki igazgató, Csókás Lász­ló iparos, Csőkör Ferencz birtokos, Darida Sándor iparos Nagykároly, Doinahidy István földbirtokos Domahidá, Elchlinger Gyula kereskedő Nagymajtény, Ferenczy István kereskedő, Friedl János iparos, Nagykároly, Garzó Imre urad. kasznár Szaniszló, Gózner Antal földbérlő Kaplony, id. Grehl József földbirtokos Geucs, Győrffy József kereskedő, Harász Pál iparos és Hebe József iparos Nagykároly, Hein­rich György földműves Fény, Hosszú István iparos, Huszthy Zoltán fényképész, Irsik Ferencz kereskedő, Janitzky Albert kereskedő. Jenser Mihály rajztauár, Juhász Imre iparos, Kallós Pál ügyvéd, Kaufmann Izidor gőzmalomtulajdonos, ifj. Keresztszeghy Mihály iparos, Keszi János iparos és Kínál József kereske­dő Nagykároly, Kleiszner Károly urad. tiszttartó Mezőterem, Klie László kereskedő, Dr. Kovács De­zső ügyvéd, Köröskényi Tirnóth kereskedő Nagy­károly, Kővári Demeter földbiltokos Portelek, Kubi- nyi Bertalan takarékpénztári könyvelő, Liaubhauser Ferencz birtokos, dr. Lúcz Ignácz birtokos, Matolcsy Sándor kereskedő, Miklóssy Márton birtokos, Müller József birtokos, Nona Ferencz építész, Nyusztai Antal iparos Nagykároly, Papp Döme ügyvéd Ve­zend, Penzely Mihály kereskedő, Penyigey Imre ny. tlkv.-vezető, Reök Gyula nyug. járásbiró, Reszler Simon kereskedő, Roóz Sámu ügyvéd, Serly Ferencz birtokos, Strohmájer Ferencz kereskedő, Stuller Jó­zsef iparos és Schiffbeck Károly birtokos, D. Szabó György földbirtokos Esztró, Szilágyi József földha­szonbérlő Er-Endréd és Szintay István földbirtokos, Dr. Várady Janos ügyvéd Nagykároly. — Kasszafurók Nagykárolyban és Szmérvá- ralján. Szenzaczios eseményre ébredtek városunkban decz. 29-én. Villámként járta be a hir a várost, hogy a helybeli kir. adóhivatalba a múlt éjjel betörtek és a pénzes szekrény megfúrása után, az abban volt értékpapír, betétkönyv és ékszer letéteket ellopták. A hir igaznak bizonyult be. A betörést a pénzügyigaz­gatóság udvarán lakó hivatalszolga vette észre reggel, a mikor az adóhivatal helyiségébe akart takarítani. A külső ajtót nyitva, valamint a pénzes szekrényekhez vezető szoba vasajtót lefeszítve és az egyik szekrényt kirabolva találta. Azonnal jelentést tett a kir. pénzügy­igazgatónál, aki Kimer János adótárnok és Csorba Gyula alkapüány társaságában megállapította a betörés részleteit. A betörők, körülbelül éjjel 11 óra körül hatoltak be az adóhivatal helyiségébe és pedig az udvar felől. Munkájukhoz nagy óvatosággal fogtak. Ugyanis minthogy a szomszéd utczában, a dr. Kő­szeghy Andor titkár lakása előtt levő utczai lámpás némi világot vetett az adóhivatal udvarfelőli bejáratára, előbb ezt a lámpást eloltották. Ezután' a külső ajtót álkulcscsal kinyitották s az adótárnok szobájából a pénzes szekrények helyiségébe vezető vasajtót feszí­tették le. Ide beérve, minthogy az ablakon vastábla van, kényelmesen lámpát gyújtottak s hozzá fogtak a munkájukhoz. Valószínű, hogy úgy okoskodtak, mi­szerint a nagyobb szekrényben letétek, könnyvek le­hetnek s a készpénzt a kisebb vasszekrény rejti. Miért a kisebb szekrény ajtaján, a záró szerkezetnél több üreget fúrtak s a vaslemezeket harapó fogóval addig feszítették lefelé, inig benyúlhattak s kinyithatták az ajtót. De nagy lehetett meglepetésük, mikor ott csak ékszereket és értékpapírokat találtak. De azért a mit ott