Szatmármegyei Közlöny, 1903 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1903-05-31 / 22. szám

szatmArmegyei közlöny OLCSÓ PÉNZT Birtok parczellázás. A Budapesten székelő Magyar Országos Központi Taka­rékpénztár és a Debreczeni E'sö Takarékpénztár tulajdonosok megbízása folytán rendkívül kedvező feltételek mellett bérbeadjuk vagy eladjuk őszi és tavaszi vetéssel együtt hoidanüénti parczeüäüßan is 1. Nagy-Ar községben (Szatmárvármegye fehérgyarmati járás) levő 1400 holdas birtokot legmodernebb emeletes kastély, kiválóan gondozott park és gazdasági épületekkel. 2. Alanymező községben (Szolnok-Doboka vm., csákigorbói járás) levő, vasúti állomással biró 180 hold szamosmenti birtokot lakház és gazda­sági épületekkel. Ezzel kapcsolatosan értesítjük a n. é. közönséget, hogy budapesti és külföldi elsőrangú pénzintézettől 15—70 évig terjedő olcsó törlesztéses kölcsönt nyújtunk a legmagasabb összegig, a legrövidebb idő alatt az ingatlan aU értékéig továbbá : 1. Szerzünk olcsó személyi és váltóhitelt. 2. Elvállaljuk birtokok parczellázását, birtokok és házak eladását és vételét. . 26— ? OZeuscfttosz {Testvérek törvényszékileg bejegyzett czég, bankbizományosok. Szatmári iroda: Arpád-utcza 20. Telefon sz. 16. 1775—1903. tk. sz. Árverési hirdetmény. A nagysomkuti kir. járásbíróság mint tkvi ható­ság közhírré teszi, hogy „Somesana“ deési takarék- pénztár végrehajtat ónak Benefalván Péter durusai lakos végrehajtást szenvedő elleni 760 korona tőke- követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagysomkuti kir. járásbíróság területén lévő Durusa községben fekvő a durusai 23. sz. tjkvben A 1. 2—5. rsz. alatt foglalt ingatlanokra 11 korona, a 37. sz. tjkvben A I. 2 30. rsz. alatt foglalt ingatlanra 704 korona, a durusai 38. sz. tjkvben A I. I—29. rsz. a. foglalt ingatlanokra 715 korona s a 104. sz. tjkvben A 1—2. rsz. alatt foglalt, ingatlanokra 2 korona és pedig az 1881. évi 60. t.-ez. 156. §-a a) és d) pontja alapján az egész ingatlanokra az árverést a fentebb megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a íennebb megjelölt ingatlan az 1903. évi julius hó 14-ik napján d. e. 9 órakor Durusa község házánál meg­tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki­áltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881: 60.t-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt igaz­ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óva­dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Nagy-Somkut, 1903. évi május hó 30. A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. Szappanyos, kir. jbiró. 771—1903. ki. sz. Pályázati hirdetmény. Bikszád községben üresedésben levő pályázatot hirdetek. Javadalmazás: évi 80 ko­rona fizetés és minden szülési esettől 2 korona. Pályázni óhajtók kellően felszerelt kérvényeiket folyó évi julius hó 1-ig alantirott elöljárósághoz annál inkább nyújtsák be, mert a később be­érkezett pályázatok figyelembe vétetni nem fognak. A választás 1903. évi julius hó 5-én d. e. 10 órakor fog Bikszád község házánál meg- tarl atni. Bikszád, 1903. május 22. R. Nagy Sándor, körjegyző. 581. és 638—1903. végr. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróság 1903. évi 37., 38. és 301. számú végzései következtében dr. Váradi János ügyvéd által képviselt Szabolcsi Hitel­bank és Társa és Borody György ügyvéd által kép­viselt Zaják Antal hagyatéki tömege javára Erdős Gusztáv és neje ellen 600 K, 2100 K és 750 K 31 fillér s járulékai erejéig 1903. évi január hó 13-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1206 koronára becsült következő ingóságok u. m.: házibutorok, ruhanemüek stb. nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbiróság 1903. évi V. 37—2. és 301—2. sz. végzése folytán 600 korona, 2100 korvna és 750 korona 21 fillér tőkekövetelés, ennek törvényes kamatai, x/3% váltódij és eddig összesen a biróilag már megállapított költségek erejéig Pusztateremen adósok lakásán leendő eszköz­lésére 1903. évi junius hó 4-ik napjának d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet Ígé­rőnek, készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. § értelmében ezek javára is elrendeltetik. Nagykároly, 1903. május 20. Bakó Bálint, kir. bírósági végrehajtó. 