leltek, kevés kivitellel magukhoz vették. Körülbelül 200 ezer korona értéKü állampapírt, betéti könnyveket és ékszert emeltek el. A jó madaraknak még annyi idejük is volt, hogy szortírozták az értékpapírokat s csak azt vitték el, a mit könnyen értékesíthetőnek találtak. Az ellopot értékpapírok értéke körülbelül 80 ezer koronát tehet ki. Ezután a nagyobb szekrény ki­nyitásához fogtak, de mert nem bírtak vele, vagy ki­fogytak az időből, tovább álltak. De azért a nagyobb szekrényt is vagy három helyen megfúrták, a fogantyú­ját kiszakították. A szomszéd szobák ablakán át tá­voztak el zsákmányukkal. Hogy valamelyik nemzet­közi kasszafuró társaság tagjai lehettek, igazolja a vissza maradt lappéldány. Ugyanis ez a Neues Pesther Journhal decz. 16-ik száma, a melyben valószínűleg szerszámaik voltak becsomagolva. Ezenkívül a szoba padozatán néhány szem zab is volt, ami azt igazolja, hogy zsákban vitték el a nagy csomagot tevő zsák­mányt. A helyben rendőrség azonnal táviratilag ke­reste meg Budapest, Debreczen, Szatmár, Nagy-Várad, M.-Sziget, Nagy Bánya és Zilah városok rendőr hiva- vatalait, az értékpapírok számát is közölve velük. A na­pokban már egy fővárosi állami titkos rendőr is meg­tekintette a kifosztott pénzes szekrényt s azonnal megállapította a végzett munka rendszeréből, hogy valószínűleg melyik betörő banda emberei operáltak nálunk. És bár széles körben nyomozzák a tetteseket, eddig semmi eredmény sem mutatkozik. Valami kevés nyoma van, de még ez is kétséges, hogy a valódi-e ? Úgy látszik azonban, hogy mig a rendőri világ a nagy városokban kereste nyomát a bandának, ez nem ment messzebb mint Sz.-Váralja, ahol Sylveszter éjjelén szintén betörést kisértett meg a kir. adóhivatalnál. Csakhogy itt szerencsésen megzavarták őket mun­kájukban. Ugyanis az éjjeli őröknek (ott megvan az a előttünk szokatlan szokásuk, hogy a nevükhöz híven éjjel őrködnek és nem alszanak) a mondott este 10 óra után egy gyanús alakot vettek észre az utczán az adó­hivatal előtt. Kérdőre vonták a 18—20 évesnek látszó fiatalembert és mert ez kitérő választ adott beakarták kisérni. Erre a gyanús ismeretlen kétszer rálőtt az éjjeli őrre és kereket oldott, de az éjjeli őr is jónak latta tovább állani. Meg lehet azonban hogy a lövések csak arra valók voltak, hogy jelt adjanak a banda többi tagjának, a kik ezalatt már behatoltak az adó­hivatal helyiségébe s már meg is fordították az előttük oly kedves portékát, a pénzeskasszát, hogy annál kényelmesebben férkőzzenek hozzá. Természetes a lövés zajára elmenekültek s igy közvetve az éjjeli őr éber­sége mentette meg a pénzes-szekrényt. Másnap ku­tatni kezdték hogy kilehetett gz a gyanús fiatal em­ber és sikerült is kinyomozni Isaák Sándor személyé­ben, akit apja házánál még alva találtak. Egy pár száz forintot találtak nála, a melynek eredetére nézve először azt,adta elő, hogy apjától kapta, de ez azzal ha­zudtolta meg, hogy még fillére sincs annyi, amennyi forintja van a fiának. Majd azt állította, hogy Mün­chenbe kereste a pénzt. De minthogy ezenkívül egy férfi és egy női arany órát is találtak nálla, azonnal letartóztatták. Arra a kérdésre, hogy volt e a napok­ban Nagykárolyban azt felelte, hogy igen és pedig hétfőn. (Tehát az itteni betörésre következő napon) De itt is ellentmondásba keveredett, mert az a helybeli lakos, a kire hivatkozott, hogy beszélt vele, megha­zudtolta. Valószínű tehát hogy Isaák Sándor a betörő banda egyik „kültagja“ és minden jel oda mutat, hogy ugyanaz a kompánia dézsmálta meg a nagykárolyi pénztárt, a mely Sz.-Váralján szerencsét próbált. — Nyugdíjazás. Rácz Sándor csomaközi kör­jegyző tekintettel korára, nyugdijaztatta magát. — Hamis pénz csinálok. A rendőrség a múlt hétfőn jó fogást csinált. Petrovicza Jánosné helybeli lakos a piaczon libát vásárolt és az eladó vidéki asszonynak hamis ötkoronással fizetett. Csakhamar neszét vette ennek a rendőrség és elfogta a hamis pénz forgalomba hozóját s meg is találta nála a pénz készítéséhez szükséges eszközöket. A vizsgálat azon­ban kiderítette, hogy nem Petrovicza Jánosné, hanem egy Vida István nevű rovott múltú egyén csinálta a primitiv hamisítványokat és az asszony tovább adott azokon. Mindakettőt bekísérték a helybeli kir. járás­bíróság fogházába. — Az 1903-ik évben a vegyes felülvizsgáló-bizott Ság Szatmárnémetiben következő napokon fog egybe­ülni u. m.: Január 22, február 17, márczius 17, ápril 15, május 11-ik napján és szükség esetén a következő hétköznapokon, junius 12-ik napján és szükség esetén a következő hétköznapokon, julius 13, augusztus 3, október 16 és 27-ik napján és szükség esetén a kö­vetkező hétköznapokon, november 17-ik napján és szükség esetén a következő hétköznapokon, deczember 10-ik napján. A vegyes íelülvizsgálóbizottság polgári elnöke berenczei Kovács Jenő (lakik Homokon) és he­lyettes polgári elnök Pap Géza Szatmárnémeti sz. kir. város polgármestere. — Lapárverés. A Protestáns Társaskör 1903. évi elhasznált hírlapjait január 4-én, vasárnap d. u. 3 órakor fogja saját helyiségében nyilvános árveré­sen eladni, melyre a venni szándékozókat ez utón is meghívja az elnökség. — A mátészalkai orth. hitközség múlt hó 28-án ejtette meg általános tisztujitását. A választás eredménye a következő: Klein Mór elnök (eddigi elnökhelyettes), alelnökök: Rottenstein Herman és Franki Albert (uj), pénztárnok Feldman Károly, templom-gondnok Weisz Zsigmond (uj) és Klein Adolf, választmányi tagok Dr. Csato Sándor, Dr. Rosenberg Ignácz, Feldmann Ármin (uj), Weisz Miklós és Adler József (uj.) Iskolaszék : Dr. Csató Sándor, Dőri Manó (uj), Lichtmann Vilmos, Dr. Rosenberg Ignácz, Ros Sámuel, Springer Miklós (uj), Tausig Gyula (uj.) Hivatalból tagjai: Grünbaum M. rabbi és Hermann József igazgató. A választást ideiglenes, illetve korelnöki minősében Dr. Rosenberg Ignácz oly korrektséggel, a kikicsapó hullámokat visz- szairányitó, lecsendesitő oly bölcs tapintattal teljesítette, hogy a közgyűlés egyhangú határozattal j könyvi kö­szönetét szavazott részére. Választás után a választók egy része az elnök lakásán megjelenvén, lelkes ováczó- ban részesítette, mely alkalommal Herman József, isk. igazgató tolmácsolta a választók bizodalmát és ragasz­kodását, ami az elnök mellett az egész elöljáróságnak is szólott. — A Pásztorjáték alkalmából felülfizettek : Palczer Ernő 4 k, Vida István 1 k 60 f, Szabó Ignácz 1 k 40 f, Varga Imre és Zicher János 1—1 k, Gyulai János és Vida Ferencz 60—60 f, Hegedűs Gyula és Patay Ferencz 50—50 f, Orosz János, Princzinger István. Matesz István, Fono Sándor, Serly Gyula, Liebhauser Lajos, Serly József, Szécsényi Lajos kér., ifj. Németi Sándor, Tischler