2667—1903. tk. sz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pollák Leopoldné szül. Jakabovits Eszter hagyatéka ügyében a nagy károlyi kir járásbíróságnak 1898. Ö. 573—24. sz. végzése folytán árverés alá bocsátja a szatmár-németii kir. törvényszék területén fekvő szaniszlói 330.sztjkvbcn A I. 143. és 1668. hrsz. alatt foglalt jószágtestből és legelőilletőségbői a Jakabovics Eszter jutalékát 536 korona kikiáltási árban. 2. Az árverés megtartására határidőül 1903. évi junius hó 30-ik napjának d. e. 9 óráját, helyéül pedig Szaniszló község házát tűzi ki, mikor a fent körülirt ingatlan a kikiáltási áron alul is el fog adatni. 3. Arverelni szándékozók tartoznak bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333/81.. 1. M. rendelet 8. §-ban ki­jelölt óvadékképes érték papirban a kiküldött kezei hez letenni, vagy annak előleges elhelyezéséről ki­állított elismervényt átszolgáltatni. Nagy-Károly, 1903. május 16. A kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság. Csics Lajos, kir. aljbiró. 2131—1903. tk. sz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbiróság mint tkvi ható­ság közhírré teszi, hogy Nemestóthi Szabó Antal ügyvéd által képviselt Gerinczi Egyedné szül. Markó Jolánnak Villand Mártonnó nagymajtényi lakos ellen folytatott végrehajtási ügyében 73 korona 32 fillér tőke, ennek 1902. évi szeptember hó 15. napjától járó 5% kamata, 22 korona 44 fillér költség kielé­gítése végett árverés alá bocsátja a szatmárnémetii kir. törvényszék területén fekvő nagymajtényi 359. számú tjkvben A -{- 103/b. hrsz. alatt foglalt jószág­testet 1646 korona kikiáltási árban. 2. Az árverés megtartására határidőül 1903. évi junius hó 25-ik napjának d. e. 9 óráját, helyéül pedig Nagy-Majtény község házát tűzi ki, mikor a fent körülirt ingatlan a kikiáltási áron alól is elfog adatni. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben vagy az 1881.évi LX t.- ez 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333—881. I. M. rendelet 8. §-ában kijelölt óva­dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy a bánatpénznek előleges elhelyezéséről kiállí­tott elismervényt átszolgáltatni. Nagykároly 1903. április hó 15-én. A kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság. Csics, kir. aljbirö. mA A szőlő 8» M **8S> !«őM£b> ^7 ^:7 «I €§ .. ■ m ^-v'7 "'":7 cl 4§ 4§ #© ■*5? peronoszporája ellen való védekezéshez általánosan elismert legjobb anyag a - Dr. ASCHEN BRAN DT-f éle Bordói Por. Ära Budapesten: 50 kilogrammos zsákokban á kilogramm 66 fillér, 10 és 5 kilogrammos zsákokban, valamint 2 kilo­grammos dobozokban á klgr. 70 fillér. Használata olcsóbb, biztosabb, előállítása gyor­sabb, a levélhez jobban tapad, mint a réz- gálicz, a permetezőt sohasem dugltja. ám-óvárim. kir. gazdasági akadémia növény- élettani állomása kísérletének fényes eredménye a legkitűnőbb külföldi szaktudósok véleménye, számos magyar gazda bizonyítványa bárkinek díjtalanul megküldetik. A bordól-por ezenkiviil kitűnő ered­ménynyel használható a burgonyavész ellen, gyümölcsfák permetezésére, gabonacsávázásra és baromflólak fertőtlenítésére. Megrendeléseket elfogad a Magyar Mezőgazdák Szövet­kezete. Budapest, fV., Alkotmány-utcza 31. sz.) A por kapható és megrendelhető : Szűcs Józsefnél Szatmáron. Demeter Józsefnél Erdődön. /Anner Istvánnál Nagykárolyban. Czilli Antalnál Fényen. 3—3 fei Sas. ®3ÍS' süt <85®­(CvíS' Ifo Wr ‘ÜP* W fi» f> m m & p m äm. (jlW* (SÁS** aL, llÉjí ígéretemhez képest kötelességem a mélyen tisztelt fogyasztó közönséget értesíteni, hogy a kávé fajok jelenleg olcsóbbak lettek s azokat a következő árakon ajánlani van szerencsém, u. m. : Rio kávé, igen szép, . 1 kiló 1 frt- kr Sulana, óriás nagy . . 1 kiló 1 frt 44 kr Santos, finom .... 1 1 „ 04 „ Cuba, igen finom . . 1 V 1 ,, 50 „ Santos, legfinomabb, 1 1 „ 08 „ Cuba, legfinomabb . . 1 „ 1 , 60 , Venezuelai, legfinomabb 1 V 1 » 12 „ Cuba Gyöngy ; . . . 1 , 1 » 60 „ Domingo, világos, zamatos 1 1 , 20 „ Mocca arábiai .... 1 „ 1 » 60 „ Caracas .................... 1 1 „ 20 „ Arany jáva, legfinomabb 1 V 1 ,, 68 „ Salvador Gyöngy . . 1 „ 1 „ 20 „ Ceylon Gyöngy . . . 1 „ 1 . 80 „ Portorikó, nagyszemü . 1 » 1 , 40 , Ceylon, legnemesebb 1 „ f » 92 „ Liberia, sárga, nagyszemü 1 1 . 40 „ Semanic Gyöngy . . . 1 „ 2 n n Egyidejűleg ajánlom az ÖSSZeS árUCZikkeimet, melyeket min­denkor a legelőnyösebb árban fogok kiszolgáltatni. Nagykároly, 1903. évi május hó teljes tisztelettel ÜZerelres Öd-öaa., 3—8 füszerkereskedő, agypiacztér, agy- Majtény-utcza sarkán. i—i

Next

/
Oldalképek
Tartalom