József és Szigeti Sándor 40—40 f, Gindele Ignácz 20 fillért. Fogadjak a jószivü adakozók az egylet köszönetét. — Általánosan tudott dolog, hogy mindennemű köhögés és tüdőbajnál kiváló jó hatású a csukamáj olaj, melyet az orvosok különösen azóta rendelnek, a mióta Zoltán Béla budapesti gyógyszerész a szag- és iznélküii Z o 1 t á n-féle csukamáj olajat forgalomba hozta. — Üvegje 2 korona a gyógyszertárakban. Hölgyek öröme! Ezrekre menő elismerő le­vél bizonyítja, hogy a legjobb szer a szépség ápo­lására az általam készített hires Dr. Lehman-fóle arczkenőcs. Egy tégely ára 1 korona, hozzávaló szap­pan 80 fillér. Pouder 1 doboz 1 korona. Csak ne­vem és arczképemmel ellátott tégelyt kérjünk és fogadjunk el 1 Kérem egy próbarendelinényt tenni Gyarmati Emil városi gyógyszertára a Szent-Három­sághoz Baján. Viszonteladók nagy kedvezményben részesülnek. 4—20 — Az eszlári vérvádról szóló kötetes óriási fel­tűnést keltő munkájával most készült el Eötvös Ká­roly. E nagy szenzácziót keltő müvet, melynek bolti ára 12 korona, januárban teljesen ingyen kapja meg mindenki, aki most előfizet az „Egyetértés“-re(IV., Vármegye utcza 11) Előfizetési ár: évnegyedre 10 korona, egy hóra 3 korona 60 fillér. — A divat szalont, ez elsőrangú, tartalmas, ér­dekes és tanulságos női lapot ajánljuk olvasóink fi­gyelmébe. Ebben az időben, mikor a gazdasági ismét­lő iskolák tervezése által maga a közoktatásügyi kormány is olyan komolyan foglalkozik a leányok gyakorlati tanításával, mely egyedüli mód arra, hogy házias és hasznos nevelést adjunk leányainknak, jól esik feljegyezni, hogy a gyakorlati oktatás kellemes módját már majdnem tizenhat év óta követi a Divat Szalon. Lapozzuk csak át ennek a derék családi új­ságnak egy pár évfolyamát és örömmel fogunk meg­győződni arról, hogy ez a lap, melyet feleségünk és leányunk olvas, a kellemes, kedves csevegés hang­ján, tulajdonképen életkérdések megismerésére, meg­oldására vezeti olvasóit. Jobb tanácsadót, mint a Divat Szalont, melynek szerkesztője Szabóné Nogáll Janka, az ő ismert nevelésügyi buzgóságát beleviszi, nem szerezhetünk leányainknak, de fiatal asszonya­inknak sem. A divat, melyet ez a lap gyönyörű ké­pekben, jó leírásokban tanít, a magyar úri asszony szolid, takarékos és mégis színvonalon álló viselete. Ebbe a keretbe vág a kézimunka rovata, mely már az ipar-müvészet terére lép. A szépirodalmi olvas­mányok pedig a legjobbak: t. i. érdekesek és becsü­letesek a nélkül, hogy unalmasak lennének. Biztosan tudjuk, hogy egyetlen mutatvány-szám már minden­kit meg fog győzni ajánlásunk jó és nemes szándé­káról. Tessék egyszerűen a Divat Szalon kiadóhiva­talához fordulni, ^Budapest, IV., Eskütér 5. sz.) hon­nan készséggel küldenek mutatót és előfizetési fel­tételeket, melyek szerint a Divat Szalon a legjobb női lap ára: egész évre 12 korona, félévre 6 korona negyedévre 3 korona. ^T37“Ilttór. (E rovat alatt közlőitekért a szerkesztőség nem felelős) Nyilatkozat. Alulírott ezennel kinyilatkoztatom, miszerint Ma­rosán József nagynyiresi községi jegyző ur ellen tett azon sértő kifejezéseimet, hogy ő jellemtelen ember s hogy bizonyosan valami rablott pénzből stb. felhevült állapotban tettem, melyeket ez utón vonok vissza s felkérem ugyanekkor Marosán József urat, hogